Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 27

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  badania mikrobiologiczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Przedstawiono przebieg i wyniki badań wytwarzania katod przeznaczonych do napylania powłok bakteriobójczych na powierzchniach szklanych w przemysłowej linii magnetronowej w firmie D.A. Glass. Opracowano innowacyjną, kompleksową technologię wytwarzania różnych rodzajów katod z wykorzystaniem próżniowego pieca indukcyjnego. Wykonano symulacje numeryczne przemian fazowych przebiegających w fazie ciekłej i stałej w czasie stygnięcia i krzepnięcia stopów, z użyciem programu FactSage, jak również wyznaczono temperatury likwidus i solidus metodą analizy termicznej (DTA). Katody wykonano metodą odlewania płyt stanowiących elementy gotowych katod. Przeprowadzono badania makrosegregacji strefowej w odlewie płyty, które wykazały, że odlane płyty charakteryzowały się dużą jednorodnością w całej objętości. Składy chemiczne wykonanych katod odpowiadały składom wymaganym, jak również ich jakość spełniała wymagania do zamontowania w magnetronie, co świadczy o prawidłowości opracowanych technologii ich wytwarzania. Napylone w urządzeniu magnetronowym warstwy na szkle poddano badaniom mikrobiologicznym, dla określenia właściwości bakteriobójczych (biobójczych) szkła. Wstępne wyniki tych badań wykazały, że najlepszymi właściwościami bakteriobójczymi charakteryzowały się katody na bazie mosiądzu i brązu typu: Cu90Sn10, Cu90Zn10, Cu80Zn10Al10, Cu80Ti20 i Cu65Ni18Zn17. Warstwy wytworzone na szkle z wykorzystaniem tych katod wykazały zdolność dezaktywacji testowanych szczepów mikroorganizmów z eliminacją wzrostu bakterii włącznie. Dla dalszej poprawy tych właściwości dokonano modyfikacji składów katod na bazie miedzi ze zróżnicowanymi dodatkami cyny i tytanu oraz z dodatkami pierwiastków metali ziem rzadkich: ceru i lantanu, które będą poddane napylaniu warstw w magnetronie oraz badaniom mikrobiologicznym w ramach kolejnych etapów projektu.
EN
The paper presents the course and results of research into the production of cathodes for sputtering bactericidal coatings on glass surfaces in an industrial magnetron line at D.A. Glass. The study included the development of an innovative and comprehensive technology for producing various types of cathodes using a vacuum induction furnace. FactSage software was used for numerical simulations of phase transformations in the liquid and solid phase during the cooling and solidification of alloys, and the liquidus and solidus temperatures were determined using the thermal analysis method (DTA). The cathodes were made by casting plates that are components of ready-made cathodes. Zonal macrosegregation tests were carried out in the plate casting, which showed that the cast plates were characterised by high homogeneity in the entire volume. The chemical compositions of the cathodes corresponded to the required compositions, and their quality met the requirements for installation in a magnetron, which proves the correctness of the developed technologies of their production. The layers on the glass, sputtered in a magnetron device, were subjected to microbiological tests to determine the bactericidal (biocidal) properties of the glass. Preliminary results of these studies showed that the cathodes based on brass and bronze of the following type exhibited the best bactericidal properties: Cu90Sn10, Cu90Zn10, Cu80Zn10Al10, Cu80Ti20 and Cu65Ni18Zn17. The layers produced on the glass with the use of these cathodes exhibited the ability to deactivate the tested strains of microorganisms, including the elimination of bacterial growth. To further improve these properties, the composition of copper-based cathodes with various additions of tin and titanium, and with the addition of the following rare earth elements: cerium and lanthanum, which will be subjected to layer sputtering in the magnetron and microbiological tests as part of the next stages of the project, was modified.
EN
The paper presents physico-mechanical and hygienic parameters testing results of fabrics manufactured from bamboo cellulose fibres (100%) and their combination with cotton fibres (50/50%), as well as treated with: anti-pilling finish, anti-pilling and anti-shrinking finish, and dirt-repellent finish. They were evaluated on implementation in the footwear industry, comparing the results with the requirements for textile products intended for the lining/insole of children’s footwear and that of footwear for people with sensitive feet. The fabrics selected were also tested for microbiological resistance, and technological and functional tests of footwear manufactured with these fabrics were performed. It was assumed that the new range of fabrics would improve the physiological-hygienic comfort of the above-mentioned footwear. In laboratory tests, not all fabrics met the requirements, however their processing capabilities were positively assessed for the injection shoe assembly system applied. Promising results were also achieved by the footwear in the preliminary functional tests, for which fabrics made of cellulose bamboo fibres without any finishes were applied. Their usability was confirmed, i.e. resistance to abrasion and dirt, as well as the physiological-hygienic comfort of the footwear tested.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań parametrów fizyko-mechanicznych i higienicznych tkanin wyprodukowanych z celulozowych włókien bambusowych (100%) oraz z mieszanki tych włókien z włóknami bawełny (50/50%), jak też poddanych wykończeniu apreturami: brudoodporną, przeciwpillingową oraz przeciwpillingową i przeciwkurczliwą. Oceniano je pod kątem wdrożenia w przemyśle obuwniczym, porównując wyniki badań z wymaganiami stawianymi wyrobom tekstylnym przeznaczonym na podszewki/wyściółki obuwia dla dzieci i dla osób ze stopami wrażliwymi. Wybrane tkaniny testowano także pod względem odporności mikrobiologicznej oraz w próbach technologiczno-użytkowych wyprodukowanego z ich udziałem obuwia. Założono, że nowy asortyment tkanin wpłynie na poprawę komfortu fizjologiczno-higienicznego wyżej wymienionego obuwia. W badaniach laboratoryjnych nie wszystkie tkaniny spełniły wymagania, jednak pozytywnie oceniono ich możliwości przetwórcze w zastosowanym wtryskowym systemie montażu obuwia. Obiecujące rezultaty dały także wstępne próby użytkowe obuwia, w którym zastosowano tkaniny z celulozowych włókien bambusowych bez jakichkolwiek apretur – potwierdzono ich przydatność użytkową, tj. odporność na ścieranie, odporność na brudzenie, jak też komfort fizjologiczno-higieniczny testowanego obuwia.
EN
The effect of the cutting fluid with zinc aspartate on the quality of the workpiece surface layer is reported. Until now, zinc aspartate has been used primarily in medicine and pharmacology. This paper compares the ecological cutting fluid containing zinc aspartate with a classic mineral oil-based coolant. Toxicity tests and a controlled process of tool wear during face turning were performed. Test results indicate that the use of zinc aspartate-based cutting fluids contributes to the reduction of the material roughness parameter values up to 35%, benefitting the final quality of the workpiece.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu cieczy chłodząco-smarującej z asparaginianem cynku na jakość technologiczną warstwy wierzchniej obrabianych elementów. Asparaginian cynku dotychczas nie był stosowany w takich rozwiązaniach, głównie wykorzystywany był w medycynie i farmakologii. W badaniach przeprowadzono analizę porównawczą proekologicznego chłodziwa zawierającego asparaginian cynku z klasycznym chłodziwem opartym na bazie oleju mineralnego. Ciecze chłodząco-smarujące poddano badaniom toksyczności oraz wykonano kontrolowany proces eksploatacji narzędzi w czasie toczenia poprzecznego. Wyniki badań wskazują, że zastosowanie chłodzenia cieczą na bazie asparaginianu cynku redukuje parametry chropowatości obrabianego materiału nawet o 35%, korzystnie wpływając na jakość finalną detalu.
PL
W artykule przedstawiono metody oceny jakości powietrza wewnętrznego w budynkach zgodnie z obowiązującymi przepisami zawartymi w normach i rozporządzeniach. Przedstawiono klasyfikację zanieczyszczeń chemicznych oraz przepisy dotyczące mikrobiologicznego zanieczyszczenia powietrza, które omawiają zarówno sposób poboru próbek powietrza do badań, metody hodowli, jak i interpretację wyników.
EN
The article presents indoor air quality assessment methods in accordance with the applicable codes and standards. There is also a presentation of the classification of chemical pollutants and regulations concerning microbial contamination of air, including air sampling methods , culture growing methods, and interpretation of results.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań odporności aseptycznej oraz własności wytrzymałościowych pokryć sprzętu medycznego. Przedmiotem zainteresowania badawczego są fotele dentystyczne. Do badań mikrobiologicznych wytypowano tapicerkę roczną oraz piętnastoletnią. Następnie przeprowadzono posiew i inkubację wybranych gatunków bakterii. Badania mechaniczne wniosły informację o odporności tapicerek na ścieranie oraz przepuszczalności powietrza. Chemiczne natomiast, poinformowały o odporności wybarwień na działanie potu kwaśnego i alkalicznego. Wnioski formułowano na podstawie wyników z przeprowadzonych pomiarów. Stwierdzono, że klasa zachowań bakterii na tapicerkach pozostawała w funkcji czasu ich eksploatacji.
EN
The paper presents the results of resistance testing aseptic and the strength properties of the coatings of medical equipment. The subject of this research are dental chairs. For the microbiological examination a 15 year old and 1 year ago upholstery was selected. A further step is the seeding and incubation of selected species of bacteria. The mechanical tests carried out have made information about upholstery resistance to abrasion about upholstery resistance to abrasion and breath ability. Chemical whereas inform about the colour fastness to perspiration acid and alkaline sweat. The requests were formulated on the basis of the taken results. It was found out that the class behaviour a function of time of their operation.
PL
Nową siedzibę Wydziału Badania Wody Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. otwarto 30 września na terenie parku technologicznego „EkoEnergia – Woda – Bezpieczeństwo” w Katowicach. W ramach laboratorium działają 4 pracownie – badań mikrobiologicznych, hydrobiologicznych, sensorycznych i fizyczno-chemicznych (19 pomieszczeń).
PL
Miedź od zawsze odgrywała znaczącą rolę w rozwoju cywilizacyjnym społeczeństw, a jej właściwości przeciwdrobnoustrojowe znane już były w VIII tysiącleciu p.n.e. Przykładowo w czasach starożytnej Grecji Hipokrates rekomendował miedź w terapii zakażeń, natomiast podczas I wojny światowej zaobserwowano, że w ranach, w których przez dłuższy czas pozostawały fragmenty łuski naboju miedzianego rzadziej dochodziło do infekcji. I o ile znajomość bakteriobójczych właściwości nigdy nie zanikła w tym metalu, o tyle wiedza ta odeszła nieco w zapomnienie. Dopiero alarmujące dane Światowej Organizacji Zdrowia dotyczące wzrostu liczby nabytych przez pacjentów w szpitalach zakażeń i związanych z nimi powikłań oraz zgonów doprowadziły do renesansu tematu i wzmożonego zainteresowania nim przez naukowców, mikrobiologów i lekarzy na całym świecie. Od tego czasu zaczęto prowadzić systematyczne badania naukowe tego zagadnienia, a obecnie są one przedmiotem intensywnych analiz laboratoryjnych i klinicznych w wysokorozwiniętych krajach. Ich wynikiem stało się wprowadzenie wyrobów z powierzchniami dotykowymi wykonanymi z miedzi przeciwdrobnoustrojowej do jednostek opieki zdrowotnej i innych miejsc użyteczności publicznej takich jak m.in. metra, dworce lub szkoły. W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia z zakresu właściwości przeciwdrobnoustrojowych miedzi. Dokonano charakterystyki stopów zarejestrowanych przez Amerykańską Agencję Ochrony Środowiska (Environmental Protection Agency — EPA) oraz ich bezpośrednich odpowiedników europejskich i ISO. Ukazano rodzaje wyrobów finalnych z miedzianymi powierzchniami dotykowymi oraz problemy techniczne przy ich wytwarzaniu i użytkowaniu. Ponadto w pracy zawarto wyniki prac utworzonego w 2011 roku w Polsce Konsorcjum na rzecz upowszechniania produktów z Miedzi Przeciwdrobnoustrojowej Cu+.
EN
Copper has always played a significant role in the development of civilization and its antimicrobial properties were already known in the 8th millennium BC. For example, in the time of ancient Greece, Hippocrates recommended the copper in the treatment of infections, furthermore during World War I, it was observed that in the wounds in which for a long time remained fragments of copper cartridges the infections rate was less. Despite that antimicrobial properties of copper never disappeared, this knowledge has been forgotten in the recent years. Alarming information from the World Health Organization concerning the increase in the number of infections acquired by a patients during hospitalization, complications and deaths causes the increase interest of this topic by scientists, microbiologists and physicians around the world. Since that time, the scientists from all over the world began systematic research of this issue. Nowadays they are currently the subject of intensive laboratory and clinical researches in highly developed countries. Their results was the implementation of products with antimicrobial touch surfaces made of copper to health care institution and other public places, such as subways, trains or schools. This paper presents selected issues of antimicrobial copper. Characteristics of alloys approved by Environmental Protection Agency – EPA and their European and ISO counterparts has been presented. The types of finished products with antimicrobial touch surfaces and technical problems in their production and use has been presented. In addition, the paper contains the results of the work of created consortium for the promotion of Antimicrobial Copper Cu+in Poland in 2011.
PL
W pracy przestawiono wstępnie możliwości zastosowania do celów praktycznych substancji pochodzenia roślinnego jak np. tymol i kumaryna jako składników kompozycji polimerowych o charakterze biobójczym. Stwierdzono bioaktywność takich kompozycji już w zakresie ok. 0,5 % mas. substancji czynnej w osnowie polimerowej wobec szczepów bakterii S. aureus i E. coli. Ewentualna optymalizacja składu może wpłynąć istotnie na ekonomikę produkcji takich kompozycji.
EN
The preliminary possibilities for practical application of vegetable compounds like thymol and coumarin as components of biocide polymeric composition have been presented in this paper. It has been stated that 0,5 wt.% of such substance in polymer matrix may be highly effective acting against S. aureus and E. coli strains. Further optimization may considerably influence the economy of manufacturing such compositions.
PL
Celem pracy było zbadanie wpływu momentu rozpoczęcia zabielania w procesie rozdziału faz i czasu trwania przerwy pomiędzy zabielaniem syropem a wodą, z ewentualną dzieloną dawką wody, a także czasu zabielania, na zabarwienie i zawartość popiołu konduktometrycznego w cukrze białym. Badania przeprowadzono na wytypowanej wirówce w jednej cukrowni, w oparciu o wskazania automatycznego analizatora zabarwienia, uzupełnione pomiarami zawartości popiołu konduktometrycznego w wybranych próbkach. Wyniki badań z zabielaniem wodą potwierdziły, że zawartość popiołu konduktometrycznego maleje zawsze przy zwiększeniu dawki. Ilość wody należy dostosować do zakładanej jakości produkowanego cukru. Testy z małą ilością wody wykazały jednoznacznie jak istotne znaczenie dla przygotowania cukru do zabielania wodą ma wstępne zabielanie syropem. Podstawowym wymaganiem przy zabielaniu syropem jest zapewnienie odpowiedniej temperatury syropu wynoszącej minimum 80ºC.
EN
The aim of this study was to investigate the effect of the start whitening and length of breaks between whitening syrup and water, or water rates, and sharing time whitening the color and conductivity ash in white sugar. The study was conducted on a centrifuge in a sugar factory on the basis of an automatic analyzer display color, complemented by measurements of conductivity ash content in selected samples. The test results of water whitening confirmed that the conductivity ash content decreases always with increasing quantities. The amount of water should be adjusted to the presumed quality of produced sugar. Tests with a little water show clearly the enormous importance for the preparation of sugar to the water whitening syrup in prechill. The basic requirement for whitening syrup is to ensure proper temperature of the syrup at least 80 ºC.
14
Content available remote Jakość mikrobiologiczna cukru w Polsce
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań mikrobiologicznych cukru białego wyprodukowanego podczas kampanii 2003/2004 i 2011 r. Przedstawiono również wyniki analiz mikrobiologicznych cukru białego z trzciny cukrowej. Dokonano oceny jakości mikrobiologicznej cukru produkowanego w Polsce.
EN
The article presents the results of microbiological researches of white sugar produced during the sugar campaign 2003/2004 and 2011. The article shows also the results of microbiological analyzes of white sugar from sugar cane. An evaluation of the microbiological quality of sugar produced in Poland was also presented.
PL
Każdy producent kosmetyków powinien mieć świadomość, jak ważną rolę odgrywają badania czystości mikrobiologicznej wyrobu. Wykonanie badań zabezpiecza przed zepsuciem partii kosmetyków i, w razie obecności fl ory bakteryjnej, nie naraża zdrowia potencjalnego klienta. Ważna jest również higiena produkcji kosmetyków oraz ich opakowań, a także miejsce składowania wyrobów i warunki transportu.
EN
Each manufacturer of cosmetics should be aware of the important role played by research of microbiological purity of the product. Execution of research protects against deterioration of cosmetics and, in the case of the presence of bacteria, does not compromise the health of a potential customer. In cosmetics hygiene is also important in production, packaging, and also in storage location and conditions of transport.
EN
The paper presents the results of microbiological research carried out with the living microorganisms participation and in the domestic sewage and sludge from municipal sewage treatment plants environment. The influence of the selected heterocyclic compounds – the derivatives of 1,3,4-thiadiazole on susceptibility of aerobic Gram-positive and Gram-negative bacteria was investigated. For the research of biological activity the following environmental bacterial strains were selected: Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis, Bacillus cereus, Proteus mirabilis, Enterococcus faecium, Salmonella senftenberg, and Salmonella typhimurium. For the group of the tested bacteria, 2-amino-1,3,4-thiadiazole turned out to be the most active chemical compound. It was found that evenly matched concentrations of this compound allow for the selective elimination of such microorganisms as: Salmonella senftenberg, Bacillus cereus, Staphylococcus aureus and Enterococcus faecium. In the case of Escherichia coli, the minimum inhibitory concentration (MIC) was detected at the level of 12.5 mg/cm3 (determined in relation to 2-acetylamino-1,3,4-thiadiazole-5-sulfonamide, bis(2-acetylamino-1,3,4-thiadiazole)-5,5’-disulfonamide), and for 2-amino-1,3,4-thiadiazole: 0.5 mg/cm3. Similar results were observed in case of Enterococcus faecium bacterium: MIC for 2-amino-1,3,4-thiadiazole was less than 0.25 mg/cm3, and MIC for bis(2-acetylamino- -1,3,4-thiadiazole)-5,5’-disulfonamide this level was equal to 25.0 mg/cm3.
PL
Przedstawiono wyniki badań mikrobiologicznych, prowadzonych z udziałem mikroorganizmów, występujących m.in. w środowisku biologicznym ścieków gospodarczo-bytowych oraz w osadach ściekowych z komunalnych oczyszczalni. Badano wpływ wybranych związków heterocyklicznych pochodnych 1,3,4-tiadiazolu na wrażliwość bakterii aerobowych Gram-dodatnich i Gram-ujemnych. Do badań aktywności biologicznej wytypowano szczepy bakterii środowiskowych: Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis, Bacillus cereus, Proteus mirabilis, Enterococcus faecium, Salmonella senftenberg i Salmonella typhimurium. Dla badanej grupy bakterii najbardziej aktywnym związkiem chemicznym okazał się 2-amino-1,3,4-tiadiazol. Stwierdzono, że odpowiednio dobrane stężenia tego związku pozwalają na selektywną eliminację takich drobnoustrojów, jak: Salmonella senftenberg, Bacillus cereus, Staphylococcus aureus i Enterococcus faecium. W przypadku Escherichia coli najniższe stężenie hamujące wzrost bakterii (MIC) stwierdzono na poziomie 12,5 mg/cm3 (wyznaczone względem 2-acetyloamino-1,3,4-tiadiazolo-5-sulfonamidu i bis(2-acetyloamino-1,3,4-tiadiazolo)-5,5'-disulfonamidu), a dla 2-amino-1,3,4-tiadiazolu 0,5 mg/cm3. Podobne wyniki uzyskano w przypadku bakterii Enterococcus faecium z tym, że dla 2-amino-1,3,4-tiadiazolu MIC < 0,25 mg/cm3, a dla bis(2-acetylamino-1,3,4-tiadiazolo)-5,5'-disulfonamidu MIC = 25,0 mg/cm3.
PL
Artykuł omawia następującą tematykę: –zastosowanie mikrobiologicznych technologii intensyfikacji wydobycia ropy naftowej, –przeciwdziałanie tworzeniu się osadów parafinowych i mikrobiologiczne metody ich usuwania, –zastosowanie wyselekcjonowanych drobnoustrojów i biopreparatów w warunkach złożowych, –przegląd badań mikrobiologicznych Instytutu Nafty i Gazu z zakresu przemysłowego stosowania metody MEOR.
EN
The paper presents subsequent topics: –method of microbial enhanced oil recovery, –paraffin control (prevention and cleanup), –use of selected microorganisms and microbial products in reservoir conditions, –review of microbiological research and application of MEOR which were conducted in Oil and Gas Institute.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.