Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 17

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  websites
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
This paper mainly aims to provide in-depth research on how Croatian franchisors utilise the possibilities of the digital environment in terms of their digital presence. The main focus of digital presence analysis is set on franchisors’ official website and supporting communication channels. For research, this paper focused on creating and testing a specialised evaluation model. The proposed model is dominantly based on three applicable models (Martinez & Gauchi, 2010; Rao & Frazer, 2005; Stefanović & Stanković, 2014) and revised according to the situational factors. A redesigned model was used to evaluate websites of Croatian franchisors, mainly focusing on the provided information, website usability, communication possibilities, and promotional activities. This research paper offers two main outcomes. The first outcome is the redesigned evaluation model, which was applied and tested with several provided improvement guidelines. The second outcome is the comparative analysis of the selected Croatian franchisors in terms of their digital presence and its relationship to several market-related indicators. The paper presents a literature review on franchising e-presence worldwide. The research results presented in this paper offer a better insight into the use of websites by Croatian franchisors. Based on their use, certain conclusions can be made. Consequently, a contribution is made to theoretical research about franchising in Croatia and can serve as a framework for further research in the region. Based on the findings of this paper and the information provided by Croatian franchisors about their products and/or services to current and potential buyers, investments in websites result in wider franchising networks and greater success in the market.
EN
The subject of the article is the assessment and comparison of the functionality of websites presenting flight data and the current location of aircraft on the map. The following websites were assessed: Flightradar24 (flightradar24.com), RadarBox24 (radarbox24.com), Flightaware (flightaware.com) and Plane-finder (planefinder.com). The credibility of the presented data and the range of functions available on the websites were analyzed in detail. A number of functions included in data sets were compared to the examined websites. Additionally, the possibilities of expanding the analyzed websites and extending the scope of their functions were determined. The issue of using data from air traffic data websites for scientific research was also examined.
EN
We introduce a new higher-order rank function with the capability to completely discriminate non-equivalent nodes. We review the partition lattice and rank functions and situate the existing rank functions and higher-order rank functions within the formalization. We propose a new refining operator and a new rank function that are better than the existing ones in some applications. We also show that the entire topology (graph) can be reconstructed from only our higher-order ranks making it possible to compare nodes in different graphs and to update the equivalence of nodes when an edge is added. Finally, we briefly describe the use of our higher-order rank function in analyzing web pages as a possible application in different domains.
PL
Rozwój technologii internetowych oraz zmienność potrzeb użytkowników serwisów WWW wymusza konieczność stałej optymalizacji usług realizowanych za pośrednictwem sieci Internet. Ośrodki takie jak biblioteki akademickie powinny zapewniać dostęp do zasobów cyfrowych na najwyższym poziomie. Istotne z punktu widzenia jakości jest zastosowanie innowacyjnych rozwiązań i narzędzi. Nowym podejściem w tworzeniu serwisów internetowych są tzw. progresywne aplikacje webowe (ang. Progressive Web Apps, PWA). Stanowią one połączenie możliwości oferowanych przez natywne aplikacje mobilne oraz responsywne strony internetowe. Rozwiązanie to zapewnia integrację środowiska aplikacji natywnej z przeglądarką internetową. Głównym celem artykułu jest przedstawianie możliwości wykorzystania automatycznych narzędzi analitycznych w procesie optymalizacji serwisów internetowych. Zaprezentowano w nim nowoczesne, otwarte narzędzie analityczne Lighthouse (pol. Latarnia morska) służące do poprawy jakości serwisów internetowych. W pierwszej części przedstawiono jego podstawowe funkcjonalności (obecnie wbudowane wraz z innymi narzędziami deweloperskimi w przeglądarkę Google Chrome), które umożliwiają analizę takich cech serwisów internetowych jak: zgodność ze standardami PWA, spełnianie standardów dostępności stron WWW oraz ich optymalizacji pod kątem wyszukiwarek internetowych. W drugiej części zaprezentowano zastosowanie Lighthouse w praktyce. W części trzeciej wykazane zostały czynności, jakie wykonano w zakresie optymalizacji serwisu Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu (w środowisku lokalnym) pod względem PWA. Ważną częścią pracy są wyniki badań, których przedmiotem były wybrane serwisy internetowe bibliotek akademickich w Polsce. Wyniki analizy porównawczej dla 11 wybranych serwisów wykazały, że są one stosunkowo dobrze zoptymalizowane pod kątem wyszukiwarek. Pozytywnie przedstawia się ich dostosowanie do wymagań związanych z dostępnością. Na zadowalającym poziomie stoi także wykorzystywanie rekomendowanych standardów tworzenia serwisów internetowych. Pewne wątpliwości mogą budzić wyniki wydajności badanych serwisów oraz poziom implementacji rozwiązań PWA.
EN
Internet technologies development and the variability of the users needs are two main reasons of the requirement of websites optimization. This problems have an impact on the quality of the library digital services too. Innovative solutions and modern tools should be used in that field. The development of Progressive Web Applications (PWA) is the new approach in the web design. PWA is a combination of the mobile native application and responsive web site. It brings integration of a mobile native application environment with web browsers. This paper deals with websites quality assessment automatic tools. Description of the Lighthouse (an analytic tool from Google Chrome developer tools) is the main topic of this paper. In the first part of the paper authors give a general overview of the Lighthouse tool functionality. Authors focused at features for analyse such as: compliance with PWA standards, web accessibility guidelines assessment and search engine optimization. In the second part the Lighthouse operating are shown. Authors carried out research about websites quality of the selected university libraries in Poland. Main functions as a part of tools for developers in Google Chrome browser were described first. Those functions are tools for evaluation in such categories like: performance, Progressive Web Applications (PWA), accessibility, search engine optimization (SEO). Description of Lighthouse in practise was the second part of this work. In the third part, optimization of University Library in Torun website at local server was shown. Very important part of this paper is description of Lighthouse audits of selected websites of academic libraries. The results showed that optimization level of those websites is good. There are strenges point of SEO attributes and accessibility. Standards of website development is well represented too. Problems with performance and implementation of PWA technology occured at websites that were evaluated during research.
PL
W artykule przedstawiono nowatorską koncepcję podniesienia bezpieczeństwa istotnych aplikacji internetowych wykorzystywanych np. podczas realizacji operacji finansowych, poprzez niestandardowe wykorzystanie mechanizmów języka HTML5 oraz tzw. przetwarzania po stronie serwera. Omówiono zalety proponowanego podejścia oraz wskazano jego potencjalne wady.
EN
The paper presents an innovative concept for increasing the security of crucial Internet applications, for instance ones used in financial operations processing, through non-standard use of HTML5 language mechanisms and server-side processing. Advantages of the proposed approach were discussed, and potential disadvantages of this concept were also pointed out.
PL
Obszary wiejskie w Polsce z uwagi na swój przyrodniczy charakter i zróżnicowany krajobraz stwarzają dla mieszkańców coraz lepsze warunki do podejmowania pozarolniczej działalności gospodarczej. Jedną z najbardziej popularnych są usługi turystyczne. Rozwój turystyki wiej¬skiej niesie za sobą dużo korzyści zarówno dla właścicieli gospodarstw, jak i turystów. Jedną z najważniejszych jest możliwość uzyskania dodatkowych dochodów z wynajmu kwater oraz sprzedaży produktów rolnych i rękodzieła. Motywacją do prowadzenia działalności gospodarczej na obszarach wiejskich są także potrzeby samorealizacji, dzielenia się pasją, obcowania z ludźmi i nawiązywania relacji społecznych. Dynamika rozwoju turystyki na obszarach wiejskich jest uzależniona w dużym stopniu od działań marketingowych, w tym promocji usług. Turystyka wiejska realizowana w otoczeniu konkurencyjnym, powinna uwzględniać takie działania, które pozwolą obiektom turystycznym pozyskać satysfakcjonującą liczbę klientów. Wielu właścicieli obiektów turystyki wiejskiej poszukuje sposobu wyróżnienia swojej oferty spośród wielu innych i dotarcia z nią do szerszego grona odbiorców. Najczęściej wykorzystują do tego potencjał witryn internetowych. Wiele z nich jest jednak niskiej jakości, przez co nie spełniają one swojej funkcji. Analityka internetowa, zarządzanie marketingowe i szereg kompetencji menedżerskich mogą temu zapobiec. Zarządzanie marketingowe polega na planowaniu marketingowym, organizowaniu, realizacji funkcji marketingu w przedsiębiorstwie, motywowaniu wykonawców oraz kontrolowaniu wykonania planu. Podstawą trafności decyzji podejmowanych przez menedżera jest rzetelna i wiarygodna informacja, będąca wynikiem przeprowadzonych badań marketingowych. Analityka internetowa, zbieranie i gromadzenie informacji o preferencjach i oczekiwaniach klientów, a także poczynaniach konkurentów są obecnie priorytetem. Analityka internetowa obejmuje pomiar, gromadzenie, analizowanie, wizualizację i raportowanie danych internetowych w celu zrozumienia i zoptymalizowania efektywności witryn internetowych i procesów zachodzących w ich otoczeniu. Jest młodszą siostrą znacznie starszej dziedziny - analityki biznesowej, która od wielu lat służy jako narzędzie wspomagające rozwój różnorakich organizacji. Wraz ze wzrostem popularności turystyki wiejskiej wzrosło zainteresowanie nią w środowisku naukowym i administracji publicznej. Zgromadzono pokaźne bazy danych z wywiadów i badań ankietowych, przeprowadzonych głównie z właścicielami obiektów turystyki wiejskiej, rzadziej z turystami. Ich zdecydowaną większość stanowią jednak studia lokalne lub regionalne. Stosunkowo mało jest prac poświęconych analizom w skali kraju. Opracowanie to wychodzi temu naprzeciw. Celem pracy jest ocena jakości witryn internetowych obiektów turystyki wiejskiej w Polsce. W pracy podjęto próbę odpowiedzi na pytanie jaką rolę odgrywa jakość witryny internetowej w zarządzaniu marketingowym i w jakim stopniu wykorzystywany jest ich potencjał marketingowy (sprzedażowy). Jednocześnie starano się zaprezentować jak najwięcej wskazówek praktycznych dla menedżerów oraz właścicieli obiektów turystyki wiejskiej, którzy wykorzystują indywidualne witryny internetowe do prezentacji i promocji świadczonych usług. Badania miały charakter kompleksowy i przyjęły formę analizy konkurencji. Przedmiotem badań były indywidualne witryny obiektów turystyki wiejskiej w Polsce. W pracy wykorzystano dane pierwotne, pozyskane przy pomocy wybranych metod i narzędzi badawczych. Każdą z witryn poddano ocenie, która obejmowała elementy audytu stopnia optymalizacji dla wyszukiwarek, audytu treści oraz audytu użyteczności. Witryny przeanalizowano w sześciu płaszczyznach: usługowej, funkcjonalności i użyteczności, techniki wykonania, źródeł ruchu i synergii ko¬munikacji marketingowej, autorytetu witryny, a także dizajnu. Zebrane dane przekształcono z wykorzystaniem wybranych metod statystycznych. Badania ujawniły słabą zależność pomiędzy skalą prowadzonej działalności, wyrażoną liczbą udostępnianych miejsc noclegowych, a jakością prezentacji oferty w Internecie, wyrażoną poprzez atrybuty techniki wykonania witryny, jej funkcjonalność i użyteczność, a także potencjał marketingowy. Obiekty turystyki wiejskiej prowadzące działalność na większą skalę posiadały witryny internetowe lepszej jakości. Wysoka jakość techniczna witryny nie była jednak tożsama z wysokiej jakości opisem (prezentacją) oferty usługowej. Ponadto duża liczba witryn wymagała optymalizacji dla wyszukiwarek, w szczególności optymalizacji treści. Niewielka wartość wskaźników autorytetu świadczyła o lokalnym zasięgu witryn i ich niewielkiej skali oddziaływania. Witryny te miały zatem duży, niewykorzystany potencjał marketingowy i zdolność konwersji celu. Mnogość kanałów komunikacji marketingowej wymaga (regularnych) publikacji zróżnicowanych treści. Jakość witryny internetowej wynika zatem w dużej mierze z jakości jej obsługi. Wzrost efektywności witryny jest możliwy jedynie poprzez jej ciągły rozwój, a ten związany jest przede wszystkim z szeroko rozumianym marketingiem treści. Witryna internetowa pozostawiona sama sobie ma skończony potencjał konwersji celu, który z czasem będzie malał. Przyjęte do badań zmienne diagnostyczne stanowią swoistą listę kryteriów, które powinna spełnić witryna internetowa, aby zwiększyć potencjał konwertowania. Każda witryna jest bowiem publikowana w określonym celu, a jej utworzenie, publikacja i utrzymanie wiąże się z poniesieniem kosztów. Witryna internetowa wysokiej jakości jest narzędziem, które ma kluczowe znaczenie w zarządzaniu marketingowym. Spełnia bowiem dwie zasadnicze funkcje: wizerunkową i sprzedażową. Witryn internetowa wysokiej jakości może stanowić kanał zbytu. Możliwość generowania treści przez użytkowników, rezerwowania usług i płatności usprawnia działanie menedżera sprzedaży. Potencjał drzemiący w możliwościach, jakie daje prezentacja oferty na indywidualnej stronie internetowej jest obecnie przez obiekty turystyki wiejskiej w Polsce niewykorzystywany. Lepsze wykorzystanie posiadanych zasobów, w tym witryn internetowych i mediów społecznościowych mogą zwiększyć liczbę klientów pozyskanych za pośrednictwem Internetu i zmniejszyć koszty publikacji ofert w zewnętrznych portalach branżowych.
EN
Rural areas in Poland, owing to their natural character and varied landscape, offer inhabitants increasingly better conditions for undertaking non-agricultural business activity. Among the most popular ones are tourism services. The development of rural tourism brings many benefits to farm owners and tourists alike. One of the most important ones is the possibility of obtaining additional income from offering lodgings for rent, and from selling agricultural products and handcrafted articles. In addition, motivation for conducting business activity in rural areas includes the need for self-fulfilment, sharing the passion, interacting with people, and establishing social relations. The rate of tourism development in rural areas is largely determined by marketing activities including the promotion of services. Rural tourism implemented in a competitive environment should take into account such activities that will allow tourism facilities to attract a satisfactory number of customers. Many a rural tourism facility owner seeks for a way to distinguish their offer from many others and to reach out to a wider group of customers. To this end, the potential of websites is most frequently made use of. Many of them, however, are of poor quality, which makes them fail to serve their function. This can be prevented through the application of web analytics, marketing management and a range of managerial competencies. Marketing management involves marketing planning, organising, fulfiling marketing functions in an enterprise, motivating contractors, and monitoring the execution of the plan. The accuracy of decisions taken by a manager is based on reliable and credible information that is the result of conducted marketing research. Currently, the priorities include web analytics, gathering and collecting information on customers’ preferences and expectations as well as on the competitors’ actions. Web analytics comprises the measurement, collection, analysis, visualisation, and reporting of web data in order to understand and optimise the effectiveness of websites and the processes occurring in their environment. It is an offshoot of a much older discipline, namely business analytics which, for many years, has been serving as a tool supporting the development of a variety of organisations. With the growing popularity of rural tourism, an interest in this form of activity expressed in scientific and public administration circles has been on the increase. Considerable databases have been collected using data from surveys and interviews carried out mainly with rural tourism facility owners and, less frequently, with tourists. However, the vast majority of data have been collected from local or regional studies. Relatively few studies are devoted to analyses on the national scale, and this paper addresses this issue. The main aim of the study is to assess the quality of websites of rural tourism facilities in Poland. The paper also attempts to provide an answer to the question as to what role is played by the quality of a website in management marketing, and to what extent the marketing (sales) potential of websites is made use of. At the same time, it aims at the presentation of as many practical guidelines as possible for managers and rural tourism facility owners who use individual websites to present and promote the services they provide. The study was of a comprehensive nature, and took the form of competitor analysis. The subject of research were individual websites of rural tourism facilities in Poland. The study used primary data obtained using selected research methods and tools. Each website was subjected to an assessment which included elements of a search engine optimisation audit, content audit, and usability audit. Websites were analysed on six levels: services, functionality and usability, development technique, traffic sources and the synergy of marketing communication, website authority, and design. The collected data were converted using selected statistical methods. The study revealed a weak correlation between the scale of the activity conducted, expressed by the number of bed places offered, and the quality of the presentation of an offer on the Internet, expressed by the attributes of website development technique, its functionality and usability, and the marketing potential. Rural tourism facilities conducting a larger-scale activity had websites of a slightly better quality. However, a high quality of a website was not synonymous with a high quality of the description (presentation) of a service offer. Moreover, many websites required search engine optimisation, and in particular content optimisation. A low value of authority indicators showed the local range of websites and the small scale of their impact. Therefore, these websites had a significant unused marketing potential and goal conversion capabilities. The multitude of marketing communication channels requires (regular) publication of diverse contents, primarily current ones. Therefore, quality of a website results, to a large extent, from the quality of its operation. An increase in the effectiveness of a website is only possible through its continuous development which is primarily related to the broadly understood content marketing. A website left untouched has a finite goal conversion potential that is going to decrease over time. The diagnostic variables adopted for the study are a specific list of criteria to be met by a website in order to increase the conversion potential. This is because each website is published for a specific purpose, and its development, publication and maintenance involve costs to be incurred. A high-quality website is a tool that is of key importance in marketing management, as it serves two basic functions: image-building and sales-promoting. A high-quality website can be a sales channel. The possibility of generating content by the users as well as booking services and payments facilitates actions of a sales manager. The potential provided by the possibilities offered by the presentation of an offer on an individual website is currently unused by rural tourism facilities in Poland. Better use of available resources including websites and social media could increase the number of customers acquired through the Internet, and reduce the costs of offer publication on external sector portals.
7
Content available remote Nowoczesne technologie ICT szansą na rozwój mikroprzedsiębiorstw
PL
Celem artykułu jest ocena stopnia wykorzystania nowoczesnych technologii przez mikroprzedsiębiorstwa. Przedstawienie możliwości zastosowania nowoczesnych rozwiązań ICT przez mikroprzedsiębiorstwa. Analiza wymagań związanych z dostępem do nowoczesnych technologii ICT z głównym uwzględnieniem wymagań finansowych. Opracowanie zawiera opis funkcjonalności oraz korzyści wynikających ze stosowania nowoczesnych rozwiązań ICT. Artykuł ma na celu uświadomienie mikroprzedsiębiorstwom, iż implementacja nowoczesnych rozwiązań ICT jest niezbędna w ich rozwoju i konkurowaniu na rynku.
EN
The aim of the publication is to assess how micro-enterprises use modern ICT. Present options of applications modern ICT solutions for micro-enterprises. Analysis of the requirements related to access to ICT Modern Technology with the main emphasis on financial requirements. The study contains a description of the functionality and benefits of modern ICT solutions. The belief that the implementation of modern ICT solutions is essential to their growth and compete in the market.
8
Content available remote Media społecznościowe w mikroprzedsiębiostwach
PL
Celem artykułu jest przedstawienie możliwości wykorzystania mediów społecznościowych do rozwoju i promocji mikroprzedsiębiorstw. We wstępie zostały scharakteryzowane mikroprzedsiębiorstw a oraz obawy z którymi się obecnie borykają. Następnie została przedstawiona definicja mediów społecznościowych. Przedstawiono wyniki badań dotyczących korzystania z mediów społecznościowych przez mikroprzedsiębiorstwa. W oparciu o studia literaturowe została przeprowadzona analiza możliwości wykorzystania mediów społecznościowych w rozwoju i promocji mikroprzedsiębiorstw.
EN
The aim of this paper is to present the possibilities of using social media for the development and promotion of micro-enterprises. In the introduction we were characterized micro-enterprises and their concerns. Then was presents the definition of social media. Presented the results of studies on the use of social media by micro-enterprises. Based on the literature studies carried out an analysis of the possibilities of using the social media for the development and promotion of micro-enterprises.
PL
W artykule przedstawiono problem wykluczenia cyfrowego i informacyjnego seniorów i osób niepełnosprawnych. Wyspecyfikowano również zasady projektowania i budowy stron internetowych dla tej wybranej grupy docelowej. Następnie przeprowadzono badanie wybranej strony według standardów i zamieszczono wnioski z badań.
EN
The article presents the problem of digital and informational exclusion of seniors and people with disabilities. The rules for designing and building websites for the target audience are listed. Then a survey of the selected web site according to certain standards was carried out and test conclusions were drawn.
PL
W artykule przedstawiono rezultaty analizy porównawczej jakości serwisów internetowych i mobilnych szesnastu największych banków działających na terenie Polski. Analizę przeprowadzono pod kątem wielokryterialnego wyboru najbardziej odpowiedniego serwisu w konkretnych warunkach. Zdefiniowano i wykorzystano w analizie szesnaście różnych kryteriów z trzech obszarów: funkcjonalność i dostępność, innowacyjność oraz bezpieczeństwo. Przy pomocy metody ważonych kryteriów wyznaczono ranking serwisów w każdej z grup kryteriów i dla kryterium końcowego. Analiza wielokryterialna pozwoliła wskazać systemy bankowe o najwyższej jakości.
EN
The article presents the results of a comparative analysis of the quality of websites and mobile websites of sixteen largest banks operating in Poland. The analysis was conducted taking into account multiple criteria of choosing the optimal website under certain circumstances. Sixteen different criteria in three different areas have been defined, those areas being: functionality and accessibility, innovation, safety. Using the method of weighted criteria, a ranking has been made in each of the groups and for the final criterion. Multiple-criteria decision analysis allowed the identification of the highest quality banking systems.
EN
The approach effectively bypass the restrictions on access to websites based on the http-tunneling with minimal cost, combined with the approach of peer to peer networks. The description of the algorithm and a description of its key features. A new approach to the problem of accessibility of websites has many advantages and overcomes the disadvantages of existing solutions in the form of anonymous networks - use of special nodal solutions and a strong dependence on the number of network nodes anonymous.
PL
Opisana w artykule metoda pozwala ominąć ograniczenia w dostępie do stron internetowych w oparciu o tunelowanie HTTP przy zachowaniu minimalnego kosztu w połączeniach peer to peer. Artykuł zawiera opis algorytmu oraz jego kluczowe funkcje. Nowe podejście do problemu dostępności stron internetowych ma wiele zalet i eliminuje wady istniejących rozwiązań w postaci anonimowych sieci - wykorzystanie specjalnych rozwiązań węzłowych i silną zależność od liczby węzłów sieci anonimowych.
PL
Artykuł ten poświęcony jest zagadnieniu wykorzystania nowoczesnych internetowych narzędzi gromadzenia danych, jako narzędzi marketingowych wspomagających zarządzanie cyklem życia produktu. Autorzy dokonują analizy i wyboru optymalnego narzędzia ankietyzacji, biorąc pod uwagę potrzeby menedżera przedsiębiorstwa.
EN
This publication is dedicated to the issue of modern Internet data collection instruments used as a marketing tool to support product life cycle management. The authors select and analyze optimal data collection instruments, having established their usefulness for a tourist company manager as the main criterion.
13
Content available remote Działalność informacyjna instytutów badawczych po 2010 r. Wybrane aspekty
PL
Omówiono wyniki wstępnej analizy działalności biblioteczno-informacyjnej prowadzonej przez instytuty badawcze w Polsce po wprowadzeniu w życie Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 o instytutach badawczych. Badaniem objęto strony internetowe wszystkich instytutów zarejestrowanych w Bazie Instytutów Badawczych prowadzonej przez Radę Główną Instytutów Badawczych (RGIB).
EN
The results of the analysis of library and information activities conducted by the research institutes in Poland following the implementation of the 30 April 2010 Act on Research Institutes was presented. The study included websites of all institutes registered in the Base of Research Institutes conducted by the Main Council of the Research Institutes (RGIB).
PL
Internet stał się powszechnie wykorzystywanym instrumentem promocji. W dobie globalizacji stwarza on możliwości kontaktu z interesariuszami z wielu różnych krajów. Celem artykułu jest określenie stopnia przystosowania serwisów www polskich miast wojewódzkich do po-trzeb obcojęzycznych odbiorców. W opracowaniu analizuje się jakość oficjalnych serwisów internetowych miast, dostosowanie ich zawartości oraz użytego języka do potrzeb obcokrajowców. Analizie poddaje się także sposoby powiązania prowadzonego serwisu internetowego z narzędziami marketingu wirusowego, w tym przede wszystkim wykorzystanie filmów reklamowych, funpage’ow na portalach społecznościowych oraz innych narzędzi, które mogą skłaniać użytkowników do rozpowszechniania informacji o miastach.
EN
The Internet has become a widely used promotional tool. In the globalization era it offers possibilities for contacting stakeholders from different countries. The aim of the article is to evaluate the degree of adaptation of Polish provincial cities websites to the needs of foreign users. The article analyses the quality of official websites of the cities, their adaptation to the foreign users’ needs and languages. The ways of connecting official webpages to the tools of viral marketing are also examined. Special attention was paid to promotional movies, fan pages in social networks, and other tools used in order to motivate Internet users to spread the information about the city on the Internet.
15
Content available remote Modelowanie preferencji użytkowników w serwisach zintegrowanych z Google Maps
PL
W artykule poruszono problematykę modelowania preferencji użytkowników w serwisach internetowych. Przybliżone zostały podstawowe pojęcia i rozwiązania wykorzystywane w serwisach internetowych zintegrowanych z Google Maps. Rozważania teoretyczne zostały wzbogacone opisem zrealizowanego projektu i uzyskanych wyników (wizualizacji), uwzględniających indywidualne preferencje użytkownika.
EN
This paper addresses the problem of modeling user preferences in web sites. Approximate were the basic concepts and solutions used in websites integrated with Google Maps. Theoretical considerations are enhanced description of the project and the results obtained (visual), taking into account individual preferences.
16
Content available remote Metoda personalizacji treści w serwisach internetowych
PL
Głównym celem artykułu jest zaprezentowanie autorskiej metody personalizacji zawartości serwisu internetowego. Pierwsza część publikacji zawiera krótki przegląd istniejących metod personalizacji treści w witrynach. W dalszej części znajduje się opis opracowanej metody personalizacji (połączenie metody MinHash w podejściu generowania rekomendacji opartym na podobieństwie użytkowników typu przedmiot–przedmiot oraz metody AHP), a następnie przedstawiane są wyniki badań symulacyjnych dla wybranego zestawu danych.
EN
The main purpose of this article is to present a content personalization method in the website. The document is divided into three chapters. The first chapter describes the analysis of existing content personalization methods in websites. The next part contains the description of created author’s method (a combination of methods MinHash and AHP) with description of implementation. The last chapter it presents test results for used dataset.
PL
Opisano proces budowy systemu nawigacji WWW do ułatwienia odnalezienia informacji w zbiorze dokumentów hipertekstowych. Przedstawiono skrótowo teorię "żerowania informacyjnego". Zaprezentowano także krótki przegląd literatury zawierającej wyniki badań na temat systemów nawigacji oraz zaprezentowano ogólny model rozbudowy systemów nawigacji z wykorzystaniem bazy (podstawowa struktura nawigacyjna) i nadbudowy (pomocnicze systemy nawigacyjne).
EN
The expansion ot World Wide Web cause the process of creating huge amount of miscellaneous Websites. Today the number of WWW sites is estimated in billions. Creating new Websites comes with creating new technologies and tools that helps to construct bigger and more complicated services. Every website needs a navigation system that allows browsing content of website. Clear and simple navigation system is the fundament to build successful website. This article describes methods and recommendations how to create ergonomical navigation systems in complex websites.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.