Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 17

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  analiza odpowiedzi częstotliwościowej
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono stanowisko pomiarowe do badania spektroskopii impedancyjnej bazujące na kartach USB-6003 i Personal DAQ/3000. W środowisku LabVIEW 2013 opracowano wirtualny spektroskop składający się z generatora fali sinusoidalnej oraz dwukanałowego rejestratora sygnałów na wejściach różnicowych karty pomiarowej. Opracowana aplikacja zapisuje zarejestrowane wartości do pliku, a następnie odpowiedni algorytm wylicza impedancję obiektu oraz jej składowe. W pracy przedstawiono przykładowe wyniki analiz oraz ich niepewności.
EN
The paper presents a test stand for impedance spectroscopy based on a USB-6003 and Personal DAQ/3000 card. A virtual spectroscope consisting of a sinus generator and a two-channel recorder has been developed in LabVIEW 2013 environment. This application saves the recorded values to the file and the algorithm calculates the impedance of the object and its components. Results of analyses and their uncertainties are also presented.
2
Content available remote Zastosowanie metody FRA do diagnostyki maszyn wirujących
PL
Metoda FRA (analizy odpowiedzi częstotliwościowej) stosowana jest w diagnostyce stanu mechanicznego uzwojeń transformatorów. W artykule przedstawiono wyniki badań metodą FRA uzwojeń silników o napięciu znamionowym 6 kV. Ich celem było określenie możliwości wdrożenia tej metody do diagnostyki maszyn wirujących. Dokonano porównania odpowiedzi poszczególnych faz danego silnika, porównano także krzywe zarejestrowane dla kilku jednostek takiego samego typu. Następnie zbadano wpływ położenia wirnika na rejestrowane dane.
EN
FRA method (Frequency Response Analysis) is used for diagnostics of mechanical condition of transformer windings. The paper presents FRA tests of motors’ windings with nominal voltage 6 kV. The aim of the research was determination of FRA method applicability in the diagnostics of rotating machines. A comparison of the response of three phases was performed, as well as comparison of curves recorded for several unit of the same type. In addition the influence of rotor’s position on measured data was tested.
3
Content available remote Zastosowanie algorytmów do interpretacji wyników FRA
PL
W artykule przedstawiono porównanie najczęściej spotykanych w literaturze wzorów do interpretacji wyników uzyskanych przy pomiarach metodą analizy odpowiedzi częstotliwościowej stosowanej do diagnostyki transformatorów energetycznych. Kontrolowane deformacje wprowadzone w uzwojenia transformatora oraz wykorzystanie dwóch układów pomiarowych wykazały znaczne różnice w możliwości wykrycia uszkodzeń.
EN
The paper presents a comparison of the most frequently used formulas for interpreting the results obtained with the frequency response analysis method used to diagnose of power transformers. Controlled deformations introduced into windings and the use of two measuring setups showed significant differences in the possibility of detecting damages.
4
Content available remote Verification of transformers windings models for FRA
EN
The aim of the article is to present the research carried out for verification of simulated transformer windings inductances. In the first stage of the research, the coil was wound on the distribution transformer core and the frequency response of this coil was measured. In the second stage, the computer model based on 3D Finite Elements Method (FEM) was prepared. Surveys indicate the need to assume equivalent core material properties in order to carry out the correct simulation. Presented research can be used for modelling the inductance of the winding in wide frequency range.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie badań przeprowadzonych w celu weryfikacji symulowanych indukcyjności uzwojeń transformatorów. W pierwszym etapie badań cewka została nawinięta na rdzeń transformatora rozdzielczego oraz zmierzono jej odpowiedź częstotliwościową. W drugim etapie opracowano model komputerowy 3D oparty na metodzie elementów skończonych (MES). Przeprowadzone badania wskazują na konieczność stosowania zastępczych wartości parametrów materiału rdzenia w celu wykonania poprawnej symulacji. Prowadzone badania mogą być wykorzystane do modelowania indukcyjności uzwojenia w szerokim zakresie częstotliwości.
EN
Transformers are the main element of the power system. Their reliable operation affects the efficiency of energy supply. Each transformer should be subjected to periodic diagnostic tests. Frequency response analysis (FRA) is a non-destructive diagnostic method that detects deformations in windings. The paper presents research on the influence of the measuring setup on the efficiency of detecting various windings deformations in the transformer, which showed that the capacitive interwinding test setup is more sensitive than standard end-to-end test setup.
PL
Głównym elementem systemu elektroenergetycznego są transformatory. Ich niezawodna praca wpływa na jakość dostaw energii. Każdy transformator powinien być poddawany okresowym badaniom diagnostycznym. Analiza odpowiedzi częstotliwościowej (FRA) jest bezinwazyjną metodą do wykrywania odkształceń uzwojeń. W pracy przedstawiono badania wpływu układu pomiarowego na efektywność wykrywania różnych deformacji uzwojeń w transformatorze. Badania przeprowadzone w układzie międzyuzwojeniowym pojemnościowym wykazują skuteczność wykrywania deformacji lepszą niż w standardowym układzie pomiędzy końcami uzwojenia.
6
Content available remote Frequency response patterns of transformer windings with mechanical faults
EN
The paper presents summary of FRA deformational tests results conducted on several transformers in order to find universal influence of windings deformations on FR curve. Different transformer constructions have various frequency response curve shape, but some frequency ranges and curve change patterns can be generalized for future assessment of such results.
PL
W artykule przedstawiono podsumowanie badań deformacyjnych z wykorzystaniem metody FRA, które przeprowadzone zostały na kilku transformatorach. Ich celem było określenie wspólnego wpływu deformacji uzwojeń na krzywe FRA. Różne konstrukcje transformatorów charakteryzują się innymi kształtami krzywej odpowiedzi częstotliwościowej, jednak pewne zakresy częstotliwości i wzorce zmian w krzywych mogą być uogólnione na potrzeby przyszłej oceny wyników.
7
Content available remote Sensitivity of FRA measurements to various failure modes
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań FRA (ang. Frequency Response Analysis) w czasie deformacji przeprowadzonych w laboratorium na transformatorze o mocy 800 kVA. Symulowano odkształcenia poosiowe i promieniowe, jak również zwarcia. Wyniki umożliwiają identyfikację charakterystycznych częstotliwości związanych z badanymi defektami. Zostaną one wykorzystane wraz z rezultatami badań wykonanych na innych jednostkach do ujednolicenia identyfikacji uszkodzeń uzwojenia. Dodatkowo przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych na autotransformatorze o mocy 160 MVA. Okazało się, że przy dużych gabarytach geometrycznych niebezpieczne deformacje mogą pozostać niewykryte przez metodę FRA.
EN
The paper presents results of FRA measurements obtained from deformational tests in laboratory on the 800 kVA transformer. Tested unit had various failure modes simulated, such as radial and axial deformations and short-circuits. It allowed to identify characteristic frequencies affected by various failures, which will be used, with results from other units, to generalize identification of failures. Additional results come from similar tests performed on 160 MVA autotransformer. It was found that due to its geometrical size dangerous deformations could stay undetected.
PL
W artykule przedstawiono cztery metody umożliwiające określenie parametrów, które zmieniają się wraz z geometrią uzwojenia i mają największy wpływ na zmiany w jego odpowiedzi częstotliwościowej. Przeprowadzono analizę wyników pomiarów podczas deformacji uzwojenia, pomiary z dołączonymi do uzwojenia rzeczywistymi elementami R, L i C, model obwodowy, a także model polowy oparty o obliczenia metodą elementów skończonych. Wyniki uzyskane ze wszystkich metod mają podobne rezultaty i wskazują na dominujący wpływ pojemności przy deformacji uzwojenia.
EN
The paper describes four approaches to determination of parameters changing with winding’s geometry and having the biggest influence on its frequency response. There were used results of deformational measurements, tests with additional R, L and C elements added into the circuit, lumped parameters circuit model and field model based on FEM calculations. The results obtained from all four methods are similar and show that the biggest influence on frequency response has capacitance.
PL
W artykule przedstawiono metodę modelowania odpowiedzi częstotliwościowej uzwojenia transformatora wykorzystującą elementy linii długiej. Uzyskane wyniki symulacji porównano z pomiarem przeprowadzonym na rzeczywistym fragmencie uzwojenia, uzyskując zbliżony kształt przebiegu odpowiedzi częstotliwościowej. Nowa metoda, po uzyskaniu odpowiednio dużej dokładności obliczeń, umożliwi dokładne odwzorowanie rzeczywistych przebiegów.
EN
The paper presents the method for frequency response simulation based on transmission line elements. The results obtained from simulation were compared to data measured on a disc taken from the real winding. It was found that both curves were similar. The new method, when improved with higher accuracy of calculations, will allow exact simulations of the real frequency responses.
PL
Artykuł omawia wyniki badań deformacyjnych przeprowadzonych na autotransformatorze RTdxP 160 MVA. Badania polegały na kontrolowanym wprowadzaniu zmian w strukturę transformatora i rejestrowanie ich wpływu na pomiary odpowiedzi częstotliwościowej (FRA). Zbadano w ten sposób wpływ rodzaju medium izolacyjnego oraz deformacje w uzwojeniach regulacyjnym i wysokiego napięcia (szeregowym). Uzyskane wyniki umożliwiły wyciągnięcie wniosków dotyczących poprawnej interpretacji i analizy krzywych FRA.
EN
Results of deformational tests performed on RTdxP 160 MVA autotransformer are described in the paper. It was based on the infliction of controlled changes in transformer's structure, and changes in measurements of FRA curves (Frequency Response Analysis) were detected. The first issue analyzed in the experiment was change of insulating liquid. It gave clear results - a shift of transformer response along frequency, resulting from permittivity changes of insulating medium. Following tests showed influence of rough deformations of regulation windings, as well as, influence of small deformations in series winding (HV). Part of the HV winding was deformed axially and radially. Also some short-circuits between windings were simulated. On the base of obtained results it was possible to draw conclusions concerning correct interpretation and analysis of FRA results. One of important conclusions is that small changes in winding geometry or local short-circuits can be difficult to detect in case of geometrically large transformers.
PL
Analiza odpowiedzi częstotliwościowej (FRA - Frequency Response Analysis) jest jedną z metod diagnostycznych transformatorów energetycznych. Obecnie pomiary wykonywane są w oparciu o doświadczenie diagnosty i instrukcje przyrządów pomiarowych. W ciągu kilkunastu miesięcy opracowana zostanie norma IEC 60076-18, która usystematyzuje technikę wykonywania pomiarów i właściwości przyrządów pomiarowych. Autor, biorąc udział w pracach grupy przygotowującej tę normę, omawia w artykule podstawowe wytyczne do wykonywania takich pomiarów, ze szczególnym uwzględnieniem czynników zależnych od przyzwyczajeń diagnostów, które łatwo można dostosować do znormalizowanych zasad.
EN
Frequency Response Analysis (FRA) is one of diagnostic methods for power transformer state. At present measurements are taken on the base of diagnostic personnel experience and manuals of commercial devices. There are some important measuring issues, given in the paper, which are interpreted in different ways by various diagnostic companies. This leads to difficult or even impossible analysis of measured data, as the FRA method is based on com-parison, very often visual, of recorded curves. In over one year there will be published IEC 60076-18 standard, which describes techniques of taking the measurements and properties of measuring devices. The author is a member of working group preparing this standard. This paper describes basic principles of FRA mea-surements, with focus on issues which have significant impact on measurements, but often depend on personnel habits and can be easily adopted to IEC standard.
12
Content available remote Frequency response analysis of distribution transformers with foil windings
EN
A presentation of results of SFRA (Swept Frequency Response Analysis) measurements of the group of identical distribution transformers is an object of the paper. All transformers under investigations have high voltage layered type winding made of rounded copper wire and low voltage foil winding. In addition the results of SFRA for a new designed transformer made before and after short circuit test are also included.
PL
W artykule przedstawiono pomiary i wyniki analizy odpowiedzi częstotliwościowej grupy identycznych transformatorów rozdzielczych. Uzwojenie wysokiego napięcia transformatorów wykonane było jako warstwowe z miedzianego drutu, zaś uzwojenie niskiego napięcia jako foliowe. Przedstawiono również wyniki SFRA uzyskane przed i po próbie zwarcia dla nowo zaprojektowanego transformatora.
PL
W artykule przedstawiono czynniki mające zasadniczy wpływ na poprawność pomiaru odpowiedzi częstotliwościowej uzwojenia transformatora oraz omówiono charakterystyczne zmiany w rejestrowanych krzywych dla typowych defektów w uzwojeniach. Znajomość powyższych zagadnień umożliwia detekcję deformacji w uzwojeniu, w oparciu o porównanie rejestrowanych przebiegów FRA.
EN
The paper describes factors that influence correctness of frequency response measurement of transformer winding. Characteristic changes in measured curves observed for various typical defects in windings have also been analyzed. Introduction of these data for analysis of FRA results allows proper identification of defect, by comparison of FRA curves.
PL
Artykuł omawia wyniki pomiarów laboratoryjnego transformatora trójfazowego o mocy 100 kVA za pomocą analizy odpowiedzi częstotliwościowej. W pracy są poruszane zagadnienia powtarzalności pomiarów, czułości i rozdzielczości w zależności od rodzaju symulowanego uszkodzenia. Rozpatruje się zwarcie jednej z cewek uzwojenia fazowego za pomocą regulowanej rezystancji a także zwarcie do uziemionego rdzenia. Prezentowane są różnice w wynikach pomiarów w zależności od układu połączeń transformatora oraz położenia na kolumnie cewki o uszkodzonej izolacji.
EN
The paper presents experimental results of frequency response analysis of three phase transformer of 100 kVA. The problems of measurement sensitivity, reliability and resolution are discussed. The short-circuit of one of phase coils by means of controlled resistance is considered and also the coil-to-core grounding. The differences in measurements are given related to phase winding connection and position on the limb of the coil with insulation fault.
PL
Metoda analizy odpowiedzi częstotliwościowej znajduje coraz szersze zastosowanie w badaniach diagnostycznych urządzeń elektrycznych. Artykuł przedstawia możliwości zastosowania tej metody do wykrywania uszkodzeń uzwojeń maszyn elektrycznych. Badano wpływ zwarć między sąsiednimi zwojami uzwojeń maszyn elektrycznych o zróżnicowanych konstrukcjach i parametrach na kształt zależności częstotliwościowej admitancji.
EN
The frequency response analysis method is more and more frequently used as a diagnostic tool for investigation of electrical device windings. This paper presents a novel application regarding possibilities of this method to detection of faults in electrical machine windings. The influence of turn-to-turn faults between adjacent winding wires in electrical machines of different constructions and parameters on the admittance waveform was investigated.
16
PL
Metody badań diagnostycznych transformatorów są obecnie systematycznie rozszerzane i doskonalone. Do wykrywania uszkodzeń uzwojeń coraz szerzej jest stosowana metoda analizy odpowiedzi częstotliwościowej. Jej podstawą są zależności częstotliwościowe funkcji przenoszenia transformatorów. Jednocześnie jest ona ciągle doskonalona. W artykule przedstawiono metodę identyfikacji uszkodzeń uzwojeń przy wykorzystaniu charakterystyk częstotliwościowych transformatorów. Podano kryteria pozwalające odróżnić różne typy uszkodzeń takie jak zwarcia międzyzwojowe czy przesunięcia uzwojeń.
EN
Nowadays methods of diagnostic investigations of power transformers are systematically developed. The frequency response analysis method is more frequently used for detection of winding failures. Its base constitute frequency dependencies of transformer transfer function. This method is sistematicaly developed. The identification method of winding failures by use of transformer frequency characteristics is presented in the paper. The criteria for discrimination between varoius types of defect have been provided, for example winding movements or turn-to-turn faults.
PL
W artykule przedstawiono przykłady wykrywania przesunięć i odkształceń uzwojenia transformatorów energetycznych za pomocą funkcji przenoszenia. Pomiaru funkcji przenoszenia dokonano przy użyciu metody analizy odpowiedzi częstotliwościowej (FRA - Frequency Response Analisis). Opracowana metoda badań jest oparta na rejestracji przebiegów, które stanowią odpowiedź uzwojenia na przyłożony sygnał napięcia sinusoidalnego w zadanym przedziale częstotliwości. Zamieszczono przykłady oraz analizy funkcji przenoszenia dla transformatorów mocy, zarejestrowanych przy użyciu analizatora sieciowego węgierskiej firmy B&C Diagnostics LTD. o nazwie TRAFTEK.
EN
The paper presents practical experience with the Frequency Response Analysis (FRA) method for diagnosis of winding movement and geometric changes in power transformer. The developed FRA test method is based on measurement of responses to sine voltages within a frequency interval, so this type of measurement is called "measurement in frequency range". The TRAFTEK instrument developed by B&C Diagnostics LTD., is designed for scanning the geometrical and mechanical ovements and distortions of the transformer winding using the swept frequency measuring method. In thee field the TRAFTEK test has proved to be easy to perform and provides a reliable and repeatable FRA result curve that can be the base of the indication of the mechanical condition of transformers. Analysing the FRA test it is possible to perform various curves and comparison. The most important and interesting responses are shown in the figures.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.