Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 22

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  systemy mobilne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Wearable devices in clinical gait analysis
EN
Portable, efficient, exact, detailed, early and cost-effective clinical gait analysis (CGA) has key influence for planning, development and assessment rehabilitation strategies and models, as far as for prosthetics assessment. Novel families of mobile CGA solutions may provide earlier detection, more exact diagnosis, and more effective therapy of the gait disorders. Remote integration of aforementioned solutions to hospital information system may provide better and more actual knowledge for clinical decision-making purposes. This study aims at review of the alternative wearable devices to measure selected gait parameters, depending on the desired accuracy level.
PL
Mobilna, efektywna, dokładna, szczególowa, wczesna i tania kliniczna analiza chodu ma kluczowy wpływ na planowanie, postęp i ocenę strategii i modeli rehabilitacji, jak również przedmiotów zaopatrzenia ortopedycznego. Nowe rodziny mobilnych rozwiązań do klinicznej analizy chodu mogą zapewnić wczesniejsze wykrywanie, dokładniejszą diagnostykęoraz efektywniejszą terapię deficytów chodu. Zdalna integracja ww. rozwiązań ze szpitalnym systemem informacyjnym może zapewnić lepszą i aktualniejszą wiedzę na potrzeby klinicznego podejmowania decyzji. Niniejszy artykuł stanowi przegląd urządzeń do pomiaru wybranych parametrów chodu, w zależności od poządanej dokładności.
PL
W artykule przedstawiono platformę Xamarin wykorzystywaną do tworzenia aplikacji wieloplatformowych na systemy: Android, iOS, MacOS oraz platformę Universal Windows Platform. Omówiona została sama platforma, a także aplikacja testowa oraz badania przeprowadzone w celu przeanalizowania możliwości platformy i jej efektywności w budowaniu aplikacji. Badania dotyczyły części wspólnej kodu, rozmiaru aplikacji po zainstalowaniu oraz jej wydajności. Pokazały one, że z pomocą Xamarina możliwe jest tworzenie aplikacji o części wspólnej kodu powyżej 80%, przy zachowaniu niewielkiego rozmiaru i zadowalającej wydajności.
EN
The article presents Xamarin platform which is used to create cross-platform application for Android, iOS, MacOS and Universal Windows Platform. This article shows Xamarin platform and a test application that has been used to investigate platform's capabilities and effectiveness in creating multi-platform applications. Inspections prove that Xamarin allows to create multi-platform applications in a more effective way without losing too much on performance of these applications on individual platforms and systems.
PL
W artykule przedstawiono analizę czasową wydajności systemów Windows 10 oraz Windows 8.1. Przeprowadzone badania skupiały się na porównaniu wydajności elementów systemu urządzenia mobilnego, które są ważne z punktu widzenia użytkownika a mianowicie na szybkości procesora, przepustowości RAM i pamięci masowej, szybkości generowania obrazu przez procesor graficzny oraz czasie dostępu do urządzeń. Na potrzeby analizy została stworzona aplikacja mobilna do pomiaru wyżej wymienionych elementów. Postawione w artykule hipotezy badawcze zostały zweryfikowane i częściowo udowodnione.
EN
This article presents time analysis of performance of Windows 10 and Windows 8.1. Presented research was mainly focused on performance comparison of mobile device system elements which are relevant from end user point of view like main processor, RAM and mass storage throughput, image generation speed by the graphics processor and access time to devices. In order to measure the performance of the above elements a mobile benchmark application was created. The hypotheses set in the article have been verified and partially confirmed.
PL
Obecny postęp technologiczny oraz rozwijanie wielu nowych trendów w wytwarzaniu oprogramowania na smartfony powoduje, że coraz częściej poddawany wątpliwości jest aspekt bezpieczeństwa korzystania z systemów mobilnych. Istnieje szereg codziennych sytuacji, które zlekceważone mogą powodować wyciek bardzo wrażliwych danych lub ułatwienie przechwytywania ich przez przestępców. W artykule poddane dyskusji zostały różne podejścia ochrony danych użytkowników korzystających z urządzeń mobilnych.
EN
Current technological progress and the evolution of a great number of new trends in software development for smartphones, causes a lot of doubts and questions about the security aspect of contemporary mobile systems. There are a lot of everyday situations, which, if underestimated, can put highly sensitive data in danger. The paper presents various strategies in providing security of data for mobile devices' users.
EN
The article concerns the use of computer support systems for technical support in the difficult conditions. The term difficult conditions should be understood as such conditions, in which an operation is carried out in a specific location, impeding or preventing the use of the computer. In such cases, computers integrated with operators’ working clothes (wearable computers) should be used, with which the communication takes place using voice. This article shows the attempt to resolve the problem of voice communications in a portable system to handle aircraft M-28.
PL
Artykuł dotyczy problematyki wykorzystania komputerowych systemów wspomagania obsługi obiektów technicznych w warunkach trudnych. Pod pojęciem warunków trudnych należy rozumieć takie warunki, w których obsługa odbywa się w specyficznej lokalizacji, utrudniającej lub wręcz uniemożliwiającej wykorzystanie komputera. W takich przypadkach należy stosować komputery zintegrowane z odzieżą roboczą operatora, tzw. komputery do noszenia (wearables computers), z którymi komunikacja odbywa się za pomocą głosu. W artykule przedstawiono próbę rozwiązania problemu komunikacji głosowej w przenośnym systemie wspomagania obsługi samolotu M-28.
6
Content available remote Mobile remote monitoring system of water reservoirs
EN
The article presents the concept, architecture and testing of mobile monitoring system of water reservoirs. Its main elements are a remotely controlled boat with a sonar, which additionally records GPS data. The developed system could be used in several configurations for the achievement of functions such as generating bathymetric maps or the current monitoring of the bottom of a water reservoir. The main functionalities of the system have been tested and presented with the results of the tests and their analysis, conclusions and plan of further development.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję, architekturę oraz testy mobilnego systemu monitoringu zbiorników wodnych. Jego głównymi elementami są zdalnie sterowana łódź oraz echosonda rejestrująca dodatkowo dane GPS. Opracowany system może być wykorzystywany w kilku konfiguracjach, umożliwiając realizację funkcjonalności takich jak generowanie map batymetrycznych lub bieżący monitoring dna zbiornika wodnego. Główne funkcjonalności systemu zostały przetestowane i zaprezentowane wraz rezultatami testów, ich analizą, wnioskami i planem dalszego rozwoju.
PL
W powszechnie stosowanych statkowych systemach nawigacyjnych prezentujących informację przestrzenną, kluczową rolę pełnią dane wektorowe. Profesjonalne systemy typu ECDIS (Electronic Chart Display and Information System), czy też jego śródlądowy odpowiednik InlandECDIS wykorzystują do prezentacji danych geograficznych elektroniczne mapy nawigacyjne w standardach ENC oraz InlandENC, które są całkowicie wektorowymi bazami danych. Z drugiej strony lądowi użytkownicy rekreacyjni przyzwyczajeni są do różnego rodzaju geoportali, czy serwisów przedstawiających informacje przestrzenne w postaci ortofotomap lub podkładów rastrowych. W aspekcie wykorzystania nowoczesnych systemów mobilnych dla śródlądowych użytkowników rekreacyjnych, szczególnie istotne jest więc zapewnienie możliwości integracji danych rastrowych na ekranie. Wyświetlenie ortofotomapy jako danych podkładowych i nałożenie na nią warstw wektorowych wraz z IENC przy zachowaniu odpowiedniej przezroczystości może zaowocować czytelnym dla każdego, nawet niedoświadczonego użytkownika, obrazem zawierającym wiele elementów treści. Problematyczne kwestie w procesie zarządzania danymi rastrowymi w systemie, to zapewnienie dostępu do danych, a więc łączności i możliwości pozyskania ich z poszczególnych usług sieciowych typu WMS lub WCS. Alternatywnym podejściem jest pozyskanie warstw rastrowych (głównie zdjęć lotniczych) z ośrodka geodezyjnego i przechowywanie na dysku urządzenia/karcie. Termin „zarządzanie” oznacza w tym wypadku pozyskiwanie, transformację, konwersję, integrację oraz przygotowanie danych do wizualizacji zgodnej z przyjętym modelem kartograficznym. Artykuł przedstawia wyniki badań nad możliwością integracji danych rastrowych w systemie Mobilnej nawigacji śródlądowej. Badaniami zostały objęte oba warianty. W pierwszym, po szczegółowym przeanalizowaniu architektury usługi wraz z jej dostępnymi interfejsami, zaproponowano algorytm podłączania i obsługi WMS w formie warstwy rastrowej dla dwóch trybów działania aplikacji – trybu przeglądania mapy oraz trybu nawigacyjnego. W drugim skupiono się na analizie możliwości wykorzystania własnych mapowych danych rastrowych i sposobach ich zarządzania oraz udostępniania użytkownikom. Analizowano przechowywanie ortofotomap w oryginalnych rozmiarach i rozdzielczości, po przekształceniu w podziale na sekcje pokrywające określony obszar (np. obszar komórki mapy – ang. chart cell) oraz jako małe wycinki wizualizujące jedynie obszary o interesującej infrastrukturze lub treści. Ostatecznie przyjęto rozwiązanie polegające na przechowywaniu i udostępnianiu mapowych obrazów rastrowych jedynie dla ograniczonych przestrzennie obszarów reprezentujących ciekawe lub ważne ( z punktu widzenia użytkownika) regiony, które z jakichś powodów nie są wystarczająco reprezentowane za pomocą danych wektorowych. Artykuł przedstawia wyniki analiz oraz szczegóły przyjętego rozwiązania.
EN
It is the vector data that plays a key role in the commonly used ship navigation systems that present spatial information. Professional ECDIS (Electronic Chart Display And Information System), or its equivalent InlandECDIS systems, use electronic navigational charts and ENC/InlandENC standards for presenting geographical data. They are both build entirely on vector databases. On the other hand, recreational users are accustomed to all sorts of geoportals or services representing spatial information as ortho or raster image. It seems, therefore, that in terms of use of modern mobile systems for inland recreational users, it is especially important to ensure the ability to integrate raster data on screen. Displaying an orthophotomap as a background and applying IENC vector layers above it while maintaining adequate transparency may result in a readable image containing multiple pieces of content for everyone, even an inexperienced user. The most problematic issue in the process of raster data management is providing access to data, by ensuring proper transfer and ability to obtain it from various WMS or WCS services. An alternative approach is to obtain raster layers (mainly aerial photographs) from the geodetic resources and to store them directly in the memory of the device. In this case the term „management” means the acquisition, transformation, conversion, integration and preparation of data for its visualization according to the accepted model of cartography. The article presents results of research on the possibility of raster data integration in the mobile inland navigation system. The study has covered two separate approaches. In the first one, after a detailed analysis of architecture services, together with its available interfaces, it proposed an algorithm connecting and operating WMS raster layer in the form of two modes of application – the viewing mode and the navigation mode. The second approach focuses on analyzing the possibility to use own raster mapping sources and also managing and providing this data to systems users. The analysis covered different ways of storing maps: in their original size and resolution, after transformation as a series of tiles covering a defined area or as certain sections visualizing only areas of interest. Finally, a solution consisting of storing and sharing raster map images only for limited areas representing regions interesting or important from the users’ perspective, which – for some reasons – are not sufficiently represented by vector data. The article presents the results of the analysis and details of the adopted solution.
PL
W niniejszej pracy przedstawiono rozwiązanie, które może mieć szerokie zastosowanie w dydaktyce. AR (ang. Augmented Reality), czyli Rzeczywistość Rozszerzona oraz VR (ang. Virtual Reality), czyli Rzeczywistość Wirtualna, to dwie coraz szybciej rozwijające się technologie, które coraz częściej wdrażane są do naszego życia codziennego. Oprócz aplikacji rozrywkowych czy gier, można dzięki nim w ciekawy, interaktywny oraz innowacyjny sposób przedstawić zagadnienia, które w inny sposób często były niemożliwe do pokazania.
EN
This article describes an example of the laboratory using augmented reality and virtual reality. It shows the advantages and possibilities arising from the use of these technologies in the classroom teaching. It has also been described in each of these technologies and tools necessary for its implementation.
PL
Artykuł dotyczy problematyki wspomagania procesu obsługi i diagnostyki statków powietrznych. Przedstawiono w nim możliwość zastosowania nowoczesnych technologii ułatwiających i zwiększających bezpieczeństwo ich obsługi. Do realizacji tego celu zaproponowano mobilne urządzenie doradcze z zaimplementowanym systemem ekspertowym, wyposażonym w interfejs użytkownika oparty na technologii rozszerzonej rzeczywistości. Omówiono budowę systemu oraz sposób jego wykorzystania na przykładzie symulatora diagnostycznego samolotu M-28.
EN
The paper concerns on the problem of the supporting airplane diagnostic and maintenance processes. It presents the possibility of the using the modern technologies that can be used to facilitate and augment safety of the airplane maintenance operations. For this goal, it proposed a mobile device including expert system and equipped with user interface based on the augmented technologies. It discussed system structure and the way of his utilization for the M-28 diagnostic simulator.
10
Content available Mobile system for recording road weather conditions
EN
A prototype of the “Mobile System for Recording Road Weather Conditions” has been made in the context of research and development work done on behalf of APM PRO Sp. z o.o. The system is used to record data collected from MARWIS - mobile sensor of surface condition produced by Lufft Company, a GPS receiver, accelerometer, and the instantaneous vehicle velocity from CAN bus. Its task is also processing the obtained information to standardized form and transfer it to an external database.
EN
This article deals with the issues relating to the maintenance and diagnostics of airplanes. It presents the concept of using the expert system to support the necessary maintenance and diagnostics of the aircraft. In the beginning it describes the general principles of developing the expert systems. It briefly discusses the basic tools used and their implementation. It also presents a way of employing one of the tools, i.e. the CLIPS expert system shell for solving airplane maintenance problems. Here the technical state diagnostics simulator of the M-28 airplane is used as an example.
PL
Artykuł dotyczy problematyki wspomagania procesu obsługi i diagnostyki statków powietrznych. Przedstawiono w nim koncepcję wykorzystania systemu ekspertowego do wspomagania obsługi i diagnostyki statku powietrznego. Na wstępie przedstawiono ogólne zasady budowy systemów ekspertowych. Krótko omówiono podstawowe narzędzie służące do ich implementacji. Przedstawiono sposób wykorzystania jednego z narzędzi, jakim jest powłoka systemów ekspertowych CLIPS, do rozwiązania problemów obsługowych statku powietrznego na przykładzie symulatora diagnostycznego samolotu M-28.
EN
The paper deals also with geodetic railway measurements performed in order to carry out research concerning mobile surveying systems under existing legislation on railway lines in Poland. The focus of the first part is measurement analysis in horizontal plane and its horizontal rail track geometrical parameters. Special attention is paid to the reproducibility of kinematic measurement with different interval and the influence of temperature conditions.
PL
W niniejszym opracowaniu zaprezentowano geodezyjne pomiary kolejowe wykonane w celu przeprowadzenia badań dotyczące pomiarów wykonywanych systemami mobilnymi, na podstawie obowiązujących przepisów na liniach kolejowych w Polsce. W części pierwszej skupiono się głównie na analizie pomiarów w płaszczyźnie poziomej, a także otrzymanych na tej podstawie poziomych parametrów geometrycznych torów kolejowych. Szczególną uwagę poświęcono powtarzalności wyników pomiarów w zależności od interwału pomiarowego oraz wpływowi warunków atmosferycznych na prowadzone pomiary.
EN
The paper deals also with geodetic railway measurements performed in order to carry out research concerning mobile surveying systems under existing legislation on railway lines in Poland. The focus of the second part is measurement analysis in vertical plane and its vertical rail track geometrical parameters. Special attention is paid to the reproducibility of kinematic measurement with different interval and the influence of temperature conditions.
PL
W niniejszym opracowaniu zaprezentowano geodezyjne pomiary kolejowe wykonane w celu przeprowadzenia badań dotyczące pomiarów wykonywanych systemami mobilnymi, na podstawie obowiązujących przepisów na liniach kolejowych w Polsce. W części drugiej skupiono się głównie na analizie pomiarów w płaszczyźnie pionowej, a także otrzymanych na tej podstawie pionowych parametrów geometrycznych torów kolejowych. Szczególną uwagę poświęcono powtarzalności wyników pomiarów w zależności od interwału pomiarowego oraz wpływowi warunków atmosferycznych na prowadzone pomiary.
EN
In this paper there are introduced the principles of how to measure railhead reference elevation difference and track gaugeunder existing legislation on railway lines in Poland.The paper includes the characterization of cant, gauge and uplift difference using the GEDO–CE kinematic measurement methodology. There are also discussed vertical and horizontal rail track geometrical parameters: track location in cross-section, gradient, track twist, inequality of railway track in the horizontal and vertical plane. In addition, special attention is given to the comparative results of classical geodetic measurements and mobile system measurements.
PL
W artykule opisano zasady prowadzenia pomiarów różnicy wysokości toków szynowych i szerokości toru na podstawie obowiązujących przepisów na liniach kolejowych w Polsce. Następnie scharakteryzowano metodologię wykonywania pomiarów kinematycznych różnicy wysokości toków szynowych i szerokości toru z wykorzystaniem systemu wózkowego GEDO – CE. Omówiono także pionowe i poziome parametry geometryczne toru kolejowego: położenie toru w przekroju poprzecznym, gradient, wichrowatość, nierówność toku szynowego w płaszczyźnie poziomej i pionowej. Szczególną uwagę poświęcono porównaniu wyników pomiarów klasycznych z pomiarami wykonanymi systemami mobilnymi.
EN
The article describes the use of mobile technology in logistics. Presented operating systems for mobile devices. Mentioned the subject of application described in storage technology. Also shows the geographical identification technology is widely used in modern companies.
PL
W artykule przedstawiono zastosowanie technologii mobilnych w logistyce. Zaprezentowano systemy operacyjne dla urządzeń mobilnych. Poruszono tematykę zastosowania opisywanych technologii w magazynowaniu. Przedstawiono także technologię identyfikację geograficzną szeroko stosowaną w nowoczesnych przedsiębiorstwach.
EN
The paper discusses the problem of supporting aircraft diagnostic and maintenance processes. A possibility of usage of modern technologies, that could facilitate aircraft’s maintenance procedures and increase safety of their service, is presented. A usage of a mobile device, with implemented expert system and user interface based on augmented reality technology, is suggested. Proposed system structure is presented in the paper. Also, a possibility of usage of such a system is demonstrated on M-28 aircraft simulator.
PL
Artykuł dotyczy problematyki wspomagania procesu obsługi i diagnostyki statków powietrznych. Przedstawiono w nim możliwość zastosowania nowoczesnych technologii ułatwiających i zwiększających bezpieczeństwo ich obsługi. Jako propozycję spełniającą takie wymagania, przedstawiono mobilne urządzenie doradcze z zaimplementowanym systemem ekspertowym, wyposażonym w interfejs użytkownika oparty na technologii rozszerzonej rzeczywistości. Omówiono budowę takiego systemu oraz przykład jego wykorzystania w symulatorze diagnostycznym samolotu M-28.
17
Content available remote Layar : wirtualna rzeczywistość drogą do stworzenia inteligentnego miasta
EN
The rapid growth of smartphone market share is a key factor for both developing and implementing many different solutions dedicated to this kind of mobile devices. One of the most promising technologies is Layar, developed by SPRX Mobile - a mobile platform for discovering digital information about the physical world around you. Using Augmented Reality (AR) technology, Layar displays layers of digital information to the users’ mobile phones. This paper describes the implementation of Layar technology in creating a virtual guide of university campus in order to help both students and persons who come to the university for the first time with finding particular buildings and every needed information about it. The issues of creating an information layer containing all the necessary information about the campus’ buildings are discussed.
18
Content available remote Badanie symulacyjne protokołu zatwierdzania transakcji mobilnych
PL
Niniejszy artykuł jest poświęcony badaniom symulacyjnym protokołu zatwierdzania mobilnych transakcji, znanym jako Transaction Commit on Timeout (TCOT). Zostały w nim przedstawione wyniki symulacji poprawności działania protokołu TCOT, które przeprowadzono przy użyciu autorskiego programu, umożliwiającego symulację oraz wizualizację wykonania transakcji w środowisku mobilnym. Uzyskane wyniki badań symulacyjnych pozwoliły na wprowadzenie modyfikacji i usprawnienia protokołu TCOT.
EN
The article treats with problems related to the Transaction Commit on Timeout protocol. The author created an application that enables simulation and visualisation of a protocol execution in the mobile system. The program was used to carry out simulations of TCOT execution for a number of events. On the basis of the simulations results several modifications of the protocol are recommended.
19
PL
W artykule przedstawiono problem opracowania wyników pomiarów realizowanych skanerem laserowym z wykorzystaniem oprogramowania 3D Reshaper. Na podstawie zrealizowanych pomiarów zaprezentowano możliwości wyznaczania wymiaru i błędu kształtu wybranych elementów.
EN
The article presents a problem with operations on measurement effects from laser scanner working with 3D Reshaper software. Possibilities to dimension and shape error evaluation of an object based on performed measurements have been shown.
PL
Procedury pomiarów akustycznych nie zostały dotąd zautomatyzowane. Szczególnie w średnich i dużych pomieszczeniach wymagają dużego nakładu pracy i czasu, co wprost przekłada się na wzrost kosztów ich realizacji. Ponadto, stosowane obecnie techniki pomiarów, polegające na ustawianiu w wybranych punktach statywu z mikrofonem, dają informacje jedynie o małym wycinku pola akustycznego w badanym pomieszczeniu, na których podstawie trudno jest w wiarygodny sposób weryfikować wyniki modeli obliczeniowych. Artykuł zawiera opis powstającego mobilnego systemu pomiarowego dla zastosowań do pomiarów wielkości związanych z akustyką wnętrz dużych obiektów takich jak poczekalnie dworcowe, hale odpraw lotnisk, hale sportowe czy sale koncertowe.
EN
So far, acoustic measurements procedures have not been automated. Particularly in medium and large rooms they require large amount of work and consume large amount of time, directly increasing total costs of room adaptation. Moreover, current measurements techniques, that require positioning of a microphone on a stand in selected spots, provide information only about a small section of acoustic field in the room in question. Such an information is insufficient to reliably verify results obtained from computational models. The paper covers a description of a developed mobile measurement system for measuring quantities related to acoustics of large rooms, such as stations waiting rooms, airports check-in halls, sports halls, and concert halls.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.