Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 44

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Znowelizowana ustawa o wyrobach budowlanych określa nowe zasady wprowadzania do obrotu lub udostępniania na rynku krajowym wyrobów budowlanych. Z dniem 1 stycznia 2017 roku weszły w życie nowe rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa dotyczące: sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym, krajowych ocen technicznych. Krajowe oceny techniczne zastępują dotychczasowe aprobaty techniczne. W obszarze nieregulowalnym ustawą o wyrobach budowlanych INiG – PIB wydaje rekomendacje techniczne.
EN
The amended Act on Construction Products sets out new rules for placing or making available construction products on the domestic market. On January 1, 2017, a new Regulation of the Minister of Infrastructure and Construction became effective. The Regulation concerns: the manner of declaring the performance of the construction products and the method of marking them with a construction mark, national technical assessments. National Technical Assessments replace the previous Technical Approvals. In the area not regulated by the Act on Construction Products, INiG – PIB issues Technical Recommendations.
2
Content available remote Wpływ cylindrycznej przegrody na proces rozpylania w rozpylaczach wirowych
PL
Określono wpływ przegrody na wielkości charakteryzujące proces rozpylania. Analizowano wartości współczynnika wypływu i kąta rozpylania. Wyższe wartości współczynnika wypływu i kąta rozpylania uzyskano dla rozpylacza z przegrodą. Wartości kąta rozpylania wzrastały wraz ze wzrostem prędkości przepływu wody. Każda zmiana konstrukcji rozpylacza wpływa na proces rozpylania.
EN
The effect of cylindrical baffle on characteristics of process atomization was determined. The values of discharge coefficient and spray angle were analyzed. The higher values of discharge coefficient and spray angle for atomizer with the baffle were obtained. The values of spray angle increased with the increase of water flow rate. Any change of atomizer design affects the atomization process.
3
Content available remote Modelowanie matematyczne procesów nieustalonych w układzie napędowym dźwigu
PL
W pracy przedstawiono, wykorzystując metody interdyscyplinarne, model matematyczny układu elektromechanicznego w układzie napędowym dźwigu. Analizowany układ składa się z silnika indukcyjnego, przekładni mechanicznej oraz mechanizmu podnoszącego. Model matematyczny o mechanicznych parametrach rozłożonych opisuje skomplikowany układ rzeczywisty. Różniczkowe równania stanu przedstawiono w postaci Causze’go, które rozwiązano przy pomocy metod numerycznych. Wyniki symulacji komputerowej poddano analizie, a wyniki przedstawiono w postaci graficznej.
EN
In the paper a mathematical model of electromechanical unit of a crane drive system, based on interdisciplinary methods, is presented. The analysed system consists of induction motor, mechanical transmission and lifting mechanism. The mathematical model with continuously distributed parameters describes a complex real system. Differential state equations in Cauchy’s form are given and solved using numerical methods. Results of computer simulation are analysed and presented in a graphic form.
EN
Continuous production process requires continuous monitoring of the quality of material produced. The high speed of the controlled product requires a specific approach to the diagnosis of the material. The article is a continuation of the discussion of the authors on this problem. The main goal of the article is the quality control of the ferromagnetic material used as a ferromagnetic core in the quality sensor. The article presents the control system with a transformer as a sensor and a controlled material as a core. In addition an analysis of the impact of the losses generated by the eddy current on the forces and torques has been performed. The calculations have been accomplished in ANSYS environment using the finite element method and Maxwell stress tensor.
PL
Ciągłe procesy produkcyjne materiałów wymagają ciągłej kontroli jakości produkowanego produktu. Duża prędkość produkowanego produktu narzuca specyficzne metody diagnostyki. Artykuł jest kontynuacją rozważań autorów dotyczącą powyższego problemu. Przedmiotem artykułu jest kontrola jakości produkowanego ferromagnetycznego materiału użytego w sensorze jakości jako rdzeń ferromagnetyczny. W artykule przedstawiono symulację układu kontroli z sensorem w postaci transformatora gdzie rdzeniem jest produkowany materiał ferromagnetyczny. Dodatkowo przeanalizowano wpływ strat powstających w produkowanym materiale na generowane siły i momenty oddziałujące na sensor. Obliczeń dokonano z wykorzystaniem środowiska ANSYS wykorzystującego metodę elementów skończonych oraz tensorów Maxwella.
PL
Od wielu lat woda stosowana była w celach leczniczych. Jednym z ośrodków, w których stosowano lecznicze kąpiele był Ojców. Celem niniejszej pracy było sprawdzenie czy zawartość pierwiastków takich jak magnez, wapń, potas i cynk w wodach pochodzących z Ojcowskiego Parku Narodowego może wpływać na ich właściwości terapeutyczne. W celu weryfikacji założonej tezy pobrano próbki wody z pięciu różnych miejsc na teranie OPN, a następnie przeprowadzono analizę przy użyciu Atomowej Spektroskopii Absorpcyjnej oraz Fotometrii Płomieniowej. Wyniki pokazały, iż stężenie analizowanych pierwiastków jest zbyt małe, by mogły mieć ona wpływ na leczenie rozpatrywanych schorzeń.
EN
In the paper the results of analysis concerning magnetic circuits with shaping flux density in motor with permanent magnets have been presented. In the research FEM Method has been applied. All simulations used to compute flux density, forces, and torques have been performed in the program Ansys. The application of this method in self-loocking PM Motors was discussed in authors’ previous publications. The simulations showed differences in work of machines with density system. It can be used as the way to increase the desired drives parameters values.
PL
Artykuł stanowi analizę przydatności formowania gęstości strumienia w silnikach z magnesami stałymi. Ograniczona gęstość strumienia generowana przez magnesy stałe nie zawsze pozwala na osiągnięcie celów. Zagęszczenie strumienia tak jak przedstawiono to w poprzednich pracach autorów pozwala na intensyfikację zadań stawianych dla maszyn, w konstrukcji których użyto magnesów stałych. W poprzednich pracach autorzy przedstawili układ z koncentratorem magnetycznym. Pozwalało to dopasować kąt opasania nabiegunnika do gabarytu magnesu stałego. Dalszego zagęszczenia strumienia można dokonać poprzez zmniejszenie pola przekroju obwodu magnetycznego. W artykule przedstawiono propozycję takiego rozwiązania, oraz dokonano symulacji i analizy problemu przy pomocy metody elementów skończonych, z użyciem programu Ansys.
EN
In the paper the results of analysis concerning magnetic circuits with modelling flux density in hybrid step motor with permanent magnets has been presented. In the research FEM Method has been applied. All simulations for computing flux density, forces, and torques have been performed by the program Ansys. Application of this method in hybrid step PM Motors has been presented in previous publications. The simulations have shown differences in the work of the electrical motor with a density system. It can be used as the way to increase desired parameters of the drives.
PL
Artykuł stanowi analizę przydatności formowania gęstości strumienia w hybrydowych silnikach krokowych z magnesami stałymi. W obliczeniach zastosowano Metodę Elementów Skończonych. Wszystkich symulacji do wyliczenia gęstości strumienia, siły, momentów dokonano w środowisku ANSYS. W poprzednich publikacjach autora przedstawiono zastosowania zmian gęstości strumienia do polepszania właściwości silników z magnesami stałymi. Symulacje pokazują różnice w pracy silnika przy zastosowaniu metody zagęszczania strumienia. Może to być przydatne do poprawiania właściwości silników konstruowanych w oparciu o magnesy stałe.
EN
Sprawdzanie jakości drutu, blachy w czasie procesu wytwarzania sprawia problemy. Oddziaływanie dynamiczne ruchu w powiązaniu z polem magnetycznym wywołuje efekt prądów wirowych oraz sił. Wielkość siły oddziaływania może wskazywać na wady materiału pojawiające się w czasie procesu produkcji. Wykorzystanie tego zjawiska może pomagać w procesie kontroli jakości materiału. W pracy przedstawiono symulację takiego procesu oraz dokonano obliczeń sił i momentów występujących przy tego rodzaju procesie. Obliczeń dokonano w oparciu o środowisko ANSYS z wykorzystaniem metody elementów skończonych oraz tensorów naprężeń Maxwella.
PL
Rozwój technologii internetowych i mobilnych w znacznym stopniu przekłada się na zachowania zakupowe konsumentów i w konsekwencji na procesy handlowe przedsiębiorstw, w których wiodącą rolę w identyfikacji produktów pełnią standardy GS1. W artykule dokonano analizy możliwości wykorzystania standardów GS1 w identyfikacji produktów na stronach internetowych oraz w aplikacjach mobilnych.W pierwszej części zaprezentowano aktualne dane dotyczące zachowań i potrzeb konsumentów między innymi w kontekście teorii pozyskiwania informacji. Zaprezentowano także przykładowe procesy zakupowe w różnych kanałach zakupu (sklep, Internet, telefon). W drugiej części przedstawiono działania organizacji GS1 w zakresie rozwoju standardów identyfikacji produktów w sklepach internetowych oraz aplikacjach oraz omówiono wyniki badania zastosowania standardów GS1 w wybranych aplikacjach mobilnych na polskim rynku, które zostało przeprowadzone przez ILiM-GS1 Polska w lutym 2015 roku.
EN
Internet and mobile technologies have a large impact not only on consumer buying behaviours but also on business processes where GS1 standards play the leading role in product identification. This article analyzes the possibilities of using GS1 standards to identify products on websites and in mobile applications. The first part presents the latest data on consumer behaviours and needs (in the context of the information foraging theory). It also presents examples of shopping processes in various channels (store, Internet, telephone). In the second part of the article presents GS1 stadardization activities in the area of Internet and mobile. The final part is devoted to the summary of the research on GS1 standards in selected mobile applications, which was carried for the Polish market by ILiM-GS1 Poland in February 2015.
PL
Rentowność firmy to nie tylko efekt rozeznania potrzeb rynku, odpowiedzi firmy na popyt czy tez efekt wybitnych umiejętności w zakresie zdobycia klienta, bowiem niebagatelne znaczenie w takim wypadku ma również wiedza dotycząca zarządzania kosztami. Co ciekawe, gospodarka magazynowa danego przedsiębiorstwa często spektakularnie wpływa na jego koszty. Brak wiedzy w tej dziedzinie może realnie i niepotrzebnie mnożyć koszty, zmniejszając przychody, a w konsekwencji nawet pozbawiać zysków. Jednakże przedsiębiorca w takim wypadku dysponuje wzorami obliczeniowym, narzędziami i usługami. Takie bowiem wartości jak próg rentowności, bieżąca płynność finansowa czy wskaźnik szybki są możliwe do obliczenia. Nadto przedsiębiorca może skorzystać z takich narzędzi gospodarowania zasobami firmy jak kredyt kupiecki czy audyt zewnętrzny w zakresie consultingu logistycznego. Kredyt kupiecki jest często niedoceniany, a przez to i niestosowany. Natomiast usługi w zakresie consultingu logistycznego bywają uznawane za niepotrzebnie generujące dodatkowe koszty. Nie zawsze jednak musi tak być co wskazano w niniejszym artykule.
EN
The company’s profitability is not only the result of assessment of market needs, response to demand or effect the ability to gain customer, because of great importance in this case also has knowledge of cost management. Moreover, warehouse management of a company has often a significant impact on its costs. Lack of knowledge in this field could realistically and unnecessarily multiply costs, reduced revenues and even deprived of profits. However, entrepreneur in this case has a computational models, tools and services. Values such as the threshold of profitability, current liquidity and quick ratio are impossible to calculate. Furthermore, entrepreneur can use tools such as trade credit and external audit in the field of logistics consulting. Trade credit is often underestimated and therefore not used. The services consulting Logistics are often considered as generate unnecessary additional costs, but not always have to be that what is stated in this article.
11
Content available remote Rapid e-learning tools on the Moodle platform
EN
One of the most frequently highlighted problems regarding online teaching reported by teachers is the time and effort required to prepare and regularly update attractive e-content. This is particularly true for multimedia content. On the other hand, the problem often reported by students is the low aesthetic value and teachers’ failure to produce materials that students deem to be aesthetically attractive. This article presents some suggestions on possible ways to control and manage the visual side of e-content.
PL
Jednym z problemów w e-learningu jest zgłaszana przez nauczycieli czasochłonność i pracochłonność przygotowania e-zawartości i jej aktualizacji. W szczególności dotyczy to multimediów. Problemem często zgłaszanym przez studentów jest z kolei niska wartość estetyczna i brak dbałości o stronę wizualną projektu. W artykule zaprezentowano kilka porad dotyczących sposobów pozwalających zapanować nad wizualną stroną kursów.
PL
Artykuł przedstawia porównanie dwóch silników o identycznej konstrukcji mechanicznej. Jeden to silnik z przełączaną reluktancją, drugi zaś to hybrydowy silnik z magnesami stałymi. Ze względu na specyficzny wybór konstrukcji mechaniczne można łatwo porównać ich właściwości przy dodatkowym założeniu identycznego sterowania obu konstrukcji. Autorzy dokonali symulacji działania z wyliczeniem momentu statycznego obu. Porównanie wskazuje na podobne właściwości. Ze względu na wykonanie oraz eksploatację wygodniejszą konstrukcją wydaje się być silnik z przełączaną reluktancją. Ostateczną ocenę autorzy pozostawiają czytelnikowi.
EN
In the paper the comparison of two motors construction has been presented. One of it there is a hybrid stepping motor, second one is switched reluctance motor. Both of them has the same mechanical construction. When control both of them would be the same there is possible to compare their properties. All simulations for computing flux density, forces and torques have been peformed by the programs Ansys 3D. The result are presented as a diagram variability of static torque depending on the angle of rotors rotation.
PL
W artykule przedstawiono analizę pracy hybrydowego silnika krokowego pracującego jako hamulec. Silnik samohamowny pełni istotną rolę we wszystkich układach elektromechanicznych gdzie występuje czynny moment obciążenia lub duży moment bezwładności. Wytracanie energii kinetycznej wiąże się z koniecznością wzbudzenia pola magnetycznego. W przypadku konstrukcji elektromechanicznej zawierającej magnesy stałe w związku ze wzbudzaniem momentu zaczepowego można częściowo zaoszczędzić energię elektryczną wykorzystując strumień generowany przez magnesy stałe.
EN
In the paper the results of analysis concerning hybrid step motor that works as a braking system Has been presented. In the research FEM Method has been applied. All simulations for computing flux density, forces, and torques have been performed by the program ANSYS MAXWELL. It is possible to save a part of energy using a flux from constant magnets. Especially when there is an active torque in the system, jogging torque can be useful during the process of break.
PL
Artykuł przedstawia problemy związane ze stosowaniem gotowego oprogramowania do obliczeń zagadnień związanych z silnikami elektrycznymi z użyciem Metody Elementów Skończonych. Na przykładzie oprogramowania Ansys, Flux, FEMM można wykazać, że przy wyborze niewłaściwych dróg całkowania oraz opcji programu można uzyskać różne wyniki. Autorzy dokonali obliczeń momentu silnika z magnesami stałymi. Różne drogi całkowania momentu statycznego silnika pokazały różnice obliczanych wielkości. Wyniki przedstawiono w artykule.
EN
In the paper some problems with computing of rotating torque in any motor with an air gap has been presented. It is very important the path of integration. It is possible to show that choosing different path we can have many different results. In the simulations for peramnent magnet motor static torque was dependent on the path of integration. All simulations for computing flux density, forces and torques have been peformed by the programs Ansys Maxwell, Flux 2D and FEMM. The result are presented as a diagram variability of results depending on the path of integration.
PL
W artykule przedstawiono możliwość zastosowania koncentratora magnetycznego do doboru kąta opasania bieguna magnetycznego. Umożliwia to właściwe dopasowanie pomiędzy kształtem magnesu w wirniku, a nabiegunnikiem w stojanie. Dodatkowo umożliwia zastosowanie większego magnesu w wirniku, oraz większą koncentrację strumienia. Przyczynia się to do zwiększenia momentu obrotowego konstruowanego silnika. Wyliczenia dokonano w oparciu o metodę elementów skończonych oraz programy Flux 2D i FEMM.
EN
In the paper the possibility of flux concentrator application in the interior permanent magnet synchronous motor for a coupling the angle of belting magnetic poles has been presented. It gives possibility to apply bigger constant magnet, and concentrate the flux. This cause increasing torque. All simulations for computing torque, flux density, cogging torque have been performed by programs Flux 2D, and FEMM using Finite Elements and Maxwell Stress Tensors Method.
16
EN
In the paper the results of analysis concerning magnetic circuits in the design of driving signals has been presented. In the research FEM Method has been applied. All simulations for computing flux density, forces, and torques have been performed by the program FLUX 2D v 10.1. The simulations have shown a significant influence of the driving current sequence impulses on the cogging torque in the hybrid stepper motor.
PL
W artykule przedstawiono zastosowanie narzędzi do analizy obwodów magnetycznych wraz z obliczeniami momentów i sił w obwodach magnetycznych silników elektrycznych przy konstrukcji sterowania okładem prądowym silnika Hybrid Stepper. Wszystkie symulacje pokazały duży wpływ kolejności impulsów prądowych sterowania na moment zaczepowy w krokowym silniku hybrydowym.
17
Content available Silnik samohamujący ze stałymi magnesami
EN
In the paper the possibility of use the Permanent Magnet motor as a inhibit system in the automation system has been presented. The same construction allow use the mashine as a brake and a motor. Using Multi pole in the construction it is possible to increase precision of driving, and appropriate control allow use the same machinein in the both cases. All simulations for computing torque, flux density, cogging torque have been performed by programs Flux 2D, and FEMM using Finite Elements and Maxwell Stress Tensors Method.
EN
In the paper the results of analysis concerning magnetic circuits with the air gap around the magnets has been presented . In the research FEM Method has been applied. All simulations for computing flux density, forces, and torques have been performed by the program FLUX 2D v 10.1. The simulations have shown a significant influence of the air gap on the flux concentration and torque in this kind of motors
PL
W artykule przedstawiono zalety szczeliny powietrznej wokół magnesu stałego umieszczonego wewnątrz wirnika. Postępowanie takie pozwala na użycie większych magnesów oraz koncentratora. Większe magnesy pozwalają na użycie większych energii umieszczonej w wirniku, koncentrator pozwala na skupienie pola na mniejszej powierzchni co z kolei umożliwia na zwiększenie ilości nabiegunników stojana.
EN
In the paper the results of the simulation and analysis of the interior-permanent magnet synchronous motor have been presented. In the research FEM method was applied. Magnetic concentrator, made of high material permeance with saturation up to 2,35 T, was used to form the magnetic flux. All simulations for computing torque, flux density and cogging torque were calculated in Flux 2D and FEMM commercial programmes. The differences between static torque of the rotor with and without magnetic concentrator were presented in the paper. The numerical simulations showed the influence of the magnetic concentrator on the torque and the cogging torque in the interior permanent magnet synchronous motor.
PL
W artykule przedstawiono wyniki analizy dotyczące wirnika silnika PM z deformacją obwodu magnetycznego. Wszystkie obliczenia sił oraz indukcji wykonano przy wykorzystaniu metody Elementów Skończonych. Do obliczeń użyto programu FLUX 2D Ver. 10.1. Symulacje pokazały wpływ małej deformacji w obwodzie magnetycznym wirnika silnika na jego wyważenie.
EN
The paper presents the results of analysis concerning the rotor of the PM engine with the deformation of the magnetic circuit. In the research, the Finite Element Method have been applied. All simulations have shown the influence of the small deformation in the magnetic circuit on the rotors dynamic balance.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.