Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 17

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rozporządzenia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Przedmiotem artykułu jest omówienie polskich i europejskich norm dotyczących projektowania, wykonywania oraz utrzymania dachów i stropodachów. W pierwszej części zostały w nim omówione ustawowe przepisy ustawy Prawo Budowlane, a także rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i dyrektywa Rady dotycząca tego zagadnienia. Część druga poświęcona jest przepisom wykonawczym, a trzecia normom wymienionym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, które zostały przytoczone w obszernej tabeli.
EN
The subject of the article is a discussion of Polish and European standards concerning the design, execution and maintenance of roofs and fiat roofs. The first part includes a discussion of the statutory provisions of the Polish Construction Law, as well as the regulation of the European Parliament and the directive of the Commission related to this issue. Part two is devoted to implementation provisions, and the third part concerns itself with standards listed in the regulation of the Polish minister of infrastructure on conditions, to which buildings and their placement should correspond, which were quoted in a broad table.
PL
Od pewnego czasu obowiązuje w Polsce nowe Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, będące transpozycją do krajowego prawa rewizji Dyrektywy Rady 98/83 WE z 3 listopada 1998 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (DWD), wprowadzającej fakultatywną ocenę ryzyka (§ 12 Dz. U. 2017 poz. 2294), a już zastanawiamy się, analizując konsekwentne od szeregu lat prace Parlamentu Europejskiego, co dalej z zarządzaniem ryzykiem w zaopatrzeniu w wodę i bezpieczeństwem jej dostaw. Dyrektywa Komisji (UE) 2015/1787 z 6 października 2015 r. zmieniająca załączniki II oraz III do dyrektywy Rady 98/83/WE w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. UE L260/6) ukazała się 7 października 2015 r., a miesiąc wcześniej Parlament Europejski przyjął Rezolucję w sprawie dalszych działań w następstwie europejskiej inicjatywy obywatelskiej „Right2Water”1. W związku z powyższym, nie było możliwości wprowadzenia zaleceń Rezolucji do rewizji DWD. Znajdą, więc one swoje odbicie w tegorocznej nowelizacji DWD.
EN
The paper includes information on the documents related to the 4th Railway Package, the changes in directives and regulations and the threats caused by implementation of the package. The present paper makes a part of the study devoted to the changes to be introduced by the package. The first part of the paper provides description of the Fourth Railway Package, inclusive of a brief characteristics of the assumptions of the three previous packages. The next part describes the documents related to the package along with the changes resulting from implementation of the Fourth Railway Package. In the last part of the paper, attention was paid to the risks and rules of putting the vehicles into service, commonly known as homologation and certification.
PL
W artykule zawarto informacje dotyczące dokumentów związanych z IV Pakietem Kolejowym, zmian w dyrektywach i rozporządzeniach oraz zagrożeń związanych z wdrożeniem pakietu. Niniejszy artykuł jest częścią opracowania zawierającego opis zmian, które wprowadzi pakiet. W pierwszej części artykułu został opisany czwarty pakiet kolejowy wraz z krótką charakterystyką założeń trzech poprzednich pakietów. W kolejnej części zostały opisane dokumenty powiązane z pakietem wraz ze zmianami wynikającymi z wdrożenia czwartego pakietu kolejowego. W ostatniej części artykułu zwrócono uwagę na zagrożenia, a także przedstawiono zasady dopuszczania do eksploatacji, zwyczajowo zwanego homologacją oraz certyfikacji.
PL
O znaczących zmianach merytorycznych w audycie, wynikających z rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 3 września 2015 r., pisał już dość szeroko Marek Mickaniewski w poprzednim numerze Polskiego Instalatora. Chciałbym się jednak skupić na aspektach towarzyszących wejściu w życie wspomnianego rozporządzenia i pewnych „drobiazgach”. Zaniepokoił mnie bowiem sam tryb wprowadzania tych przepisów, a także swoista niefrasobliwość czy też mała precyzja ustawodawcy.
PL
Od 1 stycznia 2016 r. systemy wentylacyjne, zgodnie z rozporządzeniem komisji UE 1253/2014 [1], muszą spełniać szereg ważnych wymogów, które w roku 2018 zostaną dodatkowo rozszerzone. Ma to na celu zwiększenie wydajności systemów wentylacyjnych, przy równoczesnym zmniejszeniu zużycia energii elektrycznej i cieplnej. Dodatkowo rozporządzenie 1254/2014 wprowadza obowiązek etykietowania systemów wentylacyjnych.
PL
Unia Europejska przygotowuje obecnie serię rozporządzeń regulujących szczegółowo różne aspekty funkcjonowania sieci i wolnorynkowego handlu energią elektryczną i gazem – tzw. kodeksy sieci. W artykule przedstawiono przebieg procesów powstawania europejskiego prawa energetycznego. Omówiono również ważniejsze instytucje uczestniczące w tym procesie.
EN
The European Union is currently processing preparation of several regulations concerning different aspects of electrical energy markets and gas markets – so called network cods. The paper introduces the process of construction of the European energy law (particularly the electrical energy law). The institutions involved in this process from European Union (i.e. European Commission, ACER, ENTSO-E) as well as the member states organizations are also described. Particularly the Polish institutions involved in this process (like: URE, PSE and TGE) are described in details. ACER is an organization that coordinates and supervises the national regulatory offices, ENTSO-E coordinates mainly the technical aspects of transmission systems operation from all European countries (including non-synchronous zones). Construction of a common European market is aiming to enable unrestricted energy trade all over the Europe. This task meets meaningful technical limitations. In this field a leading role take power exchanges. Activities of the biggest power exchanges brings to live bidding zones and European regions – also described in this paper. A list of the law acts being currently compulsory in Europe is also listed in the literature of the paper.
8
Content available Network Codes – European Energy Law in the Making
EN
The European Union is preparing a series of regulations governing in detail various aspects of grid operation and free-market trade in electricity and gas, the so-called network codes. The paper reviews this process of European energy legislation development. Also discussed are the European Union bodies and major stakeholders in this process, as well as the national law making and enforcing agencies. In the past, law in Poland was created by Polish citizens. After joining the European Union the law in effect is largely created elsewhere by someone else, even if with significant participation of Polish representatives. The law on energy is not only important for producers, distributors and trading companies, but it strongly effects industrial competitiveness and hence the quality of life of the population.
PL
Unia Europejska przygotowuje obecnie serię rozporządzeń regulujących szczegółowo różne aspekty funkcjonowania sieci i wolnorynkowego handlu energią elektryczną i gazem, tzw. kodeksy sieci. W artykule przedstawiono przebieg procesów powstawania europejskiego prawa energetycznego. Omówiono również organy Unii Europejskiej i ważniejsze instytucje uczestniczące w tym procesie oraz krajowe instytucje zaangażowane w tworzenie i wdrażanie tego prawa. W przeszłości prawo obowiązujące w Polsce było tworzone w naszym kraju i przez obywateli polskich. Po wstąpieniu do Unii Europejskiej prawo u nas obowiązujące jest w dużym stopniu tworzone gdzie indziej, przez kogoś innego, choć przy znaczącym udziale polskich przedstawicieli. Prawo dotyczące energetyki ma istotne znaczenie nie tylko dla wytwórców, dystrybutorów i spółek obrotu, ale w dużym stopniu wpływa na konkurencyjność przemysłu i poziom życia ludności.
9
Content available remote Prawo chroniące środowisko w obszarze rolnictwa
PL
W artykule przedstawiono akty prawne chroniące środowisko w obszarze rolnictwa: konwencje, ustawy, rozporządzenia oraz dyrektywy i rozporządzenia UE. Zbiór tych dokumentów informuje, co jest dozwolone lub zabronione i powinien kształtować właściwe postawy wobec obowiązującego prawa oraz zapobiega popełnianiu wykroczeń, a także uczy, jak ograniczać ujemne oddziaływanie na środowisko.
EN
In the articles presented legal documents protecting the environmental on the agriculture area: conventions, constitutions, orders, directives end European Union recommendation. The collection of the documents informs us what is permissible and forbidden and it should form perpetrating offense and as well as it should teach how to limit negative influence on environment.
PL
W pierwszej części artykułu (RI 10/04, s. 64) opisano podstawy prawne przeprowadzanej kontroli, a także jej zakres merytoryczny. W bieżącej części zostaną omówione podstawy prawne oraz zasady przeprowadzania eksploatacyjnych kontroli szczelności instalacji, a także sposób sporządzania protokołów pokontrolnych.
PL
Przedstawione w artykule szczegółowe wymagania techniczne dotyczące zasad przeprowadzania okresowych kontroli stanu technicznego instalacji na paliwa gazowe oraz zasady opracowywania protokołów pokontrolnych nie są aktem prawnym, lecz tylko stanowią propozycję autora publikacji.
PL
Praca kotłowni nie może stanowić zagrożenia dla mieszkańców, a także dla budynku i jego wyposażenia. Dlatego też właściciele kotłów i prowadzący ich obsługę muszą mieć odpowiednią wiedzę. Natomiast osoby zajmujące się zawodowo obsługą kotłowni muszą mieć kwalifikacje potwierdzone egzaminem oraz legitymować się zaświadczeniem typu E (eksploatacja). Wymagania te wynikają z odpowiednich przepisów, wydanych na podstawie ustawy Prawo energetyczne.
PL
W poprzednim numerze (RI 7,8/04, s. 30) omówiono zagadnienia dotyczące kotłów i sposobu ich zabezpieczenia oraz wymagania dotyczące pomieszczenia kotła i składowania opału. Obecnie zostaną omówione zagadnienia związane z instalacjami w obrębie pomieszczenia kotła.
PL
W pierwszej części artykułu (RI 7, 8/04, s. 61) zostały przedstawione najczęściej zgłaszane przez projektantów, wykonawców i użytkowników instalacji na paliwa gazowe uwagi, nieprecyzyjne sformułowania i propozycje zmian zapisów zawartych w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [2]. Natomiast druga część artykułu zawiera uwagi do rozporządzenia [7] i propozycje zmian zapisów w tym rozporządzeniu dotyczących tylko instalacji na paliwa gazowe.
PL
W artykule podane są najczęściej zgłaszane przez projektantów, wykonawców i użytkowników uwagi, nieprecyzyjne sformułowania i propozycje zmian do zapisów dotyczących instalacji na paliwa gazowe, zawartych w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [2] - wymagają one wyjaśnienia, skomentowania lub docelowo uwzględnienia w kolejnej jego nowelizacji.
PL
Do rozporządzeń, będących kontynuacją uprzednio obowiązujących przepisów, wydanych na podstawie Ustawy z 27 czerwca 1997 r. o odpadach (Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 11 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione przy wykorzystywaniu osadów ściekowych na cele nieprzemysłowe - DzU Nr 72, poz. 813), należy Rozporządzenie Ministra Środowiska z 1 sierpnia 2002 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (DzU Nr 134, poz. 1140 i Nr 155, poz. 1299), które weszło w życie 11 września 2002 r.
PL
Jedną z nowości wprowadzonych przez ustawę o odpadach są bazy danych dotyczące wytwarzania i gospodarowania odpadami - centralna i wojewódzkie. Sposób prowadzenia baz danych, zakres dostępu poszczególnych organów do bazy wojewódzkiej i zawartość raportu wojewódzkiego zostały uregulowane w trzech rozporządzeniach Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.