Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 103

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  analiza przestrzenna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
PL
Głównym celem niniejszej publikacji było zbadanie potencjału technologii GIS w zakresie analizy wybranych elementów zielonej i błękitnej infrastruktury. W ramach prac badawczych opracowano strukturę bazy danych przestrzennych, metodę jej zasilania oraz opracowano narzędzia analityczne do zastosowania w terenach miejskich o intensywnej zabudowie oraz podmiejskich o charakterze rolniczym. Obszarami badawczymi były: dzielnica Śródmieście w Łodzi oraz gmina Brwinów.W artykule zaprezentowano koncepcję bazy danych w modelu UML, a następnie proces jej realizacji z wykorzystaniem geobazy w oprogramowaniu ArcGIS, zasilając ją danymi z BDOT10k. Istotnym elementem eksperymentalnym było przeprowadzenie analiz przestrzennych dotyczących funkcji pełnionych przez zieloną i błękitną infrastrukturę oraz rozmieszczenia przestrzennego jej elementów, w celu usprawnienia oceny ZBI. W rozważaniach przedstawiono dobór kryteriów do oceny funkcji społecznych, rekreacyjnych, zdrowotnych, ekonomicznych, gospodarczych, a także zachowania bioróżnorodności. Narzędzia GIS wykorzystano do automatyzacji procesu analitycznego i zaimplementowano je w aplikacji ModelBuilder programu ArcMap.
EN
The main purpose of this research was to examine the possibilities of green and blue infrastructure analysis using GIS technology. As part of the research there were developed: the structure of universal spatial database, the method of supplying it with the new data and GIS analytical tools applicable in the urban areas characterized by high-density building development as well as in the suburban agricultural areas. As the research areas: Śródmieście district of Łódź city and Brwinów commune were used. The concept of above-mentioned database with the use of UML class diagram was presented and its implementation in the ArcGIS geodatabase, supplied with the BDOT10k (Polish Topographic Database) data was more thoroughly described. The vital experimental research part was conducting spatial analyses concerning the functions of green and blue infrastructure and spatial distribution of its elements in order to improve the evaluation of the whole infrastructure. The choice of criteria used to evaluate social, recreational, healthcare, economical and economic functions as well as biodiversity conservation were presented. GIS tools were used for analytical process automation and implemented in ArcGIS ModelBuilder application.
PL
W języku polskim wstępuje wiele synonimów określających „złe duchy”, które w języku potocznym i wielu przypowieściach straszą pod różnymi postaciami. Są wśród nich między innymi: diabeł, czart, strzyga, wampir czy wilkołak. Interesujące może być poszukiwanie odpowiedzi na pytania: Gdzie występują takie nazwy w Polsce? Jakie obiekty geograficzne wskazują? Czy można zauważyć prawidłowości występowania nazw w stosunku do takich klas obiektów jak: miejscowość, obiekt ukształtowania terenu, płynący obiekt wodny, stojący obiekt wodny, inny obiekt fizjograficzny a także ich podklas. Czy istnieje regionalizacja tych nazw w Polsce ? Źródłem informacji o toponimach mogą być mapy i plany analogowe a także współczesne bazy danych i informacje, które można uzyskać na różnego typu portalach internetowych. Do poszukiwania odpowiedzi na postawione pytania wykorzystano bazę danych pozyskaną z Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych, którą z wykorzystaniem języka SQL przeszukano pod kątem nazw zawierających wyrazy będące synonimami „złego ducha”. W wyniku badań zostały opracowane mapy: rozmieszczenia toponimów określających „złe duchy” w Polsce oraz mapy gęstości z podziałem na klasy obiektów takie jak: obiekty ukształtowania terenu, inne obiekty fizjograficzne, obiekty wodne i nazwy miejscowości. Wizualizacja przestrzenna danych i analiza statystyczna pozwoliła na uzyskanie odpowiedzi na postawione na wstępie pytania.
EN
In Polish, there are many synonyms describing “evil spirits”, which in common language and many parables are haunting in various forms. They include such names as: diabeł, czart, strzyga, wampir or wilkołak. It may be interesting to look for answers to questions: Where do such names exist in Poland? What geographical objects do they describe? Is it possible to notice any regularity in the occurrence of names in relation to such classes of objects as: town, terrain, flowing water, standing water, other physiographic objects and their subclasses? Is there a regionalisation of these names in Poland? Toponyms can be obtained from maps and analogue plans, as well as from contemporary databases and information available on various types of web portals. In order to find answers to the these questions, a database obtained from the State Register of Geographical Names was used, which was searched using SQL language for names containing words that are synonymous with “evil spirit”. As a result of the research, maps were prepared for: the distribution of toponyms defining “evil spirits” in Poland, as well as density maps with division into classes of objects such as: terrain, other physiographic objects, water objects and place names. Spatial visualisation of data and statistical analysis made it possible to obtain answers to the initial questions.
EN
The geographic information system (GIS) has become a very popular and useful tool to aggregate and process spatial data. In this paper, the implementation of data obtained during survey seasons at the El Fuerte de Samaipata (Bolivia) archaeological site and results of data analysis on the GIS platform are presented. In addition to the thematic layers, a description of the sectors and archaeological relics was added to the whole system. The implemented layers are related to orthoimages created from terrestrial laser scanning (TLS) and from close range photogrammetry (in visual, spectral, and infrared light), raw photos of petroglyphs, a highly detailed vector plan of the site, conservation risk maps, new spatial divisions, description layers, and a digital terrain model (DTM) based on the results of TLS. Such a system, with an implemented DTM, allows rainwater runoff and its impact on the archaeological site to be analysed. Thus, the paper presents a study on some hydrological conditions of the Samaipata rock. It is part of the larger research project “Architectural examination and complex documentation of Samaipata (El Fuerte de Samaipata/Bolivia) site from the World Heritage List”. The results of this study are considered mainly from the point of view of conservation recommendations and strategies. Same aspects, however, may influence future studies on the chronology and cultural affiliation of the Samaipata rock carvings.
PL
System informacji geograficznej (GIS) stał się bardzo popularnym i użytecznym narzędziem do agregowania i przetwarzania danych przestrzennych. W niniejszym artykule przedstawiono implementację danych uzyskanych podczas sezonów badań na stanowisku archeologicznym El Fuerte de Samaipata (Boliwia) oraz wyniki analizy danych na platformie GIS. Oprócz warstw tematycznych do całego systemu dodano opis sektorów i zabytków archeologicznych. Zaimplementowane warstwy są powiązane z ortoobrazami utworzonymi z naziemnego skanowania laserowego (TLS), fotogrametrii bliskiego zasięgu (w świetle wizualnym, spektralnym i podczerwonym), surowych zdjęć petroglifów, bardzo szczegółowego planu wektorowego, map ryzyka, nowego podziału przestrzennego stanowiska, warstw opisowych oraz cyfrowego model terenu (DTM) opartego na wynikach TLS. Taki system przetwarzania danych z wdrożonym DTM pozwala na analizę spływu wody deszczowej i jej oddziaływania na stanowisko archeologiczne. W związku z tym w artykule przedstawiono badania niektórych warunków hydrologicznych skały Samaipata. Badania są częścią większego projektu „Badania architektoniczne i kompleksowa dokumentacja stanowiska Samaipata (Fuerte de Samaipata/Boliwia) z Listy Światowego Dziedzictwa”. Wyniki tych prac rozpatrywane są głównie z punktu widzenia zaleceń i strategii ochrony skały. Te same aspekty mogą jednak wpłynąć na przyszłe badania dotyczące chronologii i przynależności kulturowej rzeźb skalnych Samaipata.
PL
Ważnym elementem zarządzania organizacją jest planowanie jej rozwoju i działań operacyjnych. W procesie podejmowania decyzji związanych z tymi działaniami w przypadku wielu przedsiębiorstw niezbędne jest wykonywanie prognoz obszarowo-czasowych, z krótszym lub dłuższym wyprzedzeniem czasowym. Dotyczy to przede wszystkim tych przedsiębiorstw, których działalność obejmuje duże obszary lub zjawiska stanowiące podstawę do podejmowania racjonalnych decyzji, w odniesieniu do rozwiązywanych zagadnień, rozwijających się w układzie powierzchniowym, powierzchniowo-czasowym, a także przestrzennym. Przykładem mogą tutaj być kopalnie surowców mineralnych, instytucje zajmujące się badaniem i ochroną środowiska naturalnego, przedsiębiorstwa sieciowe, np. telekomunikacyjne czy energetyczne. Przedstawiono metodykę badawczą wykorzystującą metody geostatystyki liniowej i nieliniowej, zastosowanej do modelowania, szacowania i prognozowania (2D, 3D) wartości parametrów opisujących różnorodne zmienne zregionalizowane. Dane wejściowe do analiz przestrzennych stanowiły wartości parametrów geologicznych, pochodzące z opróbowania wyrobisk górniczych w kopalniach rud miedzi, tj. zawartość Cu, miąższość i zasobność złoża (bilansowego), oraz wartości mocy elektrycznej w węzłach sieciowych najwyższych napięć 220 i 400 kV dla obszaru Polski. Zastosowane techniki pozwoliły na szczegółowe odwzorowanie zróżnicowania wartości badanych parametrów, wydzielenie anomalnych stref, określenie przedziałów ufności na odpowiednim poziomie ryzyka, oszacowanie niepewności i analizę zmienności tego ryzyka.
EN
A major element of managing an organization is the planning of its development and operations. As part of the relevant decision making process it is necessary for many enterprises to make areal-temporal forecasts more or less ahead of time. This particularly applies to enterprises whose activity covers large areas or phenomena, which constitute the basis for making rational decisions concerning the problems being solved, developing in the areal system, the areal-temporal system as well as in the spatial system. Industrial mineral mines, institutions studying and protecting the natural environment and network (telecommunications or power) companies are examples here. A research methodology using methods of linear and non-linear geostatistics applied to the (2D, 3D), modelling, estimating and forecasting of the values of parameters describing various regionalized variables is presented. The input data for the spatial analysis were the values of the geological parameters: Cu content, (recoverable) deposit thickness and endowment coming from the sampling of mine workings in copper ore mines and electric power values in the nodes of 220 and 400 kV ultra-high voltage distribution networks for area of Poland. Thanks to the above techniques the variation in the values of the investigated parameters was mapped in detail, anomalous zones were distinguished, confidence levels at an appropriate risk level were determined, uncertainty estimated and the variation of the risk was analysed.
EN
The paper presents the quick look on the possible consequences associated with the spatial data manipulations in air emission inventories. The study area is the Upper Silesian Metropolitan Area, located in the southern part of Poland, where the substantial part of dwellers is supplied with the heat from the district heating system. Is shown that skipping some spatial information, or use of incomplete/obsolete data sets can make the uncertainties of the CO2 emission inventory from the residential sector almost ten times bigger in particular areas. Uncertainties tend to increase along with the number of spatial transformations.
PL
Przedmiotem artykułu jest krótkie przeanalizowanie konsekwencji błędów wynikających z przekształceń niekompletnych (nieaktualnych) danych przestrzennych. Obszarem badawczym jest część Konurbacji Górnośląskiej, której znaczny odsetek mieszkańców jest zaopatrywany w ciepło sieciowe. Wykazano, że pominięcie części informacji przestrzennej albo wykorzystanie niekompletnych danych przestrzennych może prawie dziesięciokrotnie zwiększyć niepewność oszacowania emisji CO2 w wybranych częściach obszaru badawczego.
PL
Celem badań było przedstawienie przestrzennej potencjalnej lokalizacji farm fotowoltaicznych dla gminy Torzym, zlokalizowanej w zachodniej, najbardziej nasłonecznionej części Polski. Bazując na dostępnej literaturze określono kryteria środowiskowe i ekonomiczne warunkujące lokalizację farm solarnych oraz ich wartości brzegowe. Analiza AHP pozwoliła na ustalenie, że najistotniejszymi czynnikami lokalizacyjnymi na badanym terenie było ukształtowanie terenu, a mianowicie nasłonecznie i ekspozycja. Użytkowanie ziemi, w szczególności bardzo duże zalesienie oraz obecność terenów chronionych spowodowały, że prawie 90% powierzchni gminy musiała zostać wyłączona z działań inwestycyjnych. Ostatecznie przyjęte kryteria pozwoliły na wyznaczenie 111 obszarów większych od 2 ha, których łączna powierzchnia stanowi zaledwie 1,6% obszaru gminy.
EN
The article presents the method and results of multi-criteria spatial analysis of the potential location of photovoltaic farms for the Torzym commune, located in the western part of the country, sunniest part of Poland. Based on the available literature, environmental and economic criteria determining the location of solar farms and their boundary values were determined. AHP analysis allowed to determine that the most important location factors, in the study area, were the terrain topography, namely sun exposure and slope. Land use, in particular 62% of forest cover and legally protected areas triggered that almost 90% of the commune's area was excluded from investment activities. Finally, the adopted criteria allowed the designation of 111 areas larger than 2 ha, whose total area is only 1.6% of the Torzym commune.
EN
The analysis covered the city bike rental system in Lublin and the development of the so-called Lublin City Bike (LRM) network. The LRM network was chosen due to its dynamic development, because Lublin has the most city bikes per capita in Poland. LRM was launched in June 2014. Since then, the Lublin City Bike consists of 951 bikes located in 97 rental stations in Lublin and Świdnik. The purpose of the present work is to analyse the development of city bike docking stations in Lublin against the background of economic and spatial conditions of the city. The analyses were performed using GIS software. The greatest interest in LRM was recorded in the central part of the city. It has been shown that the development of cycling infrastructure does not have a significant impact on the spatial coverage of Lublin City Bike. Developments planned until 2022 will also not significantly affect the extension of LRM coverage, as they are focused on increasing the density of stations. Furthermore, the location of the LRM stations is not related to the population density in individual city districts.
PL
Analizą objęto system wypożyczania rowerów miejskich w Lublinie oraz rozwój sieci tzw. Lubelskiego Roweru Miejskiego (LRM). Sieć LRM wybrano z uwagi na jej dynamiczny rozwój bowiem w Lublinie przypada najwięcej rowerów miejskich na mieszkańca w Polsce. LRM uruchomiono w czerwcu 2014 r. Od tamtej pory Lubelski Rower Miejski to 951 rowerów zlokalizowanych w 97 stacjach wypożyczeń w Lublinie i Świdniku. Celem pracy jest analiza rozwoju stacji roweru miejskiego w Lublinie na tle uwarunkowań gospodarczych i przestrzennych miasta. Analizy wykonano przy pomocy oprogramowania GIS. Największe zainteresowanie LRM odnotowano w centralnej części miasta. Wykazano, że rozbudowa infrastruktury rowerowej nie ma znaczącego wpływu na zasięg przestrzenny Lubelskiego Roweru Miejskiego. Inwestycje zaplanowane do 2022 r. także nie wpłyną znacząco na powiększenie się zasięgu LRM, ponieważ są skoncentrowane na wzroście zagęszczenia stacji. Ponadto położenie stacji LRM nie jest związane z gęstością zaludnienia w poszczególnych dzielnicach miasta.
EN
Entry in the register of objects of cultural heritage (Polish: rejestr zabytków) is one of the statutory forms of legal protection of monuments in Poland. The registers of objects of cultural heritage are maintained by territorially competent voivodeship conservators of monuments. Voivodeship registers of objects of cultural heritage contain approx. 76,000 entries related to non-movable monuments that are differentiated by type. These objects can be cultural landscapes, urban and rural systems, construction units, works of architecture and construction, defensive structures, monuments of technology, cemeteries, parks, gardens, and other forms of designed greenery as well as places that commemorate historical events or the activities of outstanding figures on institutions. In this paper, research was conducted on the possibilities of using GIS tools in analyses regarding the spatial distribution of historical monuments in Poland. Data from the National Heritage Board of Poland (Polish: Narodowy Instytut Dziedzictwa) obtained from the dane.gov.pl website was analyzed. Maps showing the density of non-movable monuments specifying their types and locations were created. Warmian-Masurian Voivodeship was an area of detailed research. The generated maps can be used for creating and updating the national spatial development concept (Polish: koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju) as well as voivodeship spatial management plans.
PL
Wpis obiektu do rejestru zabytków to jedna z ustawowych form prawnej ochrony zabytków w Polsce. Rejestry zabytków są prowadzone przez właściwych terytorialnie wojewódzkich konserwatorów zabytków. W wojewódzkich rejestrach zabytków obecne znajduje się ok. 76 tys. wpisów dotyczących zabytków nieruchomych, zróżnicowanych pod względem rodzajowym. Obiekty te mogą być: krajobrazami kulturowymi, układami urbanistycznymi, ruralistycznymi i zespołami budowlanymi, dziełami architektury i budownictwa, dziełami budownictwa obronnego, obiektami techniki, cmentarzami, parkami, ogrodami i innymi formami zaprojektowanej zieleni, a także miejscami upamiętniającymi wydarzenia historyczne bądź działalność wybitnych osobistości lub instytucji. W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań możliwości wykorzystania technologii GIS w analizach dotyczących przestrzennego rozkładu obiektów zabytkowych w Polsce. Przeanalizowano dane pochodzące z Narodowego Instytutu Dziedzictwa, które pozyskano z serwisu internetowego dane.gov.pl. Uzyskano w ten sposób mapy ukazujące zagęszczenie zabytków nieruchomych, z wyszczególnieniem różnych ich typów i lokalizacji. Obszarem szczegółowych badań było województwo warmińsko-mazurskie. Wygenerowane mapy mogą być wykorzystywane przy tworzeniu i aktualizacji koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, a także wojewódzkich planów zagospodarowania przestrzennego.
9
Content available remote Multi-criteria analysis on spatial data of the landscape
EN
The method presented in this paper allows the visualization of spatial relations that could not be obtainedusing existing methods. Depending on the component maps that represent the analysis criteria, it ispossible to indicate certain ways to develop good or bad areas. These maps may contain visibility dataas well as other types of spatial impact. Thanks to this, spatial decision criteria can be broad and multi-branch.
EN
This paper presents a GIS based method of indicating flood extent in a mountainous river basin. Only main river with the valley is object of this analysis. The approach used in this work combines analysis of digital elevation model (DEM) obtained from LIDAR data with presence of alluvial soils and quaternary formations. In addition, in this article an attempt of calculating flood wave height for delineated floodplain is presented. The results are compared with floodplains derived from one of the products of country-scale project „IT system for protection against extraordinary hazards” (ISOK) which are flood hazard maps and with the extent of The Great Flood of 1997. Indication of the area flooded during Poland’s Great Flood in July 1997 is based on the hydrological data from Institute of Meteorology and Water Management – National Research Institute (IMGW – PIB).
PL
Każdy duży bieg lub przemarsz ulicami miasta powoduje utrudnienia w ruchu drogowym, a niekiedy prowadzi do całkowitego paraliżu miasta. Znaczenie tego tematu wzrosło w ostatnich latach z uwagi na liczbę i skalę tego typu imprez, co wynika ze zwiększającej się aktywności ruchowej Polaków, a co za tym idzie – wzroście liczby uczestników takich imprez. Ważne staje się zatem prowadzenie skutecznych działań w kierunku minimalizacji problemu powstających utrudnień, w tym przez sięganie po metody analiz sieciowych dla projektowania objazdów. Przykład wykorzystania analiz sieciowych w projektowaniu objazdów zaprezentowany w niniejszym artykule dotyczy fragmentu trasy (w obrębie dzielnicy Warszawa-Ursynów) biegu Orlen Warsaw Marathon 2017. Przedstawiono ogólną charakterystykę tego typu imprezy, wymagania formalne i towarzyszące problemy komunikacyjne. W dalszej kolejności naszkicowano główny cel i założenia proponowanego rozwiązania umożliwiającego wyznaczanie tras objazdu, etap przygotowania danych oraz zbudowania zestawu danych sieciowych (modelu sieci). Opierając się na dostępnych narzędziach w ArcGIS Network Analyst stworzono model analiz sieciowych, który umożliwił wyznaczanie tras objazdów dla pojazdów przed, w trakcie i bezpośrednio po biegu. Rezultatem jest także aplikacja, która bazując na wypracowanym modelu, pozwala na dynamiczne wyznaczanie trasy objazdu z wybranego punktu A do punktu B na terenie dzielnicy Ursynów podczas biegu Orlen Warsaw Marathon 2017. Wyniki analiz mogą dać podłoże do dalszych badań związanych z planowaniem tras objazdów podczas podobnych imprez masowych, a także mogą być zaimplementowane w rozwiązaniach chmurowych takich jak ArcGIS Online. Zakres działania powstałej aplikacji można rozszerzyć po wprowadzeniu dodatkowych danych sieciowych dla innych obszarów.
EN
Every large run, a marathon or a march along the city streets, causes difficulties in the road traffic, and sometimes leads to total paralysis of the city. The significance of this topic has increased in recent years due to the number and scale of such events, which result from the increasing physical activity of Poles, and hence – the increased number of participants of such events. Therefore, it is important to conduct effective actions to minimize the problem of arising difficulties, including the usage of network analysis methods for the design of detours. The example of the usage of such analyses for designing detours presented in this paper concerns the part of the route (within the Warsaw-Ursynów district) of the Orlen Warsaw Marathon 2017. The paper presents the general characteristics of this type of events, formal requirements and accompanying communication issues. It also outlines the main purpose and assumptions of the proposed solution for determining the detour routes, the stage of data preparation and the construction of a network data set (a network model). Based on tools available in ArcGIS Network Analyst, a network analysis model was created that allowed detour routes to be generated for vehicles before, during and immediately after the marathon. The result is also an application that, based on this model, allows to dynamically generate a detour route from the selected point A to B in the district of Ursynów during the Orlen Warsaw Marathon 2017. The results of analyses may provide a basis for further research related to planning of detour routes during similar mass events, and may be also implemented in cloud solutions such as ArcGIS Online. The scope of operations of the created application can be simply expanded after introducing additional network data for other areas as well.
PL
Wybór miejsca dla inwestycji tak dużej powierzchniowo jak Centralny Port Komunikacyjny, dla którego potrzeba na lotnisko 3000 ha, strefę ograniczonego użytkowania 6000 ha i strefę ekspansji 32 000 ha, powinien być poprzedzony analizami przestrzennymi. Powinny być uwzględnione 3 grupy czynników: funkcjonalno-transportowe, społeczno-gospodarcze i przyrodnicze. O wyborze lokalizacji „Stanisławów” zadecydowała pierwsza grupa czynników. Artykuł przybliża historię decyzji o budowie CPK, wyniki niektórych ekspertyz oraz uzasadnienie Rządu RP dla lokalizacji w Stanisławowie. Autorzy wykonali uproszczone analizy przestrzenne uwzględniające: czas dojazdu do lotniska, zabudowę mieszkaniową, rzeźbę terenu i hydrografię, gleby, obszary chronione. Analizy wykazały, że z punktu widzenia funkcji transportowych lokalizacja w Stanisławowie jest bardzo dobra, ale z punktu widzenia warunków przyrodniczych ma wiele ograniczeń. Ich usunięcie lub złagodzenie będzie wymagało dodatkowych kosztów przy budowie i eksploatacji lotniska.
EN
The choice of location of the investment as large as the Central Airport for Poland which needs 3000 ha for terminals and the airport, 6000 ha for the limited use zone, and 32 000 ha for an expansion zone, should be preceded by spatial analyses. Three groups of factors: functional-transport, socio-economic and environmental ones should be considered. The first group of factors determined the choice of the location of „Stanisławów”. The paper introduces the history of the decision to build the CPK, the results of some expert opinions and the justification of the Polish Government for the location in Stanisławów. The authors made simplified spatial analyses taking into account the time accessibility of the airport, housing development, land relief and hydrography, as well as soils and protected areas. The analyses showed that from the perspective of transport functions, the location in Stanisławów is very good, but from the perspective of environmental (natural) conditions it has many limitations. Their elimination or mitigation will require additional costs of the construction and operation of the airport.
EN
The paper presents an analysis of the influence of multiannual coal exploitation on the church situated in Bytom–Miechowice. The objects has been monitored for many years by classic measurement methods as well as by the laser scanner. The measurements performed in 2015 allowed for a comprehensive analysis of the geometrical state of the construction. Laser scanning method enabled creating a model of the current state of the building and comparing with theoretical dimensions and dependents. The article focuses on the specific of conducting spatial analysis, which must take into account not only geometry of the construction, but also the kinematics of terrain deformations as well.
PL
Jedną z wizji rozwoju Polskiego Systemu Katastralnego jest zastosowanie modelu trójwymiarowego, pozwalającego na bardziej szczegółowe analizy i ułatwiające podejmowanie trafniejszych decyzji w zakresie planowania przestrzennego. W ramach artykułu zbudowano model 3D dla wybranego fragmentu Olsztyna. Uwzględniono rzeźbę terenu i budynki wraz z liczbą kondygnacji oraz pełnioną przez nie funkcją, a także granice działek ewidencyjnych. Na podstawie stworzonego modelu 3D przeprowadzono analizę zacienienia dla poszczególnych pór roku.
EN
One of the vision of the development of the Polish Cadastral System is the use of a three-dimensional model. It is allowing for more detailed analyzes and facilitating better decisions in the field of spatial planning. As part of the article, there was built a 3D model for a selected fragment of Olsztyn. The terrain and buildings were taken into account along with the number of storeys and their function, as well as the boundaries of the registration plots. On the basis of the created 3D model, a shadow analysis was carried out for particular seasons.
EN
The most important feature of a GIS is its ability to perform spatial analysis, ie to process spatial (geographical) data in order to obtain information (reports) regarding the studied area. Through this feature of spatial analysis the GIS software differs to other software, such as CAD. The spatial analysis is the process of modeling, examination and interpretation of model results. Following the spatial analysis it can be extracted or created new information about a set of geographic data. This paper aims to treat two methods of raster spatial analysis, namely the raster spatial analysis and map algebra functions and the spatial analysis based on some statistical analysis: local, neighborhood, regional and global.
PL
Najważniejszą cechą GIS jest jego zdolność do wykonywania analiz przestrzennych, tj. do przetwarzania danych przestrzennych (geograficznych) w celu uzyskania informacji (raportów) dotyczących badanego obszaru. Dzięki funkcji analizy przestrzennej oprogramowanie GIS różni się od innych oprogramowań takich jak CAD. Analiza przestrzenna jest procesem modelowania, badania i interpretacji wyników modelu. Dzięki analizie przestrzennej można wyodrębnić lub utworzyć nową informację o zbiorze danych geograficznych. Artykuł ma na celu przedstawienie dwóch metod analizy przestrzennej rastrowej, a mianowicie przestrzennej analizy rastrowej i funkcji algebry mapy oraz analizy przestrzenne na podstawie analizy statystycznej: lokalne, sąsiedzkie, regionalne i globalne.
PL
Bezpieczeństwo dostaw wody o wymaganej jakości wymaga nie tylko weryfikowania zaistniałych zdarzeń mających związek z utratą bezpieczeństwa dostaw wody w systemie zaopatrzenia, ale przede wszystkim wymaga podejmowania działań w celu zapobiegania ich wystąpieniu. Współczesny poziom rozwoju metod analitycznych i teorii bezpieczeństwa pozwala na opracowanie innowacyjnego systemu zarządzania ryzykiem w celu dostarczania w każdym momencie wody bezpiecznej dla zdrowia konsumentów. Niezbędnym uwarunkowaniem realizacji tego procesu jest niezawodne funkcjonowanie systemu zaopatrzania w wodę, gwarantowane między innymi bezawaryjną pracą sieci wodociągowej. W niniejszym artykule przedstawiono wyniki analizy awaryjności sieci wodociągowej, eksploatowanej przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach. Na podstawie wyznaczonych wskaźników intensywności uszkodzeń (globalnego oraz zintegrowanego) dokonano oceny stanu technicznego i awaryjności sieci wodociągowych w wydzielonych siedmiu obszarach funkcjonowania Oddziałów Sieci Magistralnej na przestrzeni lat 2016-2017.
EN
Safety of water supply with required quality is not only about verifying occurrences related to loss of safety of water in supply system which has already happened but above all taking actions to prevent them. The contemporary level of development of analytical methods and safety theory allows to create an innovative risk management system aiming providing safe water for consumers health in every moment. The necessary condition of realization this process is the reliable functioning of water supply system, guaranteed, among others, by work without failure of the pipe network. This article presents the results of failure analysis of the pipe network of waterworks system managed by Silesian Waterworks PLC (Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.). Based on the defined failure intensity indicators (global and integrated) the technical condition and waterworks failure rate was assessed in seven separated areas of operation (OSM) in the 2016-2017.
EN
Paper concerning possibilities of using airborne laser scanning (ALS) data for monitoring land cover changes, mainly land abandonment, especially for the aspect of detection forest succession area. Automated method was developed based on the product of ALS data processing − normalized Digital Surface Model (nDSM). The results of ALS data processing were compared with the official cadastral data and the result of photointerpretation and manual vectorization orthophotomap. As a test site was chosen area in Wieliczka district (Małopolska voivodship, south of Poland). The area of study consisted of several plots listed in the cadastral database mainly as agricultural areas, meadows or pastures but most of them not used for agriculture, but abandoned and covered by process of the secondary forest succession. Detailed information about actual land cover was determined for year 2012 based on ALS data from ISOK project (Head of Geodesy and Cartography). Research showed discrepancy between the cadastral data and actual state for plots. Using ALS data, there was possibility in the semi-automatic way to confirm the process of forest succession in the analysed area, according to the results of vectorization orthophotomap.
PL
Artykuł dotyczy oceny możliwości zastosowania danych z lotniczego skanowania laserowego (ALS) do monitorowania pokrycia terenu, głównie w aspekcie detekcji zmiany użytkowania rolniczego gruntów i postępującego procesu sukcesji leśnej. Metoda zautomatyzowana została opracowana w oparciu o produkt przetwarzania danych ALS − znormalizowany Numeryczny Model Pokrycia (zNMPT). Wyniki porównano z danymi ewidencyjnymi oraz wynikiem fotointerpretacji i wektoryzacji ortofotomapy. Jako obszar testowy wybrano teren w powiecie wielickim (woj. małopolskie). Obszar badań obejmował kilkadziesiąt działek wyszczególnionych w ewidencji gruntów jako tereny rolnicze, łąki lub pastwiska Większość analizowanych działek nie była użytkowana rolniczo, lecz objęta procesem wtórnej sukcesji leśnej. Szczegółowe informacje o aktualnym pokryciu terenu określono na rok 2012 w oparciu o dane ALS z projektu ISOK (Główny Urząd Geodezji i Kartografii). W wyniku opracowania wskazano rozbieżności pomiędzy danymi katastralnymi a stanem rzeczywistym. Wykorzystując dane ALS, w zautomatyzowany sposób można było potwierdzić postępujący proces sukcesji leśnej na analizowanym obszarze w odniesieniu do wyników wektoryzacji ortofotomapy
PL
W niniejszej pracy zaproponowano metodykę wyznaczania obszarów wrażliwych na utratę bezpieczeństwa mikrobiologicznego wody mogącego być pochodną zmniejszenie stężenie dezynfektanta w wodzie transportowanej do konsumenta oraz jej wieku. W modelu badawczym wykorzystano zarówno dane z modelowania zachowania systemu w zmiennych warunkach eksploatacyjnych, jak i dane operacyjne pochodzące z baz danych systemu GIS, systemów SCADA, TelWin umożliwiającego rejestrację stężenia chloru wolnego, wartości przepływu w podsystemie dystrybucji wody.
EN
This paper presents a new developed methodology for determining areas sensitive to the loss of microbiological safety of water. Deterioration of microbiological quality can be an effect of reducing the disinfectant concentration in water delivered to the consumer as well as water age. The research model uses both data obtained as a results of simulation in the EPANET program of various operational states of the water supply system exploitation, and operational data from GIS, SCADA and TelWin system databases, allowing registration of free chlorine concentration, flow values in the water distribution subsystem.
PL
W artykule przedstawiono propozycję klasyfikacji granic na potrzeby systemów informacji przestrzennej. Rozwój wielowarstwowych, interoperacyjnych SIP zwiększa wymagania dotyczące poprawnego, wyczerpującego opisu prezentowanych zjawisk i obiektów. Wektorowe warstwy informacyjne SIP budowane są zwykle w oparciu o współrzędne punktów granicznych. Dla poprawnej interpretacji informacji konieczne jest jednak przypisanie do ciągu współrzędnych metadanych określających nie tylko wykonawcę i dokładność wyznaczenia linii, ale również charakter, cel i sposób wyznaczenia granicy. Zaproponowano podział na granice stanowione, interpretowane i uzgadniane, wskazując sposób ich wyznaczania i charakter. Prezentowana w artykule klasyfikacja granic ma za zadanie udoskonalenie procesu interpretacji danych o środowisku.
EN
The paper presents a proposal of spatial boundaries classification for the purpose of spatial information systems improvement. The development of a multilayer, interoperable SIS increases the requirements for the correct, comprehensive description of presented objects and phenomena. GIS vector layers are usually built based on the coordinates of the boundary points. For the correct interpretation of information it is necessary to add metadata defining not only the contractor and the accuracy of the borderline, but also the nature and method of determining the border. Division of borders into three types is proposed: “established”, “interpreted” and “negotiable”. The main purpose of introducing this classification is to increase the accuracy of the process of interpretation of environmental data, particularly during the semi-automatic and automatic spatial analysis.
PL
Proces ewakuacji rozumiany jako działanie zmierzające do zbiorowej ochrony ludności, mające na celu ochronę życia i zdrowia ludzi, zwierząt oraz ratowanie mienia, powinien być przeprowadzony w sposób zapewniający maksymalne bezpieczeństwo ewakuowanych. Ważnym aspektem zapewnienia tego bezpieczeństwa jest określenie i analiza cech przestrzennych mających wpływ na proces bezpiecznej ewakuacji, tak aby ścieżki oraz obszary tej ewakuacji były zaprojektowane optymalnie (minimalizując ryzyko zagrożenia utraty zdrowia lub życia). Celem badań jest analiza geoinformacyjna przeprowadzona na potrzeby wsparcia procesu bezpiecznej ewakuacji plenerowych imprez masowych, na wybranym obszarze testowym, oraz opracowanie na jej podstawie modelowego schematu przeprowadzenia analizy geoinformacyjnej procesu bezpiecznej ewakuacji plenerowych imprez masowych w podejściu uniwersalnym. Autorzy określili, które elementy przestrzeni (cechy przestrzeni) należy ziwentaryzować, jako cechy mające wpływ na przebieg procesu ewakuacji. Zaproponowane zostały techniki modelowania danych przestrzennych, aby uzyskać wiarygodną informację przestrzenną. Na przykładzie autorzy dokonali analizy geoinformacyjnej na potrzeby wsparcia procesu bezpiecznej ewakuacji plenerowej imprezy masowej, wykorzystując narzędzia GIS. Opracowany został model konceptualny analizy geoinformacyjnej na cele bezpiecznej ewakuacji plenerowych imprez masowych.
EN
The process of evacuation, interpreted as collective operations aiming at protecting human health and life, as well as animals and property should be performed in a way which ensures the possible maximum safety of evacuated individuals. An important aspect of ensuring the safety is related to identification and analysis of spatial characteristics which may affect the process of safe evacuation; paths and areas of evacuation should be optimally configured and the risk to loose life or health should be minimised. The basic objective of research works was to perform geospatial analysis for the needs of supporting the safe evacuation from open-air mass events, for the selected test site, as well as to develop a universal model process of geospatial analyses, concerning safe evacuation of the public. The authors determined which spatial features should be inventoried, as they may affect the evacuation process. In order to acquire reliable spatial information the authors proposed techniques of spatial data modelling. Using GIS tools they performed geospatial analysis to support the process of safe evacuation from an open-air event, for the selected test site. A conceptual model of geoinformation analysis to support the process of safe evacuation at open-air mass events has been developed.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.