Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 127

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  load capacity
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
EN
The paper presents results of a numerical investigation on load capacity of the mixed bench and slab shallow foundations (often used in the process of the modernization of the old, antique buildings, which are suffering from lack of the load capacity). The main trouble with use of existing analytical approaches is a non-unique foundation level of the bench and slab, they could even be founded on different geotechnical layers. Proposed analytical model based on Brinch Hansen (EC-7) approach could deal with such a problem. Results of 2D and 3D numerical modelling (ultimate load of the foundation) are compared to the obtained by using the proposed approach. Influence of the soil above the foundation level is also investigated. Different width to length ratios of the foundation are analyzed (from "short" to "long" foundations). Usability of the proposed analytical model in engineering practice is proved by numerical simulations; the obtained results are on the safe side with quite acceptable margin of additional safety.
PL
Rozważono połączenie zakładkowe blach z mimośrodowym przyłożeniem obciążenia. Wykorzystując oprogramowanie MES, zbudowano model i określono gęstość energii odkształcenia. W celu wykrycia charakterystycznych punktów mutacji stanu naprężenia połączenia na krzywej parametr-obciążenie zastosowano kryterium M-K. Określone punkty dotyczą poszczególnych stanów zachowania się połączenia, m.in. punkt wyczerpania jego nośności. Zastosowanie kryterium umożliwia szacowanie nośności połączeń spawanych.
EN
The article presents the application of the Mann-Kendall criterion to estimate the resistance of welded lap connections. The overlapping connection of the plates with the connection eccentricity was considered. Numerical analysis software, was used to build a model and the strain energy density was determined. The M-K criterion can detect the characteristic state-of-stress mutation points of the connection in the parameter-load curve. Certain points define individual states of the connection behavior, among others failure load point. The application of the criterion enables a new method of estimating the resistance of welded connections.
PL
Przedstawiono analizę wpływu podatności złączy na płytki kolczaste na nośność drewnianego dźwigara kratowego. Rozważono cztery modele numeryczne, w tym dwa tzw. modele płytkowe uwzględniające cechy mechaniczne połączeń na płytki kolczaste oraz dwa modele klasyczne. Porównano wyniki analiz.
EN
The paper presents an analysis of the influence of the flexibility of connector plates on the timber truss capacity. Four numerical models were considered: two so-called plate models and two classic models. The results of the conducted analyses were compared.
PL
Przedstawiono zmodyfikowane podejście do podanej w PN-EN 1993-1-1 ogólnej metody oceny stateczności konstrukcji. Według tego podejścia można, jedynie na podstawie rodzaju przekroju, jego wytężenia oraz mnożnika αcr, określić stopień wykorzystania nośności konstrukcji (elementu) z warunku stateczności. Rozwiązanie podano w postaci prostych zależności i wykresów. Zamieszczono syntetyczne wnioski.
EN
A modified approach to the general method for structure members buckling given in PN-EN 1993-1-1 was presented. According to this approach, it is possible to determine the degree of utilization of the load capacity of the structure from the stability condition only on the basis of: the type of the cross-section, its resistance utilization and αcr. The solution is given in the form of simple formulas and graphs. Synthetic conclusions were given.
EN
This article presents the construction and technical concept for the use of an innovative repair of the airport pavement. It consists in embedding a prefabricated concrete slab in place of the excessively degraded surface of the existing slabs. In addition, the introduced technology of connecting adjacent panels together increases the spatial stiffness of the entire functional element and significantly increases the load-bearing capacity of the pavement. The results of laboratory and field tests presented in the article confirm the effectiveness of the technology used. As a result, the application of the reconstructing technology ensures the safety performance of aircraft operations at airports facilities.
PL
W niniejszym artykule przedstawiona została konstrukcyjno-techniczna koncepcja dotycząca zastosowania nowatorskiej naprawy nawierzchni lotniskowej. Polega ona na wbudowaniu prefabrykowanej płyty betonowej w miejscu nadmiernie zdegradowanej nawierzchni płyt istniejących. Ponadto wprowadzona technologia połączenia ze sobą płyt sąsiednich zwiększa przestrzenną sztywność całego elementu funkcjonalnego oraz znacząco wpływa na wzrost parametru nośności nawierzchni. Przedstawione w artykule wyniki przeprowadzonych badań laboratoryjnych i poligonowych potwierdzają skuteczność zastosowanej technologii. W rezultacie stosowanie przedmiotowej technologii napraw zapewnia bezpieczne wykonywanie operacji statków powietrznych na obiektach lotniskowych.
EN
The paper presents the theoretical basis of the mathematical expression derived from the American standard, used to determine the thermally permissible torque load capacity of the cage induction motors when supplied with distorted voltages. The results of the measurement verification of this expression for different voltage shapes supplying the tested motor are presented. The test results confirmed the correctness of the expression when the motor is supplied with distorted voltage with a limited number of higher harmonics.
PL
W niniejszej pracy przedstawiono wybrane zagadnienia związane ze wzmacnianiem stalowych elementów profilowanych na zimno taśmami CFRP. W pierwszej części pracy dokonano przeglądu literatury i przedstawiono podstawowe informacje dotyczące stalowych elementów cienkościennych profilowanych na zimno oraz materiałów kompozytowych CFRP, podkreślając zalety i wady wykorzystania ich do wzmacniania konstrukcji stalowych. Następnie przedstawiono opublikowane, własne badania naukowe dotyczące wpływu długości zakotwienia taśm CFRP i ich lokalizacji na nośność i efektywność wzmacniania stalowych belek cienkościennych typu sigma.
EN
This paper presents selected issues related to the reinforcement of cold-formed steel elements with CFRP tapes. In the first part of the work, the literature was reviewed and basic information on cold-formed thin-walled steel elements and CFRP composite materials, emphasizing the advantages and disadvantages of using them to reinforce steel structures was presented. Moreover, published, own scientific research on the influence of effective anchorage length of the CFRP tape and their location on the load capacity and on the effectiveness of strengthening thin-walled steel beams of the sigma type with CFRP composites was presented.
PL
Głównym powodem podjęcia tematu napraw i wzmocnień stropów drewnianych było napotkanie problemu znacznego ugięcia konstrukcji w budynku zabytkowym z 1887 roku. Strop ten wykazuje znaczne ugięcie, co stwierdzono podczas wizji lokalnej i wykonania odkrywek stropu. Dla przedstawienia stanu obecnego stropu w opracowaniu zamieszczono zdjęcia wykonane podczas wizji lokalnej. Ważnym aspektem opracowania są zagadnienia związane z tematyką zabytków, które dodatkowo generują warunki, do których należy się dostosować podczas prac remontowych. W celu przystosowania nośności ustroju do zadanych obciążeń zaprojektowano cztery warianty rozwiązania wzmocnienia konstrukcji.
EN
The main reason for taking up the topic of repairs and reinforcements of wood ceilings was the encountered problem of significant deflection of construction in a historic building from 1887. This ceiling shows a significant deflection, which was found during the on-site inspection and uncovering of the ceiling. In order to present the current state of the ceiling, photos taken during the on-site inspection have been included in the paper. An important aspect of the study is constituted by issues related to the subject of monuments which additionally generate conditions that need to be addressed during renovation works. In order to adapt the load-bearing capacity of the structure to the given loads, the four variants of construction reinforcement solution were created.
PL
W artykule opisano na przykładzie istniejącego obiektu gospodarczego z 1903 roku problem dotyczący sprawdzenia wytrzymałości stalowych i żeliwnych elementów konstrukcji stropu w obecnych czasach. Stan wytężenia żeliwnych słupów i stalowych belek, znajdujących się w analizowanym obiekcie, sprawdzono metodą naprężeń dopuszczalnych obowiązującą na początku XX wieku, a belek pośrednich i podciągu obliczono metodą stanów granicznych według eurokodów obowiązujących obecnie. Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono, że ocena poziomu bezpieczeństwa przekrojów belek zaprojektowanych metodą naprężeń dopuszczalnych jest zbliżona do otrzymanej w metodzie stanów granicznych.
EN
Using the example of an existing outbuilding from 1903, the article describes problem related to verification of strength of steel and cast iron elements of ceiling construction in present times. The state of effort of cast iron columns and steel beams existing in the analysed facility has been checked using the allowable stress method, used in the beginning of the 20th century, whereas the state of intermediate beams and binding joist has been calculated using the borderline state method, according to currently used eurocodes. The conducted analysis revealed that the assessment of the safety level of cross-sections of beams designed using the allowable stress method is similar to the assessment achieved in the borderline state method.
PL
Omówiono typowe problemy ceglanych łuków oraz sklepień. Porównano znane metody obliczeniowe. Zaproponowano sposób szacowania nośności na podstawie wartości sił przekrojowych. Przedstawiono przebadane możliwe metody wzmocnień.
EN
The article discusses the typical problems of brick arches and vaults. Known calculation methods were compared. A method of estimating the load capacity based on the values of the internal forces was proposed. Possible and tested methods of reinforcement were presented.
EN
The presented work is devoted to the improvement of spur gears of the reduction drive for metal-cutting machines according to the criterion of load capacity. A feature of this article is the creation of such a constructive solution, which is aimed at finding a compromise between reducing contact loads in the engagement zone and increasing the complexity and labour intensity of the manufacturing gears process. A procedure for accelerated creation of 3D models of a gear drive and its components using the specialized software application “Shafts and Mechanical Transmissions-3D” in the environment of integrated CAD system KOMPAS-3D is proposed. A study of a new cylindrical gear transmission design with a longitudinal generatrix of axoids, confirmed by the corresponding patent solution is realized. A calculation form for the practical design and manufacture of a new design cylindrical gear is proposed.
EN
The study presents an analysis of steel I-beam warping. The calculations were made for hot-rolled IPE200 hinged beams with different lengths. After determining load-bearing capacity using the GMNIA method, the beams were strengthened with bimoment restraints at each end. The changes in critical moment and load-bearing capacity were then evaluated. The study presents the manner in which the material and geometric imperfections have been determined. The GMNIA calculations were conducted using the Finite Element Method in Abaqus software. The results were then compared to results obtained with traditional methods and acquired from LT Beam software.
PL
W artykule zostały omówione wyniki badań doświadczalnych przedstawiające wpływ podwieszenia obciążenia zewnętrznego do rozciąganej okładziny płyty warstwowej na nośność tych płyt. Podwieszenie zostało zrealizowane za pomocą łączników jednostronnych (ang. blind rivets). W tym celu zostały wykorzystane nity rozchylne BulbTite. W praktyce połączenie z wykorzystaniem łączników jednostronnych jest połączeniem nieprzelotowym, tj. nie wymaga stosowania podkonstrukcji i nie tworzy punktowych mostków termicznych. W badaniach posłużono się schematem belki czteropunktowo zginanej. Badanie obejmowało kilka poziomów obciążenia podwieszonego oraz jego wpływ na belki warstwowe z rdzeniem wykonanym z pianki poliuretanowej, z wełny mineralnej i styropianu. W wyniku przeprowadzonych badań określono siły niszczące, sztywności sieczne i mechanizmy zniszczenia badanych elementów warstwowych.
EN
The article discusses the results of experimental tests presented the impact of suspended loads to the tensioned sandwich panel facing on the load capacity of these panels. The blind rivets were used to suspend the loads. For this purpose, BulbTite rivets were used. In practice, this type of connection is called the blind connection i.e. it does not require the use of a secondary structure and does not create point thermal bridges. In the research, the four-point bending static scheme was used. The study included several levels of suspended loads and its effect on sandwich beams with a core made of polyurethane foam, mineral wool, and styrofoam. As a result of the tests, the ultimate loads, the secant stiffnesses, and the failure mechanisms of the tested sandwich elements were determined.
PL
W pracy obliczono nośność płyt żelbetowych w warunkach działania pożaru o grubościach nie mniejszych niż 15cm. Przyjęto standardową krzywą pożarową. Obliczenia wykonano uproszczoną metodą Izoterma 500. Wyznaczono krzywe równowagi pomocne do wyznaczenia nośności ogniowej analizowanych płyt. Jako pomoc dla projektantów wyniki zebrano tabelarycznie.
EN
The load capacity of reinforced concrete slabs, with a thickness not less than 15 cm, under fire conditions was calculated in the publication. A standard fire curve was adopted. The calculations were made using the simplified method of Isotherm 500. The equilibrium curves, helpful in determining the fire resistance of the analysed boards, were determined. The results were tabulated to be used by designers.
PL
W pracy obliczono nośność pożarową płyt żelbetowych o grubościach nie mniejszych niż 15 cm. Przyjęto standardową krzywą pożarową. Obliczenia wykonano przy pomocy metody Izoterma 500. Wyznaczono krzywe równowagi pomocne do wyznaczenia nośności ogniowej analizowanych płyt. Jako pomoc dla projektantów wyniki zebrano w formie tabelarycznej.
EN
The load capacity of reinforced concrete slabs, with a thickness not less than 15 cm, under fire conditions was calculated in the publication. A standard fire curve was adopted. The calculations were made using the simplified method of Isotherm 500. The equilibrium curves, helpful in determining the fire resistance of the analysed boards, were determined. The results were tabulated to be used by designers.
17
Content available remote Cellular geosynthetics in the aspect of application in airfield construction
EN
The natural airport pavement is formed by an adequate preparation of the ground. It should be adapted or constructed in such a way as to minimize the risk to aircraft in the event of an airplane running off the runway. Research indicates that a significant part of natural airport surfaces in Poland do not meet the requirements for load capacity and require reinforcement. The article presents methodology for reinforcing soils, describes the methods of testing the capacity of natural airport pavements and presents the results of research on the natural airport pavement, in reference to the construction with a cellular geosynthetic (geocell).
PL
Naturalna nawierzchnia lotniskowa utworzona jest przez odpowiednie przygotowanie gruntu. Powinna być przystosowana lub zbudowana w taki sposób, aby zmniejszyć do minimum zagrożenie dla samolotów, w przypadku, gdy samolot zjechałby z drogi startowej. Badania wskazują, że znaczna część naturalnych nawierzchni lotniskowych w Polsce nie spełnia wymagań odnośnie do nośności i wymaga wzmocnienia. W artykule podano metody wzmocnienia gruntów, opisano metody badań nośności naturalnych nawierzchni lotniskowych oraz przedstawiono wyniki badań naturalnej nawierzchni lotniskowej, w konstrukcji której zastosowano geosyntetyk komórkowy (geokratę).
PL
Omówiono wpływ otworów w strefach podporowych na nośność na przebicie płyt płaskich w świetle badań eksperymentalnych. Przedstawiono wyniki badań modeli płyt z otworami o różnym kształcie i położeniu względem słupa. Stwierdzono, że otwory w płytach stropowych w strefach podporowych mogą wpływać w istotny sposób na ich nośność na przebicie. Na podstawie wyników badań podano zalecenia praktyczne, omawiając zmiany nośności płyt wynikające z różnego ukształtowania otworów.
EN
In the paper the effect of openings in the support zones on the load carrying capacity of flat slabs in the light of previous experimental investigations was discussed. The results of the test on specimens representing flat slabs with openings of various shape and location with respect to the column were presented. It was found that openings in the support zones can have a significant effect on punching shear carrying capacity. Based on the results of the experiments, practical recommendations were indicated and the changes in the load capacity resulting from the different arrangement of the openings were discussed.
EN
The approach to numerical analyses was changed by the introduction of Eurocodes. The EN 1993-1-6 standard allows taking into account imperfections on the shape of a buckling form from a linear elastic bifurcation analysis. The article analyses the first ten forms of imperfection from a linear elastic bifurcation analysis on the reduction of the capacity of a cylindrical shell. Calculations were made using finite element methods.
PL
Podejście do analiz numerycznych w zakresie obliczeń nośności powłok cylindrycznych zostało zmodyfikowane przez wprowadzenie Eurokodów. Norma Eurokod 1993-1-6 umożliwia uwzględnienie imperfekcji o kształcie formy wyboczenia z liniowej sprężystej analizy bifurkacyjnej. W artykule przedstawiono wykorzystanie dziesięciu pierwszych form wyboczenia z liniowej sprężystej analizy bifurkacyjnej jako imperfekcji wstępnych. Przeanalizowano ich wpływ na redukcję nośności powłoki cylindrycznej. Obliczenia zostały przeprowadzone za pomocą metody elementów skończonych.
PL
Istotnym czynnikiem, który ma wpływ na bezpieczeństwo wykonywanych operacji lotniczych jest odpowiedni stan nośności naturalnych nawierzchni lotniskowych. W artykule zawarto informację na temat roli i funkcji jakie powinny spełniać naturalne nawierzchnie lotniskowe na różnych obiektach przeznaczonych do wykonywania operacji lotniczych, jak i na poszczególnych elementach funkcjonalnych lotniska. Poruszono często spotykany problem niedostatecznej nośności naturalnych nawierzchni, który w bezpośredni sposób wpływa na bezpieczeństwo i efektywność wykonywania operacji lotniczych przez wojskowe i cywilne statki powietrzne. Zaprezentowano podejście autorów do oceny naturalnych nawierzchni lotniskowych wraz z przykładową analizą otrzymanych wyników z badań terenowych oraz sposobem ich prezentacji. Ponadto, przedstawiono przykładowe technologie prowadzenia wzmocnienia w sytuacji nieodpowiedniej nośności naturalnych nawierzchni oraz sezonowe zabiegi agrotechniczne i biologiczne niezbędne do utrzymania odpowiedniego stanu nośności naturalnych nawierzchni lotniskowych, a co za tym idzie utrzymanie ich w ciągłej zdolności eksploatacyjnej.
EN
An important factor that has an impact on the safety of performed air operations is the appropriate load capacity of natural airfield pavements The article presents information on the role and functions that natural airport surfaces shall fulfill at various facilities intended to perform air operations, as well as on individual functional elements of the airport. The common problem of inadequate load capacity of natural airfield pavements, that directly affects the safety and efficiency of air operations by military and dvii aircraft has been raised.The authors' approach to the assessment of natural airfield pavements with an exemplary analysis of the results obtained from field studies and the way of their display was presented. In addition, exemplary technologies in order to reinforce natural airfield pavements in the situation of inadequate load capacity, as well as seasonal agrotechnical and biological treatments necessary to maintain adequate load-bearing capacity of natural airfield pavements maintaining them in continuous operational capacity were presented.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.