Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 51

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sieć bezprzewodowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
Content available remote Routing protocols in mobile ad-hoc networks
EN
There were more than 8.6 billion mobile devices in the world in the 2019. To be available is imperative in modern society, both in business and in private life. There are mobile networks available on airports, hotels, restaurants, libraries but sometimes we have to make a quick, mobile network on open area for educational campus or military purposes, where there are no mobile operators and public networks such as GSM. A different model of mobile networks is created and called Mobile Ad-hoc Network. The problem of routing is basically the problem of finding the shortest path between nodes. This paper deals with various routing protocols in MANET and shows how to choose the best one for specific purpose.
PL
Na świecie jest ponad 8.6 miliardów bezprzewodowych urządzeń mobilnych I olbrzymia lic\ba sieci. Żeby rozwiązać problemy komunikacyjne trzeba korzystać z metod jak najszybszego I najkrótszego połączenia miedzy węzłami. W artykule analizowano najlepsze sposoby routingu.
PL
Postępy techniczne i technologiczne informatyki oraz telekomunikacji pozwalają na dalsze modyfikowanie i rozszerzanie funkcji sterowania pracą urządzeń, już nie tylko w domu (mieszkaniu) ale również w procesach technologicznych – w przemyśle, także w energetyce. Istotną rolę w działaniu systemu elektroenergetycznego (SE) spełnia telekomunikacja udostępniająca media transmisyjne o przepustowości gwarantującej dostęp adresata do informacji w czasie rzeczywistym, z opóźnieniem transportowym, które nie wpływa na jakość i bezpieczeństwo automatycznej regulacji parametrów instalacji. Te cechy wynikają z zastosowania techniki obliczeń w „chmurze”, Internetu 5G jako medium oraz cech Internetu Rzeczy (IoT), który coraz powszechniej ewoluuje do Internetu Wszystkiego (IoE). W artykule opisano wybrane elementy struktury nowoczesnej instalacji inteligentnej prosumenta.
EN
Technical progress in the fields of computing science and telecommunications allow for further modification and extension of the control functions of devices. This become possible not only in the house (apartment) but also in technological processes in both industry and energy sector as well. Transmission media with a wide bandwidth guarant access to real time information to the recipient, with a transport delay that does not affect the quality and safety of automatic control of installation parameters. Such solution become available due to the use of computing techniques in the “cloud”, use of 5G Internet and features of the Internet of Things (IoT), which is increasingly evolving to the Internet of Everything (IoE). The article describes selected elements of the prosumer smart installation structure.
EN
This paper presents a gain improvement of dual-band antenna for 2.45/5.5 GHz WLAN applications. The radiating element of the proposed antenna consists of a circular disc monopole with circular-slot laid on FR-4 substrate and backed by a partial ground plane. This partial ground plane is modified to improve its radiation performance. This proposed antenna operates over the frequencies of 2.4-2.485 GHz and 5.15- 5.825 GHz with nice radiation characteristics and magnitude of S11 better than -10 dB. An EM simulator has been used in the design and simulation. In addition, an experimental validation was set and measured to compare with the simulated results. All numerical results will be reported and discussed in the paper.
PL
W artykule opisano dwupasmową antenę do pasma2.45/5.5 GHz I sici WLAN. Antena składa się z okrągłego dysku i okrągłej szczeliny. Częściowo uziemione podłpoże poprawia właściuwości radiacyjne.
PL
W artykule omówiony został projekt stanowiska, celem którego jest zobrazowanie konfiguracji lokalnej sieci bezprzewodowej opartej na standardzie IEEE 802.11. Do tego celu zastosowano dwa urządzenia nadawczo-odbiorcze, wystarczające do pokrycia zadanego obszaru – małej firmy transportowej. Omówiony jest proces konfiguracji, opis kluczowych parametrów oraz efekt końcowy w postaci wykonanego mostu opartego na standardzie IEEE 802.11.
EN
Paper discussed the design of the workstation, which will demonstrate the configuration of the wireless local area network based on the IEEE 802.11 standard. For this purpose, two routers were used, sufficient to cover a given area – small transport company. The configuration process, description of key parameters and the final effect in the form of a completed Wi-Fi bridge are discussed.
PL
Na obszarach znajdujących się poza zasięgiem zainstalowanej na lądzie infrastruktury dostępowej system netBaltic wykorzystuje mechanizmy heterogenicznej, samoorganizującej się sieci kratowej o transmisji wieloskokowej. Rozwiązanie to umożliwia jednostkom wyposażonym w terminale systemu zachowanie możliwości komunikacji zarówno z infrastrukturą lądową, jak i innymi jednostkami daleko poza zasięgiem bezpośredniej komunikacji, zapewnianych przez zainstalowane na pokładzie urządzenia transmisyjne, dzięki pośrednictwu innych, podobnie wyposażonych, jednostek. Dzięki podjętym decyzjom projektowym, system jest w stanie przezroczyście wykorzystać w tym celu praktycznie dowolne techniki transmisyjne, zdolne do przenoszenia ruchu IPv6. W artykule przedstawiono motywację decyzji o zastosowaniu powyższego rozwiązania w systemie netBaltic, wraz z krótką charakterystyką wykorzystanych w tym celu mechanizmów. Wskazano ponadto zalety przyjętego rozwiązania oraz możliwe scenariusze jego zastosowania.
EN
The netBaltic system employs a heterogeneous, self-organizing mesh network to provide a multihop communication capability over areas where direct access to a land-based infrastructure is not possible. The solution allows maritime vessels to both maintain network access to IT resources and service provided by the global network, and to communicate with other vessels over distances far surpassing the range of on-board transmission technologies. This functionality is provided by utilizing neighboring terminals as forwarders on the communication path and the architecture of the system allows a transparent use of any transmission technology capable of supporting IPv6 communication. In the paper a motivation for employment of a heterogeneous mesh technology has been provided, complete with overview of is critical mechanisms and examples of possible deployment scenarios.
6
Content available remote Network stack of the HopeMesh experimental wireless mesh network
EN
The article presents an original proposal of a network stack for an experimental wireless mesh network. The stack consists of five layers similar to those of the well-known hybrid approach by Tanenbaum. The physical layer heavily depends on used radio modules; the data link layer uses the Hamming code and the CRC-16 checksum; the network layer is based on the B.A.T.M.A.N. protocol; both transport and application layers are simplified. The paper is concluded with a set of experiments proving the proper behaviour of the entire network stack.
PL
Artykuł przedstawia oryginalną propozycję stosu sieciowego dla eksperymentalnej sieci HopeMesh. Stos składa się z pięciu warstw analogicznych do dobrze znanego hybrydowego podejścia Tanenbauma. Warstwa fizyczna ściśle zależy od użytych modułów radiowych; warstwa łącza danych używa kodowania Hamminga oraz sumy kontrolnej CRC-16; warstwa sieciowa oparta jest o protokół B.A.T.M.A.N.; warstwy: transportowa oraz aplikacji są uproszczone. Artykuł prezentuje ponadto wykonane badania dowodzące poprawności funkcjonowania całego stosu.
PL
W artykule przedstawiono doświadczenia związane z modelowaniem we współczesnej informatyce na przykładzie problemu pokrycia terenu ze szczególnym uwzględnieniem rozmieszczania nadajników w sieciach bezprzewodowych. Opisano dostępne algorytmy i heurystyki mające zastosowanie, z opisem ich wad i zalet. Przedstawiono aktualne problemy związane z uzyskiwaniem wyników wysokiej jakości. Wskazano sposoby redukcji obliczeń wpływające na zmniejszenie stopnia skomplikowania obliczeniowego problemów.
EN
In this paper an experience connected with modeling in modern information technology illustrated with an example of problem of covering an area, taking into special consideration the location of transmitters in wireless network was presented. Available algorithms and heuristics having theirs implementation with indicating their advantages and disadvantages were described. Current problems connected with obtaining the high quality results were also shown. The ways of reduction of calculations affecting diminution of the stage of counting complexity of problems were pointed.
PL
Strefowa struktura systemu netBaltic umożliwia zastosowanie w jego obrębie odmiennych mechanizmów komunikacji sieciowej w zależności od dostępnych w określonym momencie dla danej jednostki możliwości komunikacyjnych. W strefie B systemu przewidziano wykorzystanie samoorganizującej się, wieloskokowej sieci o strukturze kratowej, umożliwiającej znaczne rozszerzenie zasięgu łączności poza obszar funkcjonowano lądowych systemów dostępowych pracujących w trybie punk-wielopunk (strefa A), szczególnie na obszarach koncentracji użytkowników, takich jak np tory żeglugowe. Proponowane rozwiązania umożliwią także dynamiczne tworzenie grup jednostek dysponujących wzajemną łącznością sieciową nawet w przypadku braku łączności z lądem, co ma szansę znacznie ułatwić realizację wielu zadań związanych z usługami e-nawigacji. Proponowane rozwiązanie zapewnia ponadto możliwość wykorzystania licznego zbioru, tak dostępnych obecnie, jak i dopiero opracowywanych technik transmisji bezprzewodowej, dzięki ulokowaniu wykorzystywanych mechanizmów w warstwie sieciowej modelu ISO-OSI.
EN
The structure of netBaltic system, which contains of a three distinct zones, each employing different network communication mechanisms allows its users to employ the most appropriate set of such mechanisms depending on communication opportunities available for them at the specific moment. Zone B of the system employs a self-organizing, multihop mesh network, which is capable of significantly extending the network coverage provided by shore-based access system of zone A. Zone B mechanisms can be expected to be especially effective in areas containing a sizable concentration of system users, such as, for example, shipping lanes. They can also be employed to create groups of interconnected vessels even in areas not adjunct to zone A, and as such unable to access on-shore infrastructure, which can be used in various tasks related to e-Navigation. The proposed solution is largely independent of specific transmission technologies and can employ a wide variety of them, both currently available and still being in development, due to placement of its mechanisms in ISO-OSI layer 3.
PL
Artykuł przedstawia podstawy teoretyczne współdziałania sieci opartej na standardzie IEEE 802.11b/g popularnie nazywanej WiFi oraz sieci pomiarowej zbudowanej przy użyciu standardu IEEE 802.15.4. W dalszej części opracowania przedstawione zostały pomiary różnych parametrów transmisyjnych pozwalających ocenić wpływ jednej sieci na drugą.
EN
Article shows theoretical aspects of coexistence of IEEE 802.11b/g network popular called WiFi on wireless sensor network build with IEEE 802.15.4 standard. In second part of article there were shown measurements of different transmission parameters allowing to evaluate the influence one network to the other.
PL
Przedmiotem pracy jest propozycja projektu sieci wraz z mediami transmisyjnymi na terenie autostrady A1. Dodatkowo przedstawiono obliczenia propagacyjne na trasie przesyłania sygnału radiowego. W ramach propozycji projektu sieci bezprzewodowej zidentyfikowano potrzeby użytkowników sieci oraz przedstawiono założenia i wymagania projektowe oraz charakterystykę miejsca jego wykonania. Zawarto także obliczenia propagacji fal radiowych dla potwierdzenia poprawnego działania sieci.
EN
The subject of the article is the proposal of the project network, which consists of distribution of transceivers, antennas along with media transmission in the A1 motorway. In addition, it shows the calculation of propagation from transmitting a radio signal. As part of the project proposal, the wireless network identified the needs of network users and presents the assumptions and design requirements and the characteristics of the place of performance. Also included is the calculation of the propagation of radio waves to confirm correct operation of the network.
EN
The purpose of this study is the creation of an autonomous system based on software defined radio, with the ability to ascertain and compute wireless signals from the surrounding area. The analysis of previously obscure signals could allow the recognition of the alleged trespassing of the surveilled area.
PL
Celem pracy jest utworzenie autonomicznego systemu opartego o układ radia programowalnego, zdolnego wykrywać i przetwarzać sygnały bezprzewodowe z otoczenia. Analiza pojawienia się wcześniej niedostępnych sygnałów ma umożliwić rozpoznanie domniemanego naruszenia przestrzeni objętej obserwacją.
12
Content available Bezpieczeństwo hotspotów w autobusach
PL
W artykule omówiony został aspekt bezpieczeństwa mobilnych punktów dostępowych. Takie punkty często są montowane w autobusach na potrzeby pasażerów. Jednak kluczowym problemem jest właściwe zabezpieczenie transmisji pomiędzy klientami a punktem dostępowym. W artykule przeanalizowane zostały możliwości zabezpieczenia i podatności na ataki popularnych standardów zabezpieczeń.
EN
Paper discusses the security of the mobile hotspots mounted in buses. The analysis of vulnerabilities is done. Chosen aspects of security are examined. Finally the proposal of proper mobile hotspot protection is described.
EN
The results of developing a method of distribution of the downlink frequency and time resources under the LTE technology were presented. The proposed method is aimed to ensure the quality of service of wireless for users by allocating the required user station capacity in the downlink. A comparative analysis of the proposed method was conducted with known solutions of the distribution of timefrequency resources of the LTE technology in terms of the overall performance of the downlink, the degree of balancing capacity, as well as the confidence level of allocating the required capacity to user stations.
PL
Przedstawiono wyniki opracowania metody podziału częstotliwościowego i czasowego zasobów łącza komunikacyjnego w dół (downlink) w technologii LTE. Proponowana metoda ukierunkowana jest na zapewnienie gwarantowanej jakości usług bezprzewodowym użytkownikom poprzez przydzielenie stacjom użytkowników wymaganej przepustowości w łączu komunikacyjnym w dół. Przeprowadzono analizę porównawczą proponowanej metody z istniejącymi rozwiązaniami podziału częstotliwościowo-czasowego zasobów w technologii LTE pod względem zapewnienia ogólnej wydajności łącza komunikacyjnego w dół, stopnia zrównoważenia przepustowości, jak również ufnego prawdopodobieństwa przydziału stacjom użytkowników wymaganej przepustowości.
14
Content available remote An application of wireless brain–computer interface for drowsiness detection
EN
Wirelessly networked systems of sensors could enable revolutionary applications at the intersection of biomedical science, networking and control systems. It has a strong potential to take ahead the applications of wireless sensor networks. In this paper, a wireless brain computer interface (BCI) framework for drowsiness detection is proposed, which uses electroencephalogram (EEG) signals produced from the brain wave sensors. The proposed BCI framework comprises of a braincap containing EEG sensors, wireless signal acquisition unit and a signal processing unit. The signal processing unit continuously monitor the preprocessed EEG signals and to trigger a warning tone if a drowsy state happens. This experimental setup provides longer time EEG monitoring and drowsiness detection by incorporating the clustering mechanism into the wireless networks.
15
Content available remote The most frequent shortcomings of Wi-Fi operators
EN
This paper is focused to the most frequent shortcomings of WiFi technology operators seen by monitoring of broadband data transmission in frequency bands 2.4 GHz up to 66 GHz. The used process of measuring an evaluation of measured data summarized by the devices used by Czech Telecommunication Office for inspection and supervision is performed next. The paper is concluded by real examples of various shortcomings and mistakes.
PL
W artykule analizowano najczęściej pojawiające się wady technologii WiFi występujące w paśmie 2.4 GHz - 66 GHz. Badano układy stosowane przez Czeski Urząd Telekomunikacji.
16
Content available remote Sieć bezprzewodowa do zastosowań w automatyce budynkowej
PL
Artykuł przedstawia projekt sieci bezprzewodowej przeznaczonej do zastosowań w automatyce budynkowej. W artykule opisano zagadnienia związane z wyszukiwaniem połączeń pomiędzy węzłami sieci, ustalaniem trasy przesyłanych danych i unikaniem kolizji. Przedstawiona wersja sieci służy do sterowania standardowymi elementami wykonawczymi automatyki budynkowej, ale zastosowane w niej algorytmy mogą służyć do odczytywania danych z sieci czujników lub urządzeń pomiarowych zliczających zużycie mediów (np. liczników energii elektrycznej).
EN
The article presents the project of wireless network designed for applications in building automation. The article includes issues related to the search of connections between network nodes, setting the route transmitted data and collision avoidance. The presented version of the network used to control actuators standard of building automation, however described algorithms can be adapted to read data from the network of sensors or measuring devices counting media consumption (eg. energy meters).
EN
The aim of this study was to design and create a control system for servomotors with the application of a computer wireless network. To achieve this goal 802.11g wireless standard, servomotors, and open source Arduino platform were used.
PL
Celem niniejszej pracy było zaprojektowanie oraz wykonanie systemu sterowania serwomechanizmami z wykorzystaniem bezprzewodowej sieci komputerowej w standardzie 802.11. Do osiągnięcia celu zastosowano standard 802.11g, serwomechanizmy oraz open source platformę Arduino.
PL
W artykule przedstawiono badania dotyczące transferu obrazów statycznych przedstawiających scenę trójwymiarową. Do przesyłu informacji użyto technologie używane do budowy publicznych sieci cyfrowych. Uwaga autorów została skupiona na technologiach bezprzewodowych sieci komputerowych w standardzie WiFi i radiowych GSM w standardzie transmisji danych cyfrowych GPRS. Przedstawiono wyniki badań związanych z testowymi transmisjami obrazów w popularnych standardach kodowania i kompresji. Określono potencjalne zagrożenia związane z użyciem sieci publicznych, powszechnie stosowanych w transferze danych cyfrowych. Podano alternatywną metodę transmisji obrazów polegającej na podziale obrazów na niezależne bloki, przesłanie ich i rekonstrukcje po stronie odbiorczej. Opracowane metody transmisji z założenia dedykowane zostały systemom nie wymagających przetwarzania w czasie rzeczywistym.
EN
The article presents a study on the transfer of static images representing three-dimensional scene. Technologies used to build public digital networks were used for information transmission. Note the authors has focused on technologies of wireless networks in the 802.11 and GSM radio standard with a digital data transmission GPRS standard. The results of studies related to the test transmission of 3D images in popular encoding and compression standards were presented. The study identified the potential risks associated with the use of public networks, commonly used in the transfer of digital data. An alternative method for transmission of images based on dividing the image into independent blocks was presented in article. The image was recreated from blocks on the receiving side after sending all fragments of the image. Established methods for creating a dedicated transmission systems are not demanding real time processing.
PL
W artykule zwrócono uwagę na zastosowanie standardu sieci bezprzewodowej WLAN 802.11g w urządzeniach mobilnych wykorzystywanych w procesie magazynowania. Podawane przez producentów szybkości transmisji danych są praktycznie nieosiągalne w rzeczywistych warunkach pracy magazynu logistycznego. Poprawność i niezawodność transmisji bezprzewodowej pomiędzy stacją bazową a urządzeniem mobilnym w dużej mierze usprawnia proces kompletowania towaru w magazynie. Uzasadnione wydaje się zatem podjęcie badań mających na celu określenie jakości transmisji bezprzewodowej w różnych warunkach eksploatacyjnych. W niniejszym artykule podjęto próbę analizy modelu warstwy fizycznej standardu WLAN 802.11g jako protokołu transmisji danych urządzeń mobilnych wykorzystywanych w procesie magazynowania.
EN
The article focuses on the use of standard 802.11g WLAN in mobile devices used in the process of storage. Reported by the manufacturers data rates is practically unobtainable in real operating conditions of the logistics magazine. The correctness and reliability of wireless transmission between the base station and the mobile device largely streamlines the process of assembling the product in stock. It seems reasonable, therefore, to undertake research to determine the quality of wireless transmission in different operating conditions. This article attempts to analyze the model of the physical layer standard 802.11g WLAN as a data transfer protocol of mobile devices used in the process of storage.
PL
W dzisiejszych czasach konieczność zastosowania systemów komunikacyjnych w sytuacjach kryzysowych jest oczywista. Brak możliwości komunikacji zespołów ratowniczych znacząco utrudnia i spowalnia prowadzenie akcji ratunkowych, co jest szczególnie dotkliwe i widoczne w specyficznych zastosowaniach jak katastrofy przemysłowe. W takich scenariuszach często okazuje się, że tradycyjne systemy telekomunikacyjne nie zapewniają dostatecznych możliwości komunikacyjnych w wyniku zniszczenia bądź przeciążenia infrastruktury telekomunikacyjnej. W artykule przedstawiono koncepcję zastosowania bezprzewodowych sieci niespójnych DTN (ang. Delay and Disruptive Tolerant Networks) dla systemu komunikacji w specyficznych przemysłowych sytuacjach kryzysowych w kopalniach lub elektrowniach. Są to miejsca niebezpieczne, szczególnie ważne dla gospodarki oraz narażone na ataki terrorystyczne. Sieci DTN są obiecującą i dynamicznie rozwijającą się dziedziną nowoczesnej telekomunikacji. Opierają się one o koncepcję sieci ad-hoc, tj. sieci złożonych z węzłów o dużej mobilności, co w połączeniu ze specyfiką miejsc i charakterem katastrof przemysłowych, powoduje niespójność struktury sieci telekomunikacyjnych. Właściwym rozwiązaniem jest zapewnienie komunikacji przez przenoszenie i przekazywanie wiadomości między elementami niespójnymi sieci. Przenoszenie wiadomości realizowane jest przez tzw. węzły nośniki.
EN
Nowadays, the need for the use of communications systems in emergency situations is obvious. Communication inability among different rescue teams considerably impedes and slows the rescue action, which is particularly severe and visible in specific applications such as industrial disasters. In such scenarios, it often turns out that the traditional telecommunications systems do not provide adequate communications capabilities as a result of damage or overloading infrastructure. This paper presents the concept of inconsistent application of DTN (Delay and Disruptive Tolerant Networks) communications system in specific industrial crisis in the mines or power plants. These are dangerous places, especially important for the economy, but very vulnerable to terrorist attacks. DTN networks are promising and rapidly growing field of modern telecommunications. They are based on the concept of ad-hoc networks, i.e. networks consisting of nodes with high mobility, combined with the specific locations and nature of industrial disasters, causing inconsistency in the structure of telecommunications networks. The solution is to provide communication through the store, carry and forward of the data packets, among the mobile nodes of the inconsistent network. Data packets transmission is provided by the so-called nodes ferries.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.