Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The aim of this article is analysis of the problem of unemployment in contemporary self-governments on the example of city of Częstochowa. Local government unit management is a long and composed process, which requires knowledge and involvement. Cities are compared to the organization very often, it has both advantages and disadvantages. Unemployment is an important problem which remains unresolved. It has a negative impact on entities, and consequently affected on the entire common, especially if the level of unemployment is significant. In article was presented examples of actions undertaken by self-government in order to activate of the labor market in Częstochowa.
PL
Celem artykułu jest analiza problemu bezrobocia we współczesnych samorządach na przykładzie miasta Częstochowa . Zarządzanie jednostkami samorządu terytorialnego to długi i złożony proces, wymagający wiedzy i zaangażowania. Miasta są często porównywane do organizacji, podejście takie ma zarówno zalety jak i wady. Bezrobocie jest ważnym problem, który zostaje nierozwiązany. Ma to negatywny wpływ na jednostki a w konsekwencji na całe wspólnoty, zwłaszcza jeśli poziom bezrobocia jest wysoki. W artykule zostały zaprezentowane przykłady działań podejmowanych przez samorząd w celu aktywizacji rynku pracy w Częstochowie.
EN
Today's market reality requires competitiveness from enterprises in all areas of activity. All aware companies set much store by the proper development of staff. Caring for professional development in the process of constant increasing of qualifications, skills and powers are the basic elements for the proper management of human resources. Investing in human resources is a significant expense in the countries of Western Europe, while in Poland it is still far from enough. The experience of European countries constitute a proof of the relevance of investing in human resources, which directly influences on the success of both the companies and the individuals.
PL
Dzisiejsza rynkowa rzeczywistość wymaga od przedsiębiorstw konkurencyjności we wszystkich obszarach aktywności. Świadome organizacje przywiązują dużą wagę do prawidłowego rozwoju kadry pracowniczej. Podstawę stanowi nowoczesny sposób rekrutacji opierający się na kwalifikowaniu kandydatów zgodnie z wykształceniem oraz kompetencjami niezbędnymi dla pracodawcy. Dalszy proces prawidłowego zarządzania kadrami, to dbałość o rozwój zawodowy w procesie stałego zwiększania kwalifikacji, umiejętności i uprawnień. Inwestowanie w kadry stanowi istotny wydatek w krajach zachodniej Europy, natomiast w Polsce jest jeszcze dalece niewystarczające. Doświadczenia krajów europejskich stanowią jednoznaczny dowód na zasadność inwestowania w kadry, co bezpośrednio przekłada się zarówno na sukces przedsiębiorstwa jak i jednostki.
EN
In this article, the authors present the issues related to the conception of Corporate Social Responsibility (CSR) and its location in the strategy of the company. CSR for several years quite rapidly developing in Poland. Among the main topics of CSR are mentioned pro-social and pro-environmental action. In particular, a wide range of responsible initiatives implement energy companies which, more often treat CSR as a part of business management. This paper presents the actions taken by the company Fortum, with special emphasis of pro-social initiatives.
PL
W artykule tym autorzy przedstawiają kwestie związane ze zjawiskiem Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) i jej umiejscowienia w strategii zarządzania przedsiębiorstwem. Koncepcja CSR od kilku lat dość dynamicznie rozwija się w Polsce. Wśród głównych zagadnień których dotyczy wymienia się działania prospołeczne oraz proekologiczne. Szczególnie szeroki wachlarz odpowiedzialnych inicjatyw realizują przedsiębiorstwa energetyczne, które coraz częściej traktują CSR jako istotny element zarządzania przedsiębiorstwem. W artykule przedstawiono działania podejmowane przez przedsiębiorstwo Fortum, ze szczególnym wskazaniem inicjatyw prospołecznych.
PL
Zrównoważona turystyka stanowi znaczący element w rozwoju społeczno-gospodarczym jednostki samorządu terytorialnego. Opierając się na kompleksowych działaniach logistycznych, wpływa również na kształtowanie zrównoważonego transportu. Natomiast samorząd poprzez odpowiedzialne integrowanie inicjatyw grup interesu oraz realizację katalogu niezbędnych działań wpływa na zrównoważony rozwój gminy i oddziałuje na rozwój regionu.
EN
Sustainable tourism is a significant element in the socio-economic development of local government units. Based on the complex logistics operations has also an influence on the development of sustainable transport. However the government through responsible integration of initiatives of interest groups and implement necessary actions directory affects the sustainable development of the community and affects the development of the region.
PL
Odpowiedzialna turystyka wpływa na rozwój społeczno gospodarczy. Obszar jej działania obejmuje środowisko naturalne, społeczności lokalne, kulturę oraz zasoby. Kształtowane i realizowane strategie pozwalają na minimalizację negatywnego wpływu ruchu turystycznego na ekosystemy oraz zakładają pozytywne oddziaływanie na społeczności lokalne z uwzględnieniem integracji a jednocześnie zachowania odrębności kulturowych. Znaczącą rolę w kształtowaniu świadomych postaw przedstawicieli tego sektora odgrywa zasada Corporate Social Responsibility (CSR) nakierowana na działania proekologiczne i prospołeczne. Osiągnięcie założonych celów uwarunkowane jest partnerską współpracą przedsiębiorstw turystycznych, administracji rządowej i samorządów lokalnych. Instrumentem stanowiącym podstawę tych działań jest prawidłowa komunikacja oparta na szeroko rozumianej edukacji społecznej i ekologicznej.
EN
Responsible tourism has an influence on the socio–economic development. Main area of its activity includes the environment, local communities, culture and resources. Shaped and implemented strategies allow to minimize the negative impact of tourism on ecosystems and assume a positive impact on local communities, taking into consideration the integration with preserving cultural differences. Significant role in shaping of the conscious attitudes of representatives of this sector plays a principle of Corporate Social Responsibility (CSR) aimed at pro–social and pro–ecological activities. Achieving of the planned aims is conditioned by the partnership and cooperation of tourism enterprises, government and local governments. Proper communication, based on social and environmental education, is an instrument which underlies for these actions.
EN
The paper discusses the changes in unemployment rate in Silesian Voivodeship with particular focus on the city of Czestochowa in 2007-2010. The particular focus is on the structure of unemployment according to the education level and the effect of education on job opportunities in the labour market. The paper also presents the methods of preventing unemployment, with particular focus on the group of young people.
PL
W artykule Autorzy opisują zmiany bezrobocia w województwie śląskim ze szczególnym uwzględnieniem miasta Częstochowy w latach 2007-2010. W szczególności zawracają uwagę na strukturę bezrobocia według wykształcenia oraz związek poziomu wykształcenia na możliwości znalezienia pracy na rynku. W artykule przedstawiono również sposoby zapobiegania bezrobociu w szczególności w grupie ludzi młodych.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.