Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  scientific school
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Szczecińscy ekonomiści świętują jubileusz 70-lecia aktywności naukowej i dydaktycznej w dziedzinie transportu. W 1946 roku powołano w Szczecinie pierwszą w historii tego miasta szkołę wyższą. Była nią filia prywatnej wówczas uczelni Akademii Handlowej w Poznaniu. Po czterech latach uczelnię upaństwowiono, następnie kilkakrotnie zmieniano jej nazwę oraz strukturę organizacyjną. Transport wyznaczono na profil naukowy i dydaktyczny szczecińskiej uczelni, co dało podstawę do rozwoju myśli ekonomicznej w tym obszarze. W artykule przedstawiono wybrane informacje o historii i dorobku naukowym szczecińskiego ośrodka akademickiego w zakresie ekonomiki transportu. Scharakteryzowano dorobek i sylwetki czterech żyjących twórców szczecińskiej szkoły transportu drugiego pokolenia.
EN
Szczecin economists celebrate the 70th anniversary of the activity of research and teaching in the field of transport. In 1946 the first in the history of this city high school was appointed in Szczecin. It was the branch of the private university Academy of Economics in Poznan. After a few years, college was nationalized, it changed its name and organizational structure. Transport has been set for the profile of this university in the field of research and teaching, which gave rise to the development of economic thought in this area. The article presents selected information on the history and scientific achievements of Szczecin academic center in the field of transport economics. Characterized achievements and silhouettes of four living founders of Szczecin’s school of transport from second generation.
2
Content available Sylwetka naukowa profesora Tadeusza Janowskiego
PL
Przedstawiono w syntetyczny sposób ścieżkę edukacyjną i rozwój naukowy Profesora Tadeusza Janowskiego, wyróżniając w nim dwa podstawowe okresy - łódzki i lubelski, związane z lokalizacją Jego pracy. Opisano chronologię i miejsca zdobywania stopni i tytułu naukowego oraz budowania własnego zespołu dydaktycznego i szkoły naukowej. W artykule wymieniono zarówno mistrzów jak i wychowanków Profesora oraz główne ośrodki w kraju i za granicą z którymi współpracował i nadal utrzymuje kontakty. Zostały przywołane Jego najważniejsze osiągnięcia w zakresie współtworzenia i budowania pozycji Wydziału Elektrotechniki i Informatyki oraz Politechniki Lubelskiej.
EN
The article presents in a synthetic way the path of education and scientific development of Professor Tadeusz Janowski, highlighting its two main periods - Lodz and Lublin, related to his work location. The main trends and topics of his research developed in the following years, in particular the non-linear circuits with magnetic elements and, among them, magnetic frequency multipliers, have been described. Professor has been working over the years on issues related to research, design and application of superconducting components, machines and devices. The chronology and place of acquiring university degrees and the academic title have been exposed as well as those of the process of building his teaching staff and scientific school. The article lists the masters and pupils of Professor as well as main Polish and foreign cooperating centers with whom he continues to maintain contacts. It enumerates the most important achievements in co-creation and strengthening the position of Faculty of Electrical and Computer Engineering and Lublin University of Technology.
EN
The management of complicated systems, including socio-economic systems (SES), is aimed at achieving their sustainable development. This process can be controlled only if the state of such systems can be quantitatively evaluated. Prof. R. Ginevičius was the first in Lithuania to undertake the research into the problems associated with quantitative evaluation of various types of SES, based on the long-term experience of comprehensive quantitative evaluation of various engineering systems. He investigated and quantitatively evaluated socio-economic development of various states and their regions, the effectiveness of the performance of higher and professional training schools, and determined the strategic potential of enterprises and other institutions.
PL
Zarządzanie złożonymi systemami, w tym systemami społeczno-ekonomicznymi (SES) ma na celu osiągnięcie zrównoważonego rozwoju. Proces ten może być osiągnięty, gdy stany systemów mogą być określone ilościowo. Prof R. Ginevicius był pierwszym na Litwie, który podjął się badań nad problemami ilościowej oceny różnych typów SES. Ocenę przeprowadzano w ujęciu kompleksowym. Prowadził badania i dokonywał oceny jakościowej rozwoju społecznogospodarczego poszczególnych państw i ich regionów. Badał skuteczność organizacji szkół wyższych oraz określał strategie adaptacji przedsiębiorstw budowlanych i innych instytucji w gospodarce rynkowej. Wykorzystał między innymi metody wielokryterialnego wspomagania decyzji. W referacie przedstawiono główne założenia i osiągnięcia szkoły naukowej z zakresu systemów SES.
PL
Zarysowano syntetycznie osiągnięcia wrocławskiego ośrodka wysokonapięciowego w ubiegłym 60- leciu,, z podkreśleniem roli prof. J.I. Skowronskiego w utworzeniu i rozwoju tego ośrodka. Przedstawiono krotko ważniejsze kierunki badań i ich wyniki.
EN
Achievements of Wroclaw high voltage research center have been synthetically depicted over last 60-years period, with emphasis put on the role played by prof. Skowronski in establishing and development of the center. Current research trends and related exemplary results were also briskly presented.
PL
Opracowanie zawiera próbę oceny dorobku Szkół Naukowych z cyklu „Postęp naukowo-techniczny i organizacyjny w rolnictwie". Szkoły te były organizowane przez Katedrę Mechanizacji Rolnictwa, corocznie od 1994 roku. Główne założone cele tych Szkół to: integracja środowiska (konsultacja, wymiana poglądów), rozwój kadry naukowo-badawczej poprzez: umożliwienie prezentacji własnych wyników badań na forum ogólnopolskim oraz ich rzeczową ocenę, umożliwienie publikacji wyników tych badań w Wydawnictwach Polskiej Akademii Nauk. Równocześnie celem było poszerzenie wiedzy poprzez uczestniczenie w wykładach wybitnych naukowców. W sumie w ciągu 10-ciu Szkól wygłoszono 540 referatów naukowych oraz 60 wykładów z zakresu Inżynierii Rolniczej i 15 wykładów 2 dziedzin innych - naukowych i nie tylko.
EN
The report contains and attempt to evaluate the achievements of Science Schools „Scientific and agricultural progress in agriculture". Such schools have been organised by the Chair of Agricultural Mechanisation each year from 1994. The main assumed objectives of such Schools are: environment integration (consultation, exchanging opinions), development of scientific and research staff through enabling presentation of their own research results in a nation-wide forum and their reliable evaluation, allowing for publication of such research results in the publications of the Polish Academy of Science. At the same linie, the objective was to expand the knowledge through participating in lectures of outslanding scientists. In total, during 10 years of the School, 540 scientific papers were presented and 60 lectures were done in the topic of agricultural engineering as well as 15 lectures in other areas - sciemific and other.
7
PL
Szkoła naukowa utworzona przez B. Wojciechowicza, której celem było poznanie mechanizmu zużycia ściernego łożysk ślizgowych, w swoim początkowym składzie pracowała w latach 1962-1972Autorzy tego referatu podjęli próbę przedstawienia uwarunkowań powstania tej szkoły, jej podstawowych założeń badawczych i najważniejszych osiągnięć metodologicznych oraz poznawczych.
EN
The abrasive scientific school founded by B. Wojciechowicz, which aimed at studing the mechanism of abrasive wear of hiding bearings,worked with its initial participants in year 1962-1972. The authors of this contribution have undertaken an attempt to present the origins of this school,its fundamental research assumptions and the most important methodological and cognitive achievements.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.