Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 156

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  spektrofotometria
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
PL
Wolfram jest metalem przejściowym, który występuje w skorupie ziemskiej w postaci minerałów, z których po wydobyciu jest ekstrahowany. Brakuje danych na temat chronicznych efektów kontaktu z wolframem. Wolfram metaliczny w postaci drobnego proszku jest łatwopalny i może powodować mechaniczne podrażnienie skóry i oczu. Istnieją rozpuszczalne związki wolframu, które są sklasyfikowane jako związki toksyczne, powodujące uszkodzenie oczu i zagrażające środowisku wodnemu. Celem prac badawczych była nowelizacja normy PN-Z-04221-3:1996 dotyczącej oznaczania rozpuszczalnych związków wolframu na stanowiskach pracy metodą spektrofotometryczną z rodankiem potasu. Nowelizacja normy została przeprowadzona, ponieważ norma PN-Z-04221-3 opisuje metodę, w której oznaczalność wynosi 0,25 wartości NDS, a zgodnie z normą europejską PN-EN 482 oznaczalność metody musi być w zakresie 0,1 ÷ 2 NDS. Metoda polega na zatrzymaniu aerozolu rozpuszczalnych związków wolframu na filtrze z mieszaniny estrów celulozowych, a następnie rozpuszczeniu ich w wodzie. W kolejnym etapie wolfram redukowany jest z użyciem chlorku cyny, a następnie ulega reakcji z rodankiem potasu, dając barwny kompleks, który należy ekstrahować alkoholem izoamylowym, aby następnie zmierzyć absorbancję ekstraktu na spektrofotometrze UV-Vis. Pomiary wykonano z użyciem spektrofotometru UV-Vis Heλios firmy ThermoSpectronic model Beta. Wymagania walidacyjne przedstawione w normie europejskiej PN-EN 482 zostały spełnione przy wykonywaniu pomiarów. Dzięki metodzie można oznaczać znajdujące się w powietrzu rozpuszczalne związki wolframu o stężeniach 0,1 ÷ 2 mg/m³ . Granica oznaczalności LOQ wynosi 1,875 ng. Precyzja pomiarów wynosi 5,06%, a niepewność rozszerzona 22,09%. Metoda oznaczania rozpuszczalnych związków wolframu została przedstawiona w postaci procedury analitycznej, którą zamieszczono w załączniku. Zakres tematyczny artykułu obejmuje zagadnienia zdrowia oraz bezpieczeństwa i higieny środowiska pracy będące przedmiotem badań z zakresu nauk o zdrowiu oraz inżynierii środowiska.
EN
Tungsten is a transition metal which occurs in the Earth’s crust as minerals which after being mined is extracted. There is no data on chronic effects of contact with tungsten, although fine tungsten powder is flammable and can cause mechanical irritation to skin and eyes. However, there are soluble tungsten compounds, which are classified as toxic, causing damage to the eyes, and being harmful to the aquatic environment. The aim of the study was to amend Standard No. PN-Z-04221-3 determination of soluble tungsten compounds in workplace air using spectrophotometric method with potassium thiocyanate. The amendment was performed because Standard No. PN-Z-04221-3 describes a method in which the quantification is 0.25 mg/m³ , according to European Standard No. EN 482 the quantification of method must be in range of 0.1 – 2 mg/m³ . The method is based on depositing soluble tungsten compounds on a cellulose esters filter and then dissolving them in water. Then tungsten is reduced with tin chloride, after reaction with potassium thiocyanate, tungsten becomes a complex. Tungsten complex should be extracted with isoamyl alcohol and then absorbance should be measured on a UV-Vis spectrophotometer. The tests were performed with the UV-Vis Heλios spectrophotometer by ThermoSpectronic model Beta. The validation requirements of European Standard No. EN 482 were met. With this method soluble tungsten compounds in air can be determined at concentration of 0.1 – 2 mg/m³ . The limit of quantification (LOQ) is 1.875 ng. The overall accuracy of the method is 5.06% and its relative total uncertainty is 22.09%. The method for determining tungsten has been recorded in a form of an analytical procedure (see Appendix). This article discusses problems of occupational safety and health, which are covered by health sciences and environmental engineering.
EN
Toluene in wastewater is volatile and difficult to degrade, and the longer it stays in the water, the higher is the risk. An advanced oxidation process (AOPs) has been used to degrade toluene rapidly and efficiently in wastewater by using ultraviolet light and hydrogen peroxide. Toluene in solution (initial concentration – 180 mg/dm3) with hydrogen peroxide (H2O2 dose – 2022 mg/dm3) was almost decomposed within 150 min. pH as well as the presence of various ions in waste water did not affect the degradation process. However, under strongly acidic conditions (pH less than 3), the chloride ions reduced the degradation efficiency of toluene. Based on the UV spectrophotometer and GC-MS analyses, the degradation pathways were observed: first, the methyl group was oxidized leading to the generation of benzoic acid, the benzene ring was subsequently opened by the action of hydroxyl radical, followed by the gradual decomposition of the intermediate products into small molecules such as water and carbon dioxide.
3
Content available remote Dezaktywacja termiczna katalazy z drożdży Saccharomyces cerevisiae
PL
Przeprowadzono badania wpływu temperatury w zakresie 35-50°C na aktywność katalazy wyizolowanej z drożdży Saccharomyces cerevisiae. Aktywność tę oznaczanoza pomocą elektrody tlenowej. Wyznaczono stałą wykładniczą dezaktywacji termicznej kd0 oraz energię aktywacji dla tej dezaktywacji Ed. Wskaźniki statystyczne potwierdziły zgodność danych doświadczalnych i obliczeniowych, a tym samym potwierdziły zaproponowany model matematyczny. Czas połowicznego spadku aktywności t½ katalazy Saccharomyces cerevisiae przy pH 7,0 oraz w temp. 35°C i 50°C wynosił odpowiednio 4,67 h i 0,35 h.
EN
Catalase was isolated from the Saccharomyces cerevisiae yeast and studied for activity at 35-50°C by using an O₂ electrode. The pre-exponential factor of thermal deactivation and the activation energy were detd. Statistical coeffs. showed a compliance of exptl. and computational data and thus confirmed the proposed math. model. The half-life times of the Saccharomyces cerevisiae catalase at pH 7.0 and 35°C or 50°C were 4.67 h or 0.35 h, resp.
4
Content available Metody oznaczania barwników spożywczych
EN
Food dyes are chemical substances that were developed to enhance the appearance of food by giving it artificial color. People have added colorings to food for centuries, but the first artificial food colorings were created in 1856 from coal tar. Over the years, hundreds of artificial food dyes have been developed, but a majority of them have since been found to be toxic. There is only a handful of artificial dyes that are still used in food. Food manufacturers often prefer artificial food dyes over natural food colorings, such as beta carotene and beet extract, because they produce a more vibrant color [1]. However, there is quite a bit of controversy regarding the safety of artificial food dyes. All of the artificial dyes that are currently used in food have gone through testing for toxicity in animal studies. Regulatory agencies, like the US Food and Drug Administration (FDA) and the European Food Safety Authority (EFSA), have concluded that the dyes do not pose significant health risks. Not everyone agrees with that conclusion. Interestingly, some food dyes are deemed safe in one country, but banned from human consumption in another, making it extremely confusing to assess their safety [2]. Undesirable effects of azo dyes used for coloring food products led to the development of very sensitive and selective analytical methods successfully used for their determination in various food matrices. Many different methods have been employed for the determination of synthetic dyes in food and beverages including thin layer chromatography and capillary electrophoresis [3]. However, these methods can be time consuming and may not be applicable for the simultaneous analysis of many dyes. Conventional HPLC methods have been employed for the analysis of synthetic colorants and while useful, these methods require long analysis times and large amounts of expensive solvents [4, 5]. Preparation of the test sample involves the use of various techniques such as membrane filtration due to the complexity of food products. Therefore, the development of simple, selective extraction methods together with the combination of chromatographic and spectrophotometric techniques are of great importance [6]. One of the most difficult stages of the analysis is the appropriate selection of the method for the determination of food colors. In the case of spectrophotometric methods, the main advantage is the low cost of the determination, however, the lack of specificity of the absorption spectrum usually makes it difficult to apply this method in the case of a mixture of different absorbing dyes due to the overlap of the spectra. The CE (Capillary Electrophoresis) analysis is faster and more economical compared to conventional electrophoresis and chromatography. The production of cheap capillaries and the development of on-line detection systems contributed to the development of modern capillary electrophoresis. Capillary electrophoresis has a number of types of separation. Ultimately, it is impossible to determine the one particular appropriate specific method for the determination of food dyes due to their diverse structure and chemical composition [4, 7].
PL
W pracy przedstawiana jest nowa metoda wyznaczania wspólczynników załamania na powierzchniach granicznych warstw dielektrycznych z obwiedni ich widm odbciowych. Podawane są proste wzory na współczynniki załamania na powierzchniach granicznych warstwy, które weryfikowane są teoretycznie i eksperymentalnie. Wyliczone prezentowaną metodą współczynniki załamania używane były w obliczeniach widm odbiciowych, które porównywane są z wyjściowymi widmami eksperymentalnymi.
EN
The presentation shows the new method allowing determination of refractive indices at interfaces of dielectric films. The method is basing on the analysis of envelopes of reflectance spectra. In the presentation there are shown theoretical foundations of simple mathematical formulas, describing refractive index values at film interfaces as well as experimental results that postively verified our method. In the first step, values of the refractive index at films interfaces were determined using our method. In the second step, reflectance spectra were calculated using the values of refractive indices obtained in the first step and compared with measured ones
EN
The protection provided by clothing against ultraviolet (UV) radiation has been the subject of considerable recent research. However, there is a lack of information concerned with the effect of weave structures and zinc oxide nanoparticles on these properties. A series of cotton fabrics differing in weave structure was produced and treated with zinc oxide nanoparticles. These fabrics were spectrophotometrically assessed and the UV protection factor calculated. It was found that while there was no significant difference in the Ultraviolet Protection Factor (UPF) in untreated samples, in samples treated with zinc oxide nanoparticles an increase was noticed in satin and granite weaves. There is no relationship between weave parameters and the UPF. Also between porosity and the UPF, no relationship was noticed. Thus the present study provides design guidelines for clothing manufacturers.
PL
Ochrona zapewniana przez odzież przed promieniowaniem ultrafioletowym (UV) była przedmiotem wielu badań. Brak jest jednak informacji dotyczących wpływu struktur splotów i nanocząstek tlenku cynku na te właściwości. Przedmiotem pracy było wytworzenie tkanin bawełnianych różniących się strukturą splotów, a następnie poddano te tkaniny obróbce nanocząstkami tlenku cynku. Tkaniny te zostały ocenione spektrofotometrycznie i obliczono współczynnik ochrony przed promieniowaniem UV. Stwierdzono, że chociaż nie było istotnej różnicy we współczynniku ochrony przed promieniowaniem ultrafioletowym (UPF) w nieobrabianych próbkach, w próbkach obrabianych nanocząsteczkami tlenku cynku zauważono wzrost w splocie satynowym i granitowym. Stwierdzono, że nie ma związku pomiędzy parametrami splotu a UPF. Również między porowatością a UPF nie zauważono żadnego związku. Przedstawione wyniki badań mogą być źródłem wytycznych projektowych dla producentów odzieży.
EN
Synthetic food dyes (E102, E104, E110, E122, E124, E132, E133) were concentrated by solid phase extraction on aminopropyl modified silica with aqueous sodium hydroxide or selected amines as eluents. Ponceau 4R (E124) was used as the model dye in the studies of the elution step. The recoveries of E124 differed depending on the eluent and ranged from 76% (AMP) to over 90% (TEA, imidazole, NaOH). Diluted aqueous triethanolamine (TEA) was found to be a suitable eluent for E124 but other dyes were eluted more effectively with NaOH. The solid extraction process was combined with UV/VIS spectroscopy to quantify synthetic dyes in drinks and OTC pharmaceutical tablets. The SPE-UV/VIS spectroscopic method was validated in terms of linearity, accuracy (recovery of dyes from spiked preparations), precision (repeatability, intermediate precision) and limits of detection/quantification. The method was found sufficiently fast, easy and reliable for the routine control of dyes in these types of products.
PL
W pracy opisano pomiar zawartości ceru w kamieniach do zapalniczek metodą spektrofotometryczną, która wykorzystuje tworzenie barwnego kompleksu ceru z formaldoksymem. W celu uzyskania wiarygodnych wyników, konieczne okazało się oddzielenie obecnego w próbkach żelaza. Dokonano tego wykorzystując metodę wytrącania szczawianu ceru.
EN
Determination of cerium in ferrocerium lighter flint stone by means of spectrophotometry is described. The method is based on the formation of cerium-formaldoxime complex. In order to achieve accurate results, it was necessary to separate iron which was present in the samples. It was achieved by precipitation of cerium oxalate.
PL
Eutrofizacja jezior jest jednym z najczęstszych antropogenicznych zakłóceń funkcjonowania ekosystemów wodnych. Zjawisko to przejawia się zwiększeniem żyzności akwenu głównie w wyniku nadmiaru związków azotu i fosforu. W artykule skupiono się na wpływie związków fosforu na eutrofizację wody. Obiektem badań było Jezioro Dobczyckie, które zaopatruje w wodę pitną mieszkańców Krakowa i pobliskich gmin, przez co podlega procesowi oczyszczania. W artykule przedstawiono wyniki badań stężenia fosforanów w poszczególnych etapach uzdatniania wody przy zastosowaniu metody spektrofotometrycznej. Przeprowadzone badanie wykazało, iż stężenie fosforanów w wodzie „surowej” pobranej z jeziora wynosi 0,08 mg dm-3, co wskazuje na niski stopień eutrofizacji. Stwierdzono również, że procesami pozwalającymi usunąć te związki z wody, podczas uzdatniania odbywającego się w ZUW Raba, są koagulacja i filtracja.
EN
The eutrophication of lakes is one of the most common anthropogenic disturbances in the functioning of aquatic ecosystems. This phenomenon manifests itself in increasing the abundance of aquifers mainly due to the excess nitrogen and phosphorus compounds. The article focuses on the influence of phosphorus compounds on eutrophication of water. The Dobczycki Lake, which supplies drinking water to the inhabitants of Cracow and nearby municipalities, is subject to the purification process. The article presents the results of investigations of phosphate content in various stages of water treatment using the spectrophotometric method. The study showed that the concentration of phosphate in the "raw" water taken from the lake was 0.08 mg dm-3 , which indicates a low level of eutrophication. It has also been found that the processes that allow these compounds to be removed from water during treatment in Raba ZUW are coagulation and filtration.
10
Content available remote Badanie zawartości siarczanów w wodzie i glebie w Jaskini Wierzchowskiej Górnej
PL
W niniejszej pracy zbadano zawartość anionów siarczanowych [SiO42-] w wodzie i w glebie pochodzącej z Jaskini Wierzchowskiej Górnej znajdującej się w Dolinie Kluczwody na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Pomiarów dokonano przy użyciu metody spektrofotometrycznej, za pomocą spektrofotometru Spectroquant NOVA 60. Otrzymane wyniki badań wskazują na to, że ilość oznaczanych anionów w jaskini jest mniejsza niż poza nią.
EN
The main aim of this work was to measure the concentration of sulphate anions [SiO42-] in water and soil from the Wierzchowska Cave which is located in Kluczwody valley in Jura Krakowsko-Częstochowska. The measurements were conducted using spectrophotometric method by Spectroquant NOVA 60. The results show lower concentration of the measured anions in cave soil comparing to the soil samples collected outside the cave.
PL
W pracy przedstawiono porównanie dwóch metod oznaczania fosforu w osadach ściekowych: referencyjną metodę spektrofotometryczną oraz selektywną metodę spektrometrii mas ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS). Wykonano badania materiału certyfikowanego, próbek komunalnych osadów ściekowych oraz popiołów z osadów ściekowych. Ze względu na wysoką czułość i precyzję metody ICP-MS, zoptymalizowano procedurę przygotowania próbek w celu wyeliminowania możliwości interferencji, a tym samym zafałszowania wyniku. Uzyskane wyniki wykazały, że metoda ICP-MS może być alternatywną dla metod referencyjnych oznaczania fosforu w osadach ściekowych, szczególnie przy niskich zawartościach fosforu. Może mieć również zastosowanie jako metoda dodatkowa w celu kontroli poprawności określania stężenia fosforu w osadach ściekowych metodami referencyjnymi.
EN
The paper presents a comparison of two methods for the determination of phosphorus in sewage sludge: a referenced spectrophotometric method and a selective method of inductively coupled plasma with mass spectrometry (ICP-MS). Tests of certified material, samples of municipal sewage sludge and ash from sewage sludge were made. However, due to the high sensitivity, it requires larger samples dilutions and a special mineralized samples filter. The results showed that the ICP-MS method can be an alternative for the referenced methods for determination of phosphorus in sewage sludge, especially at low levels of phosphorous. It can be also used as an additional method to control the accuracy of determining the concentration of phosphorus in the sewage sludge by referenced methods.
EN
Anaerobic digestion is a complex, multi-step biological process. Control of this process can be carried out by analyzing the parameters of dry matter, organic matter and the dry matter concentration of volatile fatty acids (VFA). The aim of the study is to assess the possibility of using near-infrared spectroscopy in the construction of calibration models of dry matter content in the fermenting mixture of substrates. The starting material included the test obtained from the pulp digestion process. The fermentation process uses mixed pulp rumble (22% dry matter content), ground corn (34.5% dry matter content) and bovine manure (3.21% dry matter content). For the obtained samples an acquisition of spectral absorbance spectra by the transmission in the wavelength range of 400 - 2170 nm was effected. These data were used to build the PLS calibration model spectrophotometer intended for the prediction of dry matter content of the substrate. The model with the best fit to the spectral data was obtained for the spectral range of 900 - 1300 nm. He is characterized by a coefficient of determination R2 of 0.95 and an error determination RMSECV ratio of 0.56 g.
PL
Fermentacja beztlenowa jest złożonym, wieloetapowym procesem biologicznym. Kontrola tego procesu może odbywać się poprzez analizowanie parametrów zawartości materii suchej, suchej materii organicznej oraz stężenia lotnych kwasów tłuszczowych (LKT). Celem pracy jest dokonanie oceny możliwości zastosowania spektroskopii bliskiej podczerwieni w zakresie budowy modeli kalibracyjnych zawartości materii suchej w fermentującej mieszance substratów. Materiał wyjściowy do badań stanowiła pozyskana z procesu fermentacji pulpa. W procesie fermentacji wykorzystano zmieszane wysłodki burczane (22% zawartości materii suchej), rozdrobnione ziarno kukurydzy (34,5% zawartości materii suchej) i gnojowicę bydlęcą (3,21% zawartości materii suchej). Dla pozyskanych próbek dokonano akwizycji widm spektralnych absorbancji metodą transmisyjną w zakresie długości fali 400-2170 nm. Dane te wykorzystano do budowy modeli kalibracyjnych PLS spektrofotometru przeznaczonego do predykcji zawartości materii suchej w substracie. Model o najlepszym dopasowaniu do danych spektralnych uzyskano dla zakresu spektralnego 900-1300 nm. Charakteryzował się on współczynnikiem determinacji R2 na poziomie 0,95 oraz błędem oznaczenia RMSECV wynoszącym 0,56 g.
EN
The aim of this study was monitoring of enzymatic oxidation of neobetanin, an interesting type of betalains which is a partially oxidized betacyanin. As it belongs to betalains, it is water soluble and non-toxic, but a presence of a few functional groups makes it very reactive. Oxidation reactions were performed using horseradish peroxidase followed by spectrophotometric and mass spectrometric detection (LC-DAD-ESI-MS/MS) of obtained products. Enzymatic oxidation of neobetanin leads to a formation of new decarboxy- and dehydro-derivatives. The main identified oxidation product is 2-decarboxy-2,3-dehydroneobetanin. Searching for all formed oxidation products is extremely important for elucidation of the betalains oxidation mechanism.
PL
Przeprowadzono badania spektrofotometryczne w zakresie UV-Vis kwaśnych roztworów CuSO4. Określono wpływ zanieczyszczeń (Fe(II), Fe(III), Ni(II), Zn(II), Al(III)) na wyniki oznaczeń stężeń jonów Cu(II). Roztwory siarczanów metali absorbują światło w dwóch zakresach spektralnych: 200-400 nm oraz 600-900 nm. W pierwszym przedziale absorpcja światła jest determinowana przez obecność akwakompleksów i kompleksów siarczanowych metali oraz jonów siarczanowych, natomiast w zakresie Vis związana jest z obecnością kompleksów siarczanowych metali. Oznaczenia analityczne należy prowadzić w zakresie spektralnym 810-820 nm, w którym zanieczyszczenia nie zakłócają odczytów absorbancji CuSO4, niezależnie od stosowanej temperatury. Poziom zanieczyszczenia roztworu należy identyfikować w zakresie długości fal 320-420 nm. Zaproponowana metoda może być stosowana do ciągłego monitorowania stężenia jonów Cu(II) w warunkach procesów technologicznych.
EN
Spectrophotometric analysis of acidic CuSO4 solutions was performed in the UV-Vis range. Influence of some contaminations (Fe(II), Fe(III), Ni(II), Zn(II), Al(III)) on Cu(II) absorbance readings was determined. Metal sulfate solutions absorb light in two spectral bands: 200-400 nm and 600-900 nm. First range corresponds to the light absorption by aqueous and sulfate metal complexes as well as sulfate ions, while absorbance in further spectral band is associated with the presence of metal sulfate complexes. For analytical purposes, the spectral range of 810-820 nm is recommended, wherein other metallic ions do not interfere with the absorbance readings for CuSO4, independently on the temperature used. The presence of impurities should be detected in the wavelength range of 320-420 nm. The proposed method can be used to continuous monitoring of Cu(II) concentrations in technological processes.
PL
Przeprowadzono badania spektrofotometryczne w zakresie UV-Vis kwaśnych roztworów NiSO4. Określono wpływ zanieczyszczeń [Co(II), Cu(II), Zn(II), Ca(II)] na wyniki oznaczeń stężeń jonów Ni(II). Roztwory siarczanu niklu absorbują światło w trzech zakresach spektralnych: 393, 657 i 719 nm. Przebieg widma zinterpretowano w powiązaniu z równowagowym składem elektrolitu. Wyznaczono współczynniki absorpcji poszczególnych form jonowych: Ni2+, NiSO4 i Ni(SO4)2 2–. Określono także wpływ temperatury na wielkość absorbancji. Oznaczenia analityczne NiSO4 należy prowadzić przy długości fali 393 nm, przy której wymienione zanieczyszczenia nie zakłócają odczytów absorbancji. Poziom zanieczyszczenia roztworu jonami Co(II) należy identyfikować w zakresie długości fal 500÷520 nm, natomiast jonami Cu(II) przy ok. 725 nm (pośrednio). Jony Zn(II) i Ca(II) nie absorbują światła w badanym zakresie spektralnym, tj. powyżej 250 nm. Zaproponowana metoda może być stosowana do ciągłego monitorowania stężenia jonów Ni(II) w roztworach nie zawierających jonów Fe(II, III).
EN
Spectrophotometric analysis of acidic NiSO4 solutions was performed in the UV-Vis range. Influence of some contaminations (Co(II), Cu(II), Zn(II), Ca(II)) on Ni(II) absorbance readings was determined. Nickel sulfate solutions absorb a light in three spectral bands: 393, 657 and 719 nm. Obtained spectra were discussed in the relation to equilibrium speciation of NiSO4 solutions. Absorption coefficients of the individual nickel species Ni2+, NiSO4 and Ni(SO4)2 2– were found. For analytical purposes, the wavelength of 393 nm is recommended, wherein investigated metallic ions do not interfere with the absorbance of NiSO4. The presence of Co(II) should be detected in the wavelength range of 500÷520 nm, while for Cu(II) the wavelength of 725 nm should be used. Zn(II) and Ca(II) ions do not absorb the light in the investigated spectral range, i.e. above 250 nm. The proposed method can be used to continuous monitoring of Ni(II) concentrations in the solutions in the absence of Fe(II, III) ions.
17
Content available remote Barwa remontowanej fasady ceglanej
PL
W artykule przedstawiono charakterystykę podstawowych metod oznaczania boru w próbkach środowiskowych. Opisano wykonanie oznaczeń wybraną metodą oraz czynniki przeszkadzające w oznaczeniach. Przedstawiono zastosowanie poszczególnych metod i ich ograniczenia w analityce boru. Ponadto opisano występowanie boru w środowisku przyrodniczym oraz jego wpływ na roślinność i na organizmy żywe.
EN
The paper presents the characteristics of the basic methods for determination of boron in environmental samples. The specifi cation about chosen method with the interference factors during analysis was described. Also, the application of described methods and their limitations in analysis of boron were given. The presence of boron in the natural environment and its impact on vegetation and living organisms were presented.
PL
Metody pomiaru barwy w żywności to rozległy temat. Aby zrozumieć ich ideę, niezbędna jest wiedza spoza zakresu technologii żywności. Artykuł ma na celu wyjaśnienie czytelnikowi podstawowych zagadnień związanych z barwą i systemami wizyjnymi, a także przedstawienie metod analizy sensorycznej oraz instrumentalnej wykorzystywanych w pomiarach barwy artykułów spożywczych.
EN
Methods of measuring food color is a vast subject. To understand the concept of them requires knowledge outside the scope of food technology. Article explains the basics issues of color and visual systems, and presents methods of sensory analysis and instrumental measurements of color used in food products.
20
Content available remote Badanie przebiegu procesów deemulgacji za pomocą metod spektrofotometrycznych
PL
W pracy przedstawiono badania dotyczące zagadnienia procesu rozwarstwiania się układów emulsyjnych. Dokonano porównania wpływu różnego stężenia deemulgatora dodanego do emulsji O/W na proces deemulgacji. Do rozważań wykorzystano emulsję olej w wodzie o stężeniu 6%, ponieważ takie emulsje mają praktyczne zastosowanie w przemyśle oraz występują w oczyszczalniach ścieków. Do obserwacji rozwarstwienia się faz w emulsji użyto metod spektrofotometrycznych.
EN
The paper deals with the investigations into de-emulsification process. An influence of de-emulsifying agent amount was studied and changes in time of emulsion concentrations were recorded. Oil-in-water emulsions of 6% concentration were used as experimental media. Such emulsions have a practical application in industry and wastewater treatment plants. Separation of phases was observed using spectrophotometric methods.was
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.