Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  transportation problems
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
This article presents the method connected to formulation and solving multicriteria transportation problems in the context of necessary transportation resources. In the developed method transport resources are considered in the aspect of their number minimization. Moreover, authors of the article presents several well-known methods for solving multicriteria transportation problems, and then develop solutions of multicriteria linear transportation problems for minimization of the number of transport resources (means of transport). Furthermore, authors describes an example of a solution as a result of using an original computer application. What is more, the development of correctness verification of the presented algorithm has been conducted. The article was concluded with a summary along with an indication of further work in the subject matter.
PL
W artykule przedstawiono metodę formułowania wielokryterialnych zadań transportowych w kontekście analizy liczb środków transportu. Środki transportu w opracowanej metodzie rozpatrywane są w aspekcie minimalizacji ich liczby. W artykule przedstawiono metody rozwiązywania wielokryterialnych zadań transportowych, a następnie opracowano rozwiązania wielokryterialnych liniowych zadań transportowych w kontekście minimalizacji liczby środków transportu. Opisany został także przykład rozwiązania w efekcie zastosowania autorskiej aplikacji komputerowej. Pewien szczególny nacisk położony został na opracowanie weryfikacji poprawności działania przedstawionego algorytmu. Artykuł został zwieńczony podsumowaniem wraz ze wskazaniem dalszych prac nad zagadnieniem.
PL
W artykule zaprezentowano dane na temat funkcjonowania dużych centrów handlowych w miastach, uzyskane z polskich i obcojęzycznych źródeł literatury oraz badań realizowanych w Polsce i za granicą. Pozwalają one na zapoznanie się z podstawową wiedzą na temat zachowań klientów oraz uwarunkowaniami oferty parkingowej wielkopowierzchniowych obiektów handlowych. Przedstawiono także charakterystyki ruchu generowanego przez tego typu obiekty i opisano potencjalny wpływ tego ruchu na przyległy układ komunikacyjny.
EN
The article presents essential information on functioning of large-sized shopping centers in cities, published in Polish and world literature as well as research carried out in Poland and in the foreign countries. Presented issues allow to get acquainted with basic knowledge on customers behavior, question’s related to determining parking space, characteristics of the traffic generated by shopping centers and its impact on the adjacent transportation system.
EN
The paper presents possibilities of application of genetic algorithms in design of public transport network. Transportation tasks such as determination of optimal routes and timetable for means of transport belong to difficult complex optimization problems, therefore they cannot be solved using traditional search algorithms. It turns out that genetic algorithms can be very useful to solve these transportation problem.
EN
Although all the modes of transport are good to drive product (sea, road, rail or pipeline), crude oil primarily used two means of mass transportation: pipelines and tankers continuous flow of large capacity. The oil industry has various facilities to carry out their operations. Sometimes situations arise or occur accidents during operations, which results in possible contamination, affecting the environment and / or humans. For this reason it is necessary to have the operations controlled by reliability, maintainability and availability. The fundamental objective of this work is to identify the main operational problems in the oil installations, and know about the tools used to solve them. Solve all these problems will result in more efficient and safety operations, for man and the environment.
PL
W instalacjach petrochemicznych stosowane są przede wszystkim rurociągi i cysterny ciągłego przepływu dużej pojemności. Właściwości systemów transportowych w instalacjach petrochemicznych i warunki środowiskowe sprzyjają wypadkom podczas procesu użytkowania z udziałem ludzi i otoczenia naturalnego. Od instalacji transportowych wymaga się akceptowanego poziomu bezpieczeństwa i niezawodności. Celem pracy jest sformułowanie istotnych transportowych problemów eksploatacyjnych w instalacjach petrochemicznych oraz wskazanie narzędzi przydatnych w ich eliminacji lub minimalizacji z uwzględnieniem przyjętej w procesie strategii.
PL
W artykule omówiono wyniki ankietyzacji, której celem było wyodrębnienie i hierarchizacja najistotniejszych problemów transportowych Szczecina. Była ona prowadzona na przełomie 2012/13 roku przez pracowników i studentów dwóch uczelni wyższych (WSTE, ZUT), stanowiąc kontynuację oraz rozwinięcie badań z lat ubiegłych. W analizie wskazano na możliwości ograniczenia lub eliminacji wskazanych utrudnień, mając na uwadze faktyczne rejony ich występowania. Uwzględniono przy tym najczęstsze propozycje i postulaty wysuwane przez grupę docelową.
EN
The article describes the results of questionnaire form which main aim was distinguishing and a hierarchy of importance the most important transportation problems in Szczecin. The questionnaire form has been made between 2012 and 2013 year by employees and students two high schools (WSTE, ZUT). This researches has been continued past years. The analysis indicates the possibilities of restriction and elimination handicaps to take into consideration occurring areas. It has been accounted the most proposals and demands putting forward by researching group of people.
PL
Celem pracy jest zaproponowanie algorytmów rozwiązujących problem transportowy Pickup and Delivery Problem with Time Windows opartych na opisie i identyfikacji sytuacji. Istotnym elementem rozwiązania jest obliczenie miar charakteryzujących sytuację oraz podejmowanie decyzji odnośnie wersji oraz konfiguracji wykonywanego algorytmu w oparciu o wartości tych miar. Umożliwia to użycie algorytmu najlepiej radzącego sobie z danymi rodzajami problemu oraz ograniczenie czasu obliczeń.
EN
The goal of the work is to design algorithms to solve transportation problem - pickup and delivery problem with time windows. The import element of the solution is to calculate measures which describe the current situation from the point of view of vehicle position as well as the spatial and temporal locations of transportation requests and the choice of the suitable version and configuration of the optimisation algorithm taking into consideration values of these measures. It makes it possible to use the algorithm which offers the best solution for the given kind of the data and to limit the computation time.
PL
W artykule jest przedstawiony system do rozwiązywania problemów transportowych, oparty na koncepcji holonów. W prezentowanym systemie, skupiono się na możliwości porównania jakości rozwiązań dostarczanych przez system z rozwiązaniami oferowanymi przez klasyczne algorytmy, dla powszechnie stosowanego zbioru problemów testowych. Problemy te zostały zmodyfikowane w celu uwzględnienia podstawowych możliwości jakie daje wykorzystanie podejścia holonicznego.
EN
In the paper, the system based on the concept of holons, which solves transportation problems has been presented. The proposed system has enabled to compare the quality of solutions offered by classic algorithms for widely known and applied test problems. These problems have been modified to take into consideration potential crisis situations as well as possibilities given by the use of holonic approach.
PL
Omówiono problemy transportowe występujące w dużych miastach, historię wykorzystywania tramwajów towarowych do przewozu ładunków (Drezno, Zurych i Wiedeń) oraz projekt wykorzystania tramwaju towarowego w Monachium. Przedstawiono zalety i wady takich rozwiązań oraz wskazano, że istnieje możliwość zastosowania takiego transportu w Polsce.
EN
Transportation problems appearing in big cities, history of applications of freight trams (Dresden, Zurich, Vienna) and project of application of freight tram in Munich are described. Advantages and disadvantages of such solutions are presented and possibilities of applications of that kind of transport in Poland indicated.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.