Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 174

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kawitacja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
EN
The generating station in which diesel engine is used as a prime mover for generating electrical energy is known as diesel power plant. The cylinders liner are cylindrical component that are fixed inside the engine block. The function of the cylinder liners is to retain the working fluid and to guide the piston. Most diesel power plant uses wet-cylinder liners that are exposed to intensive cavitation. The paper aimed at studying the behavior of the cylinder liners that can lead to cavitation. The analysis involves, modeling and simulation in using Solidworks software. The analysis shows that the cylinders are subjected to harmonic vibration resulting to momentary separation of the coolant from the cylinder wall, creating a pressure difference around the coolant surface which forms air bubbles. These bubbles explode at an extreme velocity. The explosion of these bubbles release surface energy known as cavitation. The energy hammers the cylinder liner surface thereby removing minute particles of metal from the surface of the vibrating cylinder leading to cavitational deterioration. The paper hereby calls on automotive designers to take critical measures in designing of; cylinder liner, water jacket and the entire cooling system, in order to control this phenomenon.
PL
W artykule [1] przedstawiono pięć przykładów realnych problemów eksploatacyjnych spowodowanych kawitacją w pompach do ścieków, różnej konstrukcji i wielkości. Podano też ogólne zależności dotyczące różnie definiowanych nadwyżek antykawitacyjnych i relacji między nimi oraz przedstawiono podstawowe charakterystyki kawitacyjne pompy wirowej. Ze względu na wciąż aktualny problem skutków pracy różnych pomp wirowych w obszarze kawitacji oraz na istotne wątpliwości dotyczące nadwyżek antykawitacyjnych, powrócono do tematu, podając równocześnie nowe informacje dotyczące m.in. pomp zasilających.
EN
This article focuses on the cavitation mechanism from the perspective of utilizing the effect of gas desorption from the solution with nucleation of gas bubbles. This effect is an innovative approach to improving the operating parameters, including emissions parameters, in the compression-ignition engines. The article presents the concept of applying this process in practice and draws attention to the problems associated with its practical implementation. With regard to this issue, an original pump design with a hypocycloid power transmission, enabling application of the desorption effect, was presented. The second part of the article focuses on evaluating the possibility of cavitation occurring in the pump. This task was realized by simulating the cavitating flows in the pump’s return valve – the site at the greatest risk of formation of the first nuclei of this unfavorable phenomenon.
PL
W artykule poruszono istotny problem pracy pompy kondensatu (PK) w elektrowni cieplnej. Zwiększające się moce bloków determinują parametry pracy pomp PK, co stawia przed konstruktorami nowe wyzwania, związane z zapewnieniem wymaganej odporności kawitacyjnej. Niniejszy artykuł dotyczy po- prawy własności antykawitacyjnych pompy PK poprzez zastosowanie zespołu pompowego kondensatu ZPK i specjalnej konstrukcji wirnika pomp pierwszego i drugiego stopnia tegoż zespołu. Szczegółowo omówiono proponowaną konstrukcję oraz zaproponowano zmiany w pierwotnym rozwiązaniu opracowanym w Zakładzie Hydromechaniki i Maszyn Hydraulicznych (Moskiewski Instytut Energetyczny - Narodowy Uniwersytet Badawczy).
PL
W artykule zaprezentowano wyniki niestacjonarnych trójwymiarowych obliczeń numerycznych przepływu kawitacyjnego przez niewielkowymiarową zwężkę zbieżno-rozbieżną o współczynniku przewężenia mniejszym niż 0,1 oraz proces walidacji uzyskanych wyników z zastosowaniem komputerowej analizy obrazu. W obliczeniach numerycznych wykonanych w programie ANSYS Fluent w procesie modelowania zjawiska kawitacji wykorzystano podejście homogeniczne z uwzględnieniem dwóch modeli: modelu Schnerra i Sauera oraz modelu Zwarta i in. Celem pracy była walidacja wyników symulacji numerycznych i ocena przydatności komputerowej analizy obrazu w tym procesie. Motywacją do przeprowadzenia symulacji numerycznych zjawiska kawitacji były trudności w uzyskaniu wyników odzwierciedlających w stopniu zadowalającym przeprowadzone pomiary eksperymentalne w analizowanej klasie urządzeń.
EN
The article presents the results of non-stationary three-dimensional numerical calculations of cavitation flow through a small-sized with a throat ratio less than 0.1 and the process of validation of the obtained results using computer image analysis. In the numerical calculations performed using the ANSYS Fluent software, the modelling process of the cavitation phenomenon using the homogeneous approach includes two models: the Schnerr and Sauer model and the Zwart et al. model. The aim of the work was to validate the results of numerical simulations and to assess the usefulness of the computer image analysis in this process. The motivation to perform the numerical simulations of the cavitation phenomenon were difficulties in obtaining results reflecting satisfactorily the experimental measurements conducted for the analyzed class of devices.
6
Content available remote Electromagnetic vibratory cavitator
EN
It was found that the principles and regularities of the multiplicity frequency apply to hydraulic objects, and in particular to suspended in liquid medium its foreign objects - air and gas bubbles, solid particles, and similar formations. Vibrational resonant cavitators provide 25÷30% increase of the intensity of cavitation field, hence, proportional productivity increase of cavitation liquid treatment, соmparing with hydrodynamic cavitators.
PL
Wykryto, że zasady i reguły częstotliwości powielonych mają zastosowanie do obiektów hydraulicznych, a w szczególności do ciał obcych zawieszonych w ośrodku ciekłym, takich jak pęcherzyki powietrza i gazu, cząstki stałe, itp. Wibracyjne kawitatory rezonansowe zapewniają wzrost intensywności pola kawitacji o 25÷30%, a więc także proporcjonalny wzrost wydajności płynu kawitacyjnego, w porównaniu z kawitatorami hydrodynamicznymi.
7
Content available Cavitation defects in farm vehicle engines
EN
The article identifies and analyses selected examples of cavitation erosion occurring in farm tractor engines and their systems at different mileages. The analysis has been carried out on the basis of known theoretical rudiments of this phenomenon. The paper presents photographs from maintenance work selected by the authors, which illustrate the discussed matter graphically. There is a discussion on how to prevent cavitation phenomena occurring in coolant, which induce engine defects.
PL
W artykule poddano identyfikacji i przeanalizowano wybrane przykłady występowania erozji kawitacyjnej w silnikach ciągników rolniczych i ich układach, po różnych przebiegach. Analizę przeprowadzono na podstawie znanych podstaw teoretycznych tego zjawiska. Zamieszczono zdjęcia wybrane przez autorów z pracy serwisowej, które graficznie przedstawiają zagadnienie. Omówiono również jak zapobiegać zjawiskom kawitacji w cieczy chłodzącej powodującej uszkodzenia silników.
PL
W ciągu ostatnich kilku dziesięcioleci ultradźwięki znalazły szerokie zastosowanie w diagnostyce obrazowej. Ten artykuł przeglądowy omawia potencjalne efekty biologiczne związane z propagacją ultradźwięków w tkankach i podaje fizyczne podstawy wprowadzonych indeksów mechanicznego MI i termicznego TI zgodnych z Output Display Standard (ODS). W praktyce klinicznej otrzymywane wyniki są kompromisem pomiędzy jakością obrazu a możliwością systemu uzyskiwania zadowalających obrazów głęboko leżących struktur tkankowych – wyboru dokonuje się, biorąc pod uwagę minimalizację bioefektów. Moce wyjściowe ultrasonografów są regulowane i ograniczane do określonych poziomów. Bezpieczne dawki ultradźwiękowe wyznacza się według określonych zasad, a na ekranie wyświetlane są związane z nimi wielkości. Wielkości te określają możliwości wystąpienia zmian mechanicznych i termicznych w tkankach i dlatego mają znaczenia kliniczne. Wprowadzone wskaźniki – mechaniczny MI i termiczny TI uwzględniają fizyczny mechanizm oddziaływania między ultradźwiękami i biologiczną tkanką, który zależy od czasowych i przestrzennych parametrów pola akustycznego generowanego przez głowice ultradźwiękowe. Przewidywany wzrost temperatury określa się, stosując trzy różne modele tkankowe: homogeniczny, warstwowy i układ kość/tkanka.
EN
Ultrasounds have found widespread use in imaging diagnostics over the past few decades. This review article combines the reports on the biophysical effects and provides the rationale behind the mechanical index (MI) and thermal index TI complying with Output Display Standard (ODS). In clinical practice, the obtained diagnostic results are a compromise between the quality of the image and the possibility of a system of obtaining satisfactory images of deep-lying tissue structures – the choice is made taking into account the minimization of bioeffects. The output powers of ultrasonographs are regulated and limited to specific levels. Safe ultrasonic doses are determined according to specific rules, and the screen displays the associated quantities. These quantities determine the possibility of mechanical and thermal changes in the tissues and therefore have clinical significance. The introduced indexes MI and TI take into account the physical mechanism of interaction between ultrasounds and biological tissue, which depends on the temporal and spatial parameters of the acoustic field generated by ultrasound transducers. The predicted temperature increase is determined using three different tissue models: homogeneous, layered and bone/tissue interface.
PL
Artykuł prezentuje wyniki symulacji numerycznych zjawiska kawitacji w zwężce zbieżno-rozbieżnej, z zastosowaniem podejścia homogenicznego. Analizowane są trzy modele: model Schnerra i Sauera, model Singhala i in. oraz model Zwarta i in. Symulacje są niestacjonarne. Geometria jest planarna. W symulacjach numerycznych wykorzystano oprogramowanie Fluent. Celem pracy jest ocena możliwości zastosowania planarnych symulacji numerycznych przepływu kawitacyjnego dla niewielkowymiarowych zwężek zbieżno-rozbieżnych. Motywacją do przeprowadzenia symulacji numerycznych zjawiska kawitacji dla planarnej geometrii są trudności w uzyskaniu wyników odzwierciedlających przeprowadzone pomiary eksperymentalne, zarówno dla geometrii dwu-, jak i trójwymiarowej. Otrzymane wyniki symulacji numerycznych wykazują duże podobieństwo do pomiarów eksperymentalnych dla wszystkich analizowanych modeli.
EN
The article presents results of numerical simulations of cavitation phenomenon in a converging-diverging nozzle using the homogeneous approach. Three cavitation models are considered: the Schnerr and Sauer model, the Singhal et al. model and the Zwart et al. model. The simulations are performed for transient. The geometry is two-dimensional and planar. In the numerical calculations Fluent software was used. The aim of the work is to estimate the possibility of applying of two-dimensional planar numerical simulations of cavitating flows for small-sized converging-diverging nozzles. The motivation to conduct numerical simulations for two-dimensional and planar geometry are difficulties in obtaining results, which reflect experimental measurements, both for two- and three-dimensional geometry. The achieved results show a big similarity between the results of performed numerical simulations and the material from the experimental measurements for all the analyzed models.
EN
The paper presents applicability of the computer system to model and simulate fluid and gas flow to assess surface cavitation wear. Abstract tube models with a decreasing inside diameter were developed and fluid flow with varying flow velocities was simulated. This facilitated identification of areas particularly at risk of cavitation wear. Results of simulation analyses were verified by comparing them with actual empirical results concerning cavitation erosion of tubing materials.
PL
W pracy przedstawiono możliwości wykorzystania systemów komputerowego modelowania oraz symulowania przepływu cieczy i gazów do oceny stopnia zużycia kawitacyjnego powierzchni. Opracowano abstrakcyjne modele przewodów o zmniejszającej się średnicy wewnętrznej oraz symulowano przepływ cieczy z różnymi prędkościami. Pozwoliło to wyznaczenie obszarów szczególnie narażonych na erozję kawitacyjną. Dokonano weryfikacji wyników analizy symulacyjnej porównując je z rzeczywistymi wynikami badań erozji kawitacyjnej materiałów do budowy przewodów.
11
Content available remote Visualization study of the flow processes and phenomena in the external gear pump
EN
External gear pumps make some of the most frequently used hydraulic energy generators. In spite of the fact that those well known machines feature good operational parameters, the research and development work on the pumps is still going on. There is a number of various research methods applied. One of them, an experimental method, is a visualization study, on which this paper is focused. In this article, the visualization research method has been presented, which has been used for the study of the flow processes and phenomena in the external gear pump. Findings of the research enabled a detailed description of the flow process, namely of the transporting of the working fluid through the pump, in each of the typical zones of the pump. It turns out that a characteristic feature of the process is the occurrence of various cavitation phenomena. All characteristic cavitation forms, as well as the degrees of their intensity, observed during the research, have been catalogued and specifically described. The research also made it possible to identify the critical areas of the pump, which, consequently, allowed the development of specific design, construction and operational recommendations. A result of applying those recommendations was a considerable reduction of the intensity of the cavitation phenomena, evidence of which is the experimental study presented in this paper.
EN
This article indicated at erosion as one of the causes of degradation of surfaces washed by fluids and conditions of its occurrence. Corrosive – erosive theory of metal surface degradation has been discussed linking it with an instance of destructive processes taking place in cylinder liner blocks of combustion engines. Physics and conditions influencing processes on liquid – washed operational surface phase boundary have been justified. Out of the contemporary hypotheses explaining the physics of cavitation erosion, the bubble theory has been considered. A mathematical model of erosion has been presented in the context of cavitation implosion energy determining crash interactions of liquid cumulative fluxes on the washed surface. Occurring plastic deformations have been graphically explained linking them with the occurrence of fatigue micro-cracks and later with erosive pits. Influence of initial steel hardness on intensity of cavitation erosion has been checked. Discussion of ways to increase metal surface resistance to cavitation erosion has been carried out.
13
Content available remote Cavitation erosion – phenomenon and test rigs
EN
The cavitation and cavitation erosion phenomenon have been shortly presented. The main four types of test rigs to investigate the cavitation erosion resistance have been shown. Each type of test design is described and an example of a design is shown. A special attention has been payed to the designs described in the International ASTM Standards: a vibratory design and a cavitating jet cell. There was shown that the design of a test device and the test conditions affect the resistance to cavitation erosion of a material.
14
Content available remote CFD simulation of cavitation over water turbine hydrofoils
EN
Tidal turbines are gaining more and more interest as a source of renewable energy. Energy from tidal currents may be extracted in a similar way as wind energy but tidal turbines have to meet much higher requirements. Cavitation phenomena, which are difficult to predict, have great influence on hydrodynamic efficiency. This paper presents the use of CFD simulation for prediction of cavitation during flow over typical NACA airfoils.
PL
Turbiny wykorzystujące pływy morskie są coraz częściej wykorzystywane jako źródła czystej energii. Energię pływów morskich można uzyskać w podobny sposób jak w przypadku energii wiatrowej, ale turbiny wykorzystujące pływy morskie muszą spełnić znacznie bardziej rygorystyczne wymagania. Jednym z czynników mających wpływ na efektywność hydrodynamiczną turbin jest zjawisko kawitacji. Artykuł przedstawia wykorzystanie metod CFD do symulacji zjawiska kawitacji przy opływie typowych profili lotniczych.
15
Content available remote Generatory kawitacji w technologiach upłynniania biomasy
PL
Spośród nowych metod wstępnego przygotowania biomasy do procesów upłynniania na uwagę zasługują m.in. te wykorzystujące zjawisko kawitacji, gdyż jest ono związane z lokalnym występowaniem bardzo wysokich gęstości energii, rzędu 1018 kW/m3, co może prowadzić do rozdrobnienia biomasy, a nawet degradacji cząsteczek. Badania wykazały, że wstępne przygotowanie biomasy z wykorzystaniem zjawiska kawitacji przyspiesza hydrolizę i fermentację oraz zwiększa uzysk węglowodorów z procesów pirolizy. Zaprezentowano przegląd rozwiązań urządzeń konstrukcyjnych umożliwiających zastosowanie zjawiska kawitacji w technologiach upłynniania biomasy.
EN
A review, with 27 refs., of the efficient equipment (orifice plates, Venturi tube, cavitating device with indentations on the rotor).
PL
Artykuł zawiera zestawienie metod badań eksperymentalnych zjawiska kawitacji, zarówno inwazyjnych, jak i bezinwazyjnych. Opracowanie uwzględnia również najnowsze osiągnięcia w tej dziedzinie, jak przykładowo optoelektroniczny system rejestracji kształtu i intensywności chmury kawitacyjnej opracowany na Wydziale Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
EN
The article contains a description of invasive, as well as non-invasive methods of experimental investigations of cavitation phenomenon. The study considers also the newest achievements in this area, such as optoelectronic system for registering the shape and intensity of cavitation cloud, designed at the Faculty of Technical Sciences of the University of Warmia and Mazury in Olsztyn.
PL
Czy jest coś co łączy pompy i krewetki? Tak, tym czymś jest… kawitacja. Liczne pompy (lepiej: liczni użytkownicy pomp) z jej powodu cierpią. Natomiast krewetki modliszkowe, zwane też krewetkami boksującymi, są jedynymi do tej pory rozpoznanymi w naturze zwierzętami, które na drodze ewolucji osiągnęły poziom rozwoju pozwalający im wykorzystywać efekt kawitacji zarówno w celach obronnych, jak i agresywnych.
18
Content available remote Modelowanie struktur kawitacji przy opływie profilu
PL
W artykule przedstawiono wyniki symulacji numerycznych zjawiska kawitacji występującego przy opływie łopatki profilu ClarkY wodą. Przepływ odbywał się w komorze o przekroju prostokątnym. Kąt natarcia łopaty wynosił 8°. Symulacje przeprowadzono przy użyciu kodu OpenFOAM. Dla modelu przepływu dwufazowego prowadzono obliczenia niestacjonarne przy założeniu modelu kawitacji Schnerr & Sauer. Przebadano i porównano dwa modele: model 2D oraz model 3D. Wyniki obliczeń porównano pod względem kształtu i dynamiki zmian chmur kawitacyjnych oraz procentowego udziału pary wodnej w domenie w funkcji czasu. Porównano uśrednione w jednym okresie wartości ciśnienia i udziałów objętościowych pary w punktach monitorujących. Obliczenia dla modelu 3D pozwoliły zaobserwować zmienność struktur kawitacyjnych w kierunku prostopadłym do kierunku przepływu wody.
EN
The results of numerical simulation of water cavitating flow are shown in the paper, in case of flow over the ClarkY foil. The calculations were performed for flow through a rectangular channel. The angle of attack of the blade was 8°. The simulation was conducted in OpenFOAM software. For the two-phase model the transient calculations were carried out with Schnerr & Sauer cavitation model. The two models: 2D and 3D, were investigated and compared. The results of the calculation were compared regarding the shape and dynamics of cavitation structures and percentage of vapor in the domain in time. The time-averaged pressure and vapor volume fraction values in monitor points located over the foil were compared. The 3D calculations provided information about the fluctuation of cavitation structures in the direction perpendicular to the water flow.
EN
Cavitation is a phenomenon of fluid vaporization in the areas where the static fluid pressure drops below the saturated liquid pressure. The topic of this article is presentation of the physical basics of mathematical formulations of source terms of the chosen homogeneous models of cavitation phenomenon, i.e. Schnerr and Sauer (2001), Singhal et al. (2002), and Zwart et al. (2004), including the conversions leading to the final form of source terms, which are expressed in terms of mass and the analyzed constituent is vapor. The aim of the article is showing the similarities and differences at the selected stages of derivations of the mathematical formulas proposed by the chosen authors. The motivation to undertake the analysis of the mathematical basics of the source terms is literature lack of any works including a report of successive steps, along with the suitable comments allowing easy understanding of their final form.
PL
Kawitacja jest zjawiskiem parowania płynu w obszarach, w których ciśnienie statyczne płynu spada poniżej ciśnienia nasycenia. Tematem niniejszego artykułu jest przedstawienie fizycznych podstaw matematycznych sformułowań członów źródłowych wybranych homogenicznych modeli zjawiska kawitacji, Schnerra i Sauera (2001), Singhala i in. (2002) oraz Zwarta i in. (2004) z uwzględnieniem przekształceń prowadzących do uzyskania ostatecznej formy członów źródłowych, w której zapis wykonany jest w ujęciu masowym, zaś analizowanym składnikiem jest para. Celem artykułu jest przedstawienie podobieństw i różnic na kolejnych etapach wyprowadzeń wzorów matematycznych proponowanych przez różnych autorów. Motywacją do podjęcia się zagadnienia analizy podstaw matematycznych członów źródłowych jest brak w literaturze pozycji zawierających zestawienia następujących po sobie kroków wraz z odpowiednim komentarzem ułatwiającym zrozumienie ich ostatecznej formy.
20
Content available remote Analysis of the reasons of double suction centrifugal pump’s failure
PL
Wyjaśniono problem pracy pompy poza zalecanym zakresem, wymaganymi warunkami napływu cieczy do króćca ssawnego i w konsekwencji ulegania awarii przez 2-strumieniową pompę wirową. Przedstawiono zagadnienie zwiększonego poziomu drgań, niewłaściwej konfiguracji zabudowy rurociągu ssawnego oraz zastosowanej armatury. Zilustrowano sposób diagnozowania i rozwiązywania problemu, który po wdrożeniu w docelowym miejscu pracy potwierdził słuszność wprowadzonych rozwiązań konstrukcyjnych.
EN
The issue of a pump operation beyond its recommended range and required flow conditions to the suction flange and consequently failure of double suction axially split centrifugal pump was explained. The increased vibration level, improper configuration of the suction pipeline and used hydraulics were presented. It was also illustrated how to diagnose and solve a problem which after implementation at the target workplace has confirmed the correctness of implemented design solutions.
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.