Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 257

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  spawanie laserowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
PL
W artykule pokazano możliwość zastosowania termografii aktywnej do badań nieniszczących stalowych paneli typu sandwich wytwarzanych w technologii spawania laserowego. Badania termograficzne wykonano w układzie pomiarowym jednostronnym, w którym źródło ciepła i kamera termowizyjna usytuowane są po tej samej stronie względem badanej próbki. Uzyskane wyniki przedstawiono w postaci obrazów termograficznych chwilowego rozkładu temperatury, obrazujących kształt analizowanych złączy oraz sztucznie wytworzoną wadę.
XX
The paper presents the possibility of applying active thermography for the non-destructive testing (NDT) of laser-welded steel sandwich panels. Active thermography measurements were carried out using a single-sided experimental arrangement, in which both an infra-red (IR) camera and a thermal wave source are located at the same side of a tested specimen. The obtained results are presented in the form of the thermal images of momentary temperature distribution, showing the shape of the analyzed laser-welded joints as well as an artificially created fault.
PL
Artykuł opisuje podstawy technologii spawania laserowego oraz przyczyny tworzenia się wad złączy spawanych laserowo. Przeprowadzono analizę właściwości czujników stosowanych w nowoczesnych systemach monitorowania w czasie rzeczywistym jakości procesów spawania laserowego oraz podano przykłady zastosowania sterowania adaptacyjnego w tych systemach monitorowania.
XX
The basics of laser welding technology and causes of the typical defects of laser welded joints are described. An analysis of the properties of sensors used in the modern systems of on-line monitoring of laser welding processes quality is carried out. Examples of the applications of adaptive control in these systems are provided.
PL
Spawanie laserowe to jedna z nowoczesnych metod spawania, gdzie skoncentrowana wiązka promieniowania świetlnego stapia krawędzie łączonych materiałów, co w wyniku powoduje utworzenie złącza spawanego. Spawanie laserowe jest jedną z wydajniejszych metod spawania. Charakteryzuje się skróceniem czasów spawania, uzyskaniem spoin bez materiału dodatkowego z wąską strefą wpływu ciepła (SWC). W przypadku spawania laserowego wymagane jest staranne przygotowanie złącza przed spawaniem, co podnosi koszty samego procesu.
PL
Spawanie laserowe z czasem staje się coraz bardziej konkurencyjną metodą trwałego łącznia elementów metalowych, liczba laserowych stanowisk do automatycznego spawania na świecie prężnie rośnie. Wiele czynników sprawia, że laserowe technologie spawalnicze są dynamicznie rozwijane.
EN
The article evaluates the strength and ductility of laser butt joints made of 2 mm Docol 1200 M martensitic steel sheets based on the hardness, quasi-static and dynamic tensile tests. Technological research of laser welding process was carried out on welding cell using IPG fiber – based welding source with 6 kW maximum power. The tests were carried out for parallel and perpendicular orientation of specimens by rolling direction. In addition, the obtained results were compared with the analogous results obtained during the Strenx S700 MC steel tests. Dynamic tests were performed using the tensile split Hopkinson pressure bar technique with strain rates of 103 s-1. The obtained results showed that the strength of Docol 1200 M under dynamic tensile test conditions are similar to the material strength under static tensile test conditions. However, due to the breaking of the specimens in the heat affected zone, the strength of the welded joint is much lower than in base material, which was not observed during the Strenx S700 MC steel tests.
PL
W artykule dokonano oceny wytrzymałości i ciągliwości doczołowych złączy spawanych laserowo wykonanych z 2 mm blach z martenzytycznej stali Docol 1200 M na podstawie rozkładu twardości oraz wynikach quasi-statycznej i dynamicznej próby rozciągania. Badania technologiczne procesu spawania laserowego zostały przeprowadzone na stanowisku produkcyjnym wykorzystującym włóknowe źródło spawalnicze IPG o maksymalnej mocy 6 kW. Badania przeprowadzono dla próbek materiałowych zorientowanych równolegle i prostopadle względem kierunku walcowania stali. Ponadto, dokonano porównania otrzymanych wyników z analogicznymi rezultatami uzyskanymi podczas badań stali Strenx S700 MC. Badania dynamiczne wykonano za pomocą techniki dzielonego pręta Hopkinsona na rozciąganie z szybkościami odkształcenia rzędu 103 s-1. Uzyskane wyniki wykazały, że wytrzymałość stali Docol 1200 M w warunkach dynamicznego rozciągania jest zbliżona do wytrzymałości materiału w warunkach statycznej próby rozciągania. Jednakże ze względu na zrywanie próbek w strefie wpływu ciepła wytrzymałość połączenia spawanego jest zdecydowanie niższa w stosunku do materiału rodzimego, czego nie zaobserwowano podczas badań stali Strenx S700 MC.
6
Content available Laser welding of stainless steel
EN
Purpose: of this paper was to analyze the influence of the basic parameters of laser welding (i.e. laser beam power and welding speed, as well as energy input) of butt joints of the 2.0 mm thick stainless steel AISI 304 sheets on the weld shape and joint quality. Design/methodology/approach: The preliminary trials of simulated laser welding by melting the austenitic stainless steel sheets (the so called bead-on-plate welding), as well as the welding of the test butt joints, were carried out using the high-power diode laser (HPDL) ROFIN DL 020, without the additional material (the technique of autogenous welding). A crucial parameter that determines both the mechanical properties and the corrosive resistance of a joint (the region of a weld and HAZ - heat affected zone) in the case of stainless steels with austenitic structure is energy input, which should be kept at a minimum, and at the same time full penetration and a proper shape of the fusion zone should be ensured. The investigations included the macrostructure and microstructure observations by light microscopy, researches of mechanical properties in a static tensile test and also microhardness measurements made by Vickers method. Findings: The results have shown that it is possible to provide a proper shape of the weld of fine-grained structure and narrow heat affected zone, but it requires careful selection of the welding parameters, especially a low energy input. The microhardness measurements showed that the in case of welding the butt joints using the high-power diode laser in HAZ area a slight increase in microhardness to approx. 185HV0.2 compared to base material (160-169HV0.2) and a decrease in microhardness in the fusion zone (FZ) to approx. 140- 150HV0.2 have been observed. All welded sample broke from the joint during the testing at tensile stress between 585 MPa and 605 MPa with corresponding percentage elongation in the range of 45-57%. It can be found that the joints strength is not less than the strength of the base metal of 2.0 mm thick AISI 304 austenitic stainless steel sheet. Research limitations/implications: Studies of the weldability of stainless steels indicate that the basic influence on the quality of welded joints and reduction of thermal distortions has the heat input of welding, moreover the highest quality of welded joints of austenitic stainless steel sheets are ensured only by laser welding. Practical implications: The laser welding technology can be directly applied for welding of austenitic steel AISI 304 sheets 2.0 mm thick. Originality/value: Application of high power diode laser for welding of austenitic stainless steel AISI 304.
EN
The paper presents the evaluation of weldability of unalloyed high strength heat-treated steels using of a laser beam welding robotic station. The key factors and properties affecting the usability of the aforesaid welding technology when welding the above-named steels were identified on the basis of the assessment of the microstructure and the measurements of hardness distribution in the related butt welded joints.
EN
The study presents the geometry as well as results of the peeling, shearing and metallographic tests of copper and aluminium welded joints used in the absorber panels of flat solar collectors. The article discusses desired characteristics and mechanical properties of ultrasonic welded joints and compares the latter with laser welded joints. In addition, the study indicates prospective implementation areas of ultrasonic welding technologies.
PL
Praca obejmuje zestawienie oryginalnych rezultatów odrywania, ścinania, badań metalograficznych i geometrii miedzianych i aluminiowych złączy zgrzewanych stosowanych w absorberach paneli płaskich kolektorów słonecznych. Podano cechy jakimi muszą charakteryzować się złącza tego typu oraz właściwości mechaniczne połączeń uzyskiwane w wyniku zgrzewania na tle innych otrzymywanych np. spawaniem laserowym. Podano perspektywiczne obszary implementacji zgrzewania ultradźwiękowego.
EN
The article presents attempts related to the laser welding of combustion engine manifold and turbine. The study discussed in the article made it possible to identify the potential and limitations connected with the application of laser welding technologies, workmanship accuracy and the positioning of elements to be welded. The study-related tests enabled the assessment of the effect of primary welding parameters on the shape of the weld both in terms of keyhole and melt-in welding processes. The first part of the research-related article discusses results concerning the laser welding of the turbine with the compensating capsule.
PL
W artykule opisano próby spawania laserowego elementów manifold i turbiny silników spalinowych. Określono możliwości i ograniczenia zastosowania technologii spawania laserowego związaną z dokładnością wykonania i pozycjonowanie elementów przeznaczonych do spawania. Zbadano wpływ podstawowych parametrów spawania na uzyskany kształt spoiny zarówno w przypadku spawania laserowego techniką z oczkiem jak i techniką z jeziorkiem. W części 1 omówiono wyniki prób spawania laserowego turbiny z mieszkiem kompensacyjnym.
EN
The article presents attempts related to the laser welding of combustion engine manifold and turbine. The study discussed in the article made it possible to identify the potential and limitations connected with the application of laser welding technologies, workmanship accuracy and the positioning of elements to be welded. The study-related tests enabled the assessment of the effect of primary welding parameters on the shape of the weld both in terms of keyhole and melt-in welding processes. The first part of the research-related article discusses results concerning the laser welding of the compensating capsule with the collector.
PL
W artykule opisano próby spawania laserowego elementów manifold i turbiny silników spalinowych. Określono możliwości i ograniczenia zastosowania technologii spawania laserowego związaną z dokładnością wykonania i pozycjonowanie elementów przeznaczonych do spawania. Zbadano wpływ podstawowych parametrów spawania na uzyskany kształt spoiny zarówno w przypadku spawania laserowego techniką z oczkiem jak i techniką z jeziorkiem. W części 2. omówiono wyniki prób spawania laserowego mieszka kompensacyjnego z kolektorem.
EN
Plates of AZ91 cast magnesium alloy with a thickness of 3.5 mm were butt-welded using a laser power of 2000 W and helium as the shielding gas. The effect of the welding speed on the weld cross-sectional geometry and porosity was determined by microscopic analysis. It was found that to avoid the formation of macropores, welding should be carried out at a speed of 3.4 m/min or higher. Non-equilibrium solidification of the laser-melted metal causes fragmentation of the weld microstructure. Joints that were welded at optimal laser processing parameters were subjected to structural observations using optical and scanning microscopy and to mechanical tests. The mechanical properties were determined through Vickers hardness measurements in the joint cross-section and through tensile testing. The results indicate that the hardness in the fusion zone was about 20 HV (30%) higher than that of the base material. The weld proved to be a mechanically stable part of the joint; all the tensile-tested specimens fractured outside the fusion zone.
EN
Results of study on the laser welding process of pillow plates heat exchangers are presented in the article. The influence of basic parameters of CO2 laser welding on the quality of overlap joints of AISI 304 stainless steel plates 2.0 and 4.0 mm thick was determined. The range of optimal parameters of welding, providing the highest quality and high mechanical performance of the test joints was determined. The technological conditions elaborated during the study were applied for manufacturing of the real pillow plates heat exchangers with dimensions of 1.5x1.5 m.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań procesu spawania laserowego złączy panelowych wymienników ciepła. Określono wpływ podstawowych parametrów spawania laserem gazowym CO2 na jakość złączy zakładkowych blach ze stali austenitycznej AISI 304 o grubości 2,0 i 4,0 mm. Określono zakres optymalnych parametrów spawania zapewniających najwyższą jakość i wysoką wytrzymałość złączy. Opracowane warunki technologiczne spawania laserowego zastosowano do wytwarzania partii panelowych wymienników ciepła o wymiarach 1,5x1,5 m.
EN
The laser welding process of test pipe stubs which were made from Super 304 stainless steel is usually used to produce components of a power infrastructure. It was numerically simulated and the obtained results are presented in this paper. For the laser welding method, the weldability of this steel is presented, as well as the results of strength and microstructure tests of a joint welded at the parameter settings selected from a numerical simulation. The chemical composition, including the increased content of alloying elements such as chromium and nickel, improves the strength characteristics of the welded steel, allowing for the production of components of superheaters and partition walls of boilers operating in supercritical parameters.
PL
Artykuł przedstawia wyniki symulacji numerycznej procesu spawania laserowego króćców próbnych z nierdzewnej stali kotłowej Super 304 przeznaczonej do wykonywanie komponentów instalacji energetycznych. Przedstawiono spawalność stali z zastosowaniem metody spawanie laserowego, a także wyniki badań wytrzymałościowych oraz mikrostruktury złącza spawanego wykonanego na podstawie parametrów dobranych w symulacji numerycznej. Skład chemiczny, a w tym zwiększona zawartość pierwiastków stopowych, takich jak chrom i nikiel poprawia charakterystyki wytrzymałościowe spawanej stali, umożliwiając wykonywanie z niej komponentów przegrzewaczy oraz ścian działowych kotłów pracujących w parametrach nadkrytycznych.
PL
Procesy spawania laserowego cechuje, jeszcze nie w pełni wykorzystany, ogromny potencjał przemysłowy w porównaniu do konwencjonalnych procesów spawania łukowego, a w szczególności: wysoka jakość i wydajność spawania, łatwość automatyzacji, a zwłaszcza robotyzacji, elastyczność produkcji – możliwość jednoczesnego prowadzenia procesów spawania, napawania, stopowania, przetapiania, obróbki cieplnej lub cięcia konstrukcji, wiązkami laserowymi zasilanymi z jednego generatora promieniowania laserowego, duże głębokości przetopienia złączy doczołowych oraz wąska SWC, niskie odkształcenia i naprężenia spawalnicze [1-11].
EN
The basics of laser welding technology and causes of the typical defects of laser welded joints are described. An analysis of the properties of sensors used in the modern systems of on-line monitoring of laser welding processes quality is carried out. Examples of the applications of adaptive control in these systems are provided.
PL
Artykuł opisuje podstawy technologii spawania laserowego oraz przyczyny tworzenia się wad złączy spawanych laserowo. Przeprowadzono analizę właściwości czujników stosowanych w nowoczesnych systemach monitorowania w czasie rzeczywistym jakości procesów spawania laserowego oraz podano przykłady zastosowania sterowania adaptacyjnego w tych systemach monitorowania.
EN
The basics of laser welding technology and causes of the typical defects of laser welded joints are described. An analysis of the properties of sensors used in the modern systems of on-line monitoring of laser welding processes quality is carried out. Examples of the applications of adaptive control in these systems are provided.
PL
Całkowite zrobotyzowanie i zabudowanie stanowiska pracy spawacza może wyeliminować wiele zagrożeń powstających w procesie spawania. Przekonujemy, że warto inwestować w nową technologię, w połączeniu z nowoczesnymi metodami bezpieczeństwa.
17
Content available remote Numerical modelling of the bifocal laser welding of unalloyed structural steels
EN
The article presents the possibilities of the numerical modelling of laser welding processes. In laser welding, the concentrated beam of photons generates high surface power density and leads to the melting and even evaporation of some metal. The metal vapours ionize and form a keyhole. Because of its high linear power density, laser welding process makes it possible to form deep and narrow welds. However, this welding method requires the preparation of workpiece edges. It is possible to “bypass” this requirement by defocusing the laser beam. However, the foregoing entails a significant decrease in power density. An alternative involves the use of optical systems enabling the division of the beam. In CO2 gas lasers, the bisection of the laser beam is performed using a multi-faceted parabolic mirror. The modelling of welding processes can be carried out using both analytical and numerical methods. Analytical solutions provide approximate results and do not take into consideration many physical phenomena accompanying welding processes. In turn, numerical solutions provide a more accurate representation of welding processes, In addition, it is possible to modify the geometry of heat sources reflecting the keyhole effect of bifocal welding system. The paper presents results of the numerical simulation of the keyhole laser welding process in relation to a bifocal optical system. The results of the numerical simulation were verified experimentally by making test joints using parameters developed during numerical simulations. Both the shape of obtained welds and the hardness distribution identified in the cross-section of a joint made of low-alloy structural steel S235JR were subjected to tests in order to verify the numerical model.
PL
Przedstawiono możliwości modelowania numerycznego procesu spawania laserowego. W spawaniu laserowym skoncentrowany strumień fotonów wytwarza bardzo dużą powierzchniową gęstość mocy, która prowadzi do topienia i odparowania części metalu. Pary metalu jonizują się i tworzą kanał parowy. Proces spawania laserowego dzięki wysokiej liniowej gęstości mocy pozwala na wytworzenie wąskich i głębokich spoin. Spawanie tego typu wymaga jednak odpowiedniego przygotowania brzegów łączonych elementów. Możliwe jest zniwelowanie tego wymogu poprzez rozogniskowanie wiązki lasera, jednak wiąże się to ze znacznym spadkiem gęstości mocy. Alternatywą do tego typu spawania jest zastosowanie układów optycznych do podziału wiązki. W przypadku laserów gazowych, podział wiązki następuje poprzez wykorzystanie wielodzielnego zwierciadła parabolicznego ogniskującego wiązkę lasera. Do modelowania procesów spawalniczych można wykorzystać metody analityczne lub numeryczne. Rozwiązania analityczne dają pewne przybliżenie i nie uwzględniają wielu zjawisk towarzyszących spawaniu. Rozwiązania numeryczne pozwalają na dokładniejsze odwzorowanie procesu spawania, możliwa jest również modyfikacja źródeł ciepła odzwierciedlających działanie kanału parowego, w tym również układu dwuogniskowego. W pracy przedstawiono wyniki symulacji numerycznej procesu spawania laserowego głębokiego dla dwuogniskowego układu skupiającego. Wyniki symulacji numerycznej zostały zweryfikowane doświadczalnie poprzez wykonanie złącza próbnego z parametrami opracowanymi w toku symulacji numerycznych. Zbadano zarówno kształt otrzymanych spoin, jak i rozkład twardości w przekroju poprzecznym złącza ze stali konstrukcyjnej niskostopowej S235JR w celu weryfikacji dopasowania modelu.
PL
Łączenie poszczególnych ogniw jest bardzo istotnym i trudnym technologicznie etapem podczas produkcji pakietu akumulatorów. Celem jest uzyskanie najlepszego połączenia spawanego wolnego od niezgodności, aby umożliwić przepływ prądu o dużym natężeniu, co wymaga zastosowania niezawodnego procesu łączenia. Dostępne są różne technologie łączenia. W artykule omówiono szczegółowo trzy z nich: spawanie laserowe, metodą TIG oraz zgrzewanie rezystancyjne, które mogą być zintegrowane z liniami produkcyjnymi lub stanowić niezależne stanowisko produkcyjne. Aby zapewnić wymaganą jakość i wydajność produkcji, niezwykle istotne jest poznanie zasad tych procesów i określenie ich możliwości w zakresie rozmiaru pakietu oraz jego typu, materiału i grubości zarówno łącznika, jak i zacisku ogniwa. Ponadto wybrany proces i całe zintegrowane rozwiązanie powinny obejmować monitorowanie procesu, zarządzanie danymi procesowymi oraz ocenę jakości złącza.
EN
The contacting of battery cells is very essential and technologically challenging step during the battery pack manufacturing. The goal is to achieve best weld joint without defects to enable high current flows. This requires high quality welding and joining process. A number of technologies is already well established respectively is typically used to solve most common applications. All three technologies resistance, laser and micro TIG welding are well suited for integration into production lines that may be either standalone or automated operation. To maintain the required throughput that offers high quality and yields, it is important to have a clear understanding of which process is best for the particular battery pack size, tab and terminal material, type, and thickness. In addition, the selected process and integration solution should include process monitoring, process data management, and weld quality assessment.
EN
The article presents selected results of technological tests involving the welding of high-strength steel (with a guaranteed yield point of 1100 MPa) using a robotic laser beam welding station. The joints made in the tests were subjected to visual, macroscopic and microscopic tests as well as to hardness measurements. The obtained results revealed the presence of martensitic-bainitic structure in the cross section of the welded joint and the presence of a narrow zone characterised by low hardness (softened zone).
PL
Przedstawiono wybrane wyniki z prób technologicznych spawania stali o wysokiej wytrzymałości (gwarantowanej granicy plastyczności 1100 MPa) przy wykorzystaniu zrobotyzowanego stanowiska do spawania wiązką laserową. Wykonane złącza poddawano badaniom wizualnym, makroskopowym i mikroskopowym oraz pomiarom twardości. Uzyskane wyniki wskazują na występowanie martenzytyczno-bainitycznej struktury w przekroju poprzecznym złącza spawanego oraz występowaniu wąskiej strefy o niskiej twardości (strefy zmiękczenia).
20
Content available remote Analysis of the laser welding process
EN
The article discusses the basics of key-hole welding, melt-in welding, hybrid laser welding (laser + GMA) and laser welding with filler metal feeding as well as presents laser welding process applications in various industries. In addition, the article discusses advantages and disadvantages of laser welding as well as presents typical laser welding-related imperfections and possibilities of the real-time monitoring of laser welding process quality.
PL
Opisano podstawy spawania laserowego techniką z oczkiem spoiny i techniką z jeziorkiem metalu spoiny oraz techniką spawania laserowego hybrydowego i z podawaniem materiału dodatkowego oraz zakresy zastosowań przemysłowych. Przeprowadzono analizę zalet i wad procesu spawania laserowego oraz opisano podstawowe wady złączy i możliwości monitorowania jakości spawania laserowego w czasie rzeczywistym.
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.