Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 201

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  bezpieczeństwo narodowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
PL
Celem artykułu jest nakreślenie problematyki systemowego współdziałania w obszarze bezpieczeństwa publicznego. Z racji wagi, jaką stanowi bezpieczeństwo publiczne dla społeczeństwa zarówno w wymiarze zbiorowym, jak i indywidualnym, problematyka współdziałania, jako elementu mającego w konsekwencji usprawnić system bezpieczeństwa, wydaje się być niezwykle ważną. System bezpieczeństwa publicznego jako twór skonstruowany z myślą o zapewnieniu optymalnego (pożądanego społecznie) poziomu bezpieczeństwa nie może być wartością statyczną, gdyż takie nie jest ani środowisko bezpieczeństwa, ani też podmiot bezpieczeństwa publicznego. Systemowe współdziałanie jest jednym z tych elementów, które powodują, że system bezpieczeństwa publicznego wykazuje cechy elastyczności, dostosowując się do zmiennych warunków jego funkcjonowania, co wynika bezpośrednio z potrzeby efektywnej realizacji jego funkcji. Istotnym przy tym jest, by wykreowane ono było w wymiarze systemowym, by miało bezpośredni wpływ na wypełnianie funkcji nadanej systemowi bezpieczeństwa publicznego, nie zaś jedynie na pozornie efektywne angażowanie przypisanego mu potencjału.
EN
The paper attempts to outline issues of systemic interplay in the field of public security. Given the importance of public security for the society both in the collective and individual dimensions, the issue of interplay as an element required to streamline the security system appears to be of incomparable importance. The state security system as a construct created to assure the optimum security level (i.e. one that is socially desirable) may not be perceived as a static value, because neither the security environment nor the public security entity are made that way. Systemic interaction is one of the elements that make the public security system gain flexibility features, and makes it adapt to variable conditions of its functioning, which is a direct result of the need of effective implementation of its functions. In this respect it is vital that it is created within the systemic dimension so that it has a direct impact on fulfilment of the function assigned to the public security system, and not merely on the apparently effective involvement of the potential ascribed to it.
EN
The paper attempts to outline issues of systemic interplay in the field of public security. Given the importance of public security for the society both in the collective and individual dimensions, the issue of interplay as an element required to streamline the security system appears to be of incomparable importance. The state security system as a construct created to assure the optimum security level (i.e. one that is socially desirable) may not be perceived as a static value, because neither the security environment nor the public security entity are made that way. Systemic interaction is one of the elements that make the public security system gain flexibility features, and makes it adapt to variable conditions of its functioning, which is a direct result of the need of effective implementation of its functions. In this respect it is vital that it is created within the systemic dimension so that it has a direct impact on fulfilment of the function assigned to the public security system, and not merely on the apparently effective involvement of the potential ascribed to it.
PL
Celem artykułu jest nakreślenie problematyki systemowego współdziałania w obszarze bezpieczeństwa publicznego. Z racji wagi, jaką stanowi bezpieczeństwo publiczne dla społeczeństwa zarówno w wymiarze zbiorowym, jak i indywidualnym, problematyka współdziałania, jako elementu mającego w konsekwencji usprawnić system bezpieczeństwa, wydaje się być niezwykle ważną. System bezpieczeństwa publicznego jako twór skonstruowany z myślą o zapewnieniu optymalnego (pożądanego społecznie) poziomu bezpieczeństwa nie może być wartością statyczną, gdyż takie nie jest ani środowisko bezpieczeństwa, ani też podmiot bezpieczeństwa publicznego. Systemowe współdziałanie jest jednym z tych elementów, które powodują, że system bezpieczeństwa publicznego wykazuje cechy elastyczności, dostosowując się do zmiennych warunków jego funkcjonowania, co wynika bezpośrednio z potrzeby efektywnej realizacji jego funkcji. Istotnym przy tym jest, by wykreowane ono było w wymiarze systemowym, by miało bezpośredni wpływ na wypełnianie funkcji nadanej systemowi bezpieczeństwa publicznego, nie zaś jedynie na pozornie efektywne angażowanie przypisanego mu potencjału.
EN
Purpose: The main problem matter subject to intellectualization is the quest for an answer to the following question: How to organize the communication and information system of the territorial defence forces, taking into consideration the operational and environmental factors, so that it provides for cooperation of the forces in the framework of combined operations on the present and the future battlefield, as well as for the support of the non-military system (in emergency situations) to meet the requirements of the command bodies in accordance with the realized military and non-military mission? Design/methodology/approach: The paper presents the results of research conducted in the framework of a statutory research task assigned by the Management and Command Faculty No. II.3.21 of year 2017 concerning the determination of the role, tasks and rules pertaining to the organization of communication in the territorial defence forces, these being an important element of the defence system of Poland. Findings: The analysis of the available subject literature reveals that the structure of the TDF communication and information system does not differ from the solutions applied in the PAF as a whole. The authors believe that making use of the technique of augmented reality will support the building of situational awareness among soldiers. Originality/value: The search for the directions of change in the equipment of territorial defence forces and organizing communication and IT has shown that some ICT companies have announced that they are going to equip the territorial defence subunits with mobile applications through private donation. When this comes about, the result will allow for better training and enable a more detailed picture of the assigned task, hence, the effectiveness of the new military formation will increase.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie i weryfikacja istniejących rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa zdrowia w strefach działań służb wywiadowczych oraz wskazanie kierunków doskonalenia ich systemu operacyjnego. Uznając wagę sytuacji problemowej wynikającej z zagrożenia epidemicznego, uzasadnione jest zwrócenie uwagi na te obszary działalności, w których przewiduje się potrzebę modyfikacji i dla których wskazany jest proponowany obszar zainteresowań. Państwowe Służby Wywiadowcze, działające w warunkach zagrożenia COVID-19, stają się celem ataków wielu środowisk eksperckich ale przede wszystkim swych odpowiedników w innych państwach. W artykule określono zakres współpracy pomiędzy podmiotami państwowymi posiadającymi kompetencje w zakresie prowadzenia działalności wywiadowczych i kontrwywiadowczych zarówno na szczeblu wewnętrznym jak i międzynarodowym. Domeną wywiadu jest informacja wydobywana zazwyczaj z trudno dostępnych lub ściśle strzeżonych pokładów. W procesie weryfikacji przybiera ona postać gotowego materiału dostarczającego wiedzę o wybranym fragmencie rzeczywistości dzięki której decydenci korzystają z uzyskanej wiedzy. Dziś klasyczny łańcuch wiedzy rozpada się. Współczesna informacja tworzona jest w coraz większym stopniu przez zmechanizowane systemy przetwarzania danych sterowane za pomocą sztucznej inteligencji. Tempo generowania informacji przez elektroniczne urządzenia telekomunikacyjne oszałamia zwykłych użytkowników oraz przyprawia o ból głowy decydentów. W obliczu zarysowanych powyżej wyzwań, przed którymi stoją współczesne państwa i społeczeństwa, służby wywiadowcze zmuszone są do podjęcia gruntownej przebudowy w sferze organizacyjnej, mentalnej i technicznej zgodnie z kluczowymi interesami państwa. Współczesne globalne zagrożenie epidemiologiczne preferuje dużych, aktywnych graczy i łatwo degraduje pozostałych do roli outsiderów. Natomiast bierność i impas decyzyjny prowadzi do marginalizacji państwa i przekształcenia go w instrument w rękach światowych mocarstw.
EN
The purpose of the article is to present and verify the existing solutions in the field of health security in the areas of operation of intelligence services and to indicate the directions of improving their operating systems. Recognizing the importance of the problem situation resulting from the epidemic threat, it is justified to pay attention to those areas of activity where the need for modification is anticipated and for which the proposed area of interest is indicated. The State Intelligence Services, operating in the conditions of the COVID-19 threat, are becoming the target of attacks by many expert circles, but above all by their counterparts in other countries. The article defines the scope of cooperation between state entities with competences in the field of intelligence activities and counterintelligence services both internally and internationally. The domain of intelligence is information usually extracted from hard to reach or closely guarded layers. In the verification process, it takes the form of a ready made material that provides knowledge about a selected fragment of reality, thanks to which decision makers use the knowledge obtained. Today the classical chain of knowledge is falling apart. Modern information is increasingly created by mechanized data processing systems controlled by artificial intelligence. The pace of information generated by electronic telecommunication devices bewildering ordinary users and making decision-makers a headache. In the face of the above outlined challenges faced by modern states and societies, the intelligence services are forced to undertake a thorough restructuring in the organizational, mental and technical spheres in accordance with the key interests of the state. The contemporary global epidemiological threat prefers large, active players and easily degrades others to the role of outsiders. On the other hand, passivity and deadlock in decisions lead to the marginalization of the state and its transformation into an instrument in the hands of world powers.
7
Content available remote Potencjał obrony cywilnej w systemie obronnym polski
PL
Artykuł podejmuje tematykę Obrony Cywilnej Kraju w systemie obronnym Polski. Dokonano tu próby opisania aktualnego potencjału tej organizacji w kontekście stawianych jej zadań. Ocenę dokonano w oparciu zarówno o raporty organów kontroli państwowej, jak i posiłkując się wynikami własnych badań empirycznych przeprowadzonych na terenie województwa mazowieckiego.
EN
The article concerns the issue of the National Civil Defence in the polish defense system. An attempt was made to describe the current potential of this organization in the context of its tasks. The assessment was made on the basis of both publications of state institutions controlling civil defense system as well as own research conducted in the province of Mazowieckie.
9
Content available Role and importance of national strategies in Poland
EN
The work on the new edition of the national security strategy requires a reflection on its role and importance in Poland. The analysis of the strategic achievements to date indicates the existence of political, organizational, theoretical, and cultural problems related to the development of the strategy as documents regarding national security, national development, and defense. Special attention should be paid to the problem of formulating a strategy as well as thinking and acting strategically in the military dimension. The problem of the shortage of formal-legal and structural framework of the strategy creation process in Poland indicates that one should strive to formulate a national (state) strategy together with its consolidation in the legal system.
PL
Prace nad nową edycją strategii bezpieczeństwa narodowego skłaniają do refleksji nad rolą i znaczeniem strategii w Polsce. Analiza dotychczasowego dorobku strategicznego wskazuje na istnienie politycznych, organizacyjnych, teoretycznych i kulturowych problemów związanych z opracowywaniem strategii jako dokumentów w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego, rozwoju kraju i obronności. Na szczególną uwagę zasługuje problem formułowania strategii oraz myślenia i działania strategicznego w wymiarze wojskowym. Problematyka niedoboru formalnoprawnych i strukturalnych ram procesu tworzenia strategii w Polsce wskazuje, że należy dążyć do sformułowania strategii narodowej (państwa) wraz z ugruntowaniem jej w systemie prawnym.
10
Content available Health security of Poles
EN
In recent years, the sense of security of Poles in various areas of life has increased, but this does not apply to health security. The aim of the article is to answer the question: How has the sense of health security of Poles changed in the last decade? The subject of the analysis are the results of the research conducted by the Centre for Social Opinion Research and data from the Central Statistical Office, relating to social security and health security, in the perspective of the last dozen or so years.
PL
W ostatnich latach wzrosło poczucie bezpieczeństwa Polaków w różnych obszarach życia, nie dotyczy to jednak bezpieczeństwa zdrowotnego. Artykuł ma na celu odpowiedź na pytanie: W jaki sposób zmieniło się poczucie bezpieczeństwa zdrowotnego Polaków w ostatniej dekadzie? Przedmiotem analizy są wyniki badań Centrum Badania Opinii Społecznej oraz dane Głównego Urzędu Statystycznego, odnoszące się do bezpieczeństwa społecznego i bezpieczeństwa zdrowotnego, w perspektywie kilkunastu ostatnich lat.
11
Content available Wojna domowa w Jemenie 2011–2012
PL
Autor omawia przebieg wewnętrznych konfliktów w Jemenie w latach 2011–2012. Separatyści na południu Jemenu i szyiccy rebelianci Hutich na północy kraju powodowali osłabienie władzy centralnej państwa. Mieszanie się Arabii Saudyjskiej w wewnętrzne sprawy Jemenu (także zbrojnie) i terror Al-Kaidy utrudniały kierowanie państwem i zapewnienie bezpieczeństwa narodowego. Do tego trzeba jeszcze dodać wpływy religijne, brytyjskie a nawet komunistyczne. Najbardziej jednak pogłębia przepaść wśród ludności konflikt między społecznościami religijnymi: sunnitami i szyitami.
EN
The author discusses the course of internal conflicts in Yemen in 2011–2012. Separatists in the south of Yemen and Shi’ite Houthi rebels in the north of the country caused a weakening of the central government. The meddling of Saudi Arabia in the internal affairs of Yemen and Al-Qaeda’s terror threatened the national security and obstructed state functioning. Author also presents the matters of religion (conflict between religious communities: Sunni and Shia and its influence on the population of Yemen).
13
Content available Prawo bezpieczeństwa narodowego
PL
W artykule przedstawiono analizę prawa bezpieczeństwa narodowego w systemie prawa Rzeczypospolitej Polskiej. Autor podejmuje próbę usystematyzowania przedmiotowego zakresu prawa bezpieczeństwa narodowego w kontekście podziału bezpieczeństwa na określone dziedziny: bezpieczeństwo polityczne, militarne, ekonomiczne, ekologiczne, społeczne, kulturowe, publiczne, powszechne oraz informacyjne. Ponadto autor charakteryzuje źródła prawa bezpieczeństwa narodowego, a także wskazuje czy prawa bezpieczeństwa narodowego można uznać za odrębną gałąź prawa.
EN
The article presents an analysis of the national security law in the system of law of the Republic of Poland. The author attempts to systematize the subject scope of the national security law in the context of the different field of security: political, military, economic, ecological, social, cultural, public, and informational. In addition, the author characterizes the sources of national security law, and indicates whether national security law can be considered a separate branch of law.
14
PL
bronne urządzenie przestrzeni bezpieczeństwa to podstawowy element przygotowań obronnych państwa, obejmujących rozmieszczenie i przygotowanie na terytorium obiektów, instytucji i organizacji służących do ochrony, obrony, przeciwdziałania i odstraszania. Jest to wykorzystanie naturalnej przewagi jaki daje obrona własnego terytorium. Państwa, które urządziły obronnie własną przestrzeń narodową, budowały pomyślną przyszłość. Gdy tego nie robiły – upadały. Podkreślają to polskie doświadczenia.
EN
Defense preparations of territory are one of the key element of state’s defence preparations. They consist of deployment and maintenance of military installations, institutions and organizations serving to protect, defend, deter and counter various threats to national security. It is vital for taking advantage of defending homeland territory. Countries which made defence preparations of their territories have built up prosperous future. On the opposite countries that failed with this task often suffered defeats. Polish experiences are proof to this thesis.
PL
Obchody stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, uroczyście świętowane w 2018 r., skłaniają do naukowej refleksji nad fundamentalnymi dla każdego państwa sprawami związanymi z wolnością i niepodległością. Do takich należy poczucie patriotyzmu, najogólniej rozumianego jako miłość do ojczyzny i gotowość do jej obrony, w imię poświęcenia nawet najwyższych wartości, jakimi są zdrowie i życie. Celem artykułu jest przedstawienie roli państwa w życiu obywateli, wskazanie różnic w postrzeganiu patriotyzmu w przeszłości i współcześnie oraz określenie gotowości Polaków do obrony swojego kraju. Wszystkie te elementy determinują tworzenie bezpieczeństwa narodowego Polski w XXI wieku, bez którego nie można mówić o przeżyciu i rozwoju danego narodu i państwa. Wśród zastosowanych metod badawczych wykorzystano przede wszystkim metody teoretyczne, na czele z analizą i syntezą literatury przedmiotu, oraz metody empiryczne, w tym technikę ankietowania i studium przypadku.
EN
The celebrations of the 100th anniversary of regaining independence by Poland, solemnly celebrated in 2018, encourage scientific reflection on the fundamental issues related to freedom and independence for each state. These include the sense of patriotism, broadly understood as love for the motherland and readiness to defend it, in the name of sacrificing even the highest values of health and life. The aim of the article is to present the role of the state in the lives of citizens, to indicate differences in the perception of patriotism in the past and nowadays and to define the readiness of Poles to defend their country. All these elements determine the creation of Poland’s national security in the 21st century, without which one can not speak about the survival and development of a given nation and state. Among the applied research methods, first of all theoretical methods were used, including the analysis and synthesis of the literature on the subject as well as empirical methods, including the questionnaire technique and case study.
EN
The article focuses on presenting difficulties in interpreting the notion of state security in the context of the Polish scientific discipline of safety science. It presents the semantics of the words from which the State security is made, as well as the inseparable relationship. It presents the traditional way of perceiving the state's security and the factors that have contributed to the evolution of the term. It confronts the title type of security with national security, determines the differences in their interpretation and the possibility of their synonymic use. It summarises the conclusions articulated in earlier parts and exposes the modern importance of the term state security.
EN
Ensuring security is one of the fundamental existential goals of nations. It is among the most important needs of every human being. Without satisfying the need for security, we can hardly speak of the existence, survival, development and ordinary everyday functioning of society. A world full of possibilities and diversity can also be a cruel world, creating a sense of threat. The implementation of state tasks in the field of national security depends, among other things, on effective crisis management. The Armed Forces of the Republic of Poland, as the executive agent of the crisis management system, take an active part in counteracting and combating crisis situations. The purpose of this work is to characterize the crisis management system in Poland, present the legal bases and procedures for the use of the Armed Forces of the Republic of Poland in crisis situations and analyze the legitimacy and effectiveness of the use of military units and troops in this type of incidents.
PL
Zapewnienie bezpieczeństwa jest jednym z podstawowych celów egzystencjalnych narodów. Jest ono jedną z najistotniejszych potrzeb każdego człowieka. Bez zaspokojenia potrzeby bezpieczeństwa nie można mówić o istnieniu, przetrwaniu, rozwoju oraz zwyczajnym, codziennym funkcjonowaniu społeczeństwa. Świat pełen możliwości oraz różnorodności może być również światem okrutnym, stwarzającym poczucie zagrożenia. Realizacja zadań państwa w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego zależy między innymi od efektywnego zarządzania kryzysowego. Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej, jako podmiot wykonawczy systemu zarządzania kryzysowego, biorą czynny udział w przeciwdziałaniu i zwalczaniu sytuacji kryzysowych. Celem niniejszej pracy jest charakterystyka systemu zarządzania kryzysowego w Polsce, prezentacja podstaw prawnych i procedur użycia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w sytuacjach kryzysowych oraz analiza zasadności i efektywności wykorzystania pododdziałów i oddziałów wojska w tego typu zdarzeniach.
18
Content available Systemic approach to civil protection in Poland
EN
Introduction: In Poland, the security of the State and its citizens is the responsibility of the national security system. One if its major parts is civil protection (public security). The framework used to ensure civil security is the civil protection system, with life-saving as its primary concern. Aim: The primary goal of this study was to identify the civil protection system within the domain of Poland’s national security, to describe its mission and range of responsibilities, and to suggest what should be changed. The main research problem, as addressed by this study, was expressed as the following questions: What function does the civil protection system currently serve within Poland’s national security? What are its core focus and responsibilities, and what are its development needs and priorities? Results: For this study, it was assumed that the core focus of civil protection were actions designed to reduce any possible risks to human life or health (prevention and counter measures), and once such risks materialise, to provide efficient response to ensure effective security. In a broader sense, civil protection within national security can be considered as a set of nationwide measures intended to ensure the safety of all citizens, property and the environment. In view of the above, civil protection can be understood as the set of measures implemented by government and local-government administration, plus any security-related capabilities and measures (national resources), allocated or set up to prevent, prepare for or respond to any security risks, or to restore any victim population to normal functioning. It was assumed that a civil protection system is an internally coordinated system of capabilities, measures and resources designed to prevent any risks to civil security, and to provide expeditious response to situations that might put citizens’ lives or health at risk. Today, this system is significantly fragmented, and civil protection is often intermingled with such areas as crisis management, public security, safe and secure public environment, and national defence. An effective civil protection system should be an interdisciplinary and well-integrated system capable of responding to any current and expected civil security challenges and threats across various national circumstances.
PL
Wprowadzenie: W Polsce za bezpieczeństwo państwa i jego obywateli odpowiedzialny jest system bezpieczeństwa narodowego. W jego strukturze możemy wyróżnić bardzo istotny element, jakim jest ochrona ludności (bezpieczeństwo powszechne). Organizacyjną postacią zapewnienia bezpieczeństwa ludności jest system ochrony ludności, a jego wiodącą dziedziną – ratownictwo. Cel: Zasadniczy cel badań prezentowanych w artykule zawierał się w identyfikacji systemu ochrony ludności w obszarze bezpieczeństwa narodowego RP, przedstawieniu jego misji i zakresu działań oraz określeniu pożądanych kierunków zmian. Główny problem badawczy wyrażono w postaci pytań: Jaką funkcję spełnia obecnie system ochrony ludności w bezpieczeństwie narodowym Polski? Co stanowi jego przedmiot działań oraz jakie istnieją potrzeby i priorytety rozwoju? Wyniki: W rozważaniach przyjęto założenie, że istotą ochrony ludności jest działalność mająca na celu obniżanie ryzyka zagrożeń dla życia i zdrowia człowieka (profilaktyka i prewencja), a w przypadku ich wystąpienia sprawne reagowanie, które powinno objawiać się skuteczną ochroną. W ujęciu szerokim ochronę ludności w bezpieczeństwie narodowym można traktować jako zespół przedsięwzięć państwa, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa obywateli, mienia i środowiska. Wobec tego ochronę ludności możemy interpretować jako zestaw działań administracji rządowej i samorządowej oraz działalność sił i środków (zasobów państwa) w zakresie bezpieczeństwa, wykonywanych z zamiarem zapobiegania, przygotowania, reagowania i odtworzeniu równowagi funkcjonowania poszkodowanej ludności. Przyjęto, że system ochrony ludności to skoordynowany wewnętrznie układ wydzielanych przez państwo sił i środków oraz zasobów ukierunkowanych na zapobieganie powstawaniu zagrożeń bezpieczeństwa ludności, a także sprawnym reagowaniu na sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu obywateli. Współcześnie ów system jest bardzo rozproszony i często problematyka ochrony ludności przeplata się z zagadnieniami z zakresu zarządzania kryzysowego, bezpieczeństwa publicznego, bezpieczeństwa społecznego i obronności państwa. Można przyjąć, że poprawnie funkcjonujący system ochrony ludności powinien mieć charakter interdyscyplinarny, zintegrowany, a także być zdolny do odpowiedzi na aktualne oraz prognozowane wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa ludności w różnych stanach funkcjonowania państwa.
19
EN
Aim: To present relationships resulting from legal regulations impacting the effectiveness of critical infrastructure protection, which is a part of the national security system. An auxiliary objective was a historical analysis illustrating the process of creating critical infrastructure in a modern form in the world and in Poland. Project and methods: Article is based on the principles of functionalism theory and using literature analysis, expert interviews, participating observation in the organised Critical Infrastructure Forums, inference and deduction. This made it possible to identify the directions for improving the functioning of critical infrastructure protection in terms of institutional cooperation and the impact of infrastructure on the national security system. Results: Removal of critical infrastructure protection vulnerabilities as a contribution to the elimination of a weak link in the national security system in the context of assessing the effectiveness and efficiency of the national security system. Conclusions: There is a need to create clear legislation and to integrate security entities in terms of institutional cooperation in the protection of critical infrastructure. This is related to the fact that in an organisation, which is a particular form of team activities, we often encounter chaos intensified by solutions which are the more inaccurate, the less the formation mechanism of disturbing factors is known. Then we experience only the consequences of their impact, responding according to the circumstances.
PL
Cel: Przedstawienie powiązań wynikających z uregulowań prawnych wpływających na efektywność ochrony infrastruktury krytycznej będącej elementem systemu bezpieczeństwa narodowego. Za cel pomocniczy przyjęto analizę historyczną obrazującą proces tworzenia infrastruktury krytycznej we współczesnej formie na świecie oraz w Polsce. Projekt i metody:Artkuł został opracowany na podstawie zasad teorii funkcjonalizmu i przy wykorzystaniu analizy literatury, przeprowadzonych rozmów eksperckich i obserwacji uczestniczącej w organizowanych Forach Infrastruktury Krytycznej. Zastosowano także wnioskowanie i dedukcję, co pozwoliło na wskazanie kierunków poprawy funkcjonowania ochrony infrastruktury krytycznej w aspekcie współdziałania instytucjonalnego oraz wpływu infrastruktury na system bezpieczeństwa narodowego. Wyniki: Eliminacja słabych stron ochrony infrastruktury krytycznej przyczynkiem do likwidacji słabego ogniwa systemu bezpieczeństwa narodowego w kontekście oceny efektywności i sprawności systemu bezpieczeństwa narodowego. Wnioski: Zachodzi potrzeba tworzenia czytelnego prawa oraz konieczność integracji podmiotów bezpieczeństwa w aspekcie współdziałania instytucjonalnego w ramach ochrony infrastruktury krytycznej. Jest to związane z tym, że w organizacji, będącej szczególną formą działań zespołowych, często spotykamy się z chaosem potęgowanym rozwiązaniami tym bardziej nietrafionymi, im mniej znany jest mechanizm powstawania zakłócających czynników. Doświadczamy wtedy jedynie konsekwencji ich oddziaływania, reagując stosownie do zaistniałych okoliczności. Słowa kluczowe: infrastruktura krytyczna, bezpieczeństwo narodowe, ochrona infrastruktury, informacje niejawne, zarządzanie bezpieczeństwem, sprawność i efektywność działania.
PL
Kwestie zagrożeń mogą być rozpatrywane z różnych punktów widzenia, jednym z najważniejszych obszarów są wciąż te związane z bezpieczeństwem narodowym. Pojęcie to odnoszone jest do zagrożeń dla przetrwania i dotyczy głównie obrony terytorium przed agresją zewnętrzną o charakterze militarnym. Jest ono związane z takimi kategoriami, jak potencjał obronny i ofensywny poszczególnych państw oraz sprawność działania podmiotów państwowych w zakresie bezpieczeństwa narodowego. Celem artykułu jest wskazanie na różnorodność możliwych zagrożeń bezpieczeństwa, które w istotny sposób wpływają na bezpieczeństwo narodowe.
EN
Threats can be considered from various points of view, one of the most important areas is still related to national security. This concept refers to threats to survival and mainly concerns the defense of the territory against external aggression of a military nature. It is related to such categories as the defense and offensive potential of individual countries and the efficiency of state entities in terms of national security. The purpose of the article is to show the diversity of possible security threats that have a significant impact on national security.
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.