Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 43

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  walcowanie poprzeczno-klinowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
Content available remote Numerical analysis of the cross-wedge rolling process of a railway axle
EN
The article presents an innovative method of manufacturing railway axle using two wedge rolls. The novelty of the solution consists in the simultaneous forming of axle by three pairs of wedges, which allows to significantly shorten the length of tools, leading to a reduction of the diameter of the rolls to an acceptable value. The correctness of the proposed solution was verified by means of numerical simulation. The shape progression of the formed axle, the effective strain, temperature and damage function distributions are presented. It is also shown how the force and torque on the rollers changes during rolling process.
PL
W artykule przedstawiono innowacyjną metodę wytwarzania osi kolejowych za pomocą dwóch walców klinowych. Nowość rozwiązania polega na jednoczesnym kształtowaniu osi przez trzy pary klinów, co pozwala na znaczne skrócenie długości narzędzi, prowadzące do zmniejszenia średnicy walców do akceptowalnej wartości. Poprawność zaproponowanego rozwiązania sprawdzono na drodze symulacji numerycznej. Przedstawiono geometrię ukształtowanej osi oraz rozkłady intensywności odkształcenia, temperatury i funkcji zniszczenia. Pokazano również, jak w trakcie kształtowania zmieniają się siła i moment obrotowy na walcach.
2
Content available remote Konstrukcja i możliwości technologiczne uniwersalnej walcarki kuźniczej
PL
Przedstawiono wybrane wyniki prac badawczych związanych z opracowaniem i weryfikacją konstrukcji wielozadaniowej walcarki kuźniczej, przeznaczonej do realizacji takich procesów, jak: walcowanie kuźnicze wzdłużne, walcowanie poprzeczno-klinowe oraz dzielenie bezodpadowe prętów. W trakcie prac konstrukcyjnych wykorzystano nowoczesne narzędzia numeryczne CAD/CAE, ułatwiające projektowanie i analizę konstrukcji. Zaprojektowana walcarka charakteryzuje się dużą uniwersalnością – z uwagi na możliwość realizacji 2 odmiennych kinematycznie procesów walcowania kuźniczego (wzdłużnego i poprzecznego) oraz dzielenia bezodpadowego półfabrykatów. Jej możliwości technologiczne są znacznie większe w porównaniu z maszynami stosowanymi obecnie w przemyśle. Weryfikację przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych przeprowadzono podczas prób uruchomieniowych. Uzyskane wyniki w pełni potwierdziły przydatność wielozadaniowej walcarki kuźniczej do kształtowania odkuwek i przedkuwek oraz dzielenia prętów.
EN
The paper presents selected results of the research related to the development and verification of a multi-purpose construction of forging mill suitable for the following processes: longitudinal roll forging, cross-wedge rolling, and steel bar cropping. Modern CAD/CAE numerical tools have been used to facilitate the design and analysis of the construction. The designed forging mill is characterized by high versatility due to the possibility of two different kinematic processes of roll forging (longitudinal and transverse) as well as semi-products waste-free cropping. Its technological capabilities are considerably higher as compared to the machines currently used in industry. Verification of adopted construction solutions was made during the commissioning tests. The achieved results have fully confirmed the usefulness of multi-task forging mill for rolling forgings and preforms as well as cropping process.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań numerycznych procesu walcowania poprzeczno-klinowego osi wagonowej. Symulacje numeryczne przeprowadzono wykorzystując program Simufact.Forming. Wyniki badań numerycznych pozwoliły na określenie zjawisk zachodzących podczas kształtowania osi wagonowej. W pracy przedstawiono wyniki analiz komputerowych, progresję zmiany kształtu, rozkład temperatur i intensywności rozkładu odkształceń, które potwierdziły przydatność proponowanej technologii do wytwarzania osi wagonowych.
EN
In this paper the results of railway carriage axle numerical simulation are presented. Numerical simulations are realized by means of Simufact- Forming software. The results of calculations permit to observe phenomena accompanying railway carriage axles forming. In this work parts shapes progressions, temperature and strain distributions are shown. It confirms the possibility of application of the presented method in railway carriage axles manufacturing.
PL
W artykule przedstawiono przykład walcowania długiego wału głównego, wykorzystywanego w samochodach półciężarowych, metodą walcowania poprzeczno-klinowego. Omówiono zasadę tego procesu kształtowania, podkreślając zalety tej metody wytwarzania. Przedstawiono wyniki analizy numerycznej, progresję kształtu wyrobu w trakcie walcowania, mapy intensywności odkształcenia i temperatury oraz rozkłady sił i momentów walcowania, które potwierdziły przydatność proponowanej technologii do wytwarzania wałków długich.
EN
The paper discusses a technique of cross wedge rolling and its application to the production of long main shafts that are used in light trucks. First, the design of this forming technique is described. Then the paper stresses the main advantages of this process production. Finally, the reported numerical results workpiece shape change during rolling, maps of effective strains and temperatures as well as loads and torques confirm that the discussed technique is suitable for producing long shafts.
PL
W artykule przedstawiono analizę wpływu temperatury nagrzewania materiału wsadowego na otrzymywaną odkuwkę w procesie walcowania poprzeczno-klinowego. Efektem prac badawczych była analiza kształtu, dokładności wymiarowej, wad wewnętrznych odkuwek oraz rozkładów sił walcowania. Na podstawie uzyskanych wyników eksperymentalnych określono temperaturę nagrzewania wsadu umożliwiającą uzyskanie dobrych własności plastycznych materiału do walcowania poprzeczno-klinowego sworzni kulistych.
EN
The paper investigates the effect of billet temperature on a cross wedge rolling process for producing a ball stud. As a result, it is possible to examine parameters such as the shape, dimensional accuracy and internal defects of the produced part, as well as the variations in the rolling forces. The experimental results serve as a basis for determining the billet temperature which ensures high plastic properties of material used for producing ball studs by cross wedge rolling.
PL
W artykule zaprezentowano wybrane wyniki prac nad technologią walcowania poprzeczno-klinowego (WPK), które realizowane były w Politechnice Lubelskiej. Przedstawiono możliwości oraz przykłady praktycznego zastosowania technologii WPK, a także perspektywę dalszego jej rozwoju.
EN
The paper presents a selection of the results of investigation of the cross wedge rolling (CWR) technique conducted at the Lublin University of Technology. The CWR technique is described and examples of its application fields are presented. Prospective developments of the CWR technique are presented, too.
PL
W artykule przedstawiono innowacyjną koncepcję kształtowania kul, które wykonywane są bezpośrednio z główki szyny. Przedmiotowy sposób wytwarzania kul bazuje na zastosowaniu dwóch operacji walcowania poprzeczno-klinowego (WPK), rozwijanego od ponad 25 lat w Politechnice Lubelskiej. W pierwszej operacji z główki szyny walcowany jest pręt o średnicy 52 mm, z którego w operacji drugiej wytwarzane są kule o średnicy większej (60 lub 70 mm) od średnicy wsadu. Realizacja procesu walcowania wymagała opracowania specjalistycznej walcarki płaskoklinowej nawrotnej, w której kształtowanie odbywa się w obu ruchach suwaka. Tym samym walcarka ta pozbawiona jest ruchu jałowego, co czyni ją innowacyjną w skali świata. W pracy przybliżono konstrukcję takiej.
EN
This paper describes an innovative method for producing balls directly from rail heads. The method consists in performing two operations of cross wedge rolling (CWR), a process which has been developed at the Lublin University of Technology for over 25 years. The first operation involves forming a 52 mm diameter bar from a rail head; in the second operation, this bar is formed into balls which have a larger diameter (60 or 70 mm) than that of the billet. Such a design of the process required developing a specialist flat-wedge reversing mill in which the forming process is performed during both passes of the slide. As a result, the mill is free from dead motion, which makes its design innovative on a world scale. The paper provides a detailed description of the design of this mill.
PL
W artykule opisano budowę i możliwości technologiczne walcarki poprzeczno-klinowej, którą zaprojektowano i zbudowano w Politechnice Lubelskiej. Przedstawiona walcarka może być wykorzystywana do walcowania wyrobów osiowosymetrycznych ze stopów metali lekkich oraz stali. Opisano przeprowadzoną analizę wytrzymałościową MES walcarki dla różnych wariantów obciążenia, która poprzedzała prace związane z wykonaniem maszyny. Zaprezentowano również wyniki pierwszych prób walcowania na przykładzie wałków stopniowanych wykonanych ze stopu aluminium.
EN
This article describes the construction and technological possibilities of the cross wedge rolling mill, which was designed and built in Lublin University of Technology. The rolling mill can be used for producing axisymmetric forging made of lightalloy and steel. Described FEM strength analysis carried out for the different variants of the mill load that preceded the work related to the performance of the machine. Also presented results of the first rolling tests for example, stepped shafts made of aluminum alloy.
PL
W artykule przedstawiono nowa koncepcję walcowania poprzeczno-klinowego. Głównym celem badań było potwierdzenie słuszność nowej koncepcji zaprojektowanych narzędzi, które umożliwiają uzyskanie dużych wartości redukcji przekroju poprzecznego na stosunkowo krótkiej drodze kształtowania bez wystąpienia niebezpieczeństwa przewężenia lub zerwania odkuwki. W celu zweryfikowania nowej koncepcji walcowania wykonano modelowanie numeryczne oparte na metodzie elementów skończonych. Badania przeprowadzono wykorzystując do tego oprogramowanie Simufact.Forming v.11, a symulacje numeryczne przeprowadzone zostały na przykładzie walcowania przedkuwki d􀄨wigni ze stopu aluminium 2017A. Na podstawie zrealizowanych prac potwierdzono słuszność przyjętych założeń, wyznaczono progresję kształtu odkuwki, mapy intensywności odkształcenia, kryterium zniszczenia i temperatury oraz parametry siłowe walcowania.
EN
The paper describes a new cross-wedge rolling technique. The primary aim of the investigation was to verify the design of tools which enable substantial cross-sectional reductions over a relatively short forming path without workpiece necking or rupture. The proposed cross-wedge rolling technique was analyzed numerically by the finite element method. The numerical modelling of a lever made of 2017A aluminium alloy was performed using the Simufact.Forming v.11 software. The numerical results confirmed that the assumptions of the proposed cross wedge rolling technique are correct. Variations in the workpiece shape as well as distributions of the effective strain, damage criterion, temperature, load and torque were determined.
PL
Przedstawiono wybrane wyniki badań teoretyczno-doświadczalnych procesu walcowania poprzeczno-klinowego odkuwki wałka stopniowanego w układzie dwóch walców roboczych. Rozważania teoretyczne zostały oparte na modelowaniu numerycznym, przeprowadzonym metodą elementów skończonych. Do obliczeń wykorzystano dostępny na rynku pakiet oprogramowania Simufact Forming. Podczas symulacji analizowano kinematykę płynięcia materiału, parametry termiczne procesu, a także możliwość pojawienia się zjawisk zakłócających stabilny przebieg walcowania. Weryfikację doświadczalną przeprowadzono w uniwersalnym agregacie kuźniczym, własnej konstrukcji. W trakcie eksperymentu ukształtowano serię próbną odkuwek, określono geometrię uzyskanych wyrobów, a także wyznaczono parametry siłowe walcowania. Przedstawiono również budowę urządzenia, jego możliwości technologiczne oraz potencjalny obszar zastosowania. Na podstawie uzyskanych wyników potwierdzono poprawność przyjętych założeń konstrukcyjnych uniwersalnej walcarki kuźniczej, a także zweryfikowano modele numeryczne, wykorzystywane w symulacjach MES.
EN
The paper presents a selection of the numerical and experimental results of a cross wedge rolling process for producing stepped shafts by two working rolls.The numerical modelling of this process was performed by the finite element method, while the calculations were made using the commercial simulation suite Simufact Forming. The process was investigated with respect to the kinematics of metal flow, thermal variables as well as the occurrence of phenomena disturbing process stability. The numerical results were verified in experiments performed in a universal roll forging machine that was designed and constructed by the authors of this paper. In the experiment, we produced a test run of stepped shafts and examined their geometry, as well as analyzed loads and torque in the rolling process. In addition to this, the paper describes the design of the machine, its technological capabilities and potential applications. The experimental results have confirmed thatthe design of the universal roll forging machine and the FEM numerical models are correct.
PL
W opracowaniu przedstawiono innowacyjną metodę walcowania poprzeczno-klinowego odkuwek kul z główek złomowanych szyn kolejowych. Scharakteryzowano również inne metody wytwarzania kul na mielniki do młynów kulowych, a następnie przybliżono zalety nowej technologii. Koncepcja WPK kul zaproponowaną metodą została wstępnie zweryfikowana metodą elementów skończonych. W trakcie obliczeń wyznaczono geometrię walcowanych wyrobów w kolejnych etapach procesu, określono kinematykę płynięcia materiału. Analizie poddano również rozkłady sił kształtowania oraz parametry termiczne występujące w trakcie walcowania. Opierając się na uzyskanych wynikach potwierdzono możliwość walcowania kul bezpośrednio z główek odciętych od złomowanych szyn kolejowych. Przedstawiony proces walcowania jest znacznie efektywniejszy w stosunku innych, dotychczas stosowanych metod wytwarzania kul.
EN
This study presents an innovative cross wedge rolling (CWR) method for producing balls from heads of scrap railway rails. First, an overview of current methods for producing balls used as grinding media in grinding mills is given. Then, the new method and its advantages are described. The proposed CWR-based technique for producing balls is modelled numerically by the finite element method. The modelling involves determination of the workpiece geometry in successive stages of the process and the kinematics of metal flow. Variations in the forming forces and thermal parameters during the rolling process are examined, too. The numerical results confirm that the proposed method can be used to produce balls from heads cut from scrap railway rails. The proposed rolling process is more effective than other widely used processes for producing balls.
EN
The paper presents a selection of numerical and theoretical results of the cross wedge rolling process for producing stepped shafts made of aluminum alloy 6061. The numerical modeling was performed using the FEM-based Simufact Forming simulation software. In the simulations, we examined the kinematics of metal flow and determined the distribution patterns of effective strains, temperatures, axial stresses and the Cockroft-Latham damage criterion. Variations in the rolling forces were determined, too. The numerical results were verified experimentally using a universal rolling mill designed and constructed by the present authors. This machine can be used to perform such processes as cross wedge rolling, longitudinal rolling and round bar cropping. During the experiments, we examined process stability and finished product geometry and recorded the torques. The experimental results confirm that axisymmetric aluminum alloy shafts can be produced by cross wedge rolling with two rolls. Last but not least, the experiments served to evaluate the technological potential of the rolling mill used.
PL
W pracy przedstawiono wybrane wyniki badań teoretyczno – doświadczalnych procesu walcowania poprzeczno – klinowego odkuwki wałka stopniowanego ze stopu aluminium w gatunku 6061. Analizę teoretyczną przeprowadzono w programie Simufact Forming, bazującym na metodzie elementów skończonych. W trakcie symulacji analizowano kinematykę płynięcia materiału, wyznaczono rozkłady intensywności odkształcenia, temperatury, naprężeń w kierunku osiowym oraz kryterium zniszczenia wg Cockrofta Lathama. Ponadto określono parametry siłowe podczas walcowania. Weryfikacji doświadczalnej wyników modelowania numerycznego procesu walcowania dokonano w uniwersalnej walcarce kuźniczej, która stanowi własna konstrukcję. Zastosowana walcarka umożliwia realizacje takich procesów jak: walcowanie poprzeczno-klinowe, walcowanie kuźnicze wzdłużne oraz dzielenie bezodpadowe. Podczas eksperymentu analizowano stabilność procesu, geometrie ukształtowanych odkuwek oraz rejestrowano wartość momentów obrotowych. Uzyskane wyniki prowadzonych badań potwierdziły możliwość kształtowania osiowosymetrycznych odkuwek ze stopów aluminium metodą WPK dwoma walcami. W trakcie eksperymentu określono również możliwości technologiczne walcarki.
EN
This paper presents results of numerical calculations for the rolling process by means of three tools of stepped shafts from aluminum alloy 7075. Forming with the usage of tools with three different wedge spreading angles underwent analysis. In the paper, the obtained distributions of stresses, strains and Cockcroft-Latham damage criterion were given. Moreover, the influence of the wedge spreading angle on shape faults presence in the obtained product was determined. At the same time, the force parameters, which play a crucial role in the designed experiment, were analyzed.
PL
W artykule przedstawiono wyniki obliczeń numerycznych dla procesu walcowania trzema narzędziami wałków stopniowanych ze stopu aluminium 7075. Analizą objęto kształtowanie za pomocą narzędzi o trzech różnych kątach rozwarcia klina. W pracy podano uzyskane rozkłady naprężeń, odkształceń oraz kryterium pękania wg całki Cockrofta - Lathama. Ponadto, określono wpływ kąta rozwarcia klina na powstawanie błędów kształtu w uzyskiwanym wyrobie. Równolegle przeanalizowano parametry siłowe, których wyznaczenie ma kluczową rolę w projektowanym eksperymencie.
EN
This paper presents results of numerical analysis of CWR process with upsetting of balls for mills. Applying FEM,12 forming cases at various angle parameters of wedge tools were analyzed. The authors concentrated on issues connected with the precision of balls manufacturing and forming forces. It was stated that the usage of CWR process with upsetting allows for forming of products of ball type.
PL
W pracy przedstawiono rezultaty obliczeń numerycznych procesu walcowania poprzeczno-klinowego (WPK) ze spęczaniem kul przeznaczonych do młynów kulowych. Stosując MES przeanalizowano 12 przypadków kształtowania wyrobów za pomocą narzędzi klinowych o rożnych wartościach kątów. Autorzy skupili się na dokładności wymiarowej uzyskiwanych tą metodą kul. Uzyskane rezultaty analiz numerycznych potwierdziły możliwość stsowania przedstawionego procesu do produkcji wyrobów kulowych.
15
Content available Cross wedge rolling with upsetting
EN
The paper describes cross wedge rolling with upsetting, a process in which axially symmetric parts with steps whose diameters are larger than billet diameters can be formed. Taking advantage of numerical modeling, the effect of such basic geometric parameters of the rolling process as the spreading angle, forming angle, reduction ratio, and rolling length on upsetting (defined by the diameter increase ratio) was determined. The paper also presents the results of experimental tests performed to roll a stepped shaft whose one step had a diameter half as large as that of the billet.
PL
W artykule scharakteryzowano proces walcowania poprzeczno-klinowego ze spęczaniem. w którym możliwe jest kształtowanie wyrobów osiowo-symetrycznych ze stopniami o średnicy większej od średnicy wsadu. Stosując modelowanie numeryczne określono wpływ podstawowych parametrów walcowania (kąta rozwarcia klina, kąta kształtującego, stopnia gniotu i długości walcowania) na efekt spęczania (charakteryzowany przez współczynnik wzrostu średnicy). Przedstawiono także wyniki prób doświadczalnych walcowania wałka stopniowanego, którego jeden ze stopni miał średnicę o 50% większą od średnicy zastosowanego materiału wsadowego.
16
Content available remote Walcowanie poprzeczno-klinowe kul metodą równoległą
PL
Opisano proces jednoczesnego walcowania poprzeczno-klinowego czterech kul SŘ22 mm. Przedstawiono narzędzie zastosowane w procesie kształtowania półwyrobów kul. Stosując MES pokazano przebieg procesu walcowania oraz rozkłady temperatury i odkształcenia w uzyskanych kulach. Próby walcowania, wykonane w warunkach laboratoryjnych Politechniki Lubelskiej, wykazały, że kule wytwarzane metodą WPK mają dobrą jakość i dlatego mogą być stosowane zarówno w młynach kulowych, jak i w łożyskach tocznych.
EN
Described is the process of simultaneous cross wedge rolling of four 22 mm dia balls. The tool for shaping the semi product is presented. Also, the progress of the ball rolling process with the strain and temperature distribution in the produced balls is explained by means of the finite element method.
17
PL
Przedstawiono wyniki analizy numerycznej procesu kształtowania plastycznego odkuwki wielostopniowego wałka napędowego ze stopu tytanu Ti6Al4V, który jest wytwarzany ze stali w procesach skrawania. Symulacje numeryczne wykonano dla trzech technik plastycznego kształtowania: kucia matrycowego na młocie, walcowania poprzecznoklinowego oraz obciskania obrotowego. Obliczenia przeprowadzono w oparciu o metodę elementów skończonych (MES), wykorzystując komercyjne pakiety oprogramowania DEFORM – 3D oraz Simufact forming. Omówiono modele geometryczne zastosowane w obliczeniach. Symulacje przeprowadzono w warunkach przestrzennego stanu odkształcenia, w trakcie którego wyznaczano rozkłady intensywności odkształcenia oraz temperatur, a przede wszystkim określono możliwości wytwarzania odkuwek wałka napędowego w procesach obróbki plastycznej. Opisane rezultaty badań numerycznych potwierdzają zasadność podjęcia prac badawczych, mających na celu przemysłowe wdrożenie procesów plastycznego kształtowania elementów stosowanych w przemyśle lotniczym.
EN
Presented are the results of numerical analysis to a Ti6AI4V titanium alloy multistepped drive shaft forging prepared for further machining operations. Numerical simulations were carried out for three process methods, viz: hammer drop forging, cross wedge rolling and crimping. For the calculations the finite element method was applied with use of the commercial software pack DEFORM - 3D and Simufact forming.
PL
W artykule przedstawiono metodę walcowania poprzeczno-klinowego (WPK) półwyrobu typu kula. Wykorzystuje się w niej klinowe szczęki płaskie, które działając na materiał kształtują w jednym przejściu kilka kul. Dla sprawdzenia poprawności przyjętego rozwiązania wykonano obliczenia numeryczne (bazujące na MES), w których wyznaczono rozkłady inten sywności odkształcenia, temperatury oraz składowe sił kształtowania. Opracowany proces walcowania sprawdzono w Górniczej Fabryce Narzędzi w Radzyniu Podlaskim, podczas wytwarzania półwyrobów kul stosowanych na mielniki do młynów kulowych.
EN
This paper presents a new way of cross-wedge rolling (CWR)of semi-finished products of ball type. Flat jaws with specially formed wedges, which act on material and form several balls at one stroke, are used in this method. In order to verify the rightness of the assumed solutions numerical calculations were made (basing on FEM), in which distributions of effective strain, metal temperature and forming forces constituents were determined. The worked out process was implemented in Tools Mining Factory in Radzyń Podlaski for manufacturing of semifin ished products of ball type, applied for grinding mediums in ball mills.
PL
W artykule podano wybrane wyniki analiz numerycznych procesu walcowania poprzeczno-klinowego (WPK) odkuwek drążonych ze stopu aluminium gatunku 2618. Obliczenia wykonano metodą elementów skończonych w warunkach przestrzennego stanu odkształcenia 3D, przy uwzględnieniu zjawisk cieplnych zachodzących podczas kształtowania. W szczególności przedstawiono zagadnienia stabilności walcowania oraz zmiany grubości ścianki elementu kształtowanego. Przedstawiono także sposób szacowania, czy przy zadanych parametrach walcowania wystąpi niekontrolowany poślizg prowadzący do zgniecenia wyrobu. Uzyskane rezultaty obliczeń wykazały przydatność WPK w kształtowaniu wyrobów osiowo-symetrycznych ze stopu aluminium 2618.
EN
This paper presents chosen results of numerical analyses of cross-wedge rolling process (CWR) of hollowed parts from aluminum alloy 2618 type. Calculations were made by means of the finite element method in the conditions of three dimensional state of strain, considering thermal phenomena present during forming. The stability of rolling and changes of walls thickness of the rolled part are discussed in details. The way of estimating if at given rolling parameters uncontrolled slip leading to product squeezing appears is also presented. The obtained calculations results showed usefulness of CWR in forming of axi-symmetrical products from aluminum alloy 2618.
20
Content available remote Bezodpadowe dzielenie prętów
PL
Przedstawiono grupę metod dzielenia bezodpadowego prętów o przekroju okrągłym. Dokonano charakterystyki cięcia nożycami oraz innych metod wykorzystujących działanie karbu, wskazując wady i zalety każdej z tych technologii. Szerzej opisano rozwiązanie własne, polegające na dzieleniu prętów przy wykorzystaniu technologii walcowania poprzeczno-klinowego. Omówiono najważniejsze parametry procesu i ich wpływ na przebieg dzielenia. Przedstawiono wybrane wyniki prób doświadczalnych, które potwierdziły słuszność przyjętej koncepcji.
EN
Described are the methods of splitting round bars to length sections. Shear operation and other methods utilizing notch effect are specified. Indicated are advantages and drawbacks of these methods. Detailed description of the cross-wedge rolling process is provided. Also discussed are the process parameters and their impact on the splitting operation progress.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.