Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 378

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  badania symulacyjne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last
PL
Zrywaki wibracyjne stosowane są do urabiania mechanicznego skał zwięzłych, średnio zwięzłych i luźnych. Stanowią alternatywę dla wydobycia surowców skalnych metodą z użyciem materiałów wybuchowych, a także skutecznie ją uzupełniają przy rozdrabnianiu brył ponadgabarytowych. Elementami roboczymi zrywaków są zęby, które ulegają szybkiemu zużyciu. Autorzy proponują sposób regeneracji zębów przy zastosowaniu technik spawalniczych w oparciu o wykonane symulacje procesów napawania łukowego z wykorzystaniem programu Simufact Welding. Przeprowadzone procesy regeneracji pozwoliły nie tylko na przywrócenie parametrów początkowych zębów, ale także na zwiększenie ich trwałości względem elementów fabrycznie nowych.
EN
Vibrating ripper are components used mechanical mining of compact, medium and loose rocks. Rock mining technology using rippers are an alternative to explosive methods, moreover is a complement for explosive method to crushing oversized lumps. Working elements of ripper are teeth, which are liable to quick wear. The authors propose a tooth regeneration method using welding techniques aided by numerical simulations of arc welding processes performed in Simufact Welding software environment. Regeneration processes can be used not only for achieve primary properties of brand-new element but also to increase material durability over new elements.
PL
Zgodnie z definicją manipulatorem antropomorficznym nazywany jest układ podobny do kończyny człowieka pod względem kształtu w znaczeniu anatomicznym oraz funkcjonalnym [20, 21]. Konstrukcje te znacząco różnią się od innych typów manipulatorów, na przykład przemysłowych [4, 19]. Różnice te wynikają z liczby stopni swobody oraz charakteru i rodzaju wykonywanych prac. Na rysunku 1 przedstawiono przykładową konstrukcję manipulatora antropomorficznego oraz przemysłowego.
EN
The paper presents the anthropomorphic manipulator as a functionally and kinematically similar structure to the human arm. The Identification tests of elastic - damping parameters of the susceptible elements of the hydrostatic drive system were carried out. An anthropomorphic manipulator model was developed and simulation studies of the dynamics of its operation were developed.
PL
Utworzono wspomaganą ewolucyjnie oraz inspirowaną kwantowo Sztuczną Sieć Neuronową, którą zaimplementowano w Simulinku na bazie danych Rynku Dnia Następnego Towarowej Giełdy Energii Elektrycznej. Dane wejściowe, wagi i biasy poddano kwantyzacji. Kwantowe obliczenia quasi-równoległe przeprowadzono na bazie 100 wygenerowanych kwantowych liczb mieszanych za pomocą metody kwantyzacji na bazie stanów czystych |0> i |1>, a uzyskane w wyniku obliczeń kwantowe liczby mieszane poddano dekwantyzacji za pomocą Sztucznej Sieci Neuronowej (SSN). Model symulacyjny składający się ze wspomaganej ewolucyjnie oraz kwantowo inspirowanej Sztucznej Sieci Neuronowej, oprócz badań symulacyjnych, umożliwia przeprowadzanie badań komparatystycznych uzyskiwanych sygnałów z danymi rzeczywistymi oraz z danymi wyjściowymi z perceptronowej Sztucznej Sieci Neuronowej. Wyniki badań wskazują na wysoką dokładność przeprowadzanego eksperymentu.
EN
An evolutionary-assisted and quantum-inspired Artificial Neural Network was created, which was implemented in Simulink on the Day-Ahead Market of the Polish Power Exchange. Input data, weights and bias were quantized. Quantum quasi-parallel calculations were carried out on the basis of 100 generated quantum mixed numbers using the quantization method based on pure states |0> and |1>, and the resulting quantum mixed numbers were dequantized using another Artificial Neural Network. The implemented simulation model consists of evolutionarily assisted and quantum-inspired Artificial Neural Network, which in addition to simulation studies allows conducting comparative studies of obtained signals with real data and with output data from the perceptron Artificial Neural Network. The test results indicate the high accuracy of the experiment.
4
Content available remote Simulation tests of a VCR engine as a propulsion unit in rail vehicles
EN
The paper presents the possibility of using a VCR engine as a driving unit of a generating set in rail vehicles. Thermodynamic analyzes of the engine were also performed. For the purposes of the research, the piston path was generated in the dynamic simulation in Solidworks to study the processes occurring during the combustion process. This path was used to simulate the AVL Fire program for the same initial conditions. Different variants of the engine cam control with the same compression ratio were compared. The article analyzed the moment and the period of time that the piston remains in the Upper Dead Center (TDC).
PL
W ramach pracy przedstawiono możliwość zastosowania silnika VCR jako jednostki napędowej zespołu prądotwórczego w pojazdach szynowych. Dokonano również analiz termodynamicznych silnika. Na potrzeby badań wygenerowano drogę tłoka w symulacji dynamicznej w programie Solidworks do badania procesów zachodzących podczas procesu spalania. Droga ta została wykorzystana do przeprowadzenia symulacji w programie AVL Fire dla jednakowych warunków początkowych. Porównane zostały różne warianty wysterowania krzywki silnika przy jednakowym stopniu sprężania. W rozpatrywanym artykule analizowano moment oraz okres czasu jaki tłok pozostaje w Górnym Martwym Położeniu (GMP).
EN
In recent years, more and more renewable energy sources are connected to power system, which is enforced by law related to limiting the usage of conventional energy sources in order to reduce emissions of carbon dioxide and environmental pollution. The development of renewable energy sources infrastructure is associated with development of Smart Grid – an intelligent, integrated electricity network, in which the presence of renewable energy sources is one of the key elements. At the same time artificial intelligence is considered as a solution for solving problem with regulations in power distribution system with distributed generation and a way to support evolution of Smart Grid. In this article three kinds of intelligent computational techniques were used to operate Automatic Voltage Control relay. Comparison of these algorithms were made on the base of power flow data for nine different cases of power demand and system configuration.
6
Content available Zwarcia w obwodzie DC układów HVDC
PL
W referacie podjęto problem zwarć w obwodach DC układów przesyłowych prądu stałego na wysokim napięciu (HVDC). Przedstawiono aktualny stan rozwoju technologii HVDC, w tym osiągalne parametry elementów półprzewodnikowych istotne z punktu widzenia wytrzymałości zwarciowej. Opisano różnice w topologiach przekształtników układów tranzystorowych (VSC HVDC) wpływające na możliwości wyłączania prądów zwarciowych oraz przedstawiono wyniki badań symulacyjnych dla wybranych z nich. Poddano analizie i porównano odpowiedzi układu z linią kablową i napowietrzną na zwarcia doziemne w obwodach DC.
EN
This paper concerns faults in a DC circuit of high voltage direct current (HVDC) systems. State-of-the-art of HVDC technology is presented, including rated parameters of semiconducting elements important from the short-circuit withstand capability standpoint. Differences in transistor-based (VSC) converter topologies that influence short-circuit clearing capability are described and simulations are performed for selected topologies. Analysed and compared are the responses of an overhead line and cable system to the single pole or both poles fault to ground. The results show that DC faults in a VSC system cause an abrupt rise of short-circuit current reaching very high values, which implies high requirements for still not commonly used DC breakers.
PL
Integracja dwóch metod: metody elementów skończonych MES oraz metody elementów dyskretnych DEM umożliwiła przeprowadzenie obliczeń symulacyjnych, dzięki którym wyznaczono siły oddziaływania pomiędzy taśmą przenośnikową i krążnikami zestawu górnego. Dodatkowo wyznaczono długości stref kontaktu taśmy z krążnikami. Są to parametry niezbędne w obliczeniach przenośników taśmowych. Uzyskano dużą zbieżność sił normalnych na krążnikach w porównaniu ze zweryfikowaną pomiarami metodą analityczną. W zakresie stref kontaktu taśmy z krążnikami rozbieżności wyników symulacyjnych w stosunku do obliczeń są duże i wskazują na celowość prowadzenia analiz uwzględniających parametry taśmy i parametry konstrukcyjne przenośnika.
EN
Integration of two methods: Finite Element Method (FEM) and Discrete Element Method (DEM) enabled to proceed with simulation calculations to identify impact forces between a conveyor belt and carry (top) idlers. Additionally the simulations provided with the length of contact zones between belt and rollers. These parameters are compulsory for calculations of belt conveyors. A high level of convergence of measured and calculated normal forces at idlers was achieved. However, there are substantial differences between simulation and former, analytical results which indicates the purposefulness of further analysis that would take into account both conveyor belt and belt conveyor design parameters.
PL
Przesyp jest miejscem przenośnika taśmowego, w którym pojawia się ryzyko wystąpienia awarii, występują straty energii oraz w którym może dochodzić do uszkodzenia taśmy odbierającej urobek. Poza bezawaryjnym funkcjonowaniem, przesyp powinien dla zminimalizowania oporów ruchu taśmy zapewnić także centralne podawanie urobku, zapobiegać rozsypywaniu się transportowanego materiału, nie dopuszczać do powstawania zatorów, ograniczać proces defragmentacji urobku, a także minimalizować emisję hałasu oraz pyłów do otoczenia. Zapewnienie stawianych wymagań wiąże się z koniecznością stosowania m.in, zaawansowanych badań symulacyjnych. W artykule przedstawiono kluczowe czynniki, wpływające na parametry pracy wybranego przesypu wzdłużnego, oraz podjęto się próby identyfikacji zjawisk determinujących zachowanie się cząstek w czasie ich transportu. Na podstawie przeprowadzonych badań symulacyjnych określono wpływ parametrów wybranego przesypu wzdłużnego na zmiany obserwowanych wielkości.
EN
Conveyor transfer is a place where is a higher risk of accident, energy losses occurs and conveyor belt can be damaged. For many years conveyor transfer design was based only on the designer experience, on analytical methods or was totally neglected. Nowadays simulations methods are letting us to design energy-efficient transfers models without expensive experimental researches. The research paper shows the main factors that affect the transfer work and also phenomena binding with ore flow. Those issues are the base for further optimization works.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję głowicy dyskowej nowej generacji oraz dotychczasowy zakres badań stanowiskowych związany z jej doświadczalną weryfikacją. Przedstawiono podstawowe zagadnienia będące przedmiotem aktualnych badań modelowych związanych z rozwojem konstrukcji głowicy, w tym modelowaniem dynamiki układu napędowego oraz symulacją obciążeń narzędzi dyskowych.
EN
he article presents a concept of the new generation mining head with disc tools and current scope of research related to experimenal verification. In the article the basic issues that are the subject of current simulation modeling are presented related to the development of the head construction, including modeling of dynamics of power transmission system and the simulation of disk tool loads.
PL
W artykule przedstawione zostały rezultaty badań symulacyjnych wielousługowych złożonych systemów niepełnodostępnych. Do realizacji badań wykorzystano autorski symulator, którego implementacja była pierwszym etapem badań nad wspomnianymi systemami. W kolejnych etapach, autorzy podejma˛ próby opracowania modeli analitycznych złożonych systemów niepełnodostępnych oraz zaproponują nowe algorytmy dystrybucji zgłoszeń w takich systemach. Symulator pozwoli na weryfikację uzyskanych rezultatów analitycznych.
EN
The paper presents the results of research on simulation studies of a multi-service, complex, non-full available systems. The dedicated simulator of such a systems, was developed by the authors in order to conduct the research. The implementation of it which was the first stage of research of this systems. In the next stages, the authors will attempt to develop analytical models and they will propose new algorithms for the distribution of calls in considered systems. Then the simulation program is going to be used to compare the analytical calculations with the data of digital simulations.
PL
Skuteczność działania hamulców kolejowych jest silnie uzależniona od stanu cieplnego tarczy hamulcowej i okładzin ciernych. Efektywną metodą badawczą procesu wymiany ciepła w hamulcach jest symulacja komputerowa, a także badania eksperymentalne na pełnowymiarowym stanowisku dynamometrycznym. W artykule zaprezentowano dwuwymiarowy, osiowo-symetryczny model numeryczny nieustalonego przewodnictwa cieplnego w hamulcu kolejowym. Przyjęto stosowne warunki brzegowe dotyczące ciepła generowanego w hamulcu oraz odprowadzanego do otoczenia. Zagadnienie rozwiązano za pomocą metody elementów skończonych. Wstępnie porównano wyniki badań eksperymentalnych i symulacyjnych intensywnego hamowania pociągu od prędkości 320 km/h do zatrzymania. Uzyskano zbliżone wartości maksymalnych temperatur w końcu hamowania – około 500°C, przy pewnym zróżnicowaniu przebiegów temperatur w trakcie analizowanego procesu. Wskazane jest dalsze rozwijanie badań tego zagadnienia.
PL
Współczesne systemy komórkowe bazują na technologii LTE, czyli standardu czwartej generacji (4G). Obecnie trwają pracę nad zakończeniem standardu definiującego systemy piątej generacji (5G), które będą implementowane w najbliższych latach. Nowa generacja systemów dotyczy już nie tylko sieci komórkowych ale również innych systemów łączności bezprzewodowej, od Internetu rzeczy, przez sieci Wi-Fi, po łączność satelitarną. Technologie 5G zrewolucjonizują całą łączność bezprzewodową zapewniając jednocześnie kompatybilność wsteczną. Jednymi z kluczowych technologii 5G są efektywne technologie antenowa, tzn. massive-MIMO oraz elektroniczne sterowanie wiązką. Ich zastosowanie w przyszłych stacjach bazowych makro-komórek pozwoli na przestrzenne zdywersyfikowanie zasobów radiowych. Technologie te pozwalają na generowanie bardzo wąskich wiązek radiowych, dzięki czemu zapewniają przestrzenną filtrację składowych sygnału emitowanych przez antenę nadawczą oraz docierających do anteny odbiorczej w środowiskach wielodrogowych. W artykule przedstawiono problematykę minimalizacji zjawiska dyspersji kątowej w sieciach 5G na bazie badań symulacyjnych. W tym celu wykorzystano wieloeliptyczny model propagacyjny.
EN
Modern cellular systems are based on the LTE technology, i.e., fourth generation (4G) standard. Currently, works on the standard defining fifth generation (5G) systems is underway, which will be implemented in the coming years. The new system-generation applies not only to cellular networks but also to other wireless communication systems, from the Internet of Things, through Wi-Fi networks, to satellite communications. 5G technologies will revolutionize all wireless connectivity while providing backward compatibility. One of the key 5G technologies are efficient antenna technologies, i.e., massive-MIMO and beamforming. Their use in future macro-cell base stations will allow spatial multiplexing of radio resources. These technologies allow the generation of radio narrow-beams, thus providing spatial filtration of the signal components emitted by the transmitting antenna and reaching the receiving antenna in multipath environments. The paper presents issues of minimizing the angular dispersion in 5G networks based on simulation studies. For this purpose, a multielliptical propagation model is used.
EN
The problem of propagation of vibration waves caused by the movement of rail vehicles in the ground is extremely important from the point of view of environmental protection against negative effects of dynamic impacts caused by rail transport. Therefore, there is a need to develop new methods for analyzing dynamic phenomena related to rail vehicle traffic. One of the methods that can be used to evaluate dynamic interactions is modeling using finite elements. The article presents a dynamic analysis of the track structure model and the impact of the application of its vibroisolation system on the level of ground vibration amplitude associated with the propagation of vibration waves from the track. The application of the finite element method allows for the analysis of the behavior of engineering structures in variable operating conditions dependent primarily on the speed of movement of vehicles on the track. Such analysis includes the use of a number of physical values that can be used to assess the impact of vibration on any engineering object. These values include, above all, acceleration at any measuring point on the measurement cross-section from the track to the engineering construction, e.g. a residential or industrial building as well as displacement or stress, which are dependent on the speed of the rail vehicle. Comparison of these values with generally available criteria and standards allows at the stage of designing the engineering structure for appropriate modifications to the substructure construction to limit the amplitude of the vibrations transmitted to the environment. These modifications consist mainly of the use of an appropriate vibroisolation system in the form of, for example, slabs or mats laid in the rail layer or pads underneath. Correct execution of the simulation requires careful preparation of the numerical model as well as a series of input data. The input data relate mainly to accurate material data concerning both engineering structures (bridges, viaducts, tunnels), rolling stock and soil parameters. Such data allow to prepare a spectrum of forces loading the modelled section of the track. This approach to the design process is particularly important due to the inability to modify the track after built it.
PL
Problem rozchodzenia się fal drganiowych powodowanych ruchem pojazdów szynowych w gruncie jest niezwykle istotny z punktu widzenia ochrony środowiska przed negatywnymi skutkami oddziaływaniami dynamicznych powodowanych przez transport szynowy. W związku z tym istnieje konieczność opracowania nowych metod analizy zjawisk dynamicznych związanych z ruchem pojazdów szynowych. Jedną z metod, którą można wykorzystać do oceny oddziaływań dynamicznych jest modelowanie z wykorzystaniem elementów skończonych. W artykule przedstawiono analizę dynamiczną modelu konstrukcji torowiska oraz wpływu zastosowania jego systemu wibroizolacji na poziom amplitudy drgań gruntu związanej z propagacją fal drganiowych od torowiska. Zastosowanie metody elementów skończonych pozwala na analizę zachowania się konstrukcji inżynierskich w zmiennych warunkach eksploatacyjnych zależnych przede wszystkim od prędkości ruchu pojazdów po torowisku. Analiza taka obejmuje użycie szeregu wartości fizycznych, które mogą służyć do oceny wpływu drgań na dowolny obiekt inżynierski. Do takich wielkości możemy zaliczyć przede wszystkim przyspieszenia w dowolnym punkcie pomiarowym na przekroju pomiarowym od torowiska do konstrukcji inżynierskiej np. budynku mieszkalnego czy przemysłowego jak również przemieszczenia lub naprężenia, które są zależne od prędkości pojazdu szynowego. Porównanie tych wartości z ogólnie dostępnymi kryteriami oraz standardami pozwala na etapie projektowania konstrukcji inżynierskiej na odpowiednie modyfikacje konstrukcji podtorzy celem ograniczenia wartości amplitudy drgań przekazywanych do środowiska. Modyfikacje te polegają głównie na zastosowaniu odpowiedniego układu wibroizolacji w postaci np. płyt lub mat układanych w warstwie torowiska lub podkładek podszynowych. Poprawne wykonanie symulacji wymaga dokładnego przygotowania modelu numerycznego jak i szeregu danych wejściowych. Dane wejściowe dotyczą przede wszystkim dokładnych danych materiałowych dotyczących zarówno konstrukcji inżynierskich (mosty, wiadukty, tunele), parametrów taboru jak i gruntu. Takie dane pozwalają przygotować widmo sił obciążających modelowany odcinek torowiska. Takie podejście do procesu projektowania jest szczególnie istotne ze względu na brak możliwości modyfikacji wybudowanego torowiska po zakończeniu prac budowlanych.
PL
Przedmiotem pracy są badania symulacyjne i analiza wybranych parametrów siłowni pracującej w obiegu gazowo-parowym. Celem pracy jest opracowanie metodyki oceny mocy i sprawności siłowni z turbinami pracującymi w obiegu gazowo-parowym z wykorzystaniem autorskiego modelu analitycznego rozważanej instalacji. Uzyskane na podstawie przyjętego modelu szacunkowe wartości mocy i sprawności siłowni porównano z wynikami uzyskanymi podczas testów odbiorczych przykładowej instalacji, przeprowadzonych przez jedno z wiodących konsorcjów, działających w obszarze systemów wytwarzania energii (SIEMENS AG. Power Generation Group).
EN
This paper deals with analysis and simulation research of selected parameters of combined cycle plant. Presented work is focused on elaboration of the evaluation methodology of power and efficiency of combined cycle plant based on the author’s analytical model of considered installation. The estimated values of power and efficiency obtained on the basis of the elaborated model have been compared with the results obtained during the final tests of the exemplary installations carried out by the one of the leading producers of the systems in the power generation field.
PL
W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania zaawansowanych programów komputerowych do wspomagania projektowania inżynierskiego w procesie edukacyjnym studentów szkół wyższych o profilu mechaniczno-górniczym. Na przykładzie wybranych rozwiązań nietypowych maszyn i urządzeń opracowanych dla potrzeb górnictwa pokazano zastosowanie tych programów, głównie Autodesk Inventor i AutoCAD, w procesie ich projektowania i przeprowadzania badań symulacyjnych związanych z ich kinematyką, efektywnością oraz możliwością wystąpienia kolizji poszczególnych elementów konstrukcji podczas pracy. Zostały przedstawione wyniki prac studentów AGH Kraków realizowanych w Katedrze Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych.
EN
The article presents the possibility of using advanced computer programs to assist the engineering design in the didactic process of students of technical universities of mechanical and mining profile. For example of few selected solutions of unusual machineries and equipments, developed for the mining industry, the application of these programs, mainly Autodesk Inventor and AutoCAD was shown. The process of design and simulation tests related to their kinematics, efficiency and the possibility of collisions of individual elements of the structure during operation was described. The results of works developed by the students of the AGH University of Krakow, performed in the Department of Mining, Processing and Transport Machines, were presented.
PL
W artykule przedstawiono, na przykładzie wybranych rozwiązań innowacyjnych i nietypowych maszyn dla górnictwa opracowanych w Katedrze Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych AGH Kraków, możliwości wykorzystania zaawansowanych programów komputerowych do wspomagania projektowania i modelowania tych maszyn oraz przeprowadzania badań symulacyjnych. Opisano wykorzystanie takich programów jak Autodesk Inventor, MES oraz DEM, które zastosowano w procesie projektowania rozwiązań konstrukcyjnych wybranych maszyn, technologii ich pracy oraz badań symulacyjnych związanych z kinematyką i efektywnością ich pracy. Przedstawiono efekty osiągnięte podczas opracowywania rozwiązań maszyn i urządzeń do drążenia wyrobisk korytarzowych, kompleksów maszynowych do węglowych ścian niskich oraz kombajnowych kompleksów szybowych.
EN
The article presents, on the example of selected innovative and unusual machine solutions for mining industry, developed in Department of Mining, Dressing and Transport Machines, AGH University of Science and Technology Kraków, the possibilities of using advanced computer programs to support the design and modeling of these machines and the simulation tests of mining machines. The use of such programs as Autodesk Inventor, MES and DEM has been described, which were applied in the process of designing construction solutions for selected machines, their technology of work and simulation tests related to kinematics and their efficiency. The results achieved during the development of machine and device solutions for gallery excavation work, hard coal longwall complexes for thin seams and shaft shearer complex were presented.
PL
Systemy piątej generacji (5G) będą bazowały na zakresach częstotliwości wykorzystywanych w obecnych systemy komórkowych i sieciach Wi-Fi oraz na wyższych zakresach częstotliwości. Wykorzystanie zakresów pasma milimetrowego pociąga jednak za sobą wzrost tłumienia sygnału. Z tego względu, w systemach 5G planuje się zastosowanie anten kierunkowych oraz szyków antenowych do elektronicznego sterowania wiązką. Stąd, bardzo istotna jest analiza wpływu parametrów tych anten oraz wiązek na kompatybilne funkcjonowanie różnych systemów radiowych. Niniejszy artykuł poświęcony jest ocenie wpływu pozycji oraz orientacji anteny kierunkowej źródła zakłócającego na stosunek mocy sygnału użytecznego do sygnału zakłóceń w łączu radiowym. Przeprowadzona analiza bazuje na badaniach symulacyjnych zrealizowanych z wykorzystaniem wielo-eliptycznego modelu propagacyjnego oraz empirycznego modelu tłumienia dla anten kierunkowych w paśmie 2,4 GHz.
EN
Emerging 5G systems will be based on the frequency bands used by current cellular systems, Wi-Fi, and also higher frequency ranges. However, the use of the millimeter band ranges causes an increase of a signal attenuation. For that reason, the use of directional antennas and antenna arrays to beamforming is planned in the 5G systems. Thus, the impact analysis of parameters of these antennas/ beams on the electromagnetic compatibility of operation of different systems is important. This paper focuses on the influence evaluation of the position and orientation of directional antenna of interference source on the signal-tointerference ratio in a radio link. The analysis is based on simulation studies using a multi-elliptical propagation model and path loss model for directional antennas and 2.4 GHz.
PL
W artykule przedstawione zostały rezultaty badań symulacyjnych wielousługowych systemów kolejkowych z niepełnodostępnym serwerem i różnymi dyscyplinami obsługi kolejek. W przeprowadzonych badaniach wykorzystany został autorski symulator. Implementacja symulatora zakończyła pierwszy etap badań nad systemami kolejkowymi z niepełnodostępnym serwerem. W następnych etapach, autorzy podejmą próbę opracowania modeli analitycznych takich systemów kolejkowych a opracowany symulator pozwoli na ich weryfikację.
EN
This paper presents the results of a simulation study of a number of multi-service queuing systems with a non-full- availability server and different queue service disciplines. The simulator used in this study was designed and developed by the authors. The implementation of the simulator completed the first stage of the study on queueing systems with non-full-availability server. Further stages of the study will involve attempts to develop appropriate analytical models of these queuing systems, while the already developed simulator will make their verification possible.
PL
W artykule przedstawiono model zawieszenia wagonu towarowego z wykładziną cierną z tworzywa sztucznego, przenoszącą obciążenia pionowe i poprzeczne występujące pomiędzy nadwoziem i wózkiem w gnieździe czopa skrętu. Model kontaktu wykładziny ciernej z gniazdem i czopem skrętu opracowano za pomocą metody elementów skończonych (MES) z uwzględnieniem geometrycznego kształtu kontaktu konforemnego niegładkich i odkształcalnych powierzchni kulistych. Model ten połączono z modelem wieloczłonowym pojazdu szynowego. Walidację modelu przeprowadzono na podstawie wyników pomiarów, wykonanych urządzeniem do wyznaczania momentu oporowego wózka pojazdu szynowego.
EN
The article presents a suspension model of a freight vehicle, in which a plastic friction lining has been considered as an element that transfers vertical and lateral loads between the body and the bogie in the bogie center bowl. The contact model of the friction lining with the center bowl and the pivot was prepared using the finite element method, the conformal contact geometry of the non-smooth and deformable spherical surfaces was taken into account. The contact model of the liner and the center bowl was connected to the multibody model of the rail vehicle. The validation of the model was based on the results of measurements made on the device used to determine the resistive torque of the rail vehicle bogie.
EN
This article is an introduction to the comprehensive study of the impact of fuel injectors placement for an internal combustion SI engine with direct gasoline injection. Ultimately, the study will focus on the applications for a fuel supply system simultaneously injecting two liquid fuels, which will help identify the qualitative and quantitative phenomena related to fuel injection and combustion in a novel solution. Designing the system correctly requires performing simulator tests for simpler systems – with one injector placed in the combustion chamber. The article presents a study of the change in angular position of the injector as well as a change of its location in the combustion chamber.
PL
Artykuł jest wstępem do kompleksowych badań wpływu umiejscowienia wtryskiwaczy paliwa zasilającego silnik spalinowy o ZI wyposażony w bezpośredni wtrysk benzyny. Docelowo studium skupiać się będzie na wnioskach dotyczących układu zasilającego dwoma różnymi paliwami płynnymi równocześnie, co przyczyni się do zidentyfikowania jakościowego i ilościowego zjawisk związanych z wtryskiem i spalaniem w nowatorskim rozwiązaniu. Poprawne zaprojektowanie układu wymaga przeprowadzenia badań symulacyjnych dotyczących układów prostszych – z jednym wtryskiwaczem umieszczonym w komorze spalania. W artykule zaprezentowano studium obejmujące zmianę kątowego położenia wtryskiwacza oraz jego zmianę położenia w komorze spalania.
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.