Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 44

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  refrigerant
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiony został algorytm obliczeń cieplnych skraplacza płaszczowo- rurowego. Ten wymiennik ciepła wpływa na efektywność działania całego układu, w którym jest zastosowany. Z tego powodu, dobór odpowiedniego wymiennika do całej instalacji nie jest prosty i jest ściśle związany z szeregiem założeń projektowych, które znacząco wpływają na poprawną pracę urządzenia oraz całej instalacji. Prawidłowe określenie współczynników przejmowania ciepła podczas przepływu czynników stanowi jedno z najtrudniejszych zagadnień projektowych, zwłaszcza w przypadku, gdy w wymienniku występuje przemiana fazowa czynnika. Z tego względu, w niniejszym artykule największą uwagę poświęcono temu zagadnieniu, oraz przedstawiono algorytm obliczeń pozwalający na wyznaczanie współczynnika przejmowania ciepła w przepływie dwufazowym. W celu modelowania procesu skraplania w przepływie wybrano cztery modele opisujące to zjawisko, tj. model: Shaha, Akersa i innych, Cavalliniego i Zecchina oraz Boyko i Kruzhilina. Dodatkowo, do problemów natury projektowej, można zaliczyć m.in. założenia związane z doborem odpowiedniego płynu roboczego; w związku z tym w artykule przedstawiono również wpływ rodzaju skraplającego się czynnika na rozkład współczynników przejmowania ciepła w przepływie dwufazowym. W celu przeprowadzenia analizy wpływu rodzaju czynnika roboczego na proces skraplania w analizowanym wymienniku do rozważań przyjęto dziewięć różnych czynników, tj. R22, R32, R134a, R1234yf, R1234ze, R290 (propan), R600a (izobutan), R1270 (propylen) oraz R717 (amoniak).
EN
In the paper has been presented an algorithm for heat transfer calculations of a shell and tube heat exchanger. The heat exchanger affects the correctness and efficiency of the entire installation. Therefore, the selection of heat exchanger for the entire installation is not a simple task and is associated with many design assumptions. They have a significant impact on the correct operation of the device and the entire installation. The correct determination of the heat transfer coefficients during flow is one of the most problematic design issues, especially when a phase change occurs during the flow. Therefore, in this article, the greatest attention is paid to this issue, but the article also presents a calculation algorithm that allows to determine the heat transfer coefficient in a single-phase flow. In order to model the condensation process, four models describing this phenomenon were selected: Shah, Akers et al., Cavallini and Zecchin, and Boyko and Kruzhilin. Additionally, the problems of a design nature include: assumptions related to the selection of an appropriate working fluid. Therefore, the article also presents the influence of the selection of a condensing medium on the distribution of heat transfer coefficients in a two-phase flow. In order to analyze the influence of the selected working fluid on the condensation process, nine fluids have been taken into consideration, i.e. R22, R32, R134a, R1234yf, R1234ze, R290 (propane), R600a (isobutane), R1270 (propylene) and ammonia.
PL
W artykule omówiono obecne i przyszłe wymagania stawiane komercyjnym chłodniczym agregatom skraplającym dotyczące efektywności energetycznej, poziomu głośności oraz stosowanych czynników chłodniczych. Przedstawiono również przykłady rozwiązań spełniających te wymagania.
EN
The paper presents current and future requirements for commercial condensing units for refrigeration regarding energy efficiency, noise level and refrigerants used. Examples of solutions that meet these requirements are also presented.
3
Content available remote Zastosowanie czynnika R600a w sprężarkowych układach chłodniczych
PL
Artykuł zawiera informacje dotyczące izobutanu jako czynnika chłodniczego. Przedstawiono możliwości jego wykorzystania w sprężarkowych układach chłodniczych jako substytutu czynników syntetycznych. Zamieszczone zostały również jego własności fizyko-chemiczne, ekologiczne oraz użytkowe na tle klasycznych, szeroko dotychczas stosowanych, czynników chłodniczych z grupy HCFC, HFC, CFC i HFO.
EN
The article contains information on isobutane as a refrigerant. Presented are the possibilities of its use in compressor cooling systems as a substitute for synthetic refrigerants. Their physical-chemical, ecological and functional properties have also been included in comparison with the classic, widely used refrigerants from the HCFC, HFC, CFC and HFO groups.
EN
In this study a cooling ejector cycle coupled to a compression heat pump is analyzed for simultaneous cooling and heating applications. In this work, the influence of the thermodynamic parameters and fluid nature on the performances of the hybrid system is studied. The results obtained show that this system presents interesting performances. The comparison of the system performances with hydrofluorocarbons (HFC) and natural fluids is made. The theoretical results show that the a low temperature refrigerant R32 gives the best performance.
PL
W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 z 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 842/2006, zakres czynników chłodniczych, które do tej pory były powszechnie stosowane, został mocno ograniczony. Wszystkie preferowane czynniki chłodnicze są w większości palne i wybuchowe, a zaliczają się do nich R32, R1234yf, R1234ze, R290 (propan), R600a (izobutan), R717 (amoniak). Jednak należy zwrócić uwagę, że czynniki, takie jak R32, R1234yf oraz R1234ze zaliczane są do związków umiarkowanie palnych i została dla nich stworzona, zgodnie z normą ISO 817, specjalna grupa o nazwie A2L. Warto także dodać, że dzięki nowemu podziałowi amoniak trafił do grupy B2L, czyli związków toksycznych, ale umiarkowanie palnych. W artykule skupiono się na określeniu, w jakich warunkach można bezpiecznie budować instalacje typu split, w których czynnikiem chłodniczym jest propan. Okazuje się, że w przypadku małych urządzeń, jakimi są splity, można bezpiecznie stosować czynnik R290 w większości przypadków.
EN
According to the Regulation (EU) no 517/2014 of the European Parliament and the Council, which came into force on 16 April 2014 concerning the fluorinated greenhouse gasses as well as the repealing regulation (EC) no 842/2006,the scope of the refrigerants, which have so far been commonly used is very limited. All preferred refrigerants are mostly flammable and explosive, and they include R32, R1234yf, R1234ze, R290 (propane), R600a (isobutane), R717 (ammonia). However, it should be noted that refrigerants such as R32, R1234yf R1234ze are classified as mildly flammable and a special group called the A2L, has been created for them, which is in accordance with the 817 ISO standard. It is also worth noting that the new classification has moved the ammonia to the group B2L – which means toxic and mildly flammable compounds. The article focuses on defining the conditions in which it is possible to build the split installations, in which the refrigerant is propane, safely. It turns out that the small splits are the devices where in most cases the R290 agent can be used safely.
EN
Cooling computer processors (CPUs) requires dissipating heat from small heat transfer areas. This results in high heat flux densities to be rejected from the microprocessor. Flow boiling in microchannels receives much attention as a potential solution for CPU cooling. It is characterized by high heat transfer coefficients and requires less working fluid inventory than air-based solutions. However, large pressure drop occurs during phase transition. Moreover, CPU cooling system should provide wall temperature uniformity of the cooled component. Heat transfer coefficient, pressure drop and microprocessor wall temperature depend on microchannel geometry, thermophysical properties of refrigerant, and saturation temperature at which the process is held. This paper focuses on studying pressure drop and temperature uniformity of 40 X 40 mm microchannel evaporator with R245fa as a working fluid. The analysed heat flux density is 80 kW/m2 and the vapor quality change along the heat exchanger is 0.2. The study covers saturation temperatures ranging from 30 to 70°С and microchannel diameters varying between 0.35 and 2 mm. Results of the analysis show that the heat transfer coefficient and wall temperature uniformity increase with increasing saturation temperature and decreasing hydraulic diameter. The maximum and minimum observed non-uniformities were 2.58 and 0.69 K, respectively. Decreasing hydraulic diameter increases pressure losses in the micro-evaporator. The observed pressure drop ranged from 38 to 3753 Pa. Saturation temperature has negligible impact on pressure drop.
7
Content available remote Contaminants in circulating refrigerant
EN
Contaminants are inventible in the refrigeration cycle. Lubricant, water and moist air are the main contaminants in circulated refrigerant. This paper attempts to show how the presence of such contaminants influences the thermodynamic parameters of the refrigerating cycle and the mixture, which comes at the beginning.
PL
Zanieczyszczenia w czynniku ziębniczym obiegu ziębniczego są nieuniknione. Obecność substancji smarnej, wody, powietrza wilgotnego to główne zanieczyszczenia czynnika obiegowego obiegu ziębniczego. W artykule przedstawiono wpływ obecności wymienionych zanieczyszczeń na podstawowe parametry obiegu ziębniczego, a w szczególności na entalpię właściwą powstałej mieszaniny.
8
Content available Flow structures during refrigerants condensation
EN
For several years, in the world are carried out studies on the refrigerants condensation in minichannels. These studies are aimed at understanding the condensation process and facilitate the design of mini heat exchangers. It is very important to optimize heat transfer and drive power consumption of the is the knowledge of the processes occurring during refrigerants condensation in pipe minichannels. It is important in this case to make a individual flow structures maps for the refrigerants, due to the significant effect of flow structured formed in the minichannel on the heat transfer and flow resistance. Unfortunately, in relation to the number of publications about condensation in minichannels, the number of published flow maps is relatively small. Due to the fact that the condensation process takes place differently in the minichannels and conventional channels, there is no possibility of using the flow maps for conventional channels to identification flow patterns in minichannels. One of the most popular flow maps for the condensation in minichannels is the map created by Colleman and Garimella, which was made for the R134a refrigerant. The authors conducted their own experimental studies of refrigerants R134a, R404A and R407C condensation in pipe minichannels with an internal diameter d = 3.3 - 0.31 mm. These studies results were subjected to calculation identification of flow structures using the map of Colleman and Garimella. These results are compared with the criteria published on Thome and Cavallini flow maps.
PL
Energochłonność klimatyzacji pokładowej w elektrycznym autobusie miejskim w znacznym stopniu ogranicza zasięg pojazdu oraz pogarsza trakcyjne charakterystyki dynamiczne. Zastosowanie zasobnika energii termicznej na potrzeby utrzymania komfortu cieplnego w przestrzeni pasażerskiej stanowi atrakcyjną alternatywę dla układów klimatyzacji zasilanych z ogniw chemicznych. Aby efektywnie ładować zasobnik energii termicznej należy zastosować układ chłodniczy z wykorzystaniem odpowiedniego czynnika chłodniczego. Dobór czynnika chłodniczego wpływa bezpośrednio na ekonomiczność, niezawodność i bezpieczeństwo użytkowania układu klimatyzacji. W artykule został przedstawiony proces wielokryterialnego doboru czynnika chłodniczego ze szczególną uwagą na obowiązujące unormowania prawne. Dla czynnika, który wykazuje największą perspektywę zastosowania został przeprowadzony szereg symulacji, w oparciu o komercyjne środowisko programowe. Niniejsze opracowanie zostało dopełnia przegląd wybranych ziębników.
EN
Energy consumption of air conditioning on board in the electric city bus significantly reduces the scope of the vehicle and the traction deteriorates dynamic characteristics. The use of thermal energy storage on the need to maintain thermal comfort in the passenger compartment is an attractive alternative to air-conditioning systems powered by chemical cells. In order to effectively charge the thermal energy storage cooling system to be applied by an appropriate refrigerant. The choice of refrigerant directly affects the efficiency, reliability and safety of the air conditioning. The article was presented the process of multi-criteria selection of refrigerant with particular attention to the applicable legal regulations. For an agent that exhibits the greatest prospects of use for a series of simulations it was carried out based on the commercial software environment. This study has been complemented by a review of selected refrigerant.
PL
Artykuł dotyczy problematyki ograniczenia stosowania i wymiany ziębników o wysokim GWP. W tekście omówiono wybrane aspekty wymiany ziębnika R404A na jego nowy zamiennik R448A. Przedstawiono i porównano wyniki pomiarów parametrów pracy urządzenia chłodniczego przed i po wymianie ziębnika. Artykuł jest rozszerzoną wersją referatu prezentowanego podczas XLVIII Dni Chłodnictwa.
EN
The article concerns the issue of restrictions on the use and replacement of high-GWP refrigerants. The text discusses some aspects of the substitution of refrigerant R404A for its new replacement R448A. The results of measurements of operating parameters of a refrigeration unit carried out before and after replacing the refrigerant are presented and compared. The article is an extended version of a paper presented at the XLVIII Refrigeration Days.
PL
Artykuł stanowi kontynuację tematyki eksploatacji urządzeń chłodniczych i pomp ciepła, podjętej w „Bezpieczeństwie Pracy” nr 3/2017. Przedstawiono w nim procedurę wykrywania nieszczelności oraz odzysku czynnika chłodniczego w instalacji chłodniczej oraz klimatyzacyjnej za pomocą urządzeń do tego przeznaczonych. Wskazano możliwości ograniczenia emisji czynników chłodniczych oraz zmniejszenia wielkości wskaźnika TEWI dla analizowanej instalacji wodnej pompy ciepła. Oszacowano również wartość wskaźnika TEWI dla różnych wielkości współczynnika emisyjności β [kgCO2/kWh].
EN
The article is a continuation of the problem of exploitation of refrigeration and heat pumps. In the second part of the article shows the procedure leak detection and recovery of refrigerant in a refrigeration system and the air conditioning using devices designed for this purpose. Identified opportunities to reduce emissions of refrigerants and reduce the size of the index TEWI analyzed for water source heat pump system. It estimated the value of the TEWI index for different sizes emissivity factor ß [kgCO2/kWh].
PL
W artykule przedstawiony został problem eksploatacji instalacji chłodniczych i pomp ciepła pod względem emisji czynnika chłodniczego do atmosfery. Substancje te odpowiedzialne są za niszczenie warstwy ozonowej oraz w dużej mierze powstawanie efektu cieplarnianego. Bezpieczna eksploatacja urządzeń, które zawierają czynniki chłodnicze ma na celu ograniczenie ich emisji oraz zmniejszenie zużycia energii do ich napędu. W artykule zamieszczono definicję wskaźników ODP i GWP. Dokonano analizy wartości wskaźnika TEWI dla wodnej pompy ciepła w okresie eksploatacyjnym 10 lat oraz zinterpretowano jego poszczególne składowe. Obliczenia przeprowadzono dla czterech czynników chłodniczych: R 404A, R 407C, R 410A i R 600a.
EN
The article presents the problem of exploitation of refrigeration systems and heat pumps in terms of refrigerant emissions to the atmosphere. These substances are responsible for destroying the ozone layer, and to a large extent for the greenhouse effect. Safe exploitation of devices containing refrigerants aims to reduce their emissions and reduce energy consumption to propel them. The article presents a definition of indicators ODP and GWP. An analysis of the index TEWI for water source heat pump operating period of 10 years and interpreted its individual components was made. The calculations were performed in regard of four refrigerants R-404A, R-407C, R-410A and R-600a.
EN
Investigations of refrigerant condensation in pipe minichannels are very challenging and complicated issue. Due to the multitude of influences very important is mathematical and computer modeling. Its allows for performing calculations for many different refrigerants under different flow conditions. A large number of experimental results published in the literature allows for experimental verification of correctness of the models. In this work is presented a mathematical model for calculation of flow resistance during condensation of refrigerants in the pipe minichannel. The model was developed in environment based on conservation equations. The results of calculations were verified by authors own experimental investigations results.
PL
Substancje smarne, woda, powietrze wilgotne i resztki innych czynników ziębniczych, to główne zanieczyszczenia czynnika w obiegu ziębniczym. W artykule omówiono przedstawia wpływ wymienionych zanieczyszczeń na podstawowe parametry obiegu ziębniczego, a szczególnie na entalpię właściwą powstałej mieszaniny, a także sposoby jakościowej i ilościowej identyfikacji wyżej wymienionych zanieczyszczeń.
EN
Lubricant, water, moist air and impurities of refrigerants are the main contaminants circulated with refrigerant in refrigerating cycle. This paper attempts to show how presence of such contaminants influences thermodynamics parameters of refrigerating cycle and mixture which comes into beginning and how to recognize ingredients circulating in refrigerants.
PL
Amoniak jako czynnik chłodniczy stosowany jest już od ponad 150 lat. Jego właściwości toksyczne nie bez podstaw budzą obawy użytkowników, jednakże dostępne środki ochrony indywidualnej i zbiorowej, stosowane zabezpieczenia i procedury umożliwiają ograniczenie ryzyka związanego z jego użyciem do minimum. Niedopuszczenie do niekontrolowanego wycieku amoniaku z instalacji chłodniczej w przemyśle rolno-spożywczym jest istotną kwestią nie tylko ze względu na zdrowie i życie pracowników, ale również ze względu na możliwe straty magazynowanego towaru. Aby ułatwić pracę osobom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo instalacji chłodniczych wykorzystujących jako czynnik chłodniczy amoniak, w artykule zaproponowano listę pytań kontrolnych. Pytania zawarte w liście pozwalają zapewnić bezpieczeństwo pracy instalacji, ale również sprostać wymaganiom ustawodawcy w tym zakresie.
EN
Ammonia as a refrigerant has been used for more than 150 years. Its toxic properties justifiably raise concerns of users, but the available means of individual and collective protection, as well as the security measures and procedures can mitigate the risks associated with its use to a minimum. To prevent the uncontrolled release of ammonia from the refrigeration system in such branches as the agri-food industry is an important issue not only because of the health and lives of employees, but also because of the possible loss of stored goods. To facilitate the work of those responsible for the safety of refrigeration systems using ammonia as a refrigerant, a suggested checklist is presented m this paper. The questions included on the list can help not only ensure the safety of the installation but also meet the demands of legislators in this regard.
PL
W artykule przedstawiono wyniki analizy wpływu wycieku ziębnika na efektywność ziębniczą samochodowych urządzeń klimatyzacyjnych. Za miarę takiego wpływu przyjęto zmianę wydajności chłodniczej, współczynnika COP oraz wartości dodatkowego zużycia paliwa dla instalacji klimatyzacji o poziomie wycieku w zakresie 0-40%.
EN
Paper discussed the results of the analysis of the impact of refrigerant leakage on energy efficiency of a mobile air conditioning system. As a measure of such an effect, it was adopted the change of cooling capacity, COP, and the additional fuel consumption for the air conditioning system with the level of leakage in the range of 0-40%.
17
Content available remote Wybrane czynniki robocze w pompach ciepła
EN
This paper decribed selected refrigerants used in heat pump. Presented the requirements, which are demand and define the environmental indicators selected liquids. The most commonly used refrigerant R 22 was characterized. Basic liquid replecments used today in heat pumps was described.
Logistyka
|
2015
|
nr 3
941--950, CD 1
PL
Artykuł przybliża metodologie badań nowoczesnych układów kondycjonowania powietrza w pojazdach samochodowych opartych o naturalne czynniki ziębnicze, budowę i zasadę działania a także problemy z związane z ich wykorzystaniem. Omówiono i porównano własności fizykochemiczne oraz ekologiczne syntetycznych czynników chłodniczych aktualnie stosowanych w pojazdach samochodowych oraz czynników pochodzenia naturalnego, a także przedstawiono różnice w konstrukcji układów realizujących obieg czynnika syntetycznego R134a oraz naturalnego R744 jak i różnicę w realizacji cyklu podkrytycznego oraz transkrytycznego. Omówiono przepisy regulujące stopień emisji szkodliwych syntetycznych czynników ziębniczych do atmosfery ziemskiej, oraz powody trudności z ograniczeniem emisji.
EN
Article describes research methodologies of modern air conditioning systems in automotive vehicles based on natural refrigerants, construction and operation as well as the problems associated with their usage. Discusses and compares, physico-chemical properties of synthetic organic refrigerants currently used in vehicles and those which are naturally based, and also shows the differences in the design of systems implementing synthetic R134a refrigerant circuit and natural R744 and the difference in the implementation of subcritical and transcritical cycle. Discusses the rules and regulations of harmful synthetic refrigerants emission level in to earth's atmosphere, and the reasons for the difficulty in cutting emissions.
PL
Czynniki chłodnicze stosowane w instalacjach klimatyzacyjnych, chłodniczych oraz pompach ciepła od kilku dekad podlegają coraz ostrzejszym regulacjom prawnym. W pierwszej kolejności zgodnie z „Protokołem Montrealskim” zostały zakazane czynniki robocze, które charakteryzowały się dużym potencjałem niszczenia warstwy ozonowej. Były to głównie substancje z grupy CFC. Zastąpiły je czynniki robocze o zdecydowanie niższym potencjale niszczenia warstwy ozonowej, głównie substancje z grupy HCFC. Rok 2014 jest ostatnim, w którym na terenie Unii Europejskiej można serwisować instalacje z tego typu czynnikami. Z tego też powodu od prawie dekady stosuje się głównie czynniki z grupy HFC, jednak i te w niedalekiej przyszłości będą na terenie Unii zakazane. Co prawda, nie niszą one warstwy ozonowej, ale znajdują się w tzw. grupie f-gazów, czyli substancji fluorowanych o wysokim potencjale tworzenia efektu cieplarnianego. Wymiana czynnika roboczego w instalacji chłodniczej nie jest zagadnieniem prostym, a w wielu przypadkach wręcz niemożliwym. Spowodowało to, że w wielu wypadkach instalacje musiały być budowane zupełnie od nowa. Publikacja ma za zadanie przedstawić aspekty prawne i techniczne wymiany czynników chłodniczych na nowe w istniejących instalacjach. Zwrócono uwagę na zmiany powstające w parametrach użytkowych instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych. Przedstawiono także projekty najbliższych regulacji prawnych mających istotny wpływ zarówno na już istniejące instalacje, jak i na te nowo powstające.
EN
The refrigerants used in air conditioning, refrigeration and heat pump for several decades subject to ever more stringent legal regulations. In the first place, according to the „Montreal Protocol” has been prohibited refrigerants, which were characterized by high ozone-depleting potential. These were mainly substances CFCs. They were replaced by agents working for much lower ozone depletion potential, mainly HCFC substances. Year 2014 is the last year in which the European Union can be serviced with this type of installation. For this reason, almost a decade mainly used HFCs, however, and these factors working in the near future in the EU will be banned. Although there are a niche of the ozone layer, but can be found in the so-called group of f-gases, or fluorinated substances with a high global warming potential. Changing the working fluid in the cooling system is not a simple issue, and in many cases even impossible. This has resulted in many cases, plants have to be built completely from scratch. Article is intended to provide legal and technical aspects replacement refrigerants for new in existing installations. Drew attention to the changes arising in functional parameters refrigeration and air-conditioning. Also shown next regulatory projects that have a significant impact on existing installations, as well as those emerging.
PL
W artykule przedstawiono przegląd podstawowych problemów dotyczących współczesnych sprężarkowych pomp ciepła w zakresie obliczeniowych kryteriów doboru obiegu porównawczego. Wskazano aktualne trendy i kierunki rozwoju, zwłaszcza powietrznych, wysokotemperaturowych pomp ciepła. W części 2, opublikowanej w wydaniu Chłodnictwa nr 9/2015, przedstawiono przegląd wybranych metod modernizacyjnych obiegu dwustopniowego pozwalających na uzyskanie układów tzw. quasidwustopniowych sprężarkowych pomp ciepła. Zwrócono uwagę na istotne problemy obliczeniowe w projektowaniu kaskadowych obiegów porównawczych pomp ciepła, a w szczególności na metodykę określania temperatury międzystopniowej w obiegu kaskadowym.
EN
The present article contains a review of the basic issues related to current compressor heat pumps regarding computational comparative cycle selection criteria. The current trends and directions of development were indicated of high temperature air heat pumps. In part 2, published in Chłodnictwo 9/2015, a review was provided of selected modernization methods of the two-stage cycle that permit one to obtain the systems of the so-called quasi two-stage compressor heat pumps. Emphasis was placed on substantial computational problems in designing cascade comparative cycles of heat pumps and the methodology to determine the inter-stage temperature in the cascade cycle in particular.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.