Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 28

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  enrichment
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
In this study, firstly, enrichment experiments were carried out on the epithermal gold ore belonging to the Konya-İnlice region containing 2.38 ppm Au-containing oxide type ore and 1.39 ppm Au-containing sulfur ore with using Falcon device as a gravity enrichment method. In these group experiments, the effects of parameters such as centrifugal force, bowl type effect, and a solid ration of feeding were investigated. As the second enrichment method, the conventional flotation technique was applied. In these enrichment experiments, appropriate grain size, flotation time, amount of reagent, and amount of depressant, and pH effect were investigated. The results of these tests showed that while a concentrate assaying 4.79 ppm Au content was obtained with 7% recovery with Falcon Concentrator, a concentrate with 8.37 ppm Au content with 36.37 % recovery was obtained with flotation tests. Thus, if the middlings were theoretically distributed, the final concentrate recovery increased to 78.10% recovery increases to 78.10%.
EN
The composition of the surface of natural diamonds in interaction with kimberlite minerals and the aqueous phase in the deposit and enriched ore is studied. The sequence and conditions for the formation of minerals on the surface of crystals under conditions of processing of kimberlites have been determined. Confirmed the mechanism of hydrophilization of diamonds comprising crystallization of hydroxides and oxides of iron as a mandatory initial stage. A method of destruction or subsequent dissolution of minerals aggregates by the impact of electrolysis products of aqueous systems has been proposed, which allows to restore the hydrophobicity of diamonds. The use of electrochemically treated water in the froth separation cycle with high diamond recovery made it possible to increase their recovery in the factory’s concentrate by 8.8%.
PL
Zbadano skład powierzchni naturalnych diamentów w interakcji z minerałami kimberlitowymi i fazą wodną w złożu i wzbogaconej rudzie. Określono kolejność i warunki tworzenia minerałów na powierzchni kryształów w warunkach przetwarzania kimberlitów. Potwierdzono mechanizm hydrofilizacji diamentów obejmujący krystalizację wodorotlenków i tlenków żelaza jako stały etap początkowy. Zaproponowano sposób niszczenia lub późniejszego rozpuszczania agregatów minerałów przez wpływ produktów elektrolizy układów wodnych, co pozwala przywrócić hydrofobowość diamentów. Zastosowanie elektrochemicznie uzdatnionej wody w procesie separacji piany z wysokim odzyskiem diamentu umożliwiło zwiększenie odzysku w koncentracie o 8,8%.
PL
W artykule przedstawiono charakterystykę krążących komórek nowotworowych (KKN) w kontekście ich wzbogacania. Pokazano możliwość stosowania sit molekularnych w procesie izolacji KKN. Wyróżniono istotne czynniki techniczne mające wpływ na skuteczność wzbogacania KKN z użyciem sit molekularnych oraz wskazano konieczność kompromisowego doboru tych parametrów. Przedstawiono konstrukcję sita 2D opracowaną w ramach działalności Centrum Inżynierii Biomedycznej WAT. Wskazano dalsze kierunki badań zakładające użycie tej konstrukcji do filtra molekularnego w formie stosu sit.
EN
The article presents the characteristics of circulating tumor cells (CTC) in the context of their enrichment. It presents the possibility of the use of molecular sieves in CTC isolation. It shows important technical factors affecting the efficiency of CTC enrichment using molecular sieves and indicates the necessity of compromise choice of these parameters. It shows 2D molecular sieve construction made within the Biomedical Engineering Centre of MUT. It presents the future directions of research which assumes the use of this construction for a molecular filter in the form of sieve stack.
PL
Przemysł spożywczy charakteryzuje się dużą dynamiką rozwoju. Z uwagi na zmieniające się wymagania i preferencje konsumentów istnieje potrzeba kreowania nowych produktów spożywczych, a także wprowadzania innowacji. Na rynku istnieje również zapotrzebowanie na produkty o wysokim potencjale odżywczym. Odpowiedzią mogą być owoce odwadniane osmotycznie, a następnie suszone. Produkty uboczne powstające przy przetwórstwie owoców i warzyw zawierają naturalne bioskładniki, które można ponownie wykorzystać, np. wzbogacając produkty w składniki prozdrowotne. Stanowi to wartość dodaną i stanowi atrakcyjność produktów, ponieważ ich spożycie wpływa korzystnie na zdrowie konsumentów. Cenne źródło substancji odżywczych, takich jak związki polifenolowe lub błonnik pokarmowy znajduje się w wytłokach owoców jagodowych. Również świeże owoce, nieznacznie przetworzone, mogą stanowić innowację na rynku jako produkty o wysokiej wartości odżywczej. W ostatnich latach wzrasta zainteresowanie takimi produktami zarówno wśród producentów jak i konsumentów. Wynika to z większej świadomości ludzi i poszukiwania żywności „prozdrowotnej”.
EN
The food industry is characterised by high dynamics of development. Due to the changing expectations and preferences of consumers, there is a need to create new food products, as well as innovation. On the market there is also a demand for products with high nutritional potential. The answer may be osmo-dehydrated fruit, and then dried. The by-products arising from the processing of fruit and vegetables contain natural biocompounds, which can be reused, for example to enriching products in health-promoting ingredients. This is a value-added product and is attractive to consumers because their consumption is beneficial to their health. A valuable source of nutrients such as polyphenols or dietary fiber is in the pomace berries. Fresh fruit slightly processed may be an innovation in the market by offering products with high nutritional value. In recent years among producers and consumers increasing interest of these products. This is due to greater awareness of the people and the search for food “pro-healthy”.
PL
Aktualnie przemysł spożywczy zapewnia duże urozmaicenie na rynku produktów spożywczych. Żywność wytwarzana z wykorzystaniem alternatywnych zrównoważonych systemów jest coraz bardziej doceniana zarówno przez producentów jak i konsumentów. Przy przetwórstwie owoców i warzyw powstają produkty uboczne zawierające naturalne bioskładniki, co skłania producentów do ich ponownego wykorzystania. Dla konsumentów korzystne jest spożywanie produktów o wysokiej zawartości tych składników. Na szczególne zainteresowanie zasługują owoce jagodowe. Składniki pozyskiwane m.in. z ich skórek, miąższu, pestek mogą stanowić cenne źródło substancji odżywczych, takich jak związki polifenolowe, błonnik pokarmowy lub olejki aromatyczne, które mogą zostać wykorzystane w przemyśle spożywczym, kosmetycznym lub farmaceutycznym. W ramach projektu ERA-NET SUSFOOD realizowanego w Katedrze Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji na Wydziale Nauk o Żywności SGGW prowadzone są badania przy współpracy z ośrodkami naukowymi w Szwecji i Niemczech. Projekt ma na celu opracowanie innowacyjnych, zrównoważonych technologii w całym łańcuchu żywnościowym poprzez ekstrakcję nadkrytyczną („zielona technologia”) i stabilizację składników ekstrahowanych z produktów ubocznych przemysłu owocowo- warzywnego oraz opracowanie technologii wytwarzania żywności z bioskładnikami wzbogacającymi. Optymalizacja i dostosowanie ekstrakcji składników z owocowych i warzywnych produktów ubocznych może dopomóc w odzyskiwaniu związków bioaktywnych oraz zastosowaniu ich w nowych technologiach jako naturalnych składników wzbogacających.
EN
Food industry provides a large variety of food products on the market. Produced food using alternative sustainable systems is more highly regarded by both manufacturers and consumers. During the fruit and vegetable processing by-products are formed which, due to the content of natural biocomponents, press manufacturers to reuse. From the consumer’s side, they desired products with a high content of these components. The solution may be obtaining valuable substances from the by-products. Of particular interest are berries. Obtained ingredients, among others, from the skins, pulp, seeds can be a valuable source of nutrients, such as polyphenolic compounds, fiber or fragrance oils that can be used in food, cosmetics or pharmaceuticals. The project ERA-NET SUSFOOD carried out in the Department of Food Engineering and Process Management at the Faculty of Food Sciences (WULS) research is conducted in collaboration with research centers in Sweden and Germany. The project aims to develop innovative, sustainable technologies throughout the food chain by extraction with supercritical (“green technology”) and stabilization ingredients extracted from by-products fruit and vegetable industry and to develop technologies for producing foods with enriching biocomponents. Optimization and adaptation extraction of biocomponents from fruit and vegetables by-products may be wider an interest in the recovery of bioactive compounds and their use in new technologies as natural enriching ingredients.
EN
The Anini iron ore contains mainly ferriferous hematite rocks with inclusions of quartz and clay. The chemical analysis showed that the average content of iron is 55% while SiO2 and Al2O3 is 26.20% and 12%, respectively. The XRD mineralogical analysis confirmed that the prevailing mineral phase are hematite, quartz, clay and some inclusions of calcite in this matrix. According to the tests, preliminary desliming by washing provides iron 62% is the concentrate while SiO2 decreases from 26.20% to 2.30% and Al2O3from 12% to 3%. The calculated partial basicity index Ip= (CaO/SiO2) was 1.07, meaning that the washed-out ore achieves standards to be used in metallurgy. The by-products remaining after washing (quartz, clay and a small content of iron) can be used in cement production.
PL
Przeprowadzono badania laboratoryjne w celu oceny przydatności odpadowego granulatu ze wzbogacania rudy żelaznej, jako stabilizowanego cementem kruszywa do wykonywania podbudów drogowych. Zastosowano rozkład Weibulla do przeprowadzenia analizy regresyjnej i opracowania modelu do oceny zachowania się zmęczeniowego tego materiału, w warunkach laboratoryjnych. Uzyskane wyniki porównano z właściwościami podbudów wykonanych ze żwiru, także stabilizowanego cementem. Uzyskane wyniki wykazują, że trwałość zmęczeniowa podbudowy wykonanej z granulatu rudy żelaznej jest gorsza niż podbudowy ze żwiru, przy tym samym poziomie obciążenia. Jednak rozrzut wyników dotyczących trwałości zmęczeniowej maleje gdy stosunek obciążenia do wytrzymałości wośnie. Uzyskane wyniki stanowią podstawę teoretyczną do stosowania odpadowego granulatu rudy żelaznej w wykonywaniu podbudów drogowych.
EN
The laboratory experiments was conducted to characterize the fatigue performance of iron-ore tailings aggregate, stabilized with cement. The Weibull distribution function was adopted to assist the regression analysis and establish the predicted fatigue life model, under laboratory conditions. Furthermore, the comparison was made between the assessed fatigue life and natural gravel stabilized with cement. The results have shown that the fatigue life of iron-ore tailings aggregate stabilized with cement is lower than the fatigue life of natural gravel, also stabilized with cement, at the same stress ratio level. However, the discrepancy in the fatigue life decreases as the stress ratio increases. The results provide theoretical support for the application of cement-stabilized, iron-ore tailings aggregate in the pavement engineering.
PL
W artykule przedstawiono nowy schemat wzbogacania rudy miedzi dla produkcji koncentratu o obniżonej zawartości węgla organicznego. Ideą nowego schematu jest odrębny węzeł przerobu półproduktów z flotacją przelewów hydrocyklonów klasyfikujących odpad I czyszczenia i z wyprowadzeniem odpadu końcowego tej flotacji. Flotację tę należy prowadzić w obecności mieszanki ksantogenianów etylowego i izobutylowego (MX) z dodatkiem depresora substancji organicznej (OD). Uzyskane wyniki laboratoryjne flotacji przelewów hydrocyklonów z dodatkiem depresora były korzystne w stosunku do wyników uzyskanych z zastosowaniem jedynie mieszanki ksantogenianów. Można na ich podstawie stwierdzić, że wprowadzenie odrębnego węzła przerobu półproduktów pozwoliłoby na zmniejszenie zawartości węgla organicznego w koncentracie końcowym do poziomu akceptowanego w procesie zawiesinowym, tj. ok. 7 %, bez dodatkowych strat miedzi.
EN
In this paper a new flowsheet of copper ore enrichment for the concentrate production with lowered organic carbon content is presented. Idea of the new flowsheet is a separate circuit of middlings processing with flotation of the overflows of hydrocyclones classifying the tailings of I cleaning and with leading out the final tailings of this flotation. This flotation should be conducted in the presence of ethyl and isobutyl xanthate mixture (MX) with addition of the organic matter depressant (OD). The obtained laboratory results from the hydrocyclone overflows flotations with depressant addition were advantageous in relation to results obtained with the application of only xanthate mixture. On their basis it can be found, that an introduction of the separate circuit of middlings processing would allow to reduce the organic carbon content in the final concentrate to the level accepted in the flash smelting process, that is 7 %, without any further copper losses.
PL
Jednym z wielu ciekawych zagadnień związanych z prawem żywnościowym jest kwestia stosowania w produkcji środków spożywczych pewnych substancji, które mogą pełnić w nich dwie całkiem odmienne funkcje, tj. substancji dodatkowych lub wzbogacających (jak witaminy i składniki mineralne). Przykładem może być ryboflawina, wykorzystywana np. do wzbogacenia produktu w witaminę B2, bądź też do wywołania efektu technologicznego - nadania barwy. Konsekwencją jest m.in. odmienne znakowanie środka spożywczego, jak też jego postrzeganie przez konsumentów, o czym mowa w poniższym artykule.
EN
One of the interesting issues concerning food law is a question of using certain substances that can play two completely different roles in food production e.g. food additives or vitamins/minerals. For instance, riboflavin is used to enrich the product with vitamin B2 but also for technological reasons – to render a colour. As a result of dissimilar use, there is a different labeling requirement and product perception by consumers. All about it you may read in the article as given below.
PL
Procesy przygotowania gazu do transportu w kopalniach gazu ziemnego wymagają szeregu instalacji, które dostosowują skład gazu do wymagań norm transportowych. Obecnie z surowego gazu ziemnego usuwana jest część jego składników przy pomocy klasycznych, energochłonnych procesów separacji. Metody membranowe mogą w niektórych przypadkach być alternatywnym lub uzupełniającym procesem wzbogacania gazu ziemnego. W niniejszej pracy przedstawiono możliwe zastosowania rozdzielania gazów na membranach oraz wyniki przeprowadzonych badań laboratoryjnych na wybranym module membranowym.
EN
The processes of preparing the gas for transportation in natural gas mines require a series of installations that adjust gas composition to the requirements of the gas transportation standards. Currently, some components of the raw natural gas are removed by the classical energy-intensive separation processes. In some cases, membrane techniques may be an alternative or complementary natural gas enrichment process. This paper presents some possible applications of membrane gas separation and the results of laboratory tests on the selected membrane module.
PL
Wymagania ochrony środowiska oraz kryteria efektywności wymuszają na producentach wysoką jakość kruszyw. Klasyfikator pulsacyjny jako wielokrotnie stosowane urządzenie pozwala na spełnienie tych wymagań. W artykule przedstawiono zasadę działania klasyfikatora pulsacyjnego, przedstawiono odmiany rozwiązań konstrukcyjnych oraz przykłady wdrożeń klasyfikatorów. Opisano możliwości zastosowania klasyfikatora z łożem zawiesinowym do rozdziału drobnoziarnistych surowców mineralnych.
EN
Regulations as regards environment protection and effectiveness criteria force the manufacturers to offer high-quality aggregates. Pulsatory jig as repeatedly used device enables meeting mentioned above requirements for minerals. Principle of pulsatory jig operation is presented in the paper. Versions of design solutions and examples of implementations of pulsatory jigs are given. Application possibilities of suspension classifier for separation of fine minerals are described.
12
PL
Mimo, iż skalenie należą do najpowszechniej występujących w przyrodzie minerałów skałotwórczych, złoża kopalin skaleniowych najwyższej czystości należą do rzadkości, a i te są w znacznej mierze wyczerpane. Rosnące w ostatnich kilkunastu latach zapotrzebowanie na surowce skaleniowe, zwłaszcza ze strony przemysłu ceramicznego i szklarskiego, powoduje zainteresowanie wykorzystaniem ich źródeł pośledniej jakości, a zarazem poszukiwanie technologii umożliwiających pozyskanie z nich surowców o pożądanych parametrach. Wymagania odbiorców, dotyczące przede wszystkim jak najniższego udziału tlenków barwiących i odpowiedniej zawartości alkaliów, a także coraz bardziej rygorystyczne normy środowiskowe, stymulowały rozwój fizycznych metod wzbogacania kopalin skaleniowych. Największy postęp nastąpił w zakresie stosowania metod separacji magnetycznej. Dzięki wdrożeniu do praktyki przemysłowej nowoczesnych urządzeń, m.in. nadprzewodzących separatorów wysokogradientowych oraz separatorów o wysokiej intensywności pola magnetycznego, takich jak separatory rolkowe wyposażone w magnesy stałe z udziałem pierwiastków ziem rzadkich (RER) oraz matrycowe filtry magnetyczne, możliwe jest obecnie skuteczne usuwanie zanieczyszczeń nawet bardzo drobnoziarnistych o niskiej podatności magnetycznej (paramagnetycznych), a co za tym idzie otrzymanie koncentratów o odpowiedniej czystości z kopalin o niskim udziale skaleni, w tym materiałów uznawanych dotychczas za odpadowe. Separacja magnetyczna może stanowić alternatywę dla energochłonnych i zagrażających środowisku metod chemicznych, a zwłaszcza powszechnie stosowanej flotacji. Artykuł omawia najbardziej zaawansowane, innowacyjne rozwiązania stosowane w procesie produkcji surowców skaleniowych, a także przykłady wykorzystania nowoczesnych technologii w praktyce światowej. Przedstawia również mniej rozpowszechnione, ale dające dobre rezultaty techniki uszlachetniania kopalin skaleniowych, takie jak separacja tryboelektrostatyczna, ługowanie biologiczne i selektywna flokulacja.
EN
Despite feldspar belong to the most abundant rock forming minerals, deposits of high purity ore are scarce and even those are largely depleted. The increasing demand for feldspar upon recent several years, especially in the ceramic and glass industries, resulted in interest in its sources of lower quality and search for new processing technologies to obtain products of required quality specifications. The customers’ requirements referring basically to the lowest possible content of colouring oxides and adequate percentage of alkalis, along with increasingly strict environmental standards, stimulated the development of physical treatment methods of feldspar ore. The most spectacular progress was observed in case of magnetic separation. The implementation into industrial practice of modern equipment such as high gradient superconductive separators and high intensity magnetic separators, e.g. permanent magnetic rare earth roll separators (RER) and matrix magnetic filters, enabled effective removal of very fine contaminants of low magnetic susceptibility (paramagnetic). Consequently, feldspar concentrates of proper quality could be obtained from poor feldspar ores and materials previously recognized as waste. Magnetic separation could be an alternative for energy-consuming and environmentally unfriendly chemical based methods, such as froth flotation that is so far commonly used for feldspar ore purification. The article discusses the most advanced, innovative solutions employed in the production of feldspar raw materials, giving examples of modern technologies that are utilized in the industrial practice. There are also presented beneficiation techniques of lesser popularity, but giving promising results, such as triboelectrostatic separation, bioleaching, and selective flocculation.
PL
Przedstawiono wyniki badań nad możliwością wzbogacania uranonośnych łupków: czarnego i walchiowego, które przy porównywalnym, śladowym poziomie metalonośności zdecydowanie różniły się między sobą typem środowiska geochemicznego, które wykształciło odmienny skład mikroflory. Przeprowadzono badania nad dynamiką wzrostu mikroorganizmów najliczniej reprezentowanych w każdym ze środowisk geochemicznych oraz związaną z tym różną efektywnością ługowania uranu. Wykazano, że wzbogacanie dwóch skrajnie różnych surowców łupkowych z wykorzystaniem do tego celu metod biotechnicznych jest możliwe przy uwzględnieniu każdorazowo zindywidualizowanych metodyk szczegółowych, wykorzystujących naturalne warunki biogeochemiczne surowca.
EN
These are results of research on the possibility of enrichment uranium-bearing shales (black shales and walchia shales), which at a comparable, trace level of metal-bearing were strongly differed in their geochemical environments, which developed as a result of different compositions of microflora. Research was carried out on the dynamics of growth of micro-organisms most frequently represented in each of the geochemical environments and the associated with varying effectiveness of the leaching. It demonstrated that the enrichment of two radically different raw-shale materials using the biotechnical methods is possible, if taking into account every time changeable, individual and particular method, using the natural biogeochemical conditions of the raw material.
PL
Sytuacja na polskim rynku wyrobów piekarniczych wiąże się z ogółnoświatowymi tendencjami zmierzającymi w kierunku produkcji pieczywa o obniżonej kaloryczności oraz podwyższonej wartości odżywczej, przy jednoczesnym zwiększeniu asortymentu wyrobów o działaniu dietetycznym i profilaktycznym, wspomagającego leczenie lub stosowanego w profilaktyce chorób cywilizacyjnych. Podwyższanie wartości żywieniowej pieczywa uzyskuje się poprzez wprowadzenie dodatków lub naturalnych surowców o wysokiej wartości fizjologiczno-żywieniowej. W celu poprawy wartości żywieniowej pieczywa, jako zamienniki mąki chlebowej, bądź dodatki technologiczne uzupełniające niedobór substancji odżywczych, stosowane są syntetyczne składniki odżywcze lub surowce naturalne bogate w składniki odżywcze pochodzenia roślinnego względnie zwierzęcego. Najczęściej wykorzystywane są surowce nasiona roślin strączkowych, oleistych i ich przetwory takie jak mąka sojowa i grochowa: świeże i suszone owoce, warzywa i zioła oraz koncentraty i izolaty białkowe z nasion roślin strączkowych.
EN
High nutritional value bakery products are obtained by use of functional additives of high biological or nutritional activity. Raw materials of plant origin are frequently used for functional enrichment, for example: cereal seeds, flours of whole meal flours, germs, bran, wheat gluten, legumes seeds, soy, bean flour, fresh and dried fruits or vegetables, herbs, isolates and concentrates of proteins. New bakery products in Poland are develop trdance developed in accordance with world tendencies toward low energy, high nutritional value, prohealth activity.
16
Content available remote Skuteczność wydzielania białek z serwatki metodą separacji pianowej
PL
Przeprowadzono badania wstępne nad odzyskiwaniem białek z serwatki metodą separacji pianowej. Zbadano wpływ parametrów procesowych na przebieg i wynik końcowy separacji. Stwierdzono znaczący wpływ prędkości przepływu powietrza oraz pH roztworu na wartości współczynnika wzbogacenia oraz stopnia wyflotowania.
EN
Experiments concerning recovery of proteins from whey were carried out. An influence of process parameters on the kinetics as well as the final result of separation- was investigated. It was found a distinct influence of gas flow rate and pH value on the removal ratio and enrichment factor.
17
Content available remote Membrane extraction in environmental chemical analysis
EN
Membrane extraction techniques permit the application of classical liquid-liquid extraction (LLE) chemistry to instrumental and automated operation. Various shortcomings of LLE are overcome by membrane extraction techniques as they use none or very little organic solvents, high enrichment factors can be obtained and there are no problems with emulsions. A three phase SLM system (aq/org/aq), where analytes are extracted from the aqueous sample into an organic liquid, immobilized in a porous hydrophobic membrane support, and further to a second aqueous phase, is suitable for the extraction of polar compounds (acidic or basic, charged, metals, etc.) and it is compatible with reversed phase HPLC. A two-phase system (aq/org) where analytes are extracted into an organic solvent separated from the aqueous sample by a hydrophobic porous membrane is suitable for more hydrophobic analytes and is compatible with gas chromatography. The experimental format can be based on cither flat membranes and on hollow fibre membranes in various ways. Using hollow fibers, it is possible to perform extractions for sample clean-up and enrichment with very cheap and simple equipment, leading to high enrichment factors (easily thousands of times) for ultra trace analysis. Membrane extraction can be a basis for environmental field sampling. Such sampling can be performed in two different regimes, with different purposes. One aim is to attempt a complete extraction of the analytes in a sample, in order to determine the total concentration of these analytes. This is similar to what is attempted with classical techniques such as LLS, and SPE (solid phase extraction). An alternative and complementary way of working is to attempt equilibrium between the sample and the sampler, with minimum disturbance of the sample. These are the principles of "equilibrium extraction through membranes" (ESTM) as recently was developed. This technique leads to the determination of the freely dissolved concentration (ie not complexated or otherwise bound fraction) of the analyte. This is related to the bioavailability, fugacity and chemical potential of a pollutant in the sample and is therefore significant for the evaluation of toxicity and transport processes of the pollutant in the environment, both for polar organic compounds, and for metal ions.
PL
Membranowe techniki ekstrakcji pozwalają na wykorzystanie klasycznej ekstrakcji roztwór-roztwór (LLE), stosując również techniki instrumentalne zautomatyzowane. Wady klasycznej LLE są usuwane przez stosowanie technik ekstrakcji membranowej, pozwalających na użycie bardzo małych ilości rozpuszczalników, uzyskanie dużego współczynnika wzbogacenia i uniknięcie trudności związanych z powstaniem emulsji. Trójfazowy (woda/zw.org./woda) układ SLM (Supported Uquid Membranę), gdzie analit jest ekstrahowany z roztworu wodnego do cieczy organicznej unieruchomionej na porowatej, hydrofobowej membranie, a następnie do drugiej fazy wodnej, jest odpowiedni do ekstrakcji związków polarnych (kwasowych lub zasadowych, jonów) i jest odpowiednikiem chromatografii HPLC z odwróconą fazą. Układ dwufazowy (woda/zw.org.), gdzie anality są ekstrahowane do rozpuszczalnika organicznego z wodnej próbki przez porowatą, hydrofobową membranę, jest odpowiednikiem chromatografii gazowej. W doświadczeniu można wykorzystać płaskie membrany i membrany z wydrążonych włókien. Używając wydrążonych włókien, można w prosty i tani sposób poprzez ekstrakcję gruntownie oczyszczać i wzbogacać próbki, osiągając kilkutysięczne współczynniki wzbogacenia. Ekstrakcja membranowa może być wykorzystywana podczas pobierania próbek środowiskowych. Pobierania takich próbek może być wykonane dwoma różnymi sposobami, w zależności od założonych celów. Jednym celem jest ekstrakcja analitów z próbek, by określić ich całkowite stężenie. Pod tym względem metoda ta jest porównywalna z klasycznymi technikami, takimi jak: LLS i SPE (ekstrakcja z fazy stałej). Alternatywnym i uzupełniającym sposobem jest metoda polegająca na osiągnięciu równowagi pomiędzy próbką a sondą, z minimalnym zaburzeniem próbki. Jest to zasada "równowagowej ekstrakcji przez membrany" (ESTM - Equiliibrium Exlraction Through Membranes). metody rozwijanej w ostatnich latach. Ta technika umożliwia oznaczania stężenia wolnych form (tj. nieskompleksowanej albo inaczej związanej formy) analitu. Związane jest to z dostępnością biologiczną, lotnością i potencjałem chemicznym polutantu w próbce i dlatego jest ważne w ocenie toksyczności i transportu polutantu w środowisku przyrodniczym, zarówno polarnych związków organicznych, jak i jonów metali.
18
Content available remote Effect of particle shape on jig separation efficiency
EN
Settling velocity of particles, which is the main parameter of jig separation, is affected by physical (density) and the geometrical (size and shape) properties of particles. The authors worked out a calculation algorithm of particles falling velocity distribution for monosized spherical and irregular particles assuming that the density of particles, their size and shape constitute random variables of fixed distributions. The distributions of falling velocity of irregular particles of a narrow size fraction were calculated utilizing industrial experiments. The measurements were executed and the histograms of distributions of projection diameter, as well as volume and dynamic shape coefficient, were drawn. The separation accuracy was measured by the change of process imperfection of irregular particles in relation to spherical ones, resulting from the distribution of particles settling velocity.
PL
Na prędkość opadania ziaren, będącą argumentem rozdziału w osadzarce, wpływają właściwości fizyczne (gęstość) oraz geometryczne (wielkość i kształt) ziaren. W artykule opracowano algorytm wyliczania rozkładu prędkości opadania ziaren w monodyspersyjnej próbce ziaren sferycznych i nieregularnych przy założeniu, że gęstość ziaren, ich wielkość i kształt stanowią zmienne losowe o określonych rozkładach . W oparciu o eksperyment przemysłowy wyliczono rozkłady prędkości opadania ziaren nieregularnych w wąskiej klasie ziarnowej. Wykonano pomiary i wykreślono histogramy rozkładów średnicy projekcyjnej, objętościowego i dynamicznego współczynnika kształtu. Dokładność rozdziału mierzono zmianą imperfekcji procesowej ziaren nieregularnych w stosunku do ziaren sferycznych wynikającą z rozkładu prędkości opadania ziaren.
PL
Analizując problemy przeróbki surowego urobku węglowego, można stwierdzić, że: - w powszechnie znanych i stosowanych technologiach przygotowania nadawy do wzbogacania brakuje węzła produkcji kruszyw budowlanych ze skały płonnej; - odmulanie nadawy przed wzbogacaniem odbywa się przy ziarnie podziałowym powyżej 0,5 mm; - wzbogacanie w osadzarkach prowadzi się przeważnie dla ziaren powyżej 0,75 mm; - brakuje skutecznych propozycji klasyfikacji i odwadniania mułów w klasie powyżej 0,05 mm. Przedstawione w artykule propozycje optymalizacji pracy układów węgla polegają na: - budowie nowych węzłów odkamieniania urobku węglowego, którego nie można realizować w już istniejących rozwiązaniach; - zastąpieniu zwyczajowego odmulania urobku surowego efektywnym procesem przy ziarnie podziałowym (zdecydowanie większym od dotychczasowego); - wzbogacaniu w osadzarce miałowej prowadzonym dla klas powyżej 0,2 mm; - klasyfikacji i odwadnianiu mułów wzbogaconych w nowatorski sposób przy ziarnach podziałowych powyżej 0,05 mm. W artykule zaprezentowano nowy model technologiczno-maszynowy oraz niekonwencjonalne podejście do procesu przeróbki węgla surowego.
EN
Considering and describing problems of raw coal processing the following conclusions can be reached: - in common known and used technologies of coal feed preparation a technology modules for coal processing of grained building aggregates out of waste rock is not noted, - so far disludging of raw coal feed in a washer jig before processing takes place for grain size exceeding 0,5 mm, - so far processing in a washer jig is carried out for a majority of grain sizes over 0,75 mm, - no effective proposal of classification and sludge dewatering for size over 0,05m are noted. The proposals presented in this article, being a trial of its authors to optimize processing, are based on the following findings: - raw coal quality when considering ash contain is decreasing, processing installations are not modernizing in a proper manner, therefore technology installation improvement requires constriction of new modules for stone removing which can not be carried out as per analogy to the existing solutions, - common used desludging of raw coal has been replaced by effective process applied for grain size much bigger to the existing so far, - processing in a fine jig is carried out for size over 0,2 mm, - classification and dewatering of sludges being processed is carried out in an innovative manner for grain sizes over 0,05 mm. This article presents new model of technology and equipment as well as modern approach to raw coal processing.
PL
Dokonano przeglądu literaturowego technik instrumentalnych wykorzystujących w etapie izolacji i wzbogacania analitów zjawisko denudacji. Zanieczyszczenia występujące w środowisku w ilościach śladowych muszą być przed dokonaniem oznaczeń końcowych izolowane z matrycy pierwotnej oraz wzbogacane. Połączenie tych dwóch etapów oraz ich optymalizacja wynika z konieczności stosowania coraz mniej czasochłonnych i dokładnych procedur. Metoda denudacyjna szczególnie w połączeniach on-line spełnia wymogi stawiane nowoczesnym technikom analizy.
EN
The paper is a review of instrumental techniques utilizing the denudation phenomenon. Pollutants, present in trace amounts in environment, have to be isolated and enriched prior to the analysis proper. Connecting the two stages and their optimization arises from necessity of introducing less time consuming and more accurate analytical procedures. The denudation technique, particularly in on-line systems, meets requirements of modern analytical methods.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.