Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 47

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  stacja demontażu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
Nowadays, where the increase of number of vehicles on Polish roads is a noticeable phenomenon, an important issue is the recycling of end of life vehicles. The article presents the potential for recycling automotive sector in our country, which depends on many factors. These include number of newly registered cars, imported cars from EU countries and their age. Presented estimates are based on data from the Central Statistical Office and informations taken from portal Polish Automotive Industry Association. The second part of the paper consists of an analysis of entrepreneurs obligations who decides to carry out dismantling station life vehicles.
PL
W dzisiejszych czasach, gdzie zauważalnym zjawiskiem jest wzrost liczby pojazdów na polskich drogach, ważnym zagadnieniem jest recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji. W artykule zaprezentowano potencjał recyklingowy sektoru motoryzacyjnego w naszym kraju, który zależy od wielu czynników. Zaliczyć do nich należy liczbę nowo rejestrowanych pojazdów, import pojazdów z państw unijnych oraz ich wiek. Zaprezentowane w pracy szacunki w odniesieniu do nowo rejestrowanych pojazdów na terenie Polski ich wieku, a także masy odpadów powstałych w trakcie demontażu oraz odpadów przeznaczonych na proces odzysku i recyklingu dokonane zostały dzięki danym zaczerpniętym z Głównego Urzędu Statystycznego oraz informacji zawartych na portalu Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego. Na drugą część pracy składa się analiza obowiązków przedsiębiorcy, który decyduje się na prowadzenie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji.
EN
Background: End of Life vehicles become an emerging problem because of the type of waste which they are. Each country is creating own recycling network where ELVs are well secured and recycled. Poland is a country where the system is not working correct because of a high absorption of ELVs by illegal dismantling entities which are more competitive than legal elements of recycling network. The problem is well known but there is still lack of solution. The purpose of this article is to present the concept of tools for the valuation of ELVs in order to improve the competitiveness of disassembly stations. Methods: The research methodology consists of a literature review as well as observations, surveys, BPMN and UML diagrams. On the basis of literature review and observations the problem was identified. The surveys were elaborated in order to identify requirements for the concept of the tool. BPMN and UML diagrams were used to model the processes in dismantling station and the information flow between the user and the tool. Results: There was established a concept of the tool - ELV's Calculator which support decisions of ELV's value estimation. Conclusions: Improving competitiveness of legal dismantling station is extremely important issue in order to provide safe for Environment and People and economically justified ELVs' management. Legal entities have to follow the law what makes their business cost higher. This paper provides a solution of encouraging people to return ELVs to legal dismantlers by offering them price adequate to market demand.
PL
Wstęp: Pojazdy wycofane z eksploatacji (PWE) to coraz większy problem ze względu na charakter odpadu jakim są. Każdy kraj buduje sieć recyklingu, w której PWE są odpowiednio zabezpieczone i poddawane recyklingowi. W Polsce system nie działa dobrze ze względu na to, że występuje duża absorpcja PWE przez nielegalnie działające przedsiębiorstwa zajmujące się demontażem, które są bardziej konkurencyjne niż legalne jednostki. Problem jest dobrze znany, lecz nie ma jego rozwiązania. Celem artykułu jest zaprezentowanie koncepcji narzędzia przeznaczonego do wyceny wartości PWE celem poprawy konkurencyjności legalnej stacji demontażu. Metody: Przeprowadzono badania literaturowe jak również obserwacje, wywiady oraz wykorzystano diagramy BPMN i UML. Na podstawie przeglądu literatury oraz obserwacji został zidentyfikowany problem. Celem przeprowadzonych wywiadów było opracowanie narzędzia. Diagramy BPMN i UML zostały wykorzystane do zamodelowania procesów realizowanych w stacji demontażu oraz przepływów informacyjnych między użytkownikiem narzędzia a narzędziem. Wykorzystane zostały następujące metody badawcze: analiza źródeł literatury, obserwacje, wywiady, diagramy UML i BPMN. Na podstawie analizy literatury oraz obserwacji zidentyfikowany został problem. Ankiety były przeprowadzone celem identyfikacji wymagań dotyczących narzędzia. Diagramy natomiast zostały wykorzystane do modelowania procesów w stacji demontażu oraz przepływów informacji między użytkownikiem a narzędziem. Wyniki: Opracowano koncepcję narzędzia - Kalkulator PWE celem wsparcia podejmowania decyzji w zakresie szacowania wartości PWE. Wnioski: Zwiększanie konkurencyjności legalnie działających stacji demontażu jest bardzo ważnym zagadnieniem w kontekście zapewnienia bezpiecznego dla ludzi i środowiska oraz ekonomicznie uzasadnionego zarządzania PWE. Legalne stacje demontażu muszą działać zgodnie z prawem, co podwyższa ich koszty funkcjonowania. Przedstawiony artykuł dostarcza rozwiązania, które ma zachęcić właścicieli PWE do dostarczania PWE do legalnych obiektów przez zaoferowanie im ceny odpowiedniej do wymagań rynku.
10
Content available remote Szacowanie wartości Pojazdu Wycofanego z Eksploatacji (PWE) – studium przypadku
PL
Pojazdy wycofane z eksploatacji stanowią poważny problem w Polsce. Stacje demontażu są podstawowymi ogniwami w sieci recyklingu. Jednak największym problem jest działalność ‘szarej strefy’ która pochłania znaczną część PWE. W celu zwiększenia konkurencyjności stacji demontażu opracowano narzędzie – Kalkulator wyceny pojazdu (KWP). Narzędzie to ma usprawnić proces wspomagania decyzji co do oceny wartości przyjmowanego PWE. Do opracowania formularza wykorzystano następujące metody badań: wywiady z pracownikami stacji demontażu oraz schematy blokowe w postaci diagramów UML. Diagramy te pozwoliły na stworzenie funkcji na potrzeby stacji demontażu, jak również zwizualizować koncepcję.
EN
End-of-life vehicles (ELVs) are a serious problem in Poland. Dismantling station is the key point of recycling network. However, the biggest problem is the activities of 'gray zone' which absorbs a large part of ELVs. In order to increase competitiveness of dismantling stations the calculation card for ELV’s (CCE) was developed. This tool aims at improving process of decision support in the assessment of the value received ELVs. To develop a form the following research methods were used: interviews with employees of dismantling station, and flowcharts of UML diagrams. These diagrams allowed to create a function for the purpose of dismantling station as well as to visualize the concept.
PL
W artykule przedstawiono zakres najważniejszych pozwoleń i decyzji jakie stacja demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji powinna uzyskać, aby mogła funkcjonować zgodnie z wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach dotyczących ochrony środowiska.
EN
The article presents the scope of the required permits and decisions that any station of dismantling of exploited vehicles should acquire in order to operate in accordance with legal and administrative requirements imposed by environmental protection law.
PL
Planowane zmiany w systemie recyklingu pojazdów są niewątpliwie rewolucyjne. Projekt zmiany ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji zakłada bowiem zlikwidowanie dopłat do demontażu pojazdów. Taki kierunek działań narusza zapisy dyrektywy 2000/53/WE, która jednoznacznie stwierdza, że każde państwo członkowskie ma podjąć niezbędne środki w celu zobowiązania producentów (ale również oficjalnych importerów) do pokrycia wszystkich lub części kosztów odbioru pojazdów wycofanych z eksploatacji.
PL
Zmiany w przepisach prawnych dotyczących prowadzenia ewidencji gospodarki odpadami przez prowadzących stacje demontażu pojazdów zmuszają przedsiębiorców do nowego podejścia i zapoznania się z odmiennymi zasadami ewidencji odpadów.
PL
Większość nowoczesnych pojazdów samochodowych wyposażonych jest w klimatyzację. Umożliwia ona kierowcom eksploatację auta w klimatach ciepłych i umiarkowanych. Ze względu na łatwość i komfort montażu, systemy chłodzenia powietrza w samochodach stały się pewnego rodzaju koniecznością, a nie luksusem.
PL
W ciągu ostatnich kilkunastu lat instalowanie poduszek powietrznych w nowych samochodach stało się bardzo powszechne. Pierwsze poduszki powietrzne w autach zaczęto montować od 1980 r. W Stanach Zjednoczonych od 1998 r. wszystkie nowe samochody, które były sprzedawane, musiały posiadać je po stronie kierowcy oraz pasażera. Statystyki dowodzą, że poduszki powietrzne zmniejszają ryzyko zgonu w bezpośrednich kolizjach czołowych o 30%. Współczesne samochody dysponują sześcioma, a nawet ośmioma poduszkami powietrznymi.
PL
Katalizator w samochodach jest jednym z kilku elementów układu wydechowego, który zmniejsza emisję szkodliwych zanieczyszczeń, takich jak tlenek węgla (CO), węglowodorów (HC) i tlenków azotu (NOx).
PL
Szkło ma długą historię i zostało po raz pierwszy użyte ponad 7000 lat temu w starożytnym Egipcie. Obecnie jest ono produkowane z różnych materiałów ceramicznych (głównymi składnikami są tlenki).
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.