Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wodorotlenek wapnia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
This investigation focussed on the plasticity and swell-shrink behaviour of an expansive soil that was stabilized using electro kinetic stabilization (EKS) techniques with cationic fluids for enhancement of stabilization. 0.25 M solutions of calcium hydroxide and calcium chloride were used as cationic fluids. An electro kinetic (EK) cell of dimensions 500 mm x 150 mm x 160 mm with inert graphite electrodes of size 140 mm x 160 mm x 5 mm was adopted for the stabilization process, carried out at an applied voltage of 40 V over a period of 6 hours. After the duration of the test, stabilized soil sample was subjected to Atterberg limits and free swell tests to determine its plasticity and swell-shrink characteristics. The results of the investigation found that both fluids were capable of reducing the plasticity and swell-shrink behaviour of the soil with different levels of effectiveness.
PL
W badaniach skupiono się na plastyczności i kurczeniu się gleby, która została ustabilizowana za pomocą technik stabilizacji elektrokinetycznej (EKS) z płynami kationowymi. Jako płyny kationowe stosowano 0,25 M roztwory wodorotlenku wapnia i chlorku wapnia. Do procesu stabilizacji przyjęto ogniwo elektrokinetyczne (EK) o wymiarach 500 mm x 150 mm x 160 mm z obojętnymi elektrodami grafitowymi o wymiarach 140 mm x 160 mm x 5 mm, przy zastosowaniu napięcia 40 V przez okres 6 godzin. Po zakończeniu testu stabilizowaną próbkę gleby poddano testom Atterberga i badaniom swobodnego spęcznienia w celu określenia jego plastyczności i charakterystyki kurczenia się. Wyniki badania wykazały, że oba płyny były w stanie zmniejszyć plastyczność i kurczenie się gleby przy różnych poziomach skuteczności.
EN
In this study, the effects of using different ratios of fly ash on hydration products as well as the mechanical and microstructural properties of hardened concrete were investigated. Portland cement was replaced with 5%, 10%, 15% and 20% fly ash (FA) by weight. The microstructural properties of the obtained samples were investigated by means of X-ray diffraction (XRD) and Scanning electron microscopy (SEM). Fly ash has negative effect on 7 days concrete strength; however, it was seen that fly ash increases the compressive strength of 28 and 90 days concrete. The XRD analysis showed that the ratio of calcium hydroxide (CH), which is produced by hydration, decreases depending on the concrete age and the amount of fly ash. The SEM analysis showed that the usage of fly ash decreases gaps and increases C-S-H which is also a hydration production. When Portland cement was replaced with 10% fly ash by weight, compressive strength has increased and microstructure of concrete has improved. The reason for this is filling of gaps by fly ash and the decrease in the amount of Ca(OH)2 due to the reaction between fly ash and Ca(OH)2. Within this scope, the development in microstructure of fly ash concrete was evaluated in 90 days duration and a change of the development with compressive strength was investigated.
PL
Zastosowano Ca(OH)₂ jako sorbent wspomagający proces suchego odsiarczania spalin przy jednoczesnym zastosowaniu wapienia jako sorbentu podstawowego. Badania prowadzono w kotle z cyrkulującą warstwą fluidalną o mocy 235 MWe opalanym węglem brunatnym. Wodorotlenek wapnia podawano bezpośrednio do komory spalania za pomocą istniejącej instalacji do aktywacji popiołu lotnego, wykorzystanej wyłącznie do tego celu podczas pomiarów. Uzyskane wyniki badań wykazały wysoką skuteczność odsiarczania spalin przy zastosowaniu wodorotlenku wapnia. Zastosowanie Ca(OH)₂ umożliwiło zarówno chwilowe obniżenie emisji SO₂ do poziomu 20 mg/Nm³, jak również długotrwałą pracę kotła z zawartością SO₂ w gazach spalinowych na poziomie poniżej 200 mg/Nm³, przy stosunkowo wysokiej zawartości siarki elementarnej w węglu brunatnym (1,1–1,3% mas.). Podczas badań odsiarczania nie zaobserwowano niepożądanego wpływu wodorotlenku wapnia na parametry ruchowe kotła.
EN
Ca(OH)₂ and limestone were added to lignite (S content 1.23% by mass) and combusted in an industrial fluidizedbed boiler (elec. capacity 235 MW) with an activated fly ash-feeding system. The addn. of Ca(OH)₂ resulted in decrease in SO₂ content in the flue gas down to 20 mg/m³.
4
Content available Wodorotlenek wapnia
PL
Wodorotlenek wapnia (Ca(OH) pospolicie zwany wapnem gaszonym, stosuje się do: oczyszczania soku buraczanego w cukrownictwie, zmiękczania wody, produkcji nawozów sztucznych oraz procesów odsiarczania spalin w energetyce. - Termin wapno gaszone (slaked lime) odpowiada wodnej zawiesinie wodorotlenku wapnia, znanej jako mleko wapienne. Zawiesina wodna jest stosowana w procesach chemicznych do malowania oraz jako składnik zaprawy murarskiej. Wapna hydratyzowanego, czyli suchego, sproszkowanego wodorotlenku wapnia, używa się do: produkcji węglanu sodu metodą Solya’a (soda Ash, soda bezwodna, soda amoniakalna), odkwaszania gleb, dezynfekcji, bielenia wnętrz mieszkalnych, budynków gospodarczych oraz pni drzew. Wodorotlenek wapnia jest substancją wielkotonażową. W Unii Europejskiej jest produkowany przez 93 producentów. W Polsce znanym producentem są Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A. Działanie toksyczne wodorotlenku wapnia wynika z jego właściwości zasadowych. Wodorotlenek wapnia jest uważany za mocną zasadę, całkowicie zjonizowaną w roztworach. W po równaniu z mocnymi zasadami nieorganiczny mi ma podobne działanie, ale 2,5-krotnie słabsze. Mieszaniny wodne wodorotlenku wapnia są wysoce alkaliczne i ich pH wynosi, w zależności od stężenia, około 12 ÷ 13. Mieszaniny wodorotlenku wapnia działają żrąco po spożyciu, głów nie w przełyku oraz w żołądku. Wodorotlenek wapnia w miejscu kontaktu ze skórą powoduje:zaczerwienienia, pęcherze oraz owrzodzenia. Narażenie zawodowe pracowników na pyły wodorotlenku wapnia ma miejsce w trakcie rozdrabniania substancji, ale także w wyniku narażenia na tlenek wapnia, który w środowisku wilgotnym w reakcji z wodą tworzy wodorotlenek wapnia. Pyły wodorotlenku wapnia u ludzi działają drażniąco na oczy i górne drogi oddechowe oraz skórę. Najwyższe dopuszczalne stężenie wodorotlenku wapnia (NDS) w powietrzu zostało ustalone w Polsce w 1995 r. Wartość NDS dla wodorotlenku wapnia jest taka sama jak dla pyłów tlenku wapnia i wynosi 2 mg/m Dla wodorotlenku wapnia nie ustalono wartości chwilowej, podczas gdy dla pyłów tlenku wapnia wartość najwyższego dopuszczlnego stężenia chwilowe go (NDSCh) wynosi 6 mg/m Przyjęto, że głównym skutkiem narażenia na pyły wodorotlenku wapnia jest działanie żrące związku. W SCOEL zaproponowano określenie wartość OEŁ dla frakcji respirabilnej wodorotlenku wapnia na tym samym poziomie co dla tlenku wapnia, tj. 1 mg/m oraz wartość chwilową równą 4 mg/m W dostępnym piśmiennictwie nie znaleziono danych dotyczących zależności dawka-skutek u ludzi i zwierząt dla wodorotlenku wapnia. Biorąc pod uwagę analogie w działaniu tlenku i wodorotlenku wapnia, który powstaje na skutek reakcji z wodą tego pierwszego, zaproponowano utrzymanie obecnie obowiązującej wartości NDS dla frakcji wdychalnej wodorotlenku wapnia wynoszącej 2 mg/m i przyjęcie stężenia 6 mg/m za wartości NDSCh, a dla frakcji respirabilnej stężenia 1 mg/m za wartość NDS i stężenia 4 mg/m za wartości NDSCh.
EN
Calcium hydroxide (Ca(OH) commonly known as slaked lime, is used to dean beet juice in the sugar industry, as a water softener, in fertilizer production and in flue gas desulphurisation in power. The term slaked hme (slaked lime) corresponds to an aqueous slurry of calcium hydroxide known as milk of lime. The aqueous slurry is used in chemical processes for painting and as a component of mortar. Hydrated lime, or d powdered calcium hydroxide, is used to manufacture sodium carbonate by Solvay (Soda Ash), in deacidification of soils, disinfection, in bleach ing households, farm buildings and tree trunks. Calcium hydroxide is an HPV substance. Calcium hydroxide is considered as a strong base, com pletely ionized in solution. Compared with the strong inorganic base, it has a similar effect, but 2.5-fold weaker. Mixtures of aqueous calcium hydroxide are strongly alkaline and its pH is, depending on the concentration, 12-13. Calcium hydroxide is corrosive after ingestion, especially in the esophagus and the stomach and causes redness, blisters and sores at the contact with the skin. Occupational exposure of workers to calcium hydroxide dusts takes place during the com nunution of the substance, but also as a result of exposure to calcium oxide, which in humidity reacts with water to form calcium hydroxide. Particles of calcium hydroxide in humanis are irritating to the eyes, upper respiratory tract and skin. In the available Literature, there are no data about dose-response in humanis and animals for calcium hydroxide. Given the simiilarities iii the action of the oxide and calcium hydroxide, it was proposed to maintain the current value of TWA for inhalable fraction of calcium hydroxide 2 mg/m and adopt STEL of 6 mg/m and for respirable fraction of 1 mg/m for TWA and STEL of 4 mg/m3.
5
Content available remote Metody badań aktywności pucolanowej dodatków mineralnych
PL
Praca zawiera przegląd metod badań aktywności pucolanowej dodatków mineralnych stosowanych w technologii produkcji cementu i betonu, na podstawie których oceniana jest przydatność określonej pucolany w danych warunkach i zastosowaniach. Ogólnie, metody te polegają na badaniu samej pucolany lub analizie zmian, jakie pucolana powoduje w układzie pucolana–wapno–woda lub pucolana–cement woda.
EN
A wide range of methods for determining the pozzolanic activity of mineral additives to cement and concrete are described in this paper. Generally, the methods encompasses studies of pozzolana or analysis of changes in the pozzolana–lime–water or pozzolana–cement–water systems. On this basis, usefulness of pozzolana in given conditions or applications is assessed.
PL
Przeprowadzono badania wpływu dodatku Ca(OH)2 do elektrody niklowej typu Ni(OH)2/NiOOH. Powoduje on zarówno podwyższenie potencjału końca ładowania, jak i zdolności przyjmowania ładunku. Elektrody zawierające 0,5–3% mas. Ca(OH)2 już po pierwszym cyklu wykazują większą sprawność procesu wyładowania/ładowania, w porównaniu z elektrodami nie zawierającymi tego związku. Dla elektrod zawierających 0,5–2% mas. Ca(OH)2 w pierwszym cyklu ładowania/wyładowania stwierdzono zwiększenie masowej pojemności właściwej wyładowania o ok. 10%, zaś w kolejnych cyklach wartość ta pozostaje, o co najmniej 5% wyższa w stosunku do elektrody bez dodatku tego związku.
EN
After the 1st cycle, the Ni(OH)2/NiOOH-based Ni electrodes contg. 0.5–3% Ca(OH)2 showed increasingly better charge acceptance, higher (by 20–40 mV) final charging potentials, and a higher charge/discharge efficiency. In the 0.5–2% Ca(OH)2 electrodes, the mass specific capacity was 10% higher in the 1st charge/discharge cycle and 5% higher in the subsequent cycles.
7
Content available remote Modification of paste-type nickel cathodes for application in alkaline cells
EN
The studies were focused on paste-type nickel cathodes produced with foam nickel as a carrier. The influence of the following additives on the electrochemical behavior of the paste-type cathodes was analyzed: cobalt powder, cobalt oxide, barium hydroxide and calcium hydroxide.
EN
A procedure was worked out to precipitate highly dispersed carbonate-silicate fillers using solutions of sodium metasilicate, calcium hydroxide and gaseous carbon dioxide. In course of fillers precipitation effects of changes of Na2SiO3:Ca(OH)2 solutions v/v ratios and temperature were examined. The precipitated fillers were subjected to a comprehensive physicochemical analysis (bulk density, capacities to absorb water, dibutyl phthalate and paraffin oil, flow-off point were estimated). Also particle size and particle size distribution, homogeneity of particles, their tendency to form agglomerates and particle surface morphology were examined using SEM and DLS techniques. Carbonate-silicate fillers were evaluated also in respect to their structure by means of WAXS method. Carbonate-silicate filler precipitated at the Na2SiO3:Ca(OH)2 v/v ratio=4:1 characterized high particles homogeneity, high values of paraffin oil absorbing capacity and flow off point, as well as low bulk density.
PL
Opracowano metodykę strącania wysoko zdyspergowanych napełniaczy węglanowokrzemianowych, stosując roztwory metakrzemianu sodu i wodorotlenku wapnia oraz gazowy dwutlenek węgla. W trakcie strącania tych napełniaczy zmieniano między innymi stosunek objętościowy Na2SiO3:Ca(OH)2 oraz temperaturę. Strącone napełniacze poddawano wszechstronnej analizie fizykochemicznej (oznaczono gęstość nasypową, chłonności wody, ftalanu dibutyu i oleju parafinowego oraz punkt spływania). Analizowano również wielkość cząstek oraz rozkład wielkości cząstek, jednorodność, tendencję do tworzenia aglomeratów, jak również morfologię powierzchni cząstek przy pomocy technik SEM i DLS. Napełniacze węglanowo-krzemianowe oceniano również pod względem krystaliczności metodą dyfraktometrii rentgenowskiej. Napełniacz węglanowo-krzemianowy strącony przy stosunku objętościowym Na2SiO3:Ca(OH)2=4:1 odznacza się dużą jednorodnością cząstek, dużymi wartościami chłonności oleju parafinowego i punktu spływania oraz małą gęstością nasypową.
PL
Jednym z największych przedsiębiorstw zajmujących się produkcją okien i drzwi oraz innych elementów drewnianych w regionie środkowopomorskim jest Przedsiębiorstwo DREWEXiM zlokalizowane w miejscowości Nowe Bielice koło Koszalina. Podstawowym materiałem stosowanym do produkcji okien i drzwi jest własnej konstrukcji kantówka klejona warstwowo z sosny, posiadająca atest Instytutu Techniki Okiennej w Rosenheim, oraz badania spoin przeprowadzone w Centralnym Ośrodku Badawczo - Rozwojowym Przemysłu Stolarki Budowlanej Stolbud Wołomin. Właściwe cięcie i selekcjonowanie drewna pozwala uzyskać promieniowe i półpromieniowe położenie słoi w zewnętrznych warstwach kantówki. Zapewnia to znoszenie naprężeń, gwarantuje stabilność konstrukcji okien i drzwi oraz zapobiega pękaniu sklejonych elementów [12]. Zakład produkcyjny wykonuje również stolarkę otworową i drzwiową z dębu amerykańskiego i drzew egzotycznych: mahoniu i jego odmian, dębu afrykańskiego. Praca dotyczy oceny możliwości podczyszczania ścieków na podstawie badań laboratoryjnych procesów mechanicznych i fizyko-chemicznych. Celem prowadzonych badań była próba opracowania procedury postępowania ze ściekami w Przedsiębiorstwie DREWEXiM i określenia niezbędnych warunków do jej wdrożenia. Prace badawcze nadal są kontynuowane, a ich wyniki będą publikowane w kolejnych artykułach. Podczas procesu produkcyjnego powstają ścieki klejowe, które ze względu na swoje właściwości klejące (lepkość) muszą być podczyszczone przed wprowadzeniem do kanalizacji. Wysoka wartość ilorazu wskazuje, że w ściekach znajdują się substancji organiczne nie podatne na procesy biodegradacji. Z tego powodu uzasadnione jest stosowanie procesów fizyko-chemicznych i mechanicznych jak np.: koagulacja, sedymentacja, filtracja i sorpcja. Z procesu koagulacji wyeliminowano bentonit, gdyż jego właściwości powodują zatykanie por złoża. Zastosowany reagent w postaci wodorotlenku wapnia okazał się najskuteczniejszy.
EN
One of the biggest companies, which produce windows, doors and other wooden elements, in the middle Pomerania region is DREWEXiM company situated in Nowe Bielce near Koszalin. Wastewater in this company mainly comes from washing and rinsing glue installations (Fig. 1). The wastewater is not toxic, but for the sake of gluing properties it is characterized by small susceptibility to decomposition and high load of contaminants, especially organic substances measured by COD, total suspension Zog, dissolved substances SR, and pH. The aim of this work was to evaluate methods of wastewater pre-treatment basing on the laboratory physical and chemical measurements. The other aim of this work was to work out a procedure of wastewater pre-treatment in DREWEXiM Company and determination of indispensable conditions of its application. Results of laboratory research allow to draw following conclusions: Wastewater from DREWEXiM Company arising during production has to be pre-treated before piping off to the sewage system due to gluing properties (viscosity). Direct piping off to the sewage system is not acceptable. High ratio shows that wastewater contains organic substances which are characterized by small susceptibility to biological decomposition. For that reason only physical and chemical processes (such as coagulation, sedimentation, filtration and sorption) are proposed for the wastewater pre-treatment installation. Bentonite was excluded from the process of coagulation, due to its properties - plugging of the bed pores occurs. The most effective reagent appeared to be calcium hydroxide. The most optimal technology of wastewater pre-treatment, which should be introduced in the DREWEXiM Company, was selected, basing on the results of the laboratory research. An initial conception assumes, that wastewater from the installation will be brought into coagulation tank. Coagulation process will be run using calcium hydroxide Ca(OH)2, with recommended dose of 0.3 g/dm3. Decanted water will go to filtration process on a column of height h = 1.0 m. Filtration bed should be made of sand. Post-coagulation sediment should go to another sand filter. Used up sand should be treated as a secondary waste. Wastewater after coagulation, gravitational sedimentation and filtration next will be treated in the sorption process. The most optimal bed used in the sorption process should be over two meters high. Granular fraction size of the active carbon used in the sorption process should be 1÷4 mm. Research work is still continued, and its results will be published in next papers.
PL
W referacie opisano pilotowe badania odsiarczania spalin, z wykorzystaniem reaktora pneumatycznego. Uzyskane wyniki pozwoliły na zaprojektowanie i przebadanie instalacji wielkolaboratoryjnej do kompleksowego oczyszczania spalin z zanieczyszczeń gazowych z wykorzystaniem wpływu istotnych parametrów procesowych.
EN
Pilot plant studies of desulfurization of flue gases with application of pneumatic transport were carried out. The obtained results enabled to design and to test on a large laboratory scale an installation for complex purification of flue gases, allowing for the effect of process parameters.
PL
Proces "duct injection" staje się coraz bardziej popularnym sposobem łatwego eksploatacyjnie ograniczenia emisji SO(2). Niezbędnym warunkiem umożliwiającym injekcję suchego sorbentu wapniowego do spalin, jest sprawny odpylacz o skuteczności większej lub równej 95%. Celem badań przeprowadzonych na odpylonych w elektrofiltrze spalinach z kotła OP-430 było określenie podstawowych parametrów techniczno-ekonomicznych tego procesu. (...) Badano wpływ: temperatury, wilgotności, granulacji sorbentu i stosunku Ca/S na skuteczność usuwania SO(2) ze spalin. Opracowano wstępna analizę techniczno-ekonomiczną procesu oczyszczania spalin. Koszt inwestycyjny instalacji do oczyszczania spalin z kotła WR-25 (= 30 MW) wynosi 1 820 000 zl, a roczny koszt eksploatacji (6500h/a) 484 000 zł/a.
12
Content available Odsiarczanie spalin według suchej technologii FHW
EN
The paper includes a detailed account of available FGD methods. In this account, special consideration is given to new, competitive, technique offered under the brand name of FHW technology. This is a dry process which involves injection of wetted sorbent (not wetted flue gas) into the reactor. Experiments have shown that in Poland the FHW technology can be of utility when applied for the purification on flue gases from boiler rooms or heat and power stations.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.