Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 18

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dyrektywa 2002/91/WE
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule omówiono treść norm wentylacyjnych wspierających dyrektywę dotyczącą charakterystyki energetycznej budynków. Dokonano podziału tych norm na trzy grupy: normy obliczeniowe (PN-EN 15241:2011, PN-EN 15242:2009, PN-EN 15243:2011, PN-EN 15251:2007), normy opisujące i klasyfikujące systemy (PN-EN 13779:2008) oraz normy dotyczące inspekcji (PN-EN 15239:2010, PN-EN 15240:2009). Przedstawiono zawartość, cel i zakres stosowania każdej normy ze szczególnym podkreśleniem sposobu ich wykorzystania do określania charakterystyki energetycznej budynków. Określono zależność między poszczególnymi normami, w tym przekazywane na podstawie tych norm informacje.
EN
Ventilation standards supporting the Energy Performance of Buildings Directive were described. Three groups of standards were distinguished: calculation standards (PN-EN 15241:2011, PN-EN 15242:2009, PN-EN 15243:2007, PN-EN 15251:2007), classification and description standards (PN-EN 13779:2008) and standards concerning inspections (PN-EN 15239:2010, PN-EN 15240:2009). Contents, object and scope of the standards were discussed with a special emphasis was placed on the way of their use for determining the energy performance of buildings. Relations between standards supporting the EPBD, including the transferred information, were presented.
8
Content available remote Propozycje zmian w Dyrektywie EPBD
PL
Implementacja Unijnej Dyrektywy 2002/91/WE w sprawie wprowadzenia oceny energetycznej budynków, wymusiła w krajowym ustawodawstwie szereg zmian legislacyjnych, począwszy od znowelizowanej ustawy - Prawo budowlane, dokonanej przez Sejm jeszcze w 2007 r., poprzez stosowne rozporządzenia wykonawcze do tej ustawy, wydane przez Ministra Infrastruktury w listopadzie 2008 r. Dokonano przeglądu wskazanych aktów prawnych, ze szczegółowym omówieniem tych treści, które dotyczą oceny energetycznej budynków oraz świadectwa jego charakterystyki energetycznej.
EN
The implementation of the 2002/91/EC EU Directive (on the introduction of energy assessment of buildings) has involved some legislative changes in the national legislation starting from the revised Construction Law (introduced by the Parliament in 2007) through appropriate regulations implementing this Law (issued by the Minister of Infrastructure in November 2008).The review of these legal acts with detailed overview of the contents is given. The contents concern the assessment of energy efficiency of buildings and the certificates of building energy characteristics.
11
Content available remote Wdrożenie zapisów dyrektywy 2002/91/WE w warunkach polskich
PL
W ostatnich miesiącach znaczną część branży budowlanej ogarnęła gorączka związana ze zmierzającym ku lepszemu lub gorszemu końcowi procesem wdrożenia w Polsce przepisów dyrektywy 2002/91/WE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Przejawia się ona w dużej liczbie szkoleń i osób chętnych do przeszkolenia na uprawnionego certyfikatora, choć nie wiadomo jeszcze, według jakiej metodyki i procedur mają być sporządzane świadectwa energetyczne. Gorączka ta spowodowana jest również ponad dwuipółletnim opóźnieniem we wprowadzeniu dyrektywy do polskiego systemu prawnego, co z kolei w dużej mierze tłumaczyć może niską jakość tego wdrożenia.
PL
Publikacja przedstawia zakres problemów wynikających z wdrożenia w Polsce dyrektywy będącej przedmiotem rozważań. Autor nakreśla sytuację mieszkaniową w naszym kraju w zakresie zużycia energii, korzyści wynikające z efektywności energetycznej, cele dyrektywy 2002/91/WE, racjonalne powody przemawiające za jej wdrożeniem na obszarze Polski, rozwiązania proponowane przez ministerstwo odpowiedzialne za jej wdrożenie, a także miejsce Polski na tle UE w implementacji przepisów tej dyrektywy.
PL
W Unii Europejskiej od 4 stycznia 2003 r. obowiązuje dyrektywa 2002/91 [1] dotycząca jakości energetycznej budynków. Zobowiązuje ona kraje członkowskie UE do przygotowania przepisów promujących energooszczędne budownictwo. W Polsce zapisy te miały wejść w życie 4 stycznia 2006 r., jednak dotychczas nie ma odpowiednich aktów prawnych w tej sprawie i stąd nie do końca wiadomo, jak będzie przebiegał proces „wprowadzania w życie” dyrektywy. Z informacji przekazywanych przez przedstawicieli Ministerstwa Transportu i Budownictwa wynika, iż Polska otrzymała pozwolenie na półroczne odroczenie implementacji dyrektywy do prawodawstwa krajowego.
PL
W artykule omówione zostaną główne postanowienia zawarte w niektórych projektach norm lub normach ustanowionych przez PKN w ostatnim okresie (2003-2005 r.) z zakresu ogrzewnictwa i związanych z dyrektywą 2002/91/WE.
EN
Main resolutions contained in some projects of heat engineering standards or in the standards enforced by PKN lately (i.e. in 2003-2005 period) will be presented. They are connected with the 2002/91/WE Directive.
PL
Integracji Polski z Unią Europejską (UE) towarzyszyć będą (i muszą) istotne zmiany w funkcjonowaniu instytucji i urzędów państwowych, jak też organizacji pozarządowych. Powszechne są oczekiwania lub obawy, co do rozstrzygnięcia dzięki legislacjom unijnym, wielu dotychczas nie rozwiązanych lub nierozwiązywalnych problemów. Poniżej przedstawiono najważniejsze elementy europejskiego systemu legislacji, a następnie podsumowanie wyników ankiety rozesłanej do ważniejszych zainteresowanych organizacji i instytucji, a dotyczącej warunków implementacji zasad Dyrektywy 2002/91/WE w Polsce. Na zakończenie przedstawiono rolę i zadania systemu oceny energetycznej budynków do poprawy stanu mieszkalnictwa.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.