Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 43

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  urządzenie elektryczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Artykuł przedstawia analizę danych historycznych oraz wielowariantowe prognozy liczby pożarów budynków w Polsce spowodowanych przez niesprawną instalację elektryczną lub przyłączone do niej urządzenia elektryczne do roku 2023.Sformułowano wnioski końcowe z wykonanych wielowariantowych prognoz oraz analiz statystycznych danych historycznych.
EN
The article presents statistical analysis of historical data and multi-variant forecasts of the number of building fires in Poland caused by faulty electrical installation or connected to it electrical appliances until the year 2023. The final conclusions have been formulated from executed forecasts and statistical analysis.
2
Content available remote The measurements of PM2.5 dust concentration by using an integrated optical sensor
EN
Dust measurement depends of analog value of voltage read is equal to the PM2.5 dust concentration. The recorded values were analyzed by the ANOVA multivariate analysis. During the statistical analyzes, it was found the relative humidity influence on the PM2.5 dustiness level. The influence of the air temperature on the PM2.5 dust emissions was also found.
PL
Pomiar zapylenia zależy od wysokości odczytanego napięcia na wyjściu analogowym i odpowiada wartości stężenia pyłów PM2.5. Określone podczas pomiarów wartości jako czynniki materiałowe surowca poddano analizie statystycznej wykorzystując metodę wieloczynnikowej analizy wariancji ANOVA. W świetle analiz statystycznych stwierdzono, że istnieje wpływ wilgotności względnej na poziom zapylenia PM2,5. Dodatkowo, zaobserwowano wpływ temperatury powietrza na poziom emisji pyłów PM2,5.
PL
Pod koniec bieżącego roku (20 grudnia) w wielu rozwiniętych gospodarczo państwach zacznie być stosowana nowa norma opracowywana przez prawie 10 lat w ramach Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej IEC. W tym obszernym, liczącym ponad 300 stron dokumencie ujęto zagadnienia bezpieczeństwa użytkowania dużej grupy urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
PL
Codziennie w każdym ośrodku służby zdrowia pracują setki urządzeń elektrycznych, które w różny sposób służą do dbania o życie i zdrowie pacjentów. Mimo że urządzenia takie zostały stworzone w celu ratowania życia i zdrowia, w dalszym ciągu są to jednak urządzenia elektryczne, które bez odpowiedniego nadzoru mogą stać się śmiertelnie niebezpieczne, szczególnie dla osób już osłabionych wskutek chorób czy urazów.
PL
W artykule omówiono jeden z aspektów przeprowadzonej przy pomocy metody LCA szerokiej oceny środowiskowej zasilacza komputerowego jako wyrobu elektrycznego. W ramach zagadnienia wykonano wiele badań wyrobu w ujęciu cyklu życia w celu określenia wywieranych przez wyrób presji środowiskowych, zidentyfikowania ich źródeł, a także określenia kluczowych zależności środowiskowych istotnych dla wyrobu. W ramach niniejszego artykułu zbadano uwarunkowania legislacyjne wpływające na rozwój produktu i wynikające bezpośrednio z nich zmiany wprowadzone w budowie wyrobu. Wyniki tej analizy stanowią podstawę wyszczególnienia wariantów wyrobu i związku ich konstrukcji i parametrów z przepisami prawa, a także oceny wpływu środowiskowego wprowadzonych zmian. Scharakteryzowano także zmiany wynikające z drogi doskonalenia jakości produktu i dostosowania jego projektu do nowych wymagań użytkowych, które wyszczególniono w przedstawionych wariantach wyrobu. Przy pomocy badań scenariuszowych i metody oceny szkód środowiskowych Impact'2002+ porównano owe warianty oraz dokonano oceny wywieranego przez nie wpływu na środowisko. Zweryfikowano obrany kierunek rozwoju wyrobu w kontekście korzyści środowiskowych w całym cyklu życia.
EN
The article discusses one of the aspects of the computer power supply extensive environmental assessment as an electrical product, using the LCA method. Within the framework, a series of product tests in life cycle terms were performed, in order to determine the environmental pressures exerted by the product, identify their sources, as well as determine the key environmental relationships relevant to the product. As part of this article, the legislative conditions affecting product development and the direct changes introduced in the construction of the product were examined. The results of this analysis are the basis for specifying the product variants and the relationship between their construction and parameters and legal provisions, as well as the environmental impact assessment of the changes introduced. The changes resulting from the way of improving product quality and adapting its design to the new usage requirements, which are detailed in the variants of the product, were also characterized. With the help of scenario studies and the Impact'2002+ environmental damage assessment method, these variants and their environmental impacts were compared. It was verified whether the chosen product development direction brings environmental benefits throughout the whole life cycle.
PL
W artykule przedstawiono analizy statystyczne danych historycznych oraz wielowariantowe prognozy do roku 2021 liczby pożarów budynków spowodowanych niesprawną instalacją elektryczną lub przyłączonymi do niej urządzeniami elektrycznymi. Wskazano również nowe źródła pożarów w budynkach (np. system fotowoltaiczny) i omówiono metody minimalizacji ryzyka pożaru. Sformułowano wnioski końcowe z wykonanych prognoz oraz analiz statystycznych.
EN
The article presents statistical analysis of historical data and multi-variants forecasts of the number of building fires caused by faulty electrical installation or connected to it electrical devices until the year 2021. New sources of fire have been presented (e.g. photovoltaic system) and fire hazard minimisation methods have been addressed. The final conclusions have been formulated from executed forecasts and statistical analysis.
PL
Są niezależnym źródłem zasilania dla różnego rodzaju odbiorników. Mają szerokie zastosowanie m.in. w budownictwie, podczas prac remontowo-budowlanych, w warsztatach i służą głównie do zasilania elektronarzędzi. Można je spotkać również na terenach budów, gdzie służą do zasilania zarówno opraw oświetleniowych, jak i innych urządzeń elektrycznych.
PL
Zapewnienie bezprzerwowej pracy urządzeń elektrycznych lub minimalizacja czasu przerwy, w przypadku zaniku napięcia sieci zasilającej, często stanowi jeden z głównych wymogów dla wielu gałęzi przemysłu. Wysoka niezawodność zasilania realizowana jest przy zastosowaniu źródeł rezerwowych włączanych do pracy ręcznie lub częściej samoczynnie, za pomocą urządzeń do samoczynnego załączania rezerwy – SZR. Działanie urządzeń SZR polega na samoczynnym przełączeniu odbiorców z zasilania ze źródła podstawowego na zasilanie ze źródła rezerwowego. W artykule przedstawiono wymagania stawiane układom zasilania oraz najczęstsze rozwiązania układowe. Zaprezentowano także cechy nowoczesnego automatu SZR na przykładzie urządzenia opracowanego w Instytucie Tele- i Radiotechnicznym.
EN
Uninterrupted functioning of electrical devices or minimization of dead time in the case of power outage is one of the main requirements for proper functioning of industrial plants. The reliability of power supply is provided by auxiliary power sources switched manually or automatically with the use of special Automatic Transfer Switching Equipment (ATSE). In the article the requirements placed on the power supplies as well as the characteristics of ATSE device developed at Tele and Radio Research Institute have been presented.
PL
Przedstawiono miejsca występowania w urządzeniach elektrycznych strat mocy oraz możliwości ich ograniczenia.
EN
The places of the power loss in electrical appliances and the possibility of limiting them are presented in the article.
PL
Przy projektowaniu elektrycznych urządzeń budowy przeciwwybuchowej (Ex) należy zastosować jeden z rodzajów ochrony przeciwwybuchowej. Obecnie najpopularniejszymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi są: osłona ognioszczelna „Ex d”, budowa wzmocniona „Ex e”, wykonanie iskrobezpieczne „Ex i” oraz osłona hermetyzowana „Ex m”.
PL
Każdy prąd płynący przez urządzenie elektryczne lub instalację elektryczną o wartości większej niż wartość znamionowa nazywany jest prądem przetężeniowym. Może on doprowadzić do uszkodzenia urządzeń elektrycznych, a także przewodów zasilających i ich izolacji.
PL
Właściwy dobór urządzeń do pracy w strefach zagrożenia wybuchem jest kluczowy z punktu widzenia bezpieczeństwa procesowego instalacji. Równie ważna jest także późniejsza, właściwa ich eksploatacja. Jej brak może być potencjalną przyczyną katastrofy. Jak ugryźć ten niewygodny temat?
PL
Określono kryteria niezawodności eksploatacji urządzeń z uwzględnieniem teorii obsługi urządzeń oraz warunków techniczno-ekonomicznych ich eksploatacji.
EN
The paper defines criteria of reliable operation of equipment taking into account theory of equipment operation and technical/economic specifications of operation.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące stosowania specjalnych bezpieczników wtykowych sterowania ruchem kolejowym (srk). Przedstawiono ich budowę i parametry gabarytowe w zależności od typu, przedstawiono parametry drutu topikowego, jak również sklasyfikowano płyty montażowe. Przybliżono również różne rozwiązania konstrukcyjne i montażowe innych typowych bezpieczników, w tym sposób wykonania oraz wady i zalety.
EN
The paper presents the use of special fuse control railway traffic. Detail to their construction and size, depending on its type, shows the parameters of fuse wire as well as classified mounting plates. Also depicts different designs and assembly of fuses other, discussing how their performance and advantages and disadvantages.
PL
UPS (Uninterruptible Power Supply), zwany także zasilaczem awaryjnym, to urządzenie, które w przypadku zaniku lub dużych wahań napięcia w sieci elektrycznej zapewni ciągłość zasilania podłączonych do niego urządzeń. Mówiąc inaczej UPS ma na celu zapewnienie bezprzerwowego zasilania urządzeń elektrycznych stabilizowanym napięciem przemiennym.
PL
Problemów wynikających ze złej jakości energii elektrycznej może być bardzo wiele i współcześnie spotykamy się z nimi coraz częściej. Złej jakości energia ma bowiem duży wpływ na nieprawidłowe działanie urządzeń elektrycznych, a co się z tym wiąże ze stratami produkcyjnymi lub obniżeniem jakości produkcji. Może wpływać także na pogorszenie komfortu życia ludzi.
PL
Zasilacz UPS nazywany również zasilaczem awaryjnym czy też bezprzerwowym (ang. Uninterruptible Power Supply - Nieprzerywalne Zasilanie Energią) stanowi urządzenie lub zespół urządzeń, zapewniający zasilanie innych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, jeżeli dojdzie do zaniku napięcia lub wystąpienia niewłaściwych parametrów zasilania.
PL
Urządzenia elektryczne zasilane napięciem przemiennym oprócz energii czynnej również mogą pobierać energię bierną, która z fizykalnego punktu widzenia nie jest zamieniana na pracę, choć niekiedy jest niezbędna do jej wykonania. Przykładowo jest ona potrzebna do wytworzenia pola magnetycznego w silnikach, dławikach, transformatorach. Wówczas mówimy o energii biernej indukcyjnej. Może również służyć do wytworzenia pola elektrycznego w kondensatorach i innych pojemnościach np. kabli - wtedy mówimy o energii biernej pojemnościowej. Energię bierną pobierają także odbiorniki nieliniowe np. świetlówki kompaktowe. Pamiętajmy, że dostawcy energii elektrycznej zarabiają na energii czynnej, a nie na biernej, zatem zależy im na tym, aby mogli przesyłać jak największą ilość energii czynnej przy jak najmniejszych stratach.
PL
W obszarach zagrożonych wybuchem szczególną uwagę należy poświęcić instalacjom i urządzeniom elektrycznym, bowiem tylko odpowiednie ich zaprojektowanie, wykonanie i eksploatacja daje gwarancję bezpieczeństwa użytkowania. Tematyka projektowania i stosowania instalacji i urządzeń elektrycznych w obszarach zagrożonych wybuchem jest dość obszerna. Na łamach poniższego artykułu podjęto próbę jej przybliżenia w najbardziej istotnych aspektach.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.