Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 48

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  bezpieczeństwo w górnictwie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
W artykule autor porusza problem związany z przeciwdziałaniem zakażenia COVID-19 przez pracowników kopalń węgla kamiennego, poprzez wdrażane systemów bezpiecznej pracy w górnictwie w okresie pandemii. Ponadto, autor przedstawia wyniki ankiety przeprowadzonej wśród pracowników jednej z kopalń węgla kamiennego w zakresie wiedzy dotyczącej stosowanych procedur przeciwdziałania COVID-19.
EN
In the article the author is bringing up the problem associated with the counteraction of COVID-19 infecting by employees of coal mines stone, through implemented of systems of the safe work in the mining in the period of pandemic. Moreover, the author is showing the results regarding the poll conducted amongst employees of one of mines of the hard bituminous coal in the scope of its knowledge of applied procedures of the COVID-19 counteraction.
PL
Artykuł przedstawia problem uszkodzenia słuchu wśród górników w aspekcie nie tylko uznania choroby zawodowej, lecz ubytku słuchu na poziomie niższym, jednakże powodującym utrudnienie funkcjonowania społecznego w wieku emerytalnym. Wnioski wynikają z obserwacji i analizy wykonanych badań ankietowych wśród pracowników dołowych kopalń KW S.A., JSW S.A. i firm zewnętrznych. Badania te pozwoliły stwierdzić, że można zmniejszyć problem ubytku słuchu, poprzez prawidłowe działania wynikające z właściwego programu profilaktyki ochrony słuchu i permanentnego uświadamiania skutków niedoceniania tych działań.
EN
The article treats about hearing loose of underground employees working at coal mines, not only focusing of the level of noise which decided about professional hearing diseases, but either lower level, making problems in social existence of pensioner “age”, when the loose of hearing is about 30 dB or more. In this article are shown analyzes from observation and inspections and questionnaires regarding undergrounds employees from some coal mines belonging to two coal companies. This scientific researches gave answers for the questions, what should we do for eliminating or minimalizing hearing loose of miners population, e.g. by property actions, like implementing instructions and courses on theme, how to protect employees working in noise hazard conditions.
3
Content available remote ABB dla górnictwa: w stronę bezpieczeństwa i efektywności
PL
W przemyśle wydobywczym liczą się przede wszystkim dwa obszary – bezpieczeństwo oraz efektywność energetyczna. Pierwszy z nich ma kluczowe znaczenie dla życia i zdrowia ludzi, którzy pracują w warunkach dużego zagrożenia. Drugi natomiast przekłada się wprost na obniżenie kosztów operacyjnych, przez co znacząco wpływa na ostateczną rentowność zakładu. ABB od wielu lat wspiera zakłady górnicze na całym świecie nowoczesnymi rozwiązaniami poprawiającymi bezpieczeństwo pracy i eksploatacji maszyn, a także pozwalającymi na znaczącą poprawę efektywności ekonomicznej i operacyjnej.
PL
Na podstawie dołowych obserwacji kopalnianych prowadzonych inklinometryczna metodą pomiarową określono charakterystykę deformacji skał stropowych oraz obudowy kotwowej, poddanych wpływom eksploatacyjnym. Wykazano przydatność pomiaru zmian nachylenia jako wskaźnika stabilności warstw stropowych. Zidentyfikowano jeden z mechanizmów prowadzących do uszkodzenia obudowy kotwowej.
EN
Assessment of roof fall risk in specific geological and mining conditions is based on identification of roof layers deformation prior to this phenomena. The lack of complete knowledge in this area arose due to the fact that the implemented research (laboratory or object) was performed merely on the displacements and deformations of vertical roof layers. Furthermore, the current status of rock-mass observation is based on periodic measurements therefore the deformation process could not be recognized in details. The new approach of roof layers stability assessment was proposed by authors in 2011. This method is based on measurements of inclination changes of exposed surface of roof and the protruding ends of the rock bolts. The researches have been performed in the “Rudna” mine as a continuous records with 20 minutes sampling rate. As a result of over a year on-site measurements, authors got the information on the impact of the forthcoming mining operation on the selected area of the mine. Collected data may significantly enhance the existing knowledge of the deformation processes occurring within the rock-mass and ground support and their mutual relations. During the measurements the moment of ground support destruction has been recorded and analyzed by the authors. The experiences gained during the research indicate that the measurements of changes of inclinations may be a useful method of the stability of roof layers assessment in terms of roof fall risk.
PL
Artykuł zawiera opis istniejącej w Jastrzębskiej Spółce Węglowej SA infrastruktury informatycznej oraz opis narzędzi wspomagających kształtowanie bezpieczeństwa w górnictwie opracowanych w Instytucie Techniki Górniczej KOMAG. Przedstawiona została konfiguracja sprzętowa i programowa do monitorowania parametrów środowiska górniczego oraz parametrów pracy maszyn i urządzeń, ewidencji pozyskanych danych i ich automatycznego przesyłu. Struktury maszyn i urządzeń są odwzorowane w systemie klasy ERP Szyk2. Zarysowano koncepcję integracji istniejących w JSW SA rozwiązań sprzętowych i programowych z narzędziami wspomagającymi kształtowanie i upowszechnianie bezpiecznych metod pracy.
EN
The paper contains a description of the existing IT infrastructure in the Jastrzębie Coal Company and a description of tools supporting the development of work safety in the mining industry developed in the Institute of Mining Technique KOMAG. The article presents the configuration of hardware and software for monitoring of parameters of mining environment and the parameters of operation of mining machines and equipment, recording of obtained data and their automatic transmission. The structures of machines and equipment are recorded as images in the system of ERP Szyk2 class. The concept of integration of the existing hardware and software solutions in JSW with the tools supporting development and promotion of safe work practices has been outlined.
PL
Niezawodna praca maszyn górniczych wymaga zapewnienia nie tylko odpowiednich, wymaganych warunków odnośnie do zasilania energią elektryczną, lecz również niezawodnej ochrony przed skutkami wszelkiego rodzaju awarii elektrycznych. Szczególnie istotna w tym przypadku jest skuteczna ochrona ziemnozwarciowa z uwagi na duże prawdopodobieństwo wystąpienia 1-fazowych zwarć doziemnych w sieciach średniego napięcia. W artykule przedstawiono i omówiono ideę wykorzystania charakterystycznych, wybranych cech harmonicznych parzystych w liniach zdrowych i uszkodzonych zasilanych z sieci średniego napięcia, do wykrywania 1-fazowych zwarć doziemnych.
EN
Reliable operation of mining machinery requires stable and high quality electrical energy to supply as well as application of proper protection against any possible electrical disturbances. Particularly important is effective ground fault protection due to high probability of 1-phase fault occurrence in practice. In the paper is presented and discussed an idea of application of selected physical quantities of even current harmonics in faulty as well as healthy middle voltage feeders to detect and to clear ground faults.
PL
W artykule omówiono zakres i sposób przeprowadzania wybranych, podstawowych badań eksploatacyjnych, dotyczących oceny bezpieczeństwa pracy obsługi maszyn górniczych. Zaprezentowano wyniki testów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej oraz efektywności działania mechanicznych i elektrycznych układów zabezpieczających.
EN
The range and methodology ofperformance of selected, basic exploitation research, connected with assessment of mining machines staff safe operation, have been discussed in the paper. Tests results ofeffectiveness offirefighting safety and effectiveness of mechanical and electric protection systems operation have been presented.
PL
Artykuł przedstawia realizację wniosków zawartych w uchwałach Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie podjętych w latach 2007-2009. Uchwały te powzięto na czterech posiedzeniach Komisji, a opis realizacji wniosków oparto na sprawozdaniach pięciu spółek węglowych oraz KGHM "Polska Miedź" S.A
EN
The paper sets forth an implementation of conclusions included in resolutions of the Health and Safety at Work Commission in Coal-Mining passed in years 2007-2009. These resolutions were adopted on four Commission meetings, and a description of an implementation of conclusions was based on statements of five coal companies as well KGHM "Polska Miedź" S.A.
PL
W artykule przedstawiono badania dotyczące kultury bezpieczeństwa pracy pracowników jednej z kopalń węgla kamiennego. Przeprowadzono je na podstawie prostego narzędzia badawczego, jakim jest ankieta. Badania objęły reprezentatywną losowo wybraną grupę ludzi, w skład której wchodziły zarówno osoby z dozoru, jak i robotnicy. Ankieta miała formę wielokrotnego wyboru, a jej rezultaty pozwolą na ustalenie hierarchii wartości autotelicznych i wartości pracy pracowników, postaw wobec formalnych norm bezpieczeństwa, jak również stosunku do ryzyka i ryzykownych zachowań oraz zagrożeń występujących w górnictwie.
EN
It present research in article of concerning culture safety work of employees mine. Questionnaire carry it be on base of simple investigative instrument that. Research have included representative, fate chosen group of people, persons entered which composition from supervision equal as well as work erarchy of value autotelick and values of work of employees, in accordance with formal norms ers. Questionnaire had form of multiple choice, but results will allow her installation of hi of safeties put, as well as for risk relation and risky behavior and in mining industry threats taking a stand.
PL
W pracy przedstawiono koncepcję systemu kształtowania bezpieczeństwa górniczego transportu poziomego. Omówiono przyczyny podjęcia tematu oraz zidentyfikowano obszar tematyczny systemu. Omówiono zawartość projektów systemów transportowych oraz strukturę procesu ich tworzenia. Zidentyfikowano końcowych użytkowników, strukturę oraz zawartość zasobów systemu. Podano najważniejsze kryteria oceny systemów transportowych w świetle obowiązujących kryteriów bezpieczeństwa i oceny ryzyka. Dokonano identyfikacji struktury systemu informatycznego kształtowania bezpieczeństwa górniczego transportu poziomego. Przedstawiono metodologię partycypacyjnego trybu kształtowania bezpieczeństwa w transporcie górniczym na przykładzie transportu obudowy. Pokazano przykłady zastosowania tej metodologii. W proponowanej koncepcji systemu wykorzystane zostaną narzędzia inżynierii wiedzy służące do pozyskiwania, reprezentacji i rozpowszechniania wiedzy na temat projektowania bezpiecznego transportu podziemnego. Istotą systemu jest zastosowanie technik internetowych w tych trzech obszarach inżynierii wiedzy. Przedstawiany system przeznaczony jest do wspomagania działań planistycznych, organizacyjnych i szkoleniowych, podejmowanych w zarządzaniu bezpieczeństwem transportu w zakładach górniczych. W proponowanym systemie wybrano ujęcie "wyprzedzające", polegające na uwzględnieniu kryteriów bezpieczeństwa i ochrony zdrowia już na etapie projektowania prac transportowych. Analiza nowo projektowanego systemu transportowego, już na etapie projektu wstępnego, pozwoli na: uniknięcie kosztownych zmian na etapie realizacji trasy transportowej, analizę newralgicznych węzłów trasy pod kątem bezpieczeństwa przebywającej w ich pobliżu załogi, zwrócenie szczególnej uwagi dozoru oraz pracowników kopalń na miejsca szczególnie niebezpieczne. Udostępnienie opracowanego w ramach projektu systemu na ogólnie dostępnej platformie internetowej powinno zaowocować ogólnym polepszeniem warunków bezpieczeństwa przy projektowaniu nowych tras transportowych, jak również analiza i przebudowa istniejących. Wykorzystując system opracowany w ramach niniejszego projektu, będzie możliwe dokonanie oceny istniejącego bądź projektowanego systemu transportu w świetle kryteriów bezpieczeństwa, na co szczególną uwagę zwraca się aktualnie w Unii Europejskiej. Będzie możliwe wyznaczenie stateczności wybranych maszyn transportowych wraz z ładunkiem, sprawdzenie możliwości wystąpienia kolizji dla wybranych schematów dróg transportowych oraz sprawdzenie przejść minimalnych dla załogi dla konkretnego schematu transportu. Wizualizacje komputerowe pozwolą na przeanalizowanie sytuacji niebezpiecznych, pod kątem szkolenia pracowników zakładów górniczych. Opracowane w ramach projektu zasoby programowe będzie można również wykorzystać jako materiał dydaktyczny z zakresu bezpieczeństwa pracy w transporcie, uwzględniający zagrożenia dla pracowników pracujących w bezpośredniej strefie prac transportowych. W kraju nie zbudowano dotąd zintegrowanego systemu kształtowania bezpieczeństwa górniczego transportu podziemnego. Stosowane są różnego rodzaju programy (wspomagające projektowanie dróg transportowych, szkolenie załóg itp.), brakuje jednak ich powiązania w jeden wspólny system. Praca stanowi podsumowanie wspólnych badań sieci naukowej Zintegrowanego Instytutu Naukowo- -Technologicznego "Paliwa - Bezpieczeństwo - Środowisko". W pracach zespołu realizującego projekt wzięli udział specjaliści z Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG, Głównego Instytutu Górnictwa i Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa EMAG.
EN
In the paper, a conception of system of safety formation of mining underground horizontal transportation system was presented. Causes of undertaking of subject were discussed as well as thematic area of system was identified. Content of projects of transportation systems as well as the structure of process of their creation was discussed. Final users, a structure and content of system supplies were identified. Most important criteria of transportation systems assessment were presented in the light of valid safety criteria and risk assessment. Information system structure of safety formation of mining horizontal transportation was identified. Methodology of participation mode of safety formation in mine transportation was presented on an example of support transportation. Examples of use of this methodology were given. In proposed conception of system, tools of knowledge engineering, serving to acquiring, representation and dissemination of knowledge onto the subject of designing of safe underground transport, will be used. Use of Internet techniques is the heart of the system in these three areas of knowledge engineering. Presented system is designed for assistance of planning, organisational and training activities undertaken within safety management of transportation in mines. In proposed system, "a priori" approach was chosen, depending on regarding of criteria of safety and health protection, already on a stage of transportation works design. Analysis of newly projected transportation system, already on a stage of preliminary design, will permit to avoid expensive changes on a stage of realisation of transporting routs, analysis of sore points of rout junctions from the point of view of safety of personnel staying at their vicinity, directing special attention of mining officers and workers of mines to particularly dangerous places. Rendering the system developed within the frames of project on generally accessible Internet platform should yield general improvement of safety conditions at designing new transportation routs, as well as at analysis and reconstruction of the existing ones. Using the system developed within the frames of presented project it will be possible to assess the existing or being designed transportation system in the light of safety criteria, and to the latter a special attention is actually paid in European Union. It will be possible to determine the stability of chosen transportation machines with load, checking the possibility of collision occurrence for chosen layouts of transportation roads, as well as checking of minimum passages for mine personnel for a particular transportation diagram. Computer visualisations will enable analysing of dangerous circumstances, from the point of view of training of mine workers. Also, it will be possible to use the program supplies developed within frames of project as didactic material within the scope of work safety in transportation, taking into consideration hazards for workers working in direct zone of transportation works. In our country, the integrated system of safety7 formation of mine underground transport was not built up to now. Many kind of different programmes are used (assisting at designing of transport roads, training of personnel etc.), but there is lack of their interconnection into one common system. The present paper is a recapitulation of common researches of Integrated Scientific-Technological Institute "Fuel-Safety-Environment" scientific net. In works of team realising the project, experts from Centre of Mechanization of Mining KOMAG, Central Mining Institute GIG and Centre of Electrification and Automation of Mining EMAG have participated.
PL
Ostatnie lata przyniosły ogromne zapotrzebowanie na prace związane z adaptacją i udostępnianiem dla turystów atrakcyjnych podziemi. Nic w tym dziwnego, że tam gdzie jest to możliwe prowadzi się roboty przystosowujące wyrobiska podziemne do zwiedzania przez rzesze turystów. Wiąże się to z zapewnieniem bezpieczeństwa osobom, które zarówno wykonują prace zabezpieczająco-adaptacyjne, jak i zwiedzającym je turystom. Zagrożenia występujące w czasie prac adaptacyjnych mogą występować z kilku przyczyn: atmosfera beztlenowa, obwały i zawaliska, ograniczone gabaryty, zagrożenie wodne. Niezwykle istotne jest zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa dużym ilościom ludzi w różnym wieku, różnej kondycji fizycznej zwiedzających podziemia. Dlatego też wykupienie biletu winno być gwarancją stuprocentowego bezpieczeństwa osób znajdujących się w tych wyrobiskach.
EN
Recent years have brought an immense demand for works related to adaptation and opening attractive underground areas to tourists. It comes as no surprise that conversion work is taking place wherever possible, in order to accommodate the underground workings to be visited by tourist groups. It involves guaranteeing the safety of those who carry out the adaptive-protective work and the visiting tourists. Hazards may occur during adaptive work for several reasons: oxygen-free environment, rock-slides and goaves, limited dimensions, inundation risk. It is of crucial importance to ensure maximum safety to large groups of underground visitors of different ages and physical conditions. Therefore, ticket purchase ought to be the guarantee of complete safety of the people in the workings.
PL
W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące działalności władz górniczych w latach 1918-1939. Podjęto próbę charakterystyki najistotniejszych problemów nadzoru górniczego w pierwszych latach II Rzeczpospolitej. Przedstawiono także w skrócie informacje na temat osób pełniących kierownicze stanowiska w nadzorze górniczym oraz opisano najważniejsze inicjatywy władz górniczych w okresie międzywojennym. Obraz dokonań urzędów górniczych w tamtym okresie został nakreślony przede wszystkim poprzez obszernie cytowane fragmenty tekstów źródłowych (stenogramów, dokumentów urzędowych, artykułów i opracowań). Całość uzupełniają biogramy prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w Krakowie Antoniego Meyera i wiceprezesa Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach Stanisława Majewskiego, a także informacje na temat organizacji władz górniczych w II Rzeczpospolitej oraz dane statystyczne dotyczące ówczesnego potencjału polskiego przemysłu wydobywczego oraz stanu bezpieczeństwa pracy w górnictwie.
EN
The article presents selected issues concerning the activity of mining authorities in years 1918-1939. The attempt of the characterization of the most vital problems of mining supervision organs in the first years of the II Republic of Poland was made. The information on persons holding managerial functions in the interwar period was outlined; the most important initiatives of mining authorities of that time were presented. A picture of mining offices achievements was drawn mainly through extensive quotations of source documents experts (shorthand notes, official documents, articles and studies). The whole is complemented by biographical entries of the President of the State Mining Authority in Krakow -Antoni Meyer and vice President of the State Mining Authority in Katowice -Stanisław Majewski, information on the organization of mining authorities in the II Republic of Poland and statistical data from that period as well as Polish extractive industry potential and the state of the safety at work in mining.
PL
W artykule wyszczególniono największe katastrofy, które zdarzyły się w XX w. w górnictwie węgla kamiennego w Polsce i na świecie. Omówiono zadania urzędów górniczych I ich rolę w zakresie poprawy warunków i bezpieczeństwa pracy w górnictwie. Wskazano na wpływ zaplecza naukowo-technicznego na poprawę bezpieczeństwa pracy w podziemnych zakładach górniczych.
EN
The article details the most important catastrophes that occurred in XX century in land coal mining in Poland and in the world. The tasks of mining authorities and their role in the field of the improvement of safety and health in mining were discussed. The influence of scientific and technical base on the improvement of safety at work in the underground mining plants was shown.
PL
Artykuł dotyczy zagadnień związanych z działaniami podejmowanymi przez odpowiednie organy państwowe, w ramach swoich uprawnień, mającymi na celu stworzenie podstaw prawnych ograniczenia zagrożeń wynikających ze stosowania maszyn i urządzeń w zakładach górniczych. Przedstawiono w ujęciu historycznym przepisy prawne regulujące sprawy prowadzenia ruchu zakładów górniczych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w tych zakładach, ze szczególnym zwróceniem uwagi na regulacje, na podstawie których dopuszczano do stosowania w zakładach górniczych maszyny i urządzenia oraz inne wyroby. W opisie funkcjonowania przepisów prawa dotyczących dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach górniczych uwzględniono również stan aktualny, wynikający z harmonizacji prawa polskiego z prawem Unii Europejskiej.
EN
The article concerns issues related with activities performed by relevant state authohties that aimed at creation of legal acts serving to limit hazard resulting from the use of machines and equipment in mining plants. In historical perspective presented are the legal regulations on carrying out mining operations, safety and health at work in mining plants with particular consideration of the provisions on the basis of which machines and equipment and other products were accepted to use. In the presentation of the legal acts concerning the acceptance of products to use in mining plants the present state resulting from the harmonisation of Polish law to the European Union standards was taken into account.
PL
Przedstawiono witryny internetowe stanowiące źródła informacji z zai
EN
Internet web pages that constitute the source of information in the field of safety and health at work are presented. Selected are these web pages that were set up by global organizations, European organizations and national ones. An attempt of the assessment of data usefulness for comparative analysis in the field of safety and health of workers at work for individual countries is made.
PL
W artykule przedstawiono na tle epoki, w której żył wielki uczony i lekarz Georgius Agricola, problemy zdrowotne ludzi zatrudnionych w kopalniach rudnych. Swoje obserwacje poczynione w czasie pracy na stanowisku lekarza miejskiego w Jachymowie (Joachimsthal), tyczące się warunków pracy górników zawarł w dziele "De re metallica libri XII". W artykule porównano spostrzeżenia poczynione przez Agricolę z obecnymi wymaganiami odnośnie bezpieczeństwa i higieny pracy w górnictwie. Szczególny nacisk położono na identyfikację przyczyn i sposoby zapobiegania wypadkom w kopalniach oraz profilaktykę zdrowotną.
EN
In this paper shown miners health problems in ore mine in the times of the famous scientist and doctor Georgius Agricola. He made his observations during the work as a city doctor in Jachymov (Joachimstahl). A comparison between Georgius Agricola remarks and contemporary requirements in safety and hygiene in mining is also made in this paper, with a special focus on accidents identification and diseases prevention.
PL
Przedstawiono proces dowiercania złóż węglowodorów w aspekcie bezpieczeństwa prac, ochrony pierwotnej przepuszczalności skal zbiornikowych oraz wiarygodności uzyskiwanych informacji o występujących parametrach złożowych. Wyszczególniono wady i zalety omawianych rozwiązań technologicznych. Podano obowiązujące przepisy prawne. Przedstawiono sposoby i zakres stosowania profilaktyki przeciwerupcyjnej przy dowiercaniu złóż węglowodorów. Sformułowano zalecenia technologiczne i wnioski.
EN
Hydrocarbon deposits redrilling process is presented in aspect of safety at work, protection of original permeability of the reservoir rock and reliability of the obtained information about the deposit parameters. Flaws and merits of the discussed technological solutions are detailed. Legally binding regulations are also presented as well as the methods and the scope of eruption prevention in the redrilling process of hydrocarbon deposits. Technological guidelines and conclusions are formulated.
18
Content available remote Układy blokad i wyłączeń w systemach metanometrycznych
PL
Jedną z istotnych części systemu gazometrycznego są układy blokad i wyłączeń. Powodują one wyłączenie zasilania, w przypadku gdy zawartość metanu zmierzona metanomierzem jest większa od dopuszczalnej. Sygnały dwustanowe w systemach blokad przesyłane są jako stany styków (zamknięty lub otwarty). W celu zwiększenia bezpieczeństwa funkcjonalnego układu blokad i wyłączeń niezbędne jest rozróżnienie zwarcia styku od zwarcia obwodu. W artykule omówiono stosowane sposoby kontroli stanu styków oraz możliwe struktury układów blokad i wyłączeń. Zastosowanie stacji dołowych (PLC) do realizacji układów blokad i wyłączeń pozwala na ich monitorowanie przez dyspozytora.
EN
Most important function of the methane meter system is switching off the circuit breaker when methane content is greater than acceptable value. Digital signals in switching off system are transmitted as state of contact (or OPTOMOS) - open or closed. Reliability of switching off function needs to use special methods that differentiate between closed contact and shorted circuit. Paper presents methods of contacts monitoring and structures of switching off systems. Underground station (specialised intrinsically safe PLC) allows us to create flexible switching off system with monitoring in the dispatcher room.
19
Content available remote Badanie kultury bezpieczeństwa pracy pracowników KWK "X"
PL
W artykule przedstawiono badania dotyczące kultury bezpieczeństwa pracy pracowników jednej z kopalń węgla kamiennego. Przeprowadzono je na podstawie prostego narzędzia badawczego, jakim jest ankieta. Badania objęły reprezentacyjną, losowo wybraną grupę ludzi, w skład której wchodziły zarówno osoby z dozoru, jak i robotnicy. Ankieta zawierała siedem podstawowych pytań, a jej rezultaty pozwoliły na ustalenie hierarchii wartości autotelicznych i wartości pracy pracowników, postaw wobec formalnych norm bezpieczeństwa, jak również stosunku do ryzyka i ryzykownych zachowań oraz zagrożeń występujących w górnictwie.
EN
The examination of the culture of the job security of workers was conducted in a hard bituminous coal mine, on the bases of a simple research tool in the form of a questionnaire. The examination involved a formal, randomly chosen group of people, consisting of supervision staff and shop floor workers. The Questionnaire contained seven basic questions and its results reveal a hierarchy of existential values and the value of work, attitudes towards formal safety regulations, and the attitude to risk and risky behaviour as well as threats occurring in coal mines.
PL
W artykule dokonano oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w polskim górnictwie w latach 2003 - 2005. Sporządzono ją w oparciu o retrospektywne kryteria analizy wskaźnikowej wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz analizę wypadkowości i zachorowalności bezwzględnej i rodzajowej. Ponadto, w pracy przedstawiono podstawowe pojęcia i definicje dotyczące wypadków t chorób zawodowych oraz główne przyczyny ich powstawania.
EN
In article estimate of state of safety and sanitation of work in polish mining industry in years 2003 - 2005. It compose her in foothold about retrospective criteria of analyses case at work case and professional diseases and analysis case and inconditional morbidity and genre. Besides, it present basic notions and definitions concerning case and professional diseases and main reasons of their generations.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.