Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  automatic identification systems
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawione zostały systemy automatycznej identyfikacji oraz podstawowe elementy systemu optycznej automatycznej identyfikacji; dokonano charakterystyki oprogramowania do obsługi magazynu z wykorzystaniem kodów kreskowych wraz z ilustracją jego funkcji i możliwości; zidentyfikowano etapy organizacyjne wdrożenia modułu systemu informatycznego wspomagającego obsługę gospodarki magazynowej; przeprowadzono analizę i ocenę korzyści wykorzystania kodów kreskowych w magazynie średniej wielkości w podmiocie badanym. Jak pokazały badania, do najważniejszych korzyści należy zaliczyć: skrócenie czasu wprowadzania poszczególnych dokumentów od 50% do 94%,w skali roku oszczędność czasu pracy magazynierów stanowi 56,84%,średnioroczna dzienna oszczędność czasu pracy stanowi 2,26 roboczogodziny dla jednego magazyniera (w jednostce zatrudniono dwóch magazynierów),zredukowano stany zapasów magazynowych o 20% oraz zaobserwowano znikome ryzyko wystąpienia błędów.
EN
In article describes the automatic identification systems and basic elements of optical system of automatic identification as well as an author has characterized the bar-codes-storage software and illustrated features and capabilities of the system. Moreover the phases of implementation have been identified and highlighted for assist of support for warehouse management. The author has done analysis and evaluation of the benefits of bar codes use in a medium sized warehouse. Additionally the researches showed, that the most important benefits are: shortening of input time of individual documents from 50% to 94%, an annual store man work time saving is 56.84%, an average annual daily working time savings is 2.26 man-hour for one store man (in a unit employed two store men), also reduced the inventory by 20% and has been observed low risk of errors occurs.
PL
Każde przedsiębiorstwo, szukając oszczędności i chcąc zdystansować konkurencję, stara się podejmować różnorodne działania. Intensywny rozwój nowoczesnych technologii umożliwia poszczególnym podmiotom korzystanie z szeregu narzędzi, programów czy aplikacji, dzięki którym będzie mogła wzrosnąć efektywność ich funkcjonowania, jak również dojdzie do minimalizacji kosztów ponoszonych przez nie. Wśród tych narzędzi znajduje się niewątpliwie technologia RFID. Omówienie najważniejszych zagadnień z nią związanych będzie przedmiotem prezentowanej pracy, przy czym główna uwaga zostanie skupiona na jej zastosowaniu w ramach logistyki. Głównym problemem badawczym pracy jest zorientowanie się w tym, czy technologia RFID może być na szeroką skalę i z powodzeniem wykorzystywana w logistyce, a jeśli tak, to w jakich jej obszarach i jakie korzyści można uzyskać z jej wdrażania w ramach przedsiębiorstw. Rozważając te zagadnienia wykorzystano metodę analizy danych zastanych (desk research), która pozwoliła na zapoznanie się z literaturą przedmiotu dotyczącą RFID i jego zastosowania w ramach logistyki.
EN
Every company seeking savings and wanting to outpace the competition endeavours to undertake various activities. Intensive development of modern technologies allows individual operators to use a number of tools, programs, or applications, to enable them to increase the efficiency of their operation and minimise costs incurred by them. These tools undoubtedly include RFID systems. Discussion of major issues involved with the systems will be the subject of this study, with the main focus being placed on their use in logistics. The main research issue of the study is to ascertain whether RFID systems may be widely and successfully used in logistics, and if so – in what logistics areas – and to state how to benefit from their implementation within enterprises. When considering these issues, the method of secondary data analysis (desk research) was used, which allowed for becoming familiar with the literature on the subject regarding RFID and its application within the framework of logistics.
PL
W artykule przedstawiono współczesne trendy w zarządzaniu łańcuchami dostaw, których odzwierciedleniem jest wykorzystanie technologii informacyjnych. Zarządzanie całokształtem procesów logistycznych w łańcuchu dostaw wymaga by był on przejrzysty (każde z ogniw uczestniczących w przepływie musi mieć dostęp do pełnej informacji logistycznej). Można to uzyskać m.in. dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii takich jak: bazy danych, zintegrowanych systemów informatycznych, systemów automatycznej identyfikacji, systemów CSCW, itp.. Artykuł ukazuje przegląd wykorzystania instrumentów zarządzania łańcuchami dostaw oraz wskazuje kierunki ich rozwoju, pozwalające na usprawnienie jego funkcjonowania.
EN
The article presents current trends in supply chain management, which is reflected in the use of information technology. Management of the ensemble of logistic processes in the supply chain needs to make it clear (each with cells involved in the movement must have access to full information logistics). This can be achieved include through the use of modern technologies such as databases, integrated information systems, automatic identification systems, CSCW systems, etc.. The article presents an overview of the use of supply chain management tools and indicate the directions of their development, allowing to improve its functioning.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.