Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 21

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wastes utilization
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
Starch industry generates enormous amount of wastes which contains several valuable components such as minerals, proteins and amino acids. In the past those wastes were released to the environment in unchanged form or used as fertilizers or animal feed. However, economical and ecological functionality of those applications was minor and rather a result of lack of better options than real needs. Currently, due to the urgent necessity of environment pollution prevention as well as for economic reasons, research concerning development of new methods of recovery, bioconversion and utilization of valuable substances present in wastes is being undertaken. This publication aims to describe strategies of starch industry wastes conversion, mainly potato soap, into useful products. Historical, presently used and advanced biotechnological methods were described. In addition, an economical and ecological evaluation of methods was performed. Ion-Exchange chromatography can be an economically profitable technology for the isolation and purification of different native potato proteins. Using membrane adsorption instead of classical chromatography has many advantages. Further availability of filter modules with different shapes and capacities enables the efficient isolation of proteins on an industrial scale. The application of ion-exchange modules for active recovery of proteins from potato juice is confirmed by research. In recent years, Sartorius Stedim Biotech company has designed new modules with polymer spacers and different channel sizes (MA-IEX-modules) enabling processing of crude, particle-containing solutions using a tangential flowthrough the membranes. The great advantage of this solution is the possibility of omitting the first steps of the purification, what saves time and money. The usefulness of such units was confirmed by isolation of valuable potato proteins: patatin and low molecular weight from potato fruit juice from starch factory. In this study a preliminary researches of the possibility of using the membrane ion exchange chromatography as a technique for recovery of biologically active protein from waste material which is potato pulp is also presented.
PL
W związku z ogromnym postępem technologicznym w zakresie wytwarzania sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz oferowania ogromnych jego ilości klientom, występuje na całym świecie cywilizacyjne zagrożenie bezpieczeństwa związane z nienależytym zagospodarowaniem zużytego sprzętu wycofywanego z eksploatacji. Zagospodarowanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ang. WEEE) w aspekcie zapewnienia bezpieczeństwa człowieka i środowiska polega na minimalizacji lub eliminacji zagrożeń związanych z ochroną życia i zdrowia człowieka oraz ochroną środowiska. Występujące zagrożenia mają charakter destrukcyjny i mogą spowodować szkodliwe następstwa dla człowieka i środowiska. Aby je zminimalizować, przyjęto celowe rozwiązania regulacyjne oddziaływania człowieka poprzez uchwalone akty legislacyjne UE, które znalazły swoją transpozycję w polskim prawie. W artykule dokonano na podstawie danych zamieszczonych w rocznych raportach o funkcjonowaniu systemu gospodarki zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym, które sporządza Główny Inspektor Ochrony Środowiska (GIOŚ), oceny efektywności procesów zagospodarowania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE) w Polsce, obejmujących: zbiórkę selektywną, przetwarzanie i unieszkodliwianie tego typu odpadów w okresie ostatnich sześciu lat, tj. od 2007 do 2012 r. Na tej podstawie sformułowano wnioski, których wdrożenie jest konieczne w celu poprawy efektywności istniejącego w kraju systemu zagospodarowania przedmiotowych odpadów.
EN
Due to quick technological progress in production of electronic and electrical equipment and its large quantities offered to consumers, there exist global and current threats to security when waste electronic and electrical equipment (WEEE) is not properly disposed when discarded. Human and environmental security considerations in disposal of waste electronic and electrical equipment require minimization or elimination of risks that constitute threats to environment or human health and safety. Such risks are of destructive nature and as such may cause harm to both human and environment. To minimize those risks, EU enacted targeted regulations to tackle human impact and these acts have been included in Polish law framework. In this article, effectiveness of waste electronic and electrical equipment disposal processes in Poland is evaluated based on annual electronic and electrical waste disposal system data supplied by Chief Inspectorate of Environmental Protection (GIOŚ). Those processes include: selective collection, processing and treatment of such waste in the last six years, i.e. from 2007 to 2012. Based on the evaluation, conclusions are made that need to be implemented to improve the effectiveness of national system of WEEE disposal.
PL
W związku z ogromnym postępem technologicznym w zakresie wytwarzania sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz oferowania ogromnych jego ilości klientom, na całym świecie występuje cywilizacyjne zagrożenie bezpieczeństwa związane z nienależytym zagospodarowaniem zużytego sprzętu wycofywanego z eksploatacji. Zagospodarowanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ang. WEEE) w aspekcie zapewnienia bezpieczeństwa człowieka i środowiska polega na minimalizacji lub eliminacji zagrożeń związanych z ochroną życia i zdrowia człowieka oraz ochroną środowiska. Występujące zagrożenia mają charakter destrukcyjny i mogą spowodować szkodliwe następstwa dla człowieka i środowiska. Aby je zminimalizować, przyjęto celowe rozwiązania regulacyjne oddziaływania człowieka poprzez uchwalone akty legislacyjne UE, które znalazły swoją transpozycję w polskim prawie. W artykule dokonano na podstawie danych zamieszczonych w rocznych raportach o funkcjonowaniu systemu gospodarki zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym, które sporządza Główny Inspektor Ochrony Środowiska (GIOŚ), oceny efektywności procesów zagospodarowania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE) w Polsce obejmujących: zbiórkę selektywną, przetwarzanie i unieszkodliwianie tego typu odpadów w okresie ostatnich sześciu lat, tj. od 2007 do 2012 r. Na tej podstawie sformułowano wnioski, których wdrożenie jest konieczne w celu poprawy efektywności istniejącego w kraju systemu zagospodarowania przedmiotowych odpadów.
EN
Due to quick technological progress in production of electronic and electrical equipment and its large quantities offered to consumers, there exist global and current threats to security when waste electronic and electrical equipment (WEEE) is not properly disposed when discarded. Human and environmental security considerations in disposal of waste electronic and electrical equipment require minimization or elimination of risks that constitute threats to environment or human health and safety. Such risks are of destructive nature and as such may cause harm to both human and environment. To minimize those risks, EU enacted targeted regulations to tackle human impact and these acts have been included in Polish law framework. In this article, effectiveness of waste electronic and electrical equipment disposal processes in Poland is evaluated based on annual electronic and electrical waste disposal system data supplied by Chief Inspectorate of Environmental Protection (GIOŚ). Those processes include: selective collection, processing and treatment of such waste in the last six years, i.e. from 2007 to 2012. Based on the evaluation, conclusions are made that need to be implemented to improve the effectiveness of national system of WEEE disposal.
PL
Przedstawiono wyniki badań doświadczalnych zastosowania jonomerycznego poliuretanu kondensacyjnego jako środka uszlachetniającego odpady skórzane. Luźne topograficzne części skór wet blue napełniano polioksypropylenouretanem kondensacyjnym oraz polioksybutylenouretanem kondensacyjnym. Modyfikatory stosowano w postaci dyspersji „woda w oleju” lub „olej w wodzie”. Napełnianie skór za pomocą dyspersji „olej w wodzie” zapewnia lepszą migrację modyfikatora w napełnianej skórze, wpływającą na izotropowość właściwości modyfikowanej skóry. Modyfikowane poliuretanowymi dyspersjami typu „olej w wodzie” skóry nie tracą właściwości higienicznych oraz charakteryzują się uściśleniem struktury, co uwidocznia się polepszeniem ich wskaźników wytrzymałościowych w porównaniu ze skórami niemodyfikowanymi. Jonomeryczne polioksybutylenouretany kondensacyjne nadają skórom lepsze właściwości niż jonomeryczne polioksypropylenouretany kondensacyjne. Stwierdzono, że stopień dosuszenia skór stosowanych do modyfikacji ma wpływ na ich desorpcję pary wodnej.
EN
Isocyanate-free polyurethanes were synthesized by reaction of an oligomeric condensation product of urea, CH₂O and p-HOC₆H₄SO₃H with oligooxyalkylene dicarbamates, dispersed in water and used for impregnation of wet leather wastes to improve their hygienic and strength properties. Use of the oil in water dispersions was more efficient than the use of water in oil ones. The leather impregnated with polyoxybutylene urethane showed better properties than that impregnated with polyoxypropylene urethane.
PL
Omówiono przebieg i podano wnioski z debaty na temat różnorodnych aspektów zagospodarowania ubocznych produktów spalania biomasy. Analizowano sposoby przystosowania składowisk do odbioru UPS z biomasy. Podano przykłady braku rozwiązań prawnych dotyczących odpadów spalania biomasy.
EN
Discussed is the course of debate and conclusions are given concerning various aspects of utilizing the biomass combustion by-products. Analyzed are methods of adapting storage sites for biomass combustion by-products collection. Given are examples of the lack of legal solutions concerning biomass combustion wastes.
8
Content available remote Filozofia nasogo smittetvorenna
PL
W ostatnich latach w górnictwie podziemnym szeroko stosowane są technologie górnicze, wykorzystujące na dużą skalę drobnofrakcyjne odpady energetyczne, a w szczególności popioły lotne. Znaczna ilość zakładów energetycznych oraz kilka istniejących metod odsiarczania powodują, że powstające masowo popioły lotne różnią się pod względem składu chemicznego oraz własności pucolanowych. Dlatego dla optymalnego wykorzystania popiołów lotnych w technologiach podziemnych niezbędne jest przeprowadzenie badań, w celu poznania ich własności. W artykule przedstawiono wyniki badań hydromieszanin, sporządzonych na bazie popiołów lotnych z kotłów fluidalnych trzech wybranych zakładów energetycznych. Na podstawie tych badań dokonano oceny przydatności tych hydromieszanin dla obecnie stosowanych technologii górniczych.
EN
In the last years in polish underground mining we can see intereasing of use energeticwaste (fine-gresnded waste) in particular fly ashes. The paper presents results of laboratory tests with use of ashes made with fluid-boilers (three chosen power plants). On the basis of this evalution of useful for this fly ash-water slurries in underground technologies was made.
PL
W artykule zaprezentowano w ujęciu historycznym działania podejmowane w celu zmniejszenia niekorzystnego działania procesu produkcji miedzi na środowisko naturalne. Przedstawiono koszty przedsięwzięć proekologicznych prowadzonych w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku i uzyskane efekty. Określono stan wyjściowy Huty Miedzi Głogów na starcie w XXI wiek oraz problemy zakładu w zderzeniu z nowym prawem ochrony środowiska oraz wdrażaniem przepisów Unii Europejskiej. Zarysowano perspektywy zmian w technice i technologii produkcji w najbliższych latach i spodziewane efekty. Przedstawiono wpływ Huty na środowisko naturalne.
EN
This paper offers a historical review of measures taken to neutralise negative effects of copper production process on the environment. It presents costs incurred in connection with pro-ecological efforts undertaken in the 80s and 90s of the previous century and the effects achieved. Moreover, it defines the starting point for GŁOGÓW Copper Smelter at the turn of the century as well as the issues the company is facing in connection with the new environmental law and EU directives. It also outlines the direction of technological changes in the near future and the projected effects of these changes. It then proceeds to present the influence the plant has on the natural environment. Since the 80s of the previous century until today both copper mining industry and copper smelter industry has been making tremendous financial, organisational and investment efforts to adapt to the Polish environmental law. Between 1990 and 2004 the GŁOGÓW Copper Smelter invested over 300 million PLN in pro-ecological projects, concentrating its efforts on tasks aimed at protecting the atmosphere and building necessary landfill site. The magnitude of changes that have taken place over the years is highlighted by the emission ratio expressing the volume of basic pollutants emitted to the atmosphere per 1 mg of blister copper produced. It is essential to bear in mind that the overall production output has been growing alongside. Between 1981 and 2005 production output of blister copper at GŁOGÓW I increased by approximately 40 %, while the same period brought an increase by approximately 250 % at GŁOGÓW II. The issue of water consumption and sewage management was addressed in the 80s by building of a new water treatment plant for GŁOGÓW I, which was a copy of the water treatment plant operating in GŁOGÓW II. Since mid 90s the volume of cultivated waste has been greater than the volume of newly created waste. That period also saw the development of a new landfill site located at Biechów and lead-containing deposits landfill site. In mid 2001 it was believed that having completed all ongoing projects the GŁOGÓW Copper Smelter would be brought in line with all relevant Polish regulations. Emission level to the air and water had stabilised, which illustrates the table above. It appeared that the plant had achieved the level of technological advancement allowing it to minimise the impact on the environment. It seemed reasonable to think that from then on it was enough to make sustainable efforts to carry out current maintenance works and upgrade infrastructure for waste cultivation. However, due to the prospect of joining the EU, efforts have been made since mid 2001 to align Polish law so that it reflects EU directives for European environmental policy as well as European environmental standards. European council directive 96/61/EC, to mention just one, necessitates the company to apply for the IPPC permit for emission of substances and energy to the environment, which results in the need for all cutting-edge solutions stipulated in BREF for non-ferrous refinement industries to be implemented. Consequently, the company has been forced to review its environmental policy and reconsider the possibility of changing the technology for smelting copper concentrates at GŁOGÓW I Copper Smelter.
11
Content available remote Utylizacja tetrachloropochodnych z udziałem katalizatorów monolitycznych
PL
Przedstawiono wyniki badań procesów utleniania tetrachloropochodnych organicznych z udziałem katalizatorów monolitycznych, uzyskane w różnych ośrodkach naukowych. W części doświadczalnej pracy przedstawiono wyniki naszych badań w zakresie utleniania 1,1,2,2-tetrachloroetanu (TChE) i tetrachlorometanu (TCM), otrzymane z udziałem katalizatorów monolitycznych: platynowo-rodowego (Pt-Rh), platynowo-cyrkonowego (Pt-Zr) i palladowo-wanadowego (Pd-V). Stwierdzono, że do całkowitego utlenienia substratów konieczna jest temperatura w zakresie 500-700°C. Najaktywniejszym katalizatorem z badanej grupy okazał się monolit Pt-Rh. Stwierdzono, że zawartość PCDD/Fs w spalinach nie przekraczała wartości dopuszczalnej 0,1 ngTEQ/m3.
EN
1,1,2,2-Tetrachloroethane and tetrachloromethane were oxidized with air oxygen over monolithic platinum-rhodium, platinum-zirconium and palladium-vanadium catalysts at 350 to 700°C to carbon dioxide, hydrogen chloride and water in an electrically heated tube reactor. To reach the total oxidation of the substrates, a temperature range 500 to 700°C was required. Monolithic Pt-Rh catalyst was found to be the most active one. The content of polychlorinated dibenzodioxines and furanes in the combustion gases did not exceed the admissible value (0.1 ng TEQ/m3).
PL
W pęcherzowym reaktorze fluidalnym o nominalnej mocy cieplnej 1,5 MW spalano zrębki drzewne, okorki, presegregowane odpady komunalne, mączkę mięsno-kostną, pióra indycze, osady ściekowe (z poletek osadowych i osadników) oraz karbonizat otrzymany w procesie termicznego rozkładu poliolefin (PE, PP). Paliwa były dozowane do reaktora w ilości do ok. 100 kg C/h. Uzyskane wyniki wskazują, że testowany reaktor fluidalny może przetwarzać odpady z obszaru zamieszkałego przez ok. 60 tys. mieszkańców. Pozbawiona modułu denitryfikacji instalacja wymaga uważnego prowadzenia procesu spalania. Zbytnie oddalenie się od optymalnych warunków pracy reaktora, może spowodować wzrost stężenia NOx ponad dozwolony poziom. Ze względu na małą moc, łatwość utrzymania w ruchu, prostotę obsługi oraz jakość spalin reaktor fluidalny dobrze spełnia rolę jądra lokalnej instalacji termicznego przetwarzania odpadów.
EN
Wood chips, bark, segregated municipal waste, meat-andbone meal, turkey feathers, sewage sludge (from drying beds and sedimentation ponds), and chars formed on thermal conversion of PE and PP, were burnt, 100 kg C/hr., in a 1.5-MW fluidized-bed reactor-combustor. With no de-NOx system installed, N oxides were the major factor to be controllled. The low thermal rate, simplicity of maintenance, and flue-gas compn. speak in favor of the combustor for a 60,000-strong area waste incineration plant.
13
Content available remote Nowe możliwości zagospodarowania odpadów przemysłu skórzanego
PL
Dokonano przeglądu metod utylizacji stałych odpadów skór garbowanych chromowo. Wskazano na możliwość zastosowania odzyskanego kolagenu jako napełniacza mieszanek elastomerowych.
EN
A review with 27 refs. covering utilization of chrome-tanned leather solid wastes, esp. reutilization of collagen recovered as a filler for isoprene and butadiene-acrylonitrile rubber mixes.
14
Content available remote Efekt rekultywacji leśnej składowiska kory w okolicy Olbrachtowa k/Żar
PL
W miejscowości Olbrachtów koło Żar przeprowadzono rekultywację wyrobiska po wydobyciu gliny przez zasypanie go do poziomu terenu otaczającego odpadami drzewnymi z przewagą kory sosnowej. Po wyrównaniu spychaczami, odpady przykryto 20 cm warstwą gliny, a następnie posadzono świerki. Badania przeprowadzone po 10 latach wykazały minimalne zmiany w składowisku kory, a nasadzenia drzew były przygłuszone przez bujnie rosnące trawy i inne rośliny zielne.
EN
In the vicinity of Olbrachtów near Żary reclamation of clay excavation was carried out by filling them up with wood wastes, mainly pine bark. After levelling the surface with bulldozers, 20 cm of clay was spread out and after this the spruce cutting were planted. The investigations have shown, that after 10 years only small changes in the "soil" sections occur, and the spruce seedlings were still overgrowth by grasses and herbs.
EN
The suspension formed during the purification of raw brine in the soda ash industry creates a difficult waste, carried away into sediment ponds. The described solution is based on the waste converting into highly assimilable mineral supplements to animal feed. For this reason, the suspension is filtered and then obtained the post-filtration cake of 30% humidity undergoes a reaction with orthophosphoric acid. This process results in the formation of calcium and magnesium hydrophosphates, which are high quality food supplements, rich in calcium, magnesium, phosphorus and micronutrients. The noxious waste management associates with not only ecologically favorable effect but also real financial profits: - the profit made on sale of the obtained calcium - magnesium phosphates, - exemption from part of payments for environment pollution, - obtaining of full-value purified brine (suspension filtration).
PL
Badano przebieg fizykochemicznych przemian zachodzących w odpadowym szlamie zawierającym fluorek wapnia, poddawanym prażeniu w temperaturze do 1223 K w laboratoryjnym piecu komorowym lub obrotowym. Określono wpływ parametrów procesu prażenia na wybrane wskaźniki jakościowe produktu (wytrzymałość, gęstość i wilgotność), warunkujące zastosowanie go jako topnika w procesie wytopu stali. Stosowano metody analizy chemicznej i termicznej, rentgenowskiej analizy dyfrakcyjnej oraz elektronową mikroskopię skaningową. Opracowano koncepcję technologiczną utylizacji szlamu i jego przerobu na fluoryt syntetyczny - zamiennik fluorytu naturalnego dla hutnictwa.
EN
The course of physicochemical changes procceding in a waste slurry containing calcium fluoride, while subjected to the calcination at 1223 K, in a laboratory chamber or rotary furnace, is investigated. Determined are the effects of procces parameters on selected product quality indexes (density, humidity, resistance), conditioning its usage as a flux in steelmaking. Methods of chemical, thermal, X-ray diffraction and electron microscopy were used. A technological concept to utilize the slurry and its processing into the synthetic fluorite, as a substitute of natural fluorite for metallurgy is developed.
17
Content available remote Krystalizacja - nowe możliwości przemysłowego wykorzystania
PL
W artykule omówiono zasadnicze sposoby krystalizacji tzn. z roztworu i ze stopu wyjaśniając różnice jakościowe pomiędzy tymi technikami. Przedstawiono możliwości jej współczesnego wykorzystania w ochronie środowiska i różnych gałęziach przemysłu. Zobrazowano specyfikę projektowania technologicznego wykorzystującego krystalizację. Zamieszczono przykłady praktycznego zastosowania tego procesu często zastępującego inne tradycyjnie stosowane metody rozdziału. Słowa kluczowe: techniki krystalizacji, utylizacja odpadów, ochrona środowiska, krystalizacja przemysłowa
EN
Basic methods of crystallization, i.e. from solution and from alloy, have been discussed in the paper. Qualitative differences between these methods have been also described. Moreover, the possibility of current usage of crystallization in environmental protection and different branches of the industry has been presented. A design specificity of the technology employing crystallization has been shown. Examples of the practical usage of crystallization, often replacing other traditional separation techniques, have been introduced.
EN
Compilation of cubic capacities and investment costs for a waste processing plant. Estimated calculation of utilization cost for the organic part of solid communal waste using modern biothermic method of Ka-Le. Idea scheme for technology of degradation of organic part of communal waste.
PL
Przedstawiono technologie utylizacji odpadów opracowane w IChPW i prezentowane w ramach oferty wystawienniczej Instytutu na 72 Międzynarodowych Targach Poznańskich.
EN
Technologies of wastes utilisation worked out by the Institute of Chemical Coal Processing have been discussed and presented within the framework of exhibition offer of the Institute at 72 International Poznan Fairs.
PL
Przedstawiono wyniki badań produktów przetwarzania soli pohartowniczych: siarczanu baru, roztworu wodnego i odpadu stałego. Oceniono jakość i możliwości stosowania siarczanu baru. Zaproponowano otrzymanie wieloskładnikowych, ciekłych nawozów mineralnych z roztworu wodnego. Przeprowadzono próby wykorzystania odpadu stałego do produkcji małowymiarowych elementów budowlanych.
EN
Results of case hardening wastes treatment process products (barium sulphate, aqueous solution and solid waste) examination are presented. Barium sulphate quality and application possibility is assessed. Multicomponent liquid mineral fertilizes production technology is proposed. Solid waste utilization during small size building materials production is tested.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.