Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  PPZ
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono zagadnienie rozwoju sieci dystrybucyjnych SN i nn z wykorzystaniem transformatorów SN/nn z podbobciążeniowymi przełącznikami zaczepów. Pokazane zostało podejście alternatywne do klasycznej rozbudowy sieci. Prezentowane podejście umożliwia obniżenie kosztów i skrócenie czasu modernizacji sieci. W artykule przedstawiono przykład rozwiązania wdrożonego w 2019 r., w sieci jednego z operatorów sieci dystrybucyjnej. Zaprezentowane zostały możliwości układu oraz omówiono zrealizowany algorytm.
EN
Issues regarding to MV&LV grid development planning with application of Voltage Regulating Distribution Transformers (VRDT) were investigated. The article presents an alternative approach to traditional network reinforcement. This approach enables the reduction of cost and time for grid upgrade. The described project has been developed in 2019 for a Polish Distribution System Operator. Opportunities of applied regulating algorithm are presented.
PL
Rosyjskie plany powrotu, na arenę międzynarodową w roli gracza strategicznego skutkują prowadzeniem agresywnej polityki zagranicznej, w tym militarne zaangażowanie w konflikty lokalne na całym świecie. Narzędziem niezbędnym do prowadzenia tego typu działań są nowoczesne siły zbrojne. Aby zapewnić skuteczne działanie swojej armii, Federacja Rosyjska sukcesywnie zwiększa nakłady finansowe na rozwój, produkcję i dostawy uzbrojenia w ramach Państwowych Planów Zbrojeniowych. Aktualnie w Federacji Rosyjskiej funkcjonują dwa państwowe programy zbrojeniowe: pierwszy opracowany na lata 2011-2020 (PPZ-2020) oraz drugi na lata 2018-2025 (PPZ-2025). Obydwa plany są komplementarne, a niewykorzystane fundusze programu PPZ-2020, trafią do PPZ-2025.
EN
Plans of Russia to return on the international arena as a strategic power effect the aggressive foreign policy including military engagements into local conflicts all over the world. Modern armed forces is a necessary tool of such activities. The Russian Federation successively increases the financial assets for development, production and supplies of the ordnance in the frame of the State Armament Programs (SAP) to provide efficient operation of the army. Currently two state armament programs exist in the Russian Federation: the first prepared for years 2011-2020 (SAP-2020) and second for years 2018-2025 (SAP-2025). The two plans are complementary and the funds not used by SAP-2020 will be shifted to SAP-2025.
PL
W artykule przedstawiono założenia, algorytm pracy oraz model elektromechanicznego regulatora podobciążeniowych przełączników zaczepów transformatora pracującego w trybie regulacji dolnego napięcia. Następnie model przetestowano symulacyjnie uzyskując charakterystyki czasowych. W dalszych etapach prac planowana jest walidacja eksperymentalna po implementacji modelu regulatora na wybranej platformie sprzętowej. Model ten ma służyć do badania wpływu algorytmu pracy regulatora na jakość regulacji napięcia.
EN
The article presents the created and tested model of the electromechanical tap changer. The transformer is treated as an executive element of the medium voltage control system. As the assumption, model does not take into account parallel work of transformers due to the fact that this is a very rare case. The current compensation was canceled due to the difficulty of determining the compensation impedance. For this reason, this function is deactivated in the controllers. The model assumes, according to the documentation of one of the regulators, that the characteristic is dependent on the value of the voltage error. This model is to be used to study the influence of the tap changer controller algorithm on the quality of voltage regulation. The algorithm of the classic tap changer controller has been analyzed. Important parameters of the model have been defined. The structure of the created model in Matlab-Simulink and some component blocks are presented. One of the conducted tests was shown - time characteristic t = f() of switching output relay according to changes of value of the voltage deviation.
PL
Tematyka artykułu dotyczy rozpoznawania defektów podobciążeniowych przełączników zaczepów (PPZ) z wykorzystaniem uczenia nadzorowanego. PPZ to specjalistyczne urządzenie będące częścią transformatora elektroenergetycznego, które pozwala na skokową zmianę przekładni a tym samym napięcia na zaciskach tego transformatora. Jako metodę diagnostyczną zastosowano metodę emisji akustycznej (EA), której zaletą jest możliwość stosowania podczas normalnej pracy transformatora bez konieczności jego wyłączania. Sygnały EA pozyskane z badań laboratoryjnych, w których symulowano cztery rodzaje defektów - typowych uszkodzeń PPZ, poddano wstępnej analizie z wykorzystaniem filtrów cyfrowych i transformaty Hilberta, a następnie poddano procesowi klasyfikacji. W artykule zawarto przykładowe przebiegi czasowe sygnałów EA oraz wyniki wstępnych badań dotyczących klasyfikacji defektów PPZ z wykorzystaniem siedmiu metod wraz z oceną ich skuteczności.
EN
The subject of the article concerns recognition of defects of on load tap changers (OLTC) with the use of supervised learning. OLTC is a specialized device that is part of a power transformer, which allows for a step change of the gear and thus the voltage at the terminals of this transformer. The acoustic emission (AE) method was applied as diagnostic method. The advantage of this method lies in the possibility of its application during normal operation of the device without having to turn it off. EA signals were obtained from laboratory tests in which four types of defects - typical OLTC damages, were simulated. The gathered signals were pre-analyzed using digital filters and Hilbert transforms, and then subjected to the classification process. The article contains examples of EA signal waveforms and the results of preliminary research on the classification of OLTC defects with the use of seven methods together with an assessment of their effectiveness.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.