Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Zbadano wpływ czterech rodzajów popiołów ze spalarni stałych odpadów miejskich (SSOM) jako częściowych zamienników cementu portlandzkiego lub drobnego kruszywa na podstawowe właściwości uzyskanych betonów. Oznaczono czasy wiązania, rozpływ, wytrzymałość na ściskanie, gęstość nasypową i pH wyciągów wodnych. Wyniki doświadczalne pokazują, że możliwość wykorzystania popiołów z SSOM bez obróbki wstępnej jest bardzo ograniczona. Tylko popiół denny może być wykorzystany bez jakiegokolwiek uzdatniania, jeżeli chcemy uniknąć pogorszenia jakości betonu. Inne popioły muszą być poddane jakiejś formie obróbki wstępnej. Najbardziej obiecującą formą obróbki tych popiołów wydaje się ich zeszklenie.
EN
The effect of four different types of municipal solid waste incineration (MSWI) ashes as partial replacement of either Portland cement or fine aggregates on fundamental concrete properties is studied. Initial and final setting times, slump, compressive strength, bulk density and pH of concrete leachate are the investigated parameters. Experimental results show that the potential for using the MSWI ashes in the state "as received" from MSWI plant is very limited. Only the bottom ash can be used as concrete admixture without any treatment if the concrete quality is not to be sacrificed. The fly ashes have to be treated in some way in order to be applicable as concrete admixtures. The most promising treatment seems to be vitrification.
2
Content available remote Wpływ popiołu lotnego na właściwości BWW
PL
Gęstość nasypowa, gęstość matrycy, porowatość otwarta, rozkład wymiarów porów, wytrzymałość na zginanie i ściskanie, efektywna odporność na kruche pękanie, energia pękania, efektywna odporność, odporność na zamrażanie i rozmrażanie, odporność na działanie soli odladzających, odporność na korozję w różnych środowiskach, karbonatyzacja, współczynnik dyfuzji pary wodnej, współczynnik adsorpcji wody, względna dyfuzyjność wilgoci, odkształcenia wywołane zmianą wilgotności, przewodność ciepła, właściwa pojemność cieplna oraz izolinie adsorpcji chlorków zbadano w przypadku betonu o wysokich właściwościach z dodatkiem popiołów lotnych (FC) i porównano z próbkami odniesienia wykonanymi z betonu z cementu portlandzkiego (PC). Uzyskane wyniki pokazały, że zastąpienie 10% cementu portlandzkiego popiołem lotnym jest odpowiednią zawartością pozwalającą na zachowanie wysokich właściwości betonu. Zastąpienie cementu popiołem w tej ilości pozwala na zachowanie podstawowych właściwości fizycznych betonu, a także właściwości w zakresie transportu wody oraz przewodnictwa ciepła. Wytrzymałość na zginanie i ściskanie po 28 dniach twardnienia jest tylko nieznacznie mniejsza. Właściwości mechaniki pękania próbek FC po 28 dniach dojrzewania są gorsze, jednak po 90 dniach efektywna odporność na kruche pękanie jest o 10% wyższa, a efektywna odporność nawet o 60% wyższa w porównaniu z próbkami betonu PC. Przebieg karbonatyzacji jest w przypadku FC wolniejszy, a zdolność wiązania chlorków o 10% większa. Trwałość betonu FC jest nawet w przypadku małego 10% dodatku popiołu zupełnie zadowalająca. Jego odporność na mróz oraz sole odladzające jest gorsza niż betonu PC, jednak w dalszym ciągu spełnia wymagane warunki. Odporność na korozję betonu FC jest dla większości badanych środowisk lepsza niż PC; w szczególności odporność na działanie HCI jest wyraźnie większa.
EN
Bulk density, matrix density, open porosity, pore size distribution, bending and compressive strength, effective fracture toughness, fracture energy, effective toughness, freeze-thaw resistance, resistance against de-icing salts, corrosion resistance in various environments, carbonation, water vapor diffusion coefficient, water absorption coefficient, apparent moisture diffusivity, hygric strain, thermal conductivity, specific heat capacity and chloride adsorption isotherms of high-performance fly ash concrete (FC) are measured and compared with reference Portland cement concrete (PC). Experimental results show that 10% of fly ash as Portland cement replacement can be considered as a suitable amount from the point of view of preserving the high-performance properties of this concrete. At this fly ash replacement level, basic physical properties, water transport properties and heat transport are virtually unaltered. Compressive and bending strength after 28 days is only slightly lower. Fracture mechanical parameters of FC are after 28 days worse but after 90 days effective fracture toughness is 10% higher and effective toughness even 60% higher as compared with PC. The carbonation extent is for FC much lower, chloride binding capacity is up to 10% higher. Durability of concrete FC is even for the low fly ash addition of 10% quite satisfactory. Its frost resistance and resistance against de-icing salts are worse than in the case of PC but still safety meet the required criteria. Corrosion resistance of FC is for most studied environments better than for PC; in particular the resistance against HCI is found to be quite superior.
PL
Metakaolinit jest dobrym dodatkiem, który może częściowo zastępować cement portlandzki w produkcji betonu, przede wszystkim ze względu na dobre właściwości pucolanowe. Ponadto można go traktować jako składnik spoiwowy przyjazny dla środowiska gdyż jest on wytwarzany przez prażenie kaolinu, ze znacznie mniejszą emisją CO2 niż w przypadku klinkieru cementowego. Przedstawiono wpływ metakaolinitu na zaprawy o wysokich właściwościach. Badania objęły stopień zastępowania cementu portlandzkiego metakaolinitem, rodzaj cementu i dodatek superplastifikatora. W celu ustalenia korzystnego składu zapraw o wysokich właściwościach zbadano ich podstawowe właściwości fizyczne, a mianowicie gęstość nasypową, gęstość matrycy, porowatość otwartą oraz wytrzymałość na ściskanie i zginanie. Wyniki doświadczalne pokazały, że 10% dodatku jest najkorzystniejszą ilością metakaolinitu zastępującego cement. Ten dodatek powoduje zwiększenie wytrzymałości na ściskanie i zginanie odpowiednio o 10% i 50% i zmniejszenie porowatości o 35%. Zastosowanie CEM l 52,5 N zamiast CEM l 42,5 R powoduje wzrost wytrzymałości na ściskanie i zginanie odpowiednio o 10% i 40%. Dodatek 1% polikarboksylanu jest także najkorzystniejszym rozwiązaniem. Większy dodatek zmniejsza porowatość zapraw lecz wzrost wytrzymałości na ściskanie i zginanie jest pomijalnie mały.
EN
Metakaolin is a good addition for partial replacement of Portland cement in the concrete production primarily because of its high pozzolanic properties. Additionaly it can be considered as an environment - friendly binder as it is produced by thermal decomposition of kaolin with much lower CO2 emission than in the case of cement clinker. The effect of metakaolin on properties of high performance mortars is presented. The degree of Portland cement replacement with metakaolin, the type of cement and the content of superplasticizer are the main factors studied in the experiments. Basic physical properties, namely bulk density, matrix density, open porosity, compressive and flexural strength are the main parameters for the choice of optimum composition of the high performance mortars. Experimental results show that the replacement of 10% of cement by metakaolin is the most profitable level for the mortars. This metakaolin addition causes the increase of compressive and flexural strength by 10% and 50% respectively and decrease the porosity of 35%. The use of CEM I 52,5 N instead of CEM I 42,5 R results in the increase of compressive and flexural strenth by 10% and 40% respectively. The addition of 1% of polycarboxylate superplasticizer reveals to be the most suitable option. A higher addition caused the porosity decrease, but for both the compressive and flexural strength its effect was negligeable.
4
Content available remote Krzemianowa powłoka ochronna na spękanej powierzchni betonu
PL
Ochronna warstwa krzemianowa może stanowić stosunkowo tanie zabezpieczenie powierzchni betonu, przedłużające czas życia konstrukcji. W prezentowanej pracy zbadano skuteczność takiej warstwy, po nałożeniu jej na próbki betonu z kruszywem drobnoziarnistym, sporządzone przy różnych wartościach współczynnika wodno-cementowego, w których wygenerowano spękania termiczne. Badania wykazały, że spękane próbki są przed penetracją wody w ten sposób całkiem dobrze chronione, jakkolwiek nałożenie warstwy krzemianowej nie zmienia właściwości próbek betonowych bez spękań.
EN
Silicate protecting layers present a relatively cheap measure which can preserve concrete construction during its whole service life. In this paper, effectiveness of silicate protecting layers against water penetration is studied for thermally cracked specimens of fine grained concrete substrates with different water/cement ratio. The measured data show that the cracked concrete substrates can be protected against water penetration quite effectively using the investigated silicate layers. However, the properties of concrete substrates without cracks remain basically unaffected by the presence of the studied silicate protection.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.