Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 64

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  road tests
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono bieżące wyniki badań prowadzone przez Instytut Transportu Samochodowego przy współpracy z firmą Tesla Warszawa. Badania obejmują szereg jazd testowych w rzeczywistych warunkach ruchu drogowego, wykonywanych na terenie miasta Warszawy oraz na terenach podmiejskich. Obiektami badań są samochody Tesla Model S oraz Model X. Opracowanie wyników dotyczy analizy czynnikowej i korelacyjnej w odniesieniu do parametrów opisujących warunki drogowe oraz ich wpływu na zapotrzebowanie energetyczne samochodu. Ponadto przygotowano model matematyczny uwzględniający między innymi zjawiska trakcyjne występujące przy kontakcie opony z nawierzchnią drogi, wpływ warunków atmosferycznych oraz styl jazdy reprezentowany przez różnych kierowców. Model ten został zweryfikowany na podstawie prowadzonych testów drogowych. Podstawowym celem badań jest określenie, jakie charakterystyczne warunki pracy akumulatora są wymuszane przez eksploatację samochodu elektrycznego w rzeczywistym ruchu drogowym. Mają na to wpływ takie czynniki, jak: natężenie ruchu, styl jazdy kierowcy, nawierzchnia drogi, warunki pogodowe oraz parametry techniczne pojazdu. Sposób ładowania i rozładowywania akumulatora w czasie jazdy różni się bowiem znacząco od ładowania i rozładowywania w warunkach laboratoryjnych. Dlatego testy drogowe mają za zadanie pokazać, jak w praktyce funkcjonuje akumulator pojazdu elektrycznego.
EN
The article presents current research results conducted by the Motor Transport Institute in cooperation with Tesla Warszawa company. The tests include a number of test drives in real road conditions, realized in the city of Warsaw and in suburban areas. The test objects are Tesla Model S and Model X cars. The results are developed for factor and correlation analysis regarding the parameters describing road conditions and their impact on the energy demand of the car. In addition, the prepared mathematical model includes, among others, traction phenomena that occur when the tire contacts with road surface, weather conditions and driving style represented by different drivers. This model has been verified on the basis of realized road tests. The main purpose of the research is to define what characteristic battery conditions are enforced by operating an electric car in real traffic. It is influenced by such factors as: traffic density, driver’s driving style, road surface, weather conditions and technical parameters of the vehicle. The method of charging and discharging the battery while driving varies significantly from loading and unloading in laboratory conditions. Therefore, road tests are meant to show how the battery of an electric vehicle functions in practice.
EN
Development of active safety systems of automobiles is nowadays based not only on road tests, but also on computer simulation of vehicle's curvilinear motion. To properly perform simulation, all required model parameters have to be properly estimated. The less complicated model is, the less parameters it requires. So that, it makes no sense to apply too complicated models, if we are not able to estimate parameters with relatively low error. One of the most popular is two- degree-of-freedom flat model to describe curvilinear motion of automobile. It is widely used in design and improvement of active safety systems. The article discusses the application of simple two- degree-of-freedom flat model of automobile, which requires only several parameters. These parameters are: mass of a vehicle, location of center of gravity of a vehicle, yaw mass moment of inertia of a vehicle, side-slip characteristics. Furthermore, to be able to compare simulation and measurement results, it is necessary to know some input signals such as steering wheel angle and velocity of a vehicle, recorded during road tests. In this article signal of steering wheel angle was taken from Controller Area Network (CAN) bus. In case of model of a vehicle, the Authors decided to compare the results of simulation using two different side slip characteristics known as the dependence between lateral reaction force and side slip angle: linear characteristic (constant cornering stiffness) and the characteristic represented by Pacejka’s Magic Formula in steady-state version.
PL
W artykule przedstawiono bieżące wyniki badań prowadzone przez Instytut Transportu Samochodowego przy współpracy z firmą Tesla Warszawa. Badania obejmują szereg jazd testowych w rzeczywistych warunkach ruchu drogowego, wykonywanych na terenie miasta Warszawy oraz na terenach podmiejskich. Obiektami badań są samochody Tesla Model S oraz Model X. Opracowanie wyników dotyczy analizy czynnikowej i korelacyjnej w odniesieniu do parametrów opisujących warunki drogowe oraz ich wpływu na zapotrzebowanie energetyczne samochodu. Ponadto przygotowano model matematyczny uwzględniający między innymi zjawiska trakcyjne, występujące przy kontakcie opony z nawierzchnią drogi, wpływ warunków atmosferycznych oraz styl jazdy reprezentowany przez rożnych kierowców. Model ten został zweryfikowany na podstawie prowadzonych testów drogowych. Podstawowym celem badań jest określenie, jakie charakterystyczne warunki pracy akumulatora są wymuszane przez eksploatację samochodu elektrycznego w rzeczywistym ruchu drogowym. Mają na to wpływ takie czynniki, jak: natężenie ruchu, styl jazdy kierowcy, nawierzchnia drogi, warunki pogodowe oraz parametry techniczne pojazdu. Sposób ładowania i rozładowywania akumulatora w czasie jazdy rożni się bowiem znacząco od ładowania i rozładowywania w warunkach laboratoryjnych. Dlatego testy drogowe mają za zadanie pokazać, jak w praktyce funkcjonuje akumulator pojazdu elektrycznego.
EN
The article presents current research results conducted by the Motor Transport Institute in cooperation with Tesla Warszawa company. The tests include a number of test drives in real road conditions, realized in the city of Warsaw and in suburban areas. The test objects are Tesla Model S and Model X cars. The results are developed for factor and correlation analysis regarding the parameters describing road conditions and their impact on the energy demand of the car. In addition, the prepared mathematical model includes, among others, traction phenomena that occur when the tire contacts with road surface, weather conditions and driving style represented by different drivers. This model has been verified on the basis of realized road tests. The main purpose of the research is to define what characteristic battery conditions are enforced by operating an electric car in real traffic. It is influenced by such factors as: traffic density, driver's driving style, road surface, weather conditions and technical parameters of the vehicle. The method of charging and discharging the battery while driving varies significantly from loading and unloading in laboratory conditions. Therefore, road tests are meant to show how the battery of an electric vehicle functions in practice.
EN
The results of measurements of exhaust emissions in real road traffic differ significantly from the results of stationary homologation tests. One of the solutions, helpful in determining the actual emission, is the creation of stationary exhaust emission tests simulating the use of the vehicle on the road. The article presents the method of reconstructing the synthetic driving test obtained on the basis of road tests and presents the obtained profile of the speed course. The authors discussed the reasonableness of selecting the emission component determining the correctness of the representativity of the stationary test obtained, which determines the amount of work done by the engine.
EN
The purpose of this study was to analyse the possibility of using information from the On Board Diagnostics (OBD) system of the vehicle to determine the characteristics of the driver's driving style. Available data from the OBD system were considered and the most useful ones were selected for further investigation. Selected zero-dimensional characteristics of vehicle velocity as well as characteristics of relative position of the accelerator pedal were proposed as criteria for the assessment of driving style. The tests were carried out in conditions of real road traffic using a passenger car with a spark-ignition engine. The car was equipped with a device for recording signals from the OBD system. The tests included two drivers traveling on routes in the urban and rural areas. The obtained results were used to analyse the driving style of both drivers separately in the considered traffic conditions. On this basis, conclusions on the suitability of information from the OBD system for the assessment of the driver's driving style were formulated.
PL
W artykule zaprezentowano wyniki pomiarów toksyczności spalin samochodu dostawczego w rzeczywistych warunkach ruchu. Celem badań było zweryfikowanie wpływu stylu jazdy kierowcy na emisję substancji szkodliwych w spalinach. Do realizacji celu wykonano pomiary emisji drogowej podstawowych gazowych związków toksycznych w spalinach emitowanych do atmosfery przez jednostkę napędową pojazdu. Do pomiarów zawartości poszczególnych zanieczyszczeń gazowych wykorzystano mobilną aparaturę do badań toksyczności spalin typu PEMS.
EN
The article presents the results of measurements of exhaust emissions of commercial vehicle in real traffic conditions. The aim of this study was to determine how the driving style effects on the exhaust emissions from vehicle engine. The determinants were the measurements of the concentration of main toxic substances emitted to the atmosphere from the power unit of the tested vehicle. In the measurements a portable exhaust emission analyzer was used (PEMS type).
EN
The article presents and compares the results of exhaust emission tests in conditions of real vehicle traffic with the results obtained during bench tests on a chassis dynamometer in conditions of road traffic simulation. A series of tests were carried out using a mobile exhaust analyzer and a vehicle speed recorder. The research route was designated in the center of a large urban agglomeration. Laboratory tests were designed according to an algorithm approximating the actual driving sections, and when choosing their order during the test construction, a random factor was introduced. The presented approach reflects the random nature of road traffic while ensuring the representativeness of toxic emissions from the vehicle's exhaust system. The results of measurements of carbon dioxide emission, carbon monoxide, nitrogen oxides and hydrocarbons registered in road and stationary, laboratory emissin tests were compared. Substantial agreement was found between the tests. Difficulties and differences in results due to research problems have also been described.
EN
The article compares driving test data using the latest legislative proposals applicable to passenger cars with different drives. For this purpose, cars of one type were selected, meeting the same exhaust toxicity standard (Euro 6c) and differing in used internal combustion engines (with spark-ignition, compression-ignition and hybrid drive). Several measurements were performed on the same test route in accordance with the RDE test guidelines, which requires a several of criteria to be met. These criteria include the length of the measuring sections, their overall timeshare and the dynamic characteristics of the drive. A portable emissions measurement system (PEMS) was used to record the engine and vehicle operating parameters and to measure the exhaust emissions during tests. This allowed for the monitoring of parameters such as: load value, engine speed and vehicle velocity. Then the obtained results were analyzed for their compatibility with the RDE procedure requirements. By determining the road emission of individual harmful compounds for all vehicles and the dynamic parameters of drive (relative positive acceleration and product of speed and positive acceleration) in various phases of the road test it was possible to compare them. On this basis, the impact of dynamic conditions of road tests on the obtained results of the road exhaust emission of harmful compounds for passenger cars with various drives was defined.
EN
The article compares data obtained in road tests with the latest legislative proposals relating to various applications of internal combustion engines. Passenger car emission tests have been performed several times on the same test route in accordance with the RDE procedure guidelines, for which a dozen or so criteria must be met, including the distance of each of the drive sections, their in the drive time and the dynamic characteristics of the drive. The analysis was also based on a two-dimensional operating density characterization, presented in the vehicle speed-acceleration coordinates. As a result, it was possible to compare dynamic properties, operating time density and, thus, to check the validity of conducted drive tests in terms of their feasibility and emission values. An exhaust emission related comparison of three types of powertrain have been presented: gasoline, diesel and hybrid in the RDE tests. The authors proposed a new form of presenting the road exhaust emissions results in relation to the carbon dioxide emission, referred to as a standardization of the emission results. The exhaust emissions from city buses fitted with different powertrains tested on an actual bus route and in the SORT test were also compared.
10
Content available remote Metody badań autonomii pojazdów elektrycznych
PL
W artykule omówiono różne rodzaje badań autonomii pojazdów elektrycznych. Dokonano podziału tychże badań na laboratoryjne i drogowe oraz dokładnie je opisano. Płynie z nich wniosek o użyteczności wybranych rodzajów badań do wielkości badanych pojazdów: osobowych, dostawczych, ciężarowych i autobusów. W części badawczej przedstawiono badania drogowe zasięgu prototypowego pojazdu Ursus Elvi.
EN
The article discusses various types of testing methods for autonomy of electric vehicles. The tests were divided into laboratory and road tests and described in detail. An application for usefulness of selected types of tests to the size of the tested vehicles were presented: passenger cars, vans, trucks and buses. The research part presents road tests of the range of the prototype Ursus Elvi vehicle.
PL
W artykule przedstawiono i omówiono wyniki pomiarów drgań nadwozia pojazdu użytkowego w czasie zmiany biegu. Dane uzyskane w czasie testów drogowych poddano analizie w dziedzinie częstotliwości i poddano ocenie pod kątem wskaźnika intensywności drgań oddziałujących na organizm człowieka.
EN
The article presents and discusses the results of vibration measurements of a commercial vehicle body during a gear change. Data obtained during road tests were analyzed in the frequency domain and evaluated for the vibration intensity index affecting the human body.
EN
The issue of energy recuperation is increasingly found in modern cars (both electric and hybrid, as well as powered by a combustion engine only). Road conditions are one of the essential factors determining the appropriateness of using certain design solutions in braking energy recovery systems. This article presents an analysis of road conditions prevailing in a large urban agglomeration together with an evaluation of their usefulness for utilizing the braking energy. Road tests were carried out for this purpose, and their analysis used the Monte Carlo method to determine the pseudo-accidental courses.
PL
Nowe procedury badawcze wyznaczania emisji drogowej zanieczyszczeń spalin dla pojazdów osobowych mają wejść w życie w 2017 roku. Od kilku lat Komisja Europejska zajmuje się opracowaniem nowych procedur, których celem jest wykonywanie badań w warunkach drogowych. Ma to na celu określenie rzeczywistych wartości emisji spalin, co nie zawsze odzwierciedla poziom emisji spalin w warunkach laboratoryjnych. Dokładne procedury badawcze emisji zanieczyszczeń w rzeczywistych warunkach ruchu (RDE – Real Driving Emissions) nie zostały jeszcze uchwalone (w odróżnieniu do pojazdów ciężarowych, dla których takie uwarunkowania już funkcjonują), jednakże istnieją propozycje, które obecnie są analizowane przez główne ośrodki badawcze w Europie. Propozycje te różnią się między sobą, m.in. sposobem wyznaczania emisji drogowej zanieczyszczeń, oraz metodyką badań uwzględniającą np. pomiar emisji drogowej węglowodorów. W artykule porównano wyniki emisji spalin uzyskiwane w testach drogowych z wykorzystaniem najnowszych propozycji legislacyjnych odnoszących się do samochodów osobowych. Uzyskane wyniki przedstawiono w odniesieniu do następujących metod pomiarowych: metoda klasyczna wyznaczania emisji drogowej związków szkodliwych – wykorzystuje się wszystkie dane pomiarowe wyznaczając masę związków szkodliwych i przebytą drogę podczas testu; metoda uśredniania okien pomiarowych (MAV – moving average windows), zwana również w literaturze metodą EMROAD, w której wyznacza się okna pomiarowe (na podstawie danych o emisji dwutlenku węgla z testu WLTC) i na ich podstawie wyznacza się emisję drogową w teście RDE; metoda kategoryzacji mocy (Power Binning), zwana w literaturze jako CLEAR – Classification of Emissions from Automobiles in Real driving, wyznacza się emisję spalin na podstawie kategoryzacji mocy podczas testu RDE.
EN
New test procedures for determining exhaust emission from passenger vehicles will be introduced in 2017. For several years, the European Commission has been developing new procedures, which aim is to perform tests in road conditions. The purpose is to determine the real value of emissions, which are not always reflected by the level of emissions obtained in the laboratory. Proper and accurate procedures for determining emissions in real traffic conditions (RDE – Real Driving Emissions) have not yet been approved (as opposed to Heavy-Duty Vehicles for which such conditions already exist), but there are proposals that are currently being analyzed by major research centers in Europe. There are many differences between those proposals such as determining road emission or research methodology related to emission measurement of hydrocarbons. The work compares the results of emissions measured in road tests using the latest legislative proposals related to passenger cars. The results are shown in relation to the used measurement method: classic method of determining exhaust emission; uses all measurement data determining the mass of harmful compounds and distance traveled during the test; method of averaging the measuring windows, also in the literature called EMROAD method, which determines the measurement windows (on the basis of carbon dioxide emissions from the WLTC test) and on its basis determines the road emission in RDE test; generalized method of instantaneous power (Power Binning), known in the literature as CLEAR – Classification of Emissions from Automobiles in Real driving, determines road emissions on the basis of generalized instantaneous power during the RDE test.
PL
W artykule przedstawiono przebieg badań naczepy wydłużonej o 1,3 m w Polskich warunkach eksploatacyjnych i uzyskanie wiarygodnego materiału porównawczo-badawczego, mogącego stanowić podstawę do decyzji o ewentualnym wprowadzeniu tego typu przedłużonych naczep do normalnej eksploatacji. Badania te zostały przeprowadzone symulacyjnie i eksploatacyjnie w celu porównania wyników.
EN
This paper presents the testing process of the extended semi-trailer by 1.3 m in the Polish operating conditions and obtaining a reliable material for comparison and research, which could provide a basis for decisions on the possible introduction of this type of extended semi-trailers into normal operation. These tests have been carried out by simulation and operationally in order to compare the results.
PL
Tematyka publikacji dotyczy badań nad możliwościami zwiększenia sprawności układów napędowych pojazdów poprzez analizę teoretyczną zagadnienia oraz badania eksperymentalne. Analizowany problem dotyczy doboru, przydatności i wykorzystania aparatury pomiarowej do badań drogowych pojazdów. Badania dotyczą energochłonności ruchu autobusu miejskiego w rzeczywistych warunkach jego pracy. W wyniku przeprowadzonych wstępnie badań pojazdu otrzymano wykresy charakteryzujące ekonomikę i dynamikę jazdy dla różnych warunków użytkowania. Przeprowadzony zakres badań potwierdził możliwość wykorzystania zestawu badawczego do badań drogowych pojazdu.
EN
The subject of thic publication concerns on the possibilities of increasing the efficiency of vehicles power transmission through theoretical analysis and experimental research issues. The analyzed problem concerns the possibility of using the measuring equipment for testing of road vehicles. Research focuses on the energy consumption of a city bus in real conditions of his work. As a result of the pre-testing of the vehicle was obtained diagrams characterizing the economy and driving dynamics for different conditions.
PL
W Katedrze Silników Spalinowych i Transportu Politechniki Rzeszowskiej realizowane są badania wskaźników energetycznych i ekologicznych silników spalinowych samochodów na hamowni podwoziowej firmy AVL-Zoellner, która jest zabudowana w komorze klimatycznej. Realizacja badań na hamowni podwoziowej wiąże się z koniecznością określenia wielkości umożliwiających wyznaczenie działających na samochód sił oporów ruchu. Wartości tych sił powinny być maksymalnie zbliżone do występujących podczas jazdy na rzeczywistej drodze. W zależności od wprowadzonych współczynników modelu oporu ruchu podczas badań hamownianych uzyskuje się wyniki, które mogą być zaniżone lub zawyżone w relacji do badań przeprowadzanych w warunkach drogowych. W artykule poruszono problem dotyczący badań samochodów na hamowni podwoziowej, związany z symulacją sił oporów toczenia i powietrza. Przedstawiono zasadnicze metody wyznaczania współczynników oporu oraz przykładowe wyniki badań zrealizowanych przez autorów. Badania drogowe realizowano przy użyciu systemu pomiarowego z czujnikiem DATRON DLS-2.
EN
In Department of Internal Combustion Engines and Transport of Rzeszow University of Technology are realized tests of energy and environmental impacts of internal combustion engines of cars on the chassis dynamometer AVL-Zoellner, which is built in a climate chamber. Implementation of the chassis dynamometer testing requires the determination of the size of permitting designation of forces acting on the vehicle motion resistance. The values of these forces should be as close as possible to those found when driving on a real road. Depending on the model coefficients resistance of move during test stand investigations the results may be understated or overstated in relation to the studies in the road conditions. This paper addresses the problem of research car on a chassis dynamometer associated with the simulation of rolling resistance and aerodynamic drag. In paper presents the basic methods of determination of the resistance coefficients and some test results realized by the authors. Road tests were made with the use of a measuring system DATRON DLS-2.
Logistyka
|
2015
|
nr 3
4616--4625, CD 1
PL
W artykule omówiono zagadnienie związanie z badaniami drogowymi pojazdów, gdy wymagana jest precyzja i powtarzalność pomiarów prędkości i drogi. Badania dynamiki pojazdów wykorzystują najczęściej korelacyjno-optyczne czujniki firm Corrsys-Datron. Przy intensywnych badaniach drogowych często powstaje problem sprawdzania okresowego aparatury pomiarowej. Ze względów formalnych przeprowadza się procedury kalibracyjne u producenta. Często jednak istnieje potrzeba zweryfikowania poprawności działania w okresach pomiędzy firmowymi kalibracjami. W artykule opisano metodę sprawdzania szeregu czujników korelacyjno-optycznych z wykorzystaniem stanowiska pomiarowego do badań hamulców. Ruch pojazdu zastąpiono względnym ruchem tarczy inercyjnej sterowanej za pomocą napędu falownikowego. Dodatkowe czujniki i aparatura pomiarowa oraz aplikacje LabView pozwoliły na wszechstronną ocenę stanu badanych czujników i ich kalibrację. Pozwala także osiągnąć cele poznawcze dostarczając ważnych informacji eksploatacyjnych. Przedstawiono przykładowe wyniki i ich interpretację.
EN
This paper presented the research topic related to road vehicles when required precision and repeatability of measurements of speed and distance. Vehicle dynamics studies usually use optical correlation sensors Corrsys-Datron companies. For intensive road tests often the problem arises periodically checking the measuring devices. For formal reasons calibration procedures are performed at the factory. Often, however, there is a need to verify correct operation in the periods between obligatory calibrations. This paper describes a method for checking a number of optical correlation sensors using test rig for testing the brakes. Movement of the vehicle is replaced by the relative movement of the inertia disc controlled by the drive inverter. Additional sensors and measuring devices, and LabView applications enabled for a comprehensive assessment of the state of the tested sensors and their calibration. It also allows you to achieve learning goals by providing important information supplies. Presented examples of the results and their interpretation.
PL
W artykule przeanalizowano sposób eksploatacji autobusu miejskiego na przykładzie 12 metrowego Mercedesa Conecto LF spełniającego normę Euro 5. Pojazd wyposażony został w hydrokinetyczna skrzynie biegów z elektronicznym sterowaniem i retarderem. W celu zidentyfikowania rzeczywistych warunków pracy autobusu przeprowadzono badania drogowe polegające na rejestracji wybranych parametrów przez cały dzień pracy. W czasie 19 godzinnej eksploatacji autobus eksploatowało 2 kierowców. Każdy z nich przejechał dystans około 160 km. Przeanalizowano przebiegi obciążeń silnika wyrażonego przez chwilowe zużycie paliwa, przebiegi prędkości obrotowej silnika, prędkości jazdy, a także histogramy przyspieszeń. Analiza była prowadzona dla każdego kierowcy z osobna. Kierowca B w czasie eksploatacji autobusu na tej samej trasie zużył o 15 % więcej paliwa niż kierowca A. Miały na to wpływ gwałtowne zmiany obciążenia, eksploatacja autobusu powyżej zakresu ekonomicznego i nie wyłączanie silnika podczas postojów.
EN
The paper studies the operation of a city bus. The study case is a 12-meter Mercedes Conecto LF that satisfies the Euro 5 standard. The vehicle is equipped with an electronic hydrokinetic gearbox with a retarder. The real working conditions of the bus were determined by the road tests to record selected parameters over the entire working day. Two bus drivers, A and B, operated the bus for 19 hours, and each of them made a distance of about 160 km. The examined aspects include time courses of engine load given as instantaneous fuel consumption, time courses of engine velocity, vehicle’s velocity and acceleration histograms. Each driver was examined separately. Driver B used on the same route by 15% more fuel than driver A, which results from rapid changes in load, operating the bus beyond its regular economic-use range and keeping the engine switched on during stops.
EN
The article presents the results of road tests of the passenger car. The aim of this study was to determine the effect of variations in the vehicle braking methods on the carbon dioxide emissions. Inhibited using the gear ratios increase – less gear and using motion resistance while driving a rundown, in addition to using the brake system in the final stages of journeys made. The use of engine braking by drivers as a result of the reduction gear, for example during transport to the intersection, traffic light, railroad crossing, in place of the drive by coasting is particularly emphasized by the promoters of eco-driving. It is raised the issue of avoiding unproductive, from the viewpoint of the work efficiency of the engine, the engine idle speed. The verification of environmental aspects of the use of engine braking was made because of the testing under real traffic conditions. Test drives were carried out at the measuring section, free from traffic. The test vehicle accelerates to a speed of 50 km/h, and then two ways of the speed deceleration were used. The values of the concentration of harmful carbon dioxide in the exhaust gases were achieved by using a mobile apparatus for testing exhaust emissions.
PL
W artykule zaprezentowano wyniki badań drogowych samochodu dostawczego w warunkach jazdy pozamiejskiej. Celem badań było zweryfikowanie tezy traktującej o znacznym wzroście emisji związków toksycznych spalin wraz ze wzrostem prędkości obrotowej silnika spalinowego. W efekcie podjętej analizy uzyskano wyniki dotyczące obciążeń środowiskowych dla różnej prędkości jazdy samochodem, przy zastosowaniu różnego biegu. Stosowanie maksymalnie wysokiego biegu przez kierujących pojazdami, możliwego do zastosowania w danych warunkach eksploatacji pojazdu, jest szczególnie podkreślane przez propagatorów ekologicznego stylu jazdy, określanego mianem eco-drivingu. W artykule rozpatruje się zagadnienie emisji związków gazowych w spalinach, takich jak: tlenek węgla, węglowodory oraz tlenki azotu, w odniesieniu do pojazdu użytkowego typu LDV, napędzanego silnikiem o zapłonie samoczynnym. W wykonanych pomiarach wykorzystano mobilną aparaturę do badań toksyczności spalin typu PEMS. Badania przeprowadzono w rzeczywistych warunkach ruchu samochodu – przejazdy drogą ekspresową w rejonach metropolii poznańskiej. Na podstawie pozyskanych danych eksperymentalnych dokonano oceny użytkowania pojazdu uwzględniając minimalną emisję toksycznych zanieczyszczeń w spalinach.
EN
The article presents road tests results of a delivery van in extra-urban driving conditions. The aim of this study was to verify the thesis of the significant increase in the emission of toxic gases with increasing engine speed. As a result of the undertaken analysis the results on different environmental pressures for speed driving were taken, using different gear. The use of a high gear, possible for use in given vehicle operating conditions, it is particularly emphasized by proponents of ecological driving style, which is called the eco-driving. The article examines the issue of emissions in the exhaust gases, such as carbon monoxide, hydrocarbons and nitrogen oxides in relation to the utility vehicle of LDV type, driven by compression ignition engine. The measurements were made using mobile equipment PEMS type for testing the toxicity of exhaust gases. The study was conducted in real traffic conditions of the car – the expressway drives in Poznan metropolitan areas. On the basis of obtained experimental data the vehicle using, having a minimum emission of toxic pollutants in the exhaust, was evaluated.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.