Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 77

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  marchew
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
EN
This study deals with utilization of milled stems and leaves of carrot (Daucus carota) for the adsorptive removal of Pb(II) and Cd(II) from the aqueous solution. Carrot was bought in the local grocery, it was dried at the laboratory temperature and milled. Prepared material was analysed by the infrared spectrometry which confirms good structural homogeneity of the sample. Kinetic measurements were performed for estimation of adsorption equilibrium time. Equilibrium of Pb(II) adsorption was established after 6 hours of contact time, equilibrium of Cd(II) adsorption was established after 24 hours of contact time. The isotherms’ measurements were realized with the contact time 24 hours for the estimation of adsorption capacities of the studied sorbent. Adsorption capacities were around 47 mg/g for Cd(II) and 154 mg/g for Pb(II). Changes of pH values of the sorption solutions were negligible but some amount of Ca(II), Mg(II), K(I) and Na(I) ions was released to the solution during adsorption process. Daucus carota stems and leaves exhibit good sorption capacities and they could be utilized for adsorptive removal of Pb(II) and Cd(II) ions from the aqueous solutions.
PL
Artykuł dotyczy wykorzystania zmielonych łodyg i liści marchwi (Daucus carota) do adsorpcyjnego usuwania Pb (II) i Cd (II) z roztworu wodnego. Marchewkę kupiono w lokalnym sklepie spożywczym, wysuszono w laboratorium i zmielono. Przygotowany materiał analizowano za pomocą spektrometrii w podczerwieni, co potwierdziło dobrą jednorodność strukturalną próbki. Pomiary kinetyczne przeprowadzono w celu oszacowania czasu osiągnięcia równowagi adsorpcji. Równowagę adsorpcji Pb (II) ustalono po 6 godzinach czasu kontaktu, równowagę adsorpcji Cd (II) ustalono po 24 godzinach czasu kontaktu. Pomiary izoterm wykonano z czasem kontaktu 24 godziny w celu oszacowania zdolności adsorpcji badanego sorbentu. Zdolności adsorpcyjne wynosiły około 47 mg / g dla Cd (II) i 154 mg / g dla Pb (II). Zmiany wartości pH roztworów sorpcyjnych były znikome, ale pewna ilość jonów Ca (II), Mg (II), K (I) i Na (I) została uwolniona do roztworu podczas procesu adsorpcji. Łodygi i liście Daucus carota wykazują dobre zdolności sorpcyjne i można je wykorzystać do adsorpcyjnego usuwania jonów Pb (II) i Cd (II) z roztworów wodnych.
EN
As carrot seeds are notoriously slow to germinate and are often irregular in breaking dormancy, new methods of stimulation are still sought. This study examines for the first time the effect of an algal extract and static magnetic field (SMF) and their synergistic effect on carrot seeds germination. The algal extract, produced from freshwater macroalgae - Cladophora glomerata, was used directly to the paper substrate at a dose of 20, 40, 60, 80 and 100 %. The exposure of seeds to the magnetic field (500 mT and 1 T) was applied for 3, 6 and 12 min. The highest germination ability of carrot seedlings was observed for 20 and 80 % algal extract. The weakest germination was observed for the highest concentration of algal extract causing the highest amount of abnormal and dead seedlings. Parallel use of seeds stimulated with magnetic field and algal extract did not increase the number of germinated seeds significantly. Carrot’s seeds treated with algal extract showed increased content of elements - macro- Ca, K, Mg, S and microelements Cu, Fe, Mn and Zn. Future experiments are required to confirm the stimulation effect of algal extract (optimal concentration) and magnetic field (various induction values) on seeds germination.
EN
The study determined the usefulness of dried carrot as a raw material for the production of feed pellet. The influence of relative humidity of ground carrot dried on the hardness, specific density and absorbability of the granulated product was investigated. The results were compared to the hardness, density and absorbability of the dried, unchopped carrot root sections. The relative humidity of the raw material was: 12, 18, 24%. It was found that with increasing relative humidity of raw material from crushed dried carrot, the hardness of the granulate increases and its specific density and absorption coefficient decrease.
PL
W pracy określano przydatność suszonej marchwi jako surowca do produkcji granulatu paszowego. Badano wpływ wilgotności względnej rozdrobnionego suszu marchwiowego na twardość, gęstość właściwą i nasiąkliwość wyprodukowanego z niego granulatu. Wyniki porównywano do wartości twardości, gęstości właściwej i nasiąkliwości wysuszonych, nierozdrobnionych odcinków korzenia marchwi. Wilgotność względna surowca wynosiła: 12, 18, 24%. Stwierdzono, że wraz ze zwiększeniem wilgotności względnej surowca z rozdrobnionego suszu z marchwi zwyczajnej następuje wzrost twardości granulatu oraz spadek jego gęstości właściwej i współczynnika nasiąkliwości.
EN
The objective of the paper was assessment of the selected qualities of carrot from retailer's shops, organic and traditional food shops in Krakow. The following quality parameters of the fruit pulp were investigated: content of extract, sugars, polyphenols, nitrite, flavonoids, beta-carotene, colour, and antioxidant activity. The investigation shows that the content of nitrogen (V) in the samples of carrot from traditional cultivations was higher than in case of carrot from organic crops, and in case of a sample from traditional cultivation it exceeds the admissible norms. However, the research which was carried out provides no justification for the statement that the content of nitrate (III) depends on the production system of carrot. The research on the content of polyphenols, flavonoids and antioxidant activity of juice proved the increased antioxidant ability of carrot that was traditionally cultivated with reference to carrot cultivated organically. However, the differences were not statistically confirmed. Betacarotene content in all samples was comparable regardless the cultivation system. Content of extracts, total carbohydrates and sucrose was significantly higher for carrot from traditional crops than for ecocarrot.
PL
Celem pracy była ocena wybranych cech jakościowych marchwi pochodzącej ze sklepów, z żywnością ekologiczną i konwencjonalną, na terenie miasta Krakowa. W przeprowadzonym doświadczeniu oceniano następujące parametry jakościowe soku przecierowego: zawartość ekstraktu, cukrów, polifenoli, azotynów i azotanów, flawonoidów, β-karotenu oraz oceniano barwę i aktywność przeciwutleniającą. Z przeprowadzonych badań wynika, że zawartość azotanów (V) w próbkach marchwi z upraw konwencjonalnych była wyższa niż w marchwi z upraw ekologicznych, a w jednej z próbek z upraw konwencjonalnych przekracza dopuszczalne normy. Jednak przeprowadzone badania nie dają podstaw do twierdzenia, że zawartość azotanów (III) uzależniona jest od systemu produkcji marchwi. Badanie zawartości polifenoli, flawonoidów oraz aktywności przeciwutleniającej soków wykazały zwiększoną zdolność antyoksydacyjną marchwi z uprawy konwencjonalnej w odniesieniu do marchwi uprawianej systemem ekologicznym, jednak różnice te nie zostały potwierdzone statystycznie. Zawartość β-karotenu we wszystkich próbkach była porównywalna niezależnie od systemu upraw. Zawartość ekstraktu, węglowodanów ogółem oraz sacharozy była istotnie większa dla marchwi z upraw konwencjonalnych niż dla eko marchwi.
EN
Field study was conducted between 2011 and 2012 to determine the effects of liquid manure injected into plant row just before planting carrot in strip tillage. Strip tillage machine consisted of four units attached to frame. Every unit included shank, covering discs and rolling basket. The applicator consisted of a plastic tank mounted on the top of frame, valve, delivery hoses and injection tubes installed just after shanks. Average tillage depth was 20 cm and injection one: 10 cm. Strip tillage was compared with mouldboard ploughing. The new technology was safe for carrot plants. Plant emergence and root quality were not affected by injection of swine manure into plant row. Yield of roots obtained after mineral and organic fertilization was similar. Results of the study show, that injection of liquid swine manure in strip tillage is possible in carrot production, but further studies are needed to optimize technology.
PL
W latach 2011-2012 przeprowadzono ścisłe doświadczenie polowe, w którym oceniano wpływ wgłębnej aplikacji gnojowicy, wykonanej bezpośrednio przed siewem, rzędowo, przy użyciu agregatu do pasowej uprawy roli na wzrost i plonowanie marchwi. Agregat składał się z czterech sekcji, zbudowanych z zęba, pary talerzy i wałka strunowego. Ze zbiornika nabudowanego na ramie agregatu nawozy organiczne były doprowadzane wężami do rur znajdujących się bezpośrednio za zębami. Uprawę roli wykonywano na głębokość 20 cm a aplikację nawozów na 10 cm. Pasową uprawę roli porównywano z tradycyjną uprawą płużną. Nowa technologia okazała się bezpieczna dla roślin marchwi. Nie stwierdzono wpływu doglebowej aplikacji gnojowicy w rzędzie na wschody roślin ani jakość korzeni spichrzowych. Plon korzeni uzyskany po nawożeniu świńską gnojowicą był zbliżony do uzyskanego po nawożeniu mineralnym. Wyniki przeprowadzonego doświadczenia świadczą, że w uprawie marchwi jest możliwe zastosowanie pasowej uprawy roli wraz z doglebową aplikacją gnojowicy w rzędzie roślin, jednakże konieczne są dalsze badania nad optymalizacją technologii.
EN
The quality of the organically produced fruit and vegetables is a frequent subject of research, but very few authors have investigated the differences in the content of biologically active compounds in organic agricultural crops depending on the age of the organic farms. At the same time, many studies have shown that the soil and the whole agroecosystems need time to stabilize after conversion of land to organic production. It suggests that in a mature, stable organic system one could expect higher yields and high quality of the crops. The aim of this study was to verify the following hypotheses: (1) the content of bioactive compounds in agricultural and horticultural crops is higher when they come from the organic production system compared with the conventional crops; (2) the content of bioactive compounds in crops is higher when they come from organic farms applying organic production standards for many years compared to those from the recently converted farms. The research material consisted of potato tubers (Irga variety), carrot roots (Flacoro variety) and apple fruit (varieties Idared and Antonówka) produced in (a) conventional farms, (b) organic farms in the second or third year after conversion, (c) organic farms in the fifth or sixth year after conversion, (d) organic farms over eight years after conversion. The collected fruit and vegetable samples were analyzed for dry matter, vitamin C, polyphenols, phenolic acids, flavonoids, carotenoids and chlorophylls. The results confirm the higher content of bioactive compounds in apples and carrots produced in organic compared to the conventional farms (this applies to most of the tested compounds in apples and total polyphenols & phenolic acids in carrots). At the same time, there was no significant impact of the production system on the content of the tested compounds in potato tubers (with the exception of ferulic acid and rutin, which were found in higher contents in the conventional tubers). In case of potatoes there was also no significant effect of the age of organic farms on the chemical composition of tubers. The exception was again ferulic acid and rutin, which, however, were found in higher contents in tubers from <3-year-old organic farms compared to those converted before 5-6 years. For carrots, the results did not confirm the hypothesis about the effect of time after conversion on the crop quality - the total content of polyphenols was highest in the carrot roots coming from the <3-year-old farms, significantly lower in the 5-6-year-old farms, and the lowest in the oldest (>8-year-old) farms; similar trends were found for phenolic acids and flavonoids (total). For carotenoids, dry matter and vitamin C no statistically significant differences were found between the carrot samples depending on the age of organic farms. In case of apple fruit, only 5-6-year-old and >8-year-old orchards were compared. Similarly to carrots, apple fruit from older (>8-year-old) orchards contained significantly lower contents of many of the tested compounds (flavonoids, carotenoids, chlorophylls) and dry weight compared with fruit from the younger (5-6-year old) orchards. However, the total content of polyphenols in apple fruit did not differ significantly depending on the age of organic farms. In conclusion, the study did not confirm the hypothesis that the content of bioactive compounds in plants is higher when they come from the farms applying organic production standards for many years compared to those just recently converted. In order to assess what other factors (agronomic practices, soil, weather, climate) affected the quality of agricultural products to a greater extent than the period of organic cultivation, the study should be continued on a wider scale.
PL
Jakość produktów rolnictwa ekologicznego jest częstym tematem prac badawczych, jednak bardzo niewiele jest prac pokazujących różnice w zawartości związków biologicznie czynnych w ekologicznych płodach rolnych w zależności od czasu stosowania ekologicznych metod produkcji. Tymczasem wiele badań wskazuje, że gleba i cały system przyrodniczy gospodarstwa ekologicznego potrzebują czasu, aby się ustabilizować. Tylko wtedy można oczekiwać dobrych i trwałych plonów oraz wysokiej jakości otrzymywanych płodów rolnych. Dlatego też celem prezentowanych badań była weryfikacja następujących hipotez badawczych: (1) zawartość związków bioaktywnych w surowcach roślinnych jest wyższa wówczas, gdy pochodzą one z ekologicznego systemu produkcji niż z konwencjonalnego; (2) zawartość związków bioaktywnych w surowcach roślinnych jest wyższa wtedy, gdy pochodzą one z gospodarstw ekologicznych prowadzonych od wielu lat metodami ekologicznymi w porównaniu do surowców z gospodarstw ekologicznych, które od niedawna stosują tę metodę produkcji. Materiał badawczy stanowiły bulwy ziemniaka odmiany Irga, korzenie marchwi odmiany Flacoro oraz owoce jabłoni odmiany Idared i Antonówka pochodzące z gospodarstw (a) konwencjonalnych, (b) ekologicznych w drugim lub trzecim roku od momentu rozpoczęcia produkcji ekologicznej, (c) w piątym lub szóstym roku od momentu rozpoczęcia produkcji ekologiczne, (d) powyżej 8 lat od momentu rozpoczęcia produkcji ekologicznej. W próbkach owoców i warzyw oznaczono zawartość suchej masy, witaminy C, polifenoli ogółem, kwasów fenolowych, flawonoidów, karotenoidów i chlorofili. Wyniki potwierdzają wyższą zawartość związków bioaktywnych w jabłkach oraz marchwi z gospodarstw ekologicznych w porównaniu do tych z produkcji konwencjonalnej (dotyczy to większości badanych związków w jabłkach oraz polifenoli ogółem i kwasów fenolowych w marchwi). Jednocześnie nie stwierdzono wpływu systemu produkcji na zawartość badanych związków w bulwach ziemniaka (z wyjątkiem kwasu ferulowego i rutyny, których było więcej w bulwach z produkcji konwencjonalnej). W przypadku ziemniaków nie stwierdzono również prawie żadnych istotnych zależności w zakresie wpływu czasu prowadzenia gospodarstwa w sposób ekologiczny na skład chemiczny bulw. Wyjątkiem były kwas ferulowy oraz rutyna, których jednak było więcej w bulwach ziemniaka z gospodarstw <3-letnich niż 5-6-letnich. W przypadku marchwi stwierdzono zależności odwrotne do założonych w hipotezie - zawartość polifenoli ogółem była najwyższa w korzeniach marchwi uprawianych w <3letnich gospodarstwach, mniejsza w 5-6-letnich, i najmniejsza w ponad 8-letnich; podobne tendencje stwierdzono dla kwasów fenolowych ogółem i flawonoidów ogółem. Dla karotenoidów, suchej masy i witaminy C nie stwierdzono statystycznie istotnych różnic pomiędzy próbkami w zależności od czasu prowadzenia gospodarstwa ekologicznego. W przypadku jabłek badano tylko sady 5-6-letnie i ponad 8-letnie, nie badano sadów młodych, <3-letnich. Podobnie jak w przypadku marchwi, stwierdzono istotnie mniejszą zawartość wielu badanych związków (flawonoidów, karotenoidów, chlorofili), a także suchej masy w jabłkach z sadów > 8-letnich w porównaniu z sadami 5-6-letnimi, natomiast poziom polifenoli ogółem w owocach nie różnił się istotnie w zależności od wieku gospodarstw ekologicznych. Podsumowując, w badaniach nie potwierdzono hipotezy mówiącej, że zawartość związków bioaktywnych w surowcach roślinnych jest wyższa wtedy, gdy pochodzą one z gospodarstw ekologicznych prowadzonych od wielu lat metodą ekologiczną w porównaniu do tych od niedawna stosujących tę metodę produkcji. W celu oceny, jakie inne czynniki (agrotechniczne, glebowe, pogodowe, klimatyczne) wpłynęły na jakość płodów rolnych w większym stopniu niż czas stosowania ekologicznych metod produkcji, badania powinny być kontynuowane na szerszym materiale doświadczalnym.
PL
Najbardziej popularnymi pod względem spożycia w Polsce są odmiany marchwi o tradycyjnym pomarańczowym zabarwieniu korzenia. Alternatywę mogą stanowić odmiany o purpurowym, białym czy żółtym zabarwieniu korzenia jako element wzbogacający ofertę przetworów z marchwi oraz jako źródło składników bioaktywnych w żywności. W badaniach preferencji konsumentów do spożycia kolorowych odmian marchwi posłużono się anonimową ankietą składającą się z 12 pytań oraz metodą skali hedonicznej przy ocenie akceptacji smaku surowej marchwi o różnym zabarwieniu korzenia oraz jej przetworów. W badaniu wzięło udział 52 ankietowanych, w tym 27 kobiet oraz 25 mężczyzn w przedziale wiekowym 20 do 26 lat. Przed rozpoczęciem oceny metodą skali hedonicznej badający zostali przeszkoleni w zakresie metodyki oraz procedury badania. Oceny preferencji metodą ankietową oraz skali hedonicznej dokonywano w laboratorium specjalistycznym do oceny sensorycznej w Katedrze Mikrobiologii i Technologii Żywności UTP. 25% spośród badanych konsumentów spożywało wcześniej kolorowe odmiany marchwi (biała, żółta, purpurowa), co może wynikać z faktu, że nie są one produktem szeroko dostępnym na rynku. Marchew świeża oraz soki z marchwi są preferowane przez konsumentów w porównaniu do pozostałych badanych przetworów z marchwi (marchwi konserwowej, mrożonej i gotowanej), co może być wynikiem obniżenia właściwości organoleptycznych podczas obróbki. Konsumenci preferują marchew pomarańczową od pozostałych kolorowych odmian marchwi, co potwierdza jej powszechne użycie w przetwórstwie, tradycje kulinarne oraz łatwy dostęp na rynku.
EN
The most popular in Poland in terms of consumption are varieties of carrot with a traditional orange-colored root. An alternative may be avarieties of carrots with purple, white or yellow color of the root as a raw material enriching an offer of processed products of carrots and as an important source of bioactive components in food. In a study of preferences for consumption of colored varieties of carrots were used anonymous questionnaire consisting of 12 questions and hedonic scale method when assessing the taste of raw carrots acceptance of a different color root and its products. The study involved 52 respondents, including 27 women and 25 men aged 20 to 26 years old. Before starting the evaluation method of hedonic scalę respondents been trained in the methodology and procedures of the research. Assessment of preferences based on ąuestionnaires and hedonic rate scale was carried out in the specialist laboratory for sensory evaluation in the Department of Microbiology and Food Technology at the University of Science and Technology in Bydgoszcz. 25% of respondents earlier consumed colored varieties of carrot (white, yellow, purple) which may result from the fact that they are not a product widely available on the market. Fresh carrots and carrot juice are preferred by consumers in comparison to the other tested processed products from carrot (carrots canned, frozen and cooked), which may be the result of a reduction in organoleptic properties during processing. Consumers prefer orange carrots from the other colored varieties of carrots, which confirms its widespread use in manufacturing, culinary traditions, and easy access on the market.
PL
Celem przeprowadzonych badań była analiza sensoryczna przetworów uzyskanych z kolorowych odmian marchwi jako źródła innowacji dla rodzimego przetwórstwa marchwi. W testach sensorycznych przeprowadzonych w laboratorium do oceny sensorycznej w Katedrze Mikrobiologii i Technologii Żywności w Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy (KMiTŻ UTP) wzięło udział 35 osób, 27 kobiet i 8 mężczyzn. W czasie analizy sensorycznej konsumenci oceniali 4 odmiany marchwi (Nerac - pomarańczowa, Yellowstone - żółta, White Satin - biała i Deep Purple - purpurowa) w 5 różnych przetworach (marchew świeża, mrożona, gotowana, konserwowa, sok z marchwi) pod względem barwy, smaku i zapachu. Przetwory z marchwi przygotowano w Pracowni Gastronomicznej KMiTŻ UTP. Wyniki badań wykazały, że przetwory z marchwi pomarańczowej zostały ocenione najlepiej, co świadczy o wysokiej akceptacji do szerokiego zastosowania w przetwórstwie pomarańczowych odmian marchwi. Najbardziej preferowanym pod względem wyróżników jakościowych przetworem z marchwi jest sok świeży. Przetwory z marchwi czarnej (purpurowej) oraz marchwi białej uzyskały niższe oceny w stosunku do adekwatnych przetworów z marchwi pomarańczowej oraz żółtej, co w mniejszym stopniu predysponuje marchew białą oraz czarną do szerszego wykorzystania w przetwórstwie. Wysokie oceny w analizie organoleptycznej przetworów z marchwi żółtej predysponują odmiany o korzeniu o żółtym zabarwieniu do szerszego wykorzystania w przetwórstwie marchwi.
EN
The aim of this study was sensory analyze of products with colored varieties of carrots as a source of innovation for the domestic processing carrots. In sensory tests conducted in the laboratory for sensory evaluation in the Department of Microbiology and Food Technology at the University of Science and Technology in Bydgoszcz (UTP) was attended by 35 people, 27 women and 8 men. During the sensory analysis consumers evaluated four varieties of carrots (Nerac - orange, Yellowstone - yellow, White Satin - White and Deep Purple - purple) in 5 different preparations (carrots fresh, frozen, cooked, canned carrot juice) in terms of color, taste and smell. Products with carrots prepared at the Laboratory of Culinary UTP. The results showed that products with orange carrots were evaluated best, reflecting the high level of acceptance for widespread use in manufacturing varieties of orange carrots. The most preferred in terms of parameters is fresh carrot juice. Prepared with black (purple) carrots and white carrol received a lower score in relation to adequate products with orange and yellow carrots, which predisposes to lesser extent white and black carrots for wider use in processing. Good grades in the organoleptic analysis gi products with yellow carrot with predispose the yellow root to wider use in the processing of carrots.
EN
The increasing use of modern information technology in agriculture involves an ever wider range of production, planning, monitoring and marketing processes. Information technologies are being applied in animal and plant production, and recent decades have witnessed a dynamic growth in research into artificial intelligence and thus into advisory (expert) systems such as artificial neuron networks. Obviously this is not the result of a coincidence or a temporary trend, this dynamic development has been made possible thanks to the rapid advancement of computer technology, allowing ever increasing speeds and volumes of data collection and processing. A large number of research-scientific work with the use of computer image analysis, computer-aided decision making and state of the art modelling tools, including artificial neuron networks, is carried out within the scope of agricultural engineering. The computer-aided decision making process in the area of the qualitative assessment of agri-food products is one of those areas using computer image analysis and neuron modelling. The objective of this research project was to develop and describe a computer image analysis method based on the example of carrots and lyophilisation dehydrates for the purpose of the qualitative assessment and classification of individual categories in the analysed sample in terms of quality.
PL
Zastosowanie coraz bardziej nowoczesnych technologii informatycznych w rolnictwie obejmuje coraz szerszy zakres procesów produkcji, planowania, monitorowania i marketingu. Stosowane techniki informatyczne wykorzystuje się w technologii produkcji zwierzęcej oraz roślinnej. W ciągu ostatnich dekad można zaobserwować dynamiczny rozwój badań nad sztuczną inteligencją, a tym samym nad badaniami w zakresie systemów doradczych (ekspertowych), jak również nad sztucznymi sieciami neuronowymi. Oczywiście nie jest to wynik zbiegu okoliczności czy rezultat chwilowej mody. Ten burzliwy rozwój jest możliwy dzięki szybkiemu postępowi techniki komputerowej, która umożliwia zapamiętywanie coraz większej liczby danych oraz coraz szybsze jej przetwarzanie. Duża liczba prac badawczo-naukowych z wykorzystaniem komputerowej analizy obrazów, komputerowego wspomagania decyzji i nowoczesnych narzędzi modelowania, jakimi są sztuczne sieci neuronowe, realizowana jest w ramach inżynierii rolniczej. Jednym z obszarów wykorzystywania komputerowej analizy obrazów i modelowania neuronowego jest wspomaganie podejmowania decyzji w zakresie oceny jakościowej produktów rolno-spożywczych. Celem projektu badawczego było opracowanie i charakterystyka metody komputerowej analizy obrazów na przykładzie korzeni marchwi oraz suszu liofilizacyjnego do oceny jakościowej i klasyfikacji poszczególnych klas w badanej próbie pod względem jakości.
PL
W artykule zwrócono uwagę na wymagania technologiczne związane z przechowywaniem warzyw, w tym na zachodzące w nich po zbiorze procesy życiowe, przede wszystkim oddychanie i transpirację. Poddano ocenie konwencjonalne, bezpośrednie systemy chłodzenia stosowane w chłodniach. Zaprezentowano zaprojektowane i wykonane, prototypowe urządzenie chłodnicze przeznaczone do przechowywania marchwi, będące pośrednim układem chłodzenia. W celu weryfikacji założeń, poddano je praktycznej ocenie w warunkach eksploatacyjnych. Omówiono przebieg testu przechowalniczego wraz z oceną jakości marchwi po półrocznym okresie jej przechowywania.
EN
The requirements for storage of vegetables are presented and metabolic changes in these products are described. Conventional direct refrigerating systems for these applications are analyzed. The new design of indirect refrigerating plant for carrots is presented. Assessment in real operating conditions is done. The quality of carrots after six months of cold storage is examined.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące zmian zawartości błonnika pokarmowego i jego frakcji w marchwi i ziemniakach pod wpływem obróbki cieplnej, tj. gotowania w wodzie i parze oraz pieczenia. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że analizowane warzywa charakteryzowały się dużym zróżnicowaniem pod względem zawartości błonnika pokarmowego i poszczególnych frakcji. Zawartość błonnika pokarmowego pod wpływem obróbki cieplnej zmieniała się
EN
This article presents the results of research on changes in the content of dietary fiber and its fractions in carrots and potatoes under the influence of heat treatment, such as boiling, steaming and baking. On the basis of these results, it was found that the vegetables selected for the study were characterized by high diversification of dietary fiber and the fractions, and the change in dietary fiber under the influence of heat treatment.
EN
The paper presents a prototype of a combined aggregate for forming ridges, developed under the target oriented project, in collaboration Industrial Institute of Agricultural Engineering in Poznan with the BOMET Węgrów company. The results of prototype tests are shown, with regard to the quality of forming ridges in various versions of aggregate.
PL
Przedstawiono prototyp kombinowanego agregatu do formowania redlin, opracowany w ramach projektu celowego, we współpracy Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych w Poznaniu z firmą BOMET Węgrów. Omówiono wyniki badań prototypu w zakresie jakości formowania redlin agregatem w różnych wersjach roboczych.
PL
W pracy- przedstawiono wstępny model obliczeniowy zjawisk wymiany ciepła i masy zachodzących w komorze składowej warzyw. Przedstawiono wyniki obliczeń parametrów powietrza (prędkości, temperatury i wilgotności względnej) i porównanie ich z wynikami pomiarów przeprowadzonych w chłodni podczas przechowywania marchwi. Szeroko omówiono możliwe przyczyny rozbieżności pomiędzy zmierzonymi a obliczonymi wartościami parametrów powietrza oraz związane z tym kierunki dalszych badań zmierzające do uzyskania bardziej wiarygodnego modelu obliczeniowego. Modelowanie numeryczne przeprowadzono z wykorzystaniem programu ANSYS Fluent 14.5.
EN
A preliminary numerical model of heat and mass transfer in cold storage chamber for carrots has been presented in this paper. The results of numerical simulations (velocity, temperature and relative humidity of air) have been shown and compared with results of measurements taken in a cold room in normal storage conditions. The possible causes of differences between measured and calculated results were widely discussed and directions for further investigations towards achieving improved, more reliable numerical model were formulated. Numerical simulations were performed in ANSYS Fluent 14.5.
EN
Cost analysis of manual and machine works related to production of carrots was carried out in the context of supply of the fresh vegetables market for four technological variants of a varied level of works mechanization in a horticultural farm, where the surface of carrot crop was 3.67 ha. Technology based on the use of machines applied previously for agricultural production in small-area farms with a great participation of human labour was accepted as a basic carrot production technology. Based on the analysis of possibilities of using new solutions of machines in the previous production technology, variants were developed, the assumption of which was reduction of costs of manual and mechanical works. For the developed four variants of carrot production technology, incurred human labour costs and costs of machines and tools exploitation were determined. Minimal costs of human labour and machine exploitation were accepted as a criterion of selection of the best variant. 4th variant, which was characterized with the lowest costs of human labour and machines exploitation, which constituted 12,570 PLN·ha-1 was recognized as optimal, from among four developed and recommended for use in small area horticultural farms. Costs of human labour and machines exploitation in this variant were lower than the costs incurred in the 3rd variant by 5,100 PLN·ha-1, in the 2nd variant by 9,995 PLN·ha-1, and by 13,536 PLN·ha-1 than calculated in the 1st variant.
PL
Przeprowadzono analizę kosztów prac ręcznych i maszynowych produkcji marchwi na zaopatrzenie rynku warzyw świeżych dla czterech wariantów technologicznych o zróżnicowanym poziomie zmechanizowania prac w gospodarstwie ogrodniczym, w którym powierzchnia uprawy marchwi wynosiła 3,67 ha. Za podstawową technologię produkcji marchwi przyjęto technologię opartą na wykorzystaniu maszyn stosowanych wcześniej do produkcji rolniczej w gospodarstwach małoobszarowych z dużym udziałem pracy ludzkiej. Na podstawie analizy możliwości zastosowania w dotychczasowej technologii produkcji nowych rozwiązań maszyn, opracowano warianty, których założeniem było zmniejszenie kosztów prac ręcznych i mechanicznych. Dla opracowanych czterech wariantów technologii produkcji marchwi określono poniesione koszty pracy ludzkiej i koszty eksploatacji maszyn i narzędzi. Za kryterium wyboru najlepszego wariantu przyjęto minimalne koszty pracy ludzkiej i eksploatacji maszyn. Za optymalny, spośród czterech opracowanych i zalecanych do stosowania w małoobszarowych gospodarstwach ogrodniczych, uznano wariant IV, charakteryzujący się najniższymi kosztami pracy ludzkiej i eksploatacji maszyn wynoszącymi 12 570 zł·ha-1. Koszty pracy ludzkiej i eksploatacji maszyn w tym wariancie były niższe od ponoszonych w wariancie III o 5 100 zł·ha-1, w II o 9 995 zł·ha-1, i o 13 536 zł·ha-1 od wyliczonych w wariancie I.
PL
Przedstawiono wyniki badań, których celem była ocena smarowania narzędzia tnącego, jako sposobu zmniejszania energochłonności procesu cięcia wybranych produktów spożywczych. W badaniach jako zmienne wejściowe przyjęto: kąt ostrza noża oraz prędkość cięcia. Jako środka smarnego używano oleju rzepakowego. Zastosowanie smarowania narzędzia spowodowało zmniejszenie energochłonności jednostkowej procesu cięcia zarówno sera, jak i marchwi dla wszystkich punktów planu badań. Uzyskane różnice energochłonności okazały się być nieistotne statystycznie, jednak wydają się być istotne z punktu widzenia praktycznego wykorzystania tej technologii. Dla wszystkich metod cięcia i materiałów zaobserwowano istotny wpływ kąta ostrza i prędkości na energochłonność procesu.
EN
The research results, the purpose of which was to assess lubrication of the cutting device as a method of decreasing energy consumption of the cutting process of the selected food products were presented. Angle of a knife edge and the speed of cutting were accepted in the research as input variables. Rape oil was used as a lubricating measure. Lubrication of a tool resulted in the decrease of the unit energy consumption of the cutting process of both cheese and carrot for all points of the research plan. The obtained differences of energy consumption proved to be statistically insignificant, however, they seem to be significant from the practical point of view of using technology. For all cutting methods and materials, a significant influence of the knife angle and the speed on the energy consumption of the process was observed.
PL
Celem badań była ocena zawartości związków biologicznie czynnych zawartych w sokach warzywnych (buraczanym, marchwiowym i pomidorowym), pochodzących z certyfikowanej produkcji ekologicznej oraz z produkcji konwencjonalnej, zakupionych w sklepach z żywnością ekologiczną i konwencjonalną. Analizy wykazały,że soki warzywne ekologiczne charakteryzowały się istotnie wyższą zawartością suchej masy i kwasów fenolowych ogółem niż ich odpowiedniki konwencjonalne. W grupie soków ekologicznych najwyższą zawartością suchej masy i kwasów fenolowych ogółem charakteryzował się sok marchwiowy. Soki warzywne konwencjonalne zawierały istotnie więcej witaminy C, flawonoidów ogółem i karotenoidów ogółem w porównaniu z ich odpowiednikami ekologicznymi. W grupie soków konwencjonalnych sok buraczany był najzasobniejszy w witaminę C, natomiast sok pomidorowy był najzasobniejszy zarówno we flawonoidy ogółem, jak też w karotenoidy ogółem. Badania wartości odżywczej soków rynkowych mają znaczenie dla konsumentów, jednak wyniki nie zależą tylko od zastosowanej agrotechniki, ale także od czynników odmianowych i przetwórczych.
EN
The aim of the study was to evaluate the content of bioactive compounds in the vegetable juices (beetroot, carrot and tomato) from the certified organic and conventional production. The juices were bought in the shops with the organic and conventional food. The analyses showed that organic vegetable juices contained significantly more dry matter and total phenolic acids than their conventional counterparts. The carrot juice contained the highest concentration of dry matter and phenolic acids among all organic juices. The conventional vegetable juices contained significantly more vitamin C, total flavonoids and total carotenoids in comparison with their organic counterparts. The beetroot juice was most abundant in vitamin C, and tomato juice in total flavonoids and total carotenoids among all conventional juices. The studies on the nutritional value of the market organic vs. conventional juices have the importance for the consumers, however the results are not only dependent on the applied agrotechnology, but also on the cultivar and processing factors.
PL
Biorąc pod uwagę różne sposoby i warunki przechowywania wynikające z potrzeb konsumenta (przechowalnie i urządzenia chłodnicze wykorzystywane w gospodarstwie domowym), celem pracy było określenie jakości i trwałości marchwi przechowywanej w warunkach przemysłowych (przechowalnia) i w warunkach domowych (lodówka), na podstawie wybranych cech. Zakres pracy obejmował ocenę następujących cech jakościowych: smak, zapach, wygląd, barwa, konsystencja (ocena organoleptyczna), wilgotność, zawartość ekstraktu i azotanów (V) w marchwi świeżej oraz po 4, 5 i 6 miesiącach przechowywania. Ocena organoleptyczna przeprowadzana była metodą 5-punktową. Oznaczenie wilgotności przeprowadzono metodą suszarkową wg AOAC (2006) Method 925.10, zawartość ekstraktu zbadano metodą refraktometryczną wg PN-90/A-75101/02, natomiast zawartość azotanów wykonano zgodnie z metodyką dołączoną do pH/jonometru firmy Mettler Toledo. Podczas czterech miesięcy przechowywania marchwi, niezależnie od sposobu jej przechowywania, zanotowano nieznaczne zmiany parametrów ocenianych przez panel sensoryczny. Podczas przechowywania przez okres sześciu miesięcy nastąpił znaczny spadek jakości marchwi, przechowywana w lodówce w ocenie organoleptycznej uzyskała tylko ocenę zadowalającą tj. 3,2 pkt. Marchew przechowywana w przechowalni przemysłowej charakteryzowała się większą zawartością azotanów, ekstraktu i większą wilgotnością niż marchew przechowywana w lodówce. Zmiany zawartości wybranych składników zachodziły bardziej intensywnie w korzeniach marchwi przechowywanej w lodówce niż przechowywanej w warunkach przemysłowych, co świadczy o szybciej zachodzącym procesie starzenia się marchwi przechowywanej w lodówce.
EN
Taking into consideration different methods and conditions of storing resulting from the consumer's needs (storing and cooling devices used in a household) the objective of the work was to determine quality and endurance of carrot stored in industrial conditions (storage) and in home conditions (fridge) on the basis of the selected properties. The scope of the work covered evaluation of the following quality properties: taste, smell, appearance, colour, consistency (organoleptic assessment), moisture, extracts and nitrates (V) content in fresh carrot and after 4, 5 and 6 months of storing. Organoleptic assessment was carried out with 5-points method. Moisture determination was carried out with an over-drying method according to AOAC (2006) Method 925.10, the content of extract was checked with a refractometric method according to PN-90/A-75101/02, whereas the content of nitrates was carried out according to the methodology supplied with Mettler Toledo pH/ionometer. During four months of storing carrot, irrespective the storing method, insignificant changes of the parameters assessed with a sensor panel were reported. During storing for six months a considerable decrease of the quality of carrot, which was stored in a fridge obtained only a satisfactory mark that is 3.2 points for the organoleptic assessment. Carrot which was stored in an industry storage was characterised by a higher content of nitrates, extract and higher moisture than carrot stored in a fridge. Changes of the content of the selected components occurred more intensely in carrot roots stored in a fridge than the one stored in industrial conditions, what proves a faster ageing process of carrot stored in a fridge.
PL
Marchew (Daucus carota) jest bardzo popularnym warzywem korzeniowym, uprawianym i spożywanym na całym świecie. Jest źródłem wielu składników odżywczych dzięki zawartym w niej związkom biologicznie czynnym. Łatwość uprawy, duża plenność oraz przydatność do produkcji różnych przetworów, a także możliwość długotrwałego przechowywania powoduje, że może być spożywana przez cały rok. Zarówno świeża jak i przetworzona marchew znajduje szerokie zastosowanie kulinarne, a o jej wartości decyduje wiele cennych składników. Skład chemiczny i wartość biologiczna marchwi zależy od genotypu, warunków glebowych, warunków klimatycznych, w tym głównie od temperatury oraz sposobu uprawy, stopnia rozwoju lub dojrzałości korzenia, a także od warunków przechowywania i obróbki pozbiorczej [4, 10]. Celem pracy było określenie jakości i trwałości minimalnie przetworzonej marchwi pakowanej próżniowo na podstawie analizy mikrobiologicznej, oceny sensorycznej oraz zmian zawartości azotanów (V) i (III) w surowcu i produkcie.
EN
Carrot (Daucus carota) is a popular root vegetable, grown and consumed throughout the world. It is the source of many nutrients contained in it due to biologically active compounds. Easy-growing, high fertility and suitability for production of various processed foods, as well as the possibility of long-term storage makes possible to consume it throughout the year. Both fresh and processed carrots are widely used in cuisine, its value depends on many valuable components. The aim of this paper is the quality assessment of raw, cooled and vacuum-packed diced carrot of Perfekcja variety which was blanched or immersed in 0,25% citric acid solution. The examined material was evaluated sensorially in respect of appearance, colour, taste, smell and consistency of raw and cooled diced carrot. Preservation durability of examined products was based on microbiological analysis. Content of nitrates (V) and (III) was tested in peeled and un-peeled raw carrot before processing and in blanched or immersed in citric acid. The results of the tests showed that initial processing as well as cooling preservation time of carrot influence significantly sensory features of the products. Products which were blanched in water, vacuum-packed and stored in a refrigerator were of better quality in comparison with carrot immersed in citric acid. Blanched carrot was microbiologically clean but the preservation time caused reduction of nitrates (V) to nitrates (III).
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań energochłonności jednostkowej procesu krajania marchwi. Materiał do badań przechowywano w komorze chłodniczej oraz w komorze przechowalniczej. Badania prowadzono w trzytygodniowych odstępach czasu przez 84 dni. Zaobserwowano, że na energochłonność jednostkową procesu krajania marchwi wpływał zarówno czas jak i warunki przechowywania.
EN
The paper presents results of research elementary energy consumption ofcarrot cutting process. Carrots were storaged in the cooling chamber and in the storage. The research were conductedfor 84 days at three-weekly intervals. The time and storage conditions influenced on elementary energy consumption ofcarrot cutting process.
PL
W pracy badawczej analizowano zmiany właściwości sensorycznych wybranych potraw przygotowanych metodą sous vide w zależności od rodzaju zastosowanej obróbki cieplnej oraz czasu chłodniczego przechowywania. Badany materiał stanowiła świeża marchew. Bezpośrednio po obróbce cieplnej, próby sous vide schładzano i przechowywano w warunkach chłodniczych (0 - 3oC) przez 21 dni. Próbę kontrolną stanowił produkt przygotowany metodą konwencjonalną (pominięty etap pakowania próżniowego oraz gwałtownego schładzania). Próby kontrolne były przygotowywane w każdym dniu oceny sensorycznej (dzień 0, 7, 14, 21). W pracy stwierdzono, że próby przygotowane technologią sous vide do 21 dnia przechowywania wykazują lepszą ogólną jakość sensoryczną, w porównaniu do prób przygotowanych metodą tradycyjną.
EN
Changes of sensory properties of selected products prepared according to sous vide method depending on type of the thermal treatment and time of chilling storage were analyzed in this work. Fresh carrot was examined. One part ofthe carrot after dividing in cubes was vacuum packing (sous vide samples). Directly after thermal treatment sous vide samples were chilled and stored (0-3 °C) through max. 21 days. Carrot prepared traditionally was control trial (without vacuum packing, chilling and storing). These samples were prepared every day of analysis (day O, 7th, 14th,21th). It wasfounded that samples prepared according to sous vide method up to 21 day had better general sensory quality in comparison with samples prepared traditionally (every day of analysis).
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.