Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1270

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 64 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ecology
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 64 next fast forward last
PL
Kryzys klimatyczny jest problemem, którego doświadczamy na wielu płaszczyznach. Mniej więcej na tyle samo sposobów próbujemy zażegnać jego skutki. Narzędziami powstrzymywania niekorzystnych zmian są m.in. rozwiązania legislacyjne. Z humanistycznego punktu widzenia ich rolą jest wychowywanie – przepisy wskazują, które postawy są pożądane, a które wręcz przeciwnie. Poprzez system zachęt i kar regulują stare nawyki i wprowadzają nowe. Pośrednio kształtują nawet gusty i ostrzegają, które nasadzenia mogą przynieść więcej szkody niż pożytku.
PL
Stan techniczny placów zabaw dla dzieci w Polsce w aspekcie ochrony zdrowia najmłodszych pozostawia wiele do życzenia. Pełna ekspozycja na słońce, brak cienia, betonowe nawierzchnie i nagrzewające się elementy małej architektury nie sprzyjają zabawie, a wręcz szkodzą. Tego rodzaju miejsca powinny wspomagać rozwój naturalnego potencjału dzieci, edukować, wpływać na podniesienie kondycji fizycznej oraz uwrażliwiać na przyrodę.
PL
Obserwowanym obecnie trendem, który bardzo korzystnie wpływa na kondycję ciekawych zakątków w polskich aglomeracjach miejskich, jest poszukiwanie i podkreślanie ich charakterystycznych cech. Dobrym i wieloaspektowym tego przykładem jest realizacja przez poznańską Fundację Barak Kultury projektu pt. „Rusałka – jezioro, które łączy”.
PL
W języku potocznym znaczenie słowa „ekologia” odbiega istotnie od jego właściwej definicji. Cała rodzina wyrazów utworzona od tego terminu, a zwłaszcza „ekologiczny”, to jedne z najpopularniejszych słów w branży reklamowej, często występujące w koszmarnych zbitkach typu „ekoproszek do prania” czy „ekomięso”. Znaczenia tych słów nie trzeba zapewne czytelnikom przybliżać, natomiast zazwyczaj zapomina się, że „ekologia” to nic innego jak poważna dziedzina nauki, jedna z najważniejszych i najbardziej interdyscyplinarnych, która szuka także rozwiązań wielu problemów dotyczących miast.
PL
Chorujące miasta ze względu na postępujące zmiany klimatu to również mieszkańcy o nie najlepszej kondycji zdrowia. Dla wielu osób może wydawać się to wręcz nieprawdziwe, ale opublikowane dane Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) są jednoznaczne. Wzrost zachorowań na określone przypadłości nie dotyczy już tylko mieszkańców dużych miast. Fala udarów, zawałów i zaburzeń psychicznych powoli zalewa już te średnie i małe.
EN
Purpose: The purpose of the article is to assess the sharing economy’s potential to impact local development, in the context of strengthening community ties and stakeholder value creation. Methodology: The article employs the methods of critical analysis of the subject literature and a case study. Findings: The authors have demonstrated that sharing economy contributes to the achievement of social, environmental and economic goals on a local scale, creating value for internal stakeholders. Sharing economy activities integrate local communities around common goals as well as strengthen the sense of local communality. Trust, collaborative consumption, local communality, and concern for the environment become the leading values, replacing approaches focused on such categories as possession or money. Practical implications: The presented examples of sharing economy indicate the necessity to involve local authorities through diagnosing the residents’ needs, spreading awareness of the availability of collaborative consumption in given territory, support of local leaders’ initiatives and initiation of own sharing economy projects. Authorities should take advantage of proven solutions recognized as paradigmatic, an example of which is Milan, whose undertakings have been recognized by the awarding of the prestigious "Earthshot Prize", the so-called "Green Nobel Prize". Social implications: The analysis shows the multidirectional benefits for the local community, emphasizes the importance of social ties, in the context of counteracting social exclusion protecting the natural environment. Originality: The Authors attempted to identify the sharing economy through the prism of social benefits for the local community, which can inspire local communities, including the local leaders and local authority representatives in particular.
EN
The elimination of mineral oil-based lubricants from machines has multiple beneficial effects on the natural environment. Firstly – these lubricants are a direct threat to the environment in the event of leaks; secondly – their elimination reduces the demand for crude oil from which they are obtained. In addition, in many cases, e.g. when replacing traditional lubricants with water, friction losses in the bearings can also be reduced due to the lower viscosity of the water, which reduces the energy dissipation in machines. On the other hand, the introduction of self-lubricating materials or water-lubricated bearings causes problems related to the need to adapt the design of machines and materials used to new operating conditions and changed properties of the lubricants. In the paper, selected examples of problems related to the use of ecological lubricants are discussed. The high cost of PEEK based polymers resulted in the emergence of cheaper substitutes on the market; however, in the conducted research, the substitutes presented worse properties than those declared by their manufacturers.
PL
Eliminacja ropopochodnych środków smarowych z węzłów ciernych maszyn ma wieloraki korzystny wpływ na stan środowiska naturalnego. Po pierwsze – środki te są bezpośrednim zagrożeniem dla środowiska w przypadku wycieków i nieszczelności, po drugie – ich eliminacja zmniejsza zapotrzebowanie na ropę naftową, z której są pozyskiwane. Ponadto w wielu wypadkach, np. przy zastępowaniu tradycyjnych środków smarowych wodą, zmniejszają się też straty tarcia w łożyskach w wyniku mniejszej lepkości wody, co zmniejsza straty energii w maszynach. Z drugiej jednak strony wprowadzanie bezsmarowych węzłów ciernych lub smarowania wodnego w łożyskach przysparza problemów związanych z koniecznością dostosowania konstrukcji maszyn i stosowanych materiałów do nowych warunków działania łożysk i innych właściwości środków smarowych. W pracy omówiono kilka przykładowych problemów związanych ze stosowaniem ekologicznych środków smarowych. Jednym z nich jest dobór polimerowych materiałów stosowanych na łożyska smarowane wodą. W związku z wysokimi kosztami materiałów na bazie PEEK na rynku pojawiają się tańsze zamienniki. W przeprowadzonych badaniach materiałowych zaobserwowano niezgodność deklarowanych przez producentów właściwości z rzeczywistością. Stwierdzono również wyraźnie gorsze właściwości tribologiczne.
PL
Celem niniejszego artykułu jest ukazanie możliwości zastosowania wybranych materiałów pochodzenia naturalnego w budownictwie jednorodzinnym. Impulsem do wykonania studialnej pracy projektowej jest wzrost globalnej emisji dwutlenku węgla, w którym sektor budowlany odgrywa istotną rolę. Rozwiązaniem ograniczającym emisję gazów cieplarnianych jest stosowanie materiałów biodegradowalnych, wśród których możemy wyróżnić kompozyt konopno-wapienny. Dzięki praktycznym cechom, konopia jest masowo wykorzystywana w różnorodnych gałęziach przemysłu w tym w architekturze. W pracy dyplomowej inżynierskiej zwrócono szczególną uwagę na możliwość zastosowania kompozytu konopnego w projektowanych elementach architektonicznych. Przyjęto założenie minimalizacji materiałów o niekorzystnych właściwościach i dużym śladzie węglowym, zmniejszając tym samym zużycie energii oraz negatywne oddziaływanie budynków mieszkalnych na środowisko.
EN
The purpose of this article is to show the possibility of using selected materials of natural origin in single-family housing. The impulse to carry out study design work is the increase in global carbon dioxide emissions, in which the construction sector plays an important role. The solution to reduce greenhouse gas emissions is the use of biodegradable materials, among which we can distinguish a hemp-lime composite. Thanks to its practical features, hemp is widely used in various industries, including architecture. In the engineering diploma thesis, special attention was paid to the possibility of using hemp composite in the designed architectural elements. The assumption was made to minimize materials with unfavorable properties and a large carbon footprint, thus reducing energy consumption and the negative impact of residential buildings on the environment.
EN
A problem concerning a topic discussed in the public domain for many years. Presentation of its advantages and possibilities that create appropriate attributes for its publications. Despite the fact that there are people with whom they have a problem understanding this concept. It is a word heard but not fully understood by society. The cited document discusses the concept and scope of application, as well as its application and the impact of safety under the concept of ecological safety on its operation.
PL
Problem recyklingu to temat poruszany w zakresie publicznym od wielu lat. Przedstawianie jego zalet i możliwości, które stwarza, jest tematem wielu zarówno naukowych, jak popularnych publikacji. Jednakże nieustannie pojawiają się wątpliwości związane przede wszystkim ze zdefiniowaniem tego pojęcia. Jest to słowo szeroko używane, ale nie do końca zrozumiane przez społeczeństwo. W poniższym artykule zostało omówione pojęcie i zakres recyklingu, a także jego zastosowanie oraz wpływ bezpieczeństwa pod kątem bezpieczeństwa ekologicznego na jego funkcjonowanie.
PL
Niniejsza praca naukowa dotyczy wyników badań związanych z analizą zamienności paliw stałych dla kotłów grzewczych małej mocy. Opracowanie skupia się na wskaźnikach ekologicznych oraz ekonomicznych wybranych paliw stałych konwencjonalnych i odnawialnych. Wyniki badań dają wgląd w proces spalania konkretnych paliw biomasowych w oparciu o analizę techniczną, a także badania emisji substancji szkodliwych. Otrzymane rezultaty badań cieplnych oraz emisyjnych posłużyły do określenia średnich stężeń masowych emitowanych substancji szkodliwych oraz do oszacowania średnich parametrów cieplnych kotła, takich jak moc, sprawność i temperatura spalin. Zestawienie zebranych parametrów umożliwiło stworzenie szerszego obrazu procesu spalania biomasy, określenie konsekwencji środowiskowych używania badanych wsadów oraz oszacowanie wpływu zmiany obecnie eksploatowanych paliw kopalnych na biomasę. Przedstawiona analiza ekonomiczna pozwoliła także zauważyć potencjał ekonomiczny w przypadku słomy z pszenicy jako paliwa biomasowego.
EN
The present research work concerns the subject of the analysis of the interchangeability of solid fuels in low-power boilers. The study focuses on ecological and economic indicators of selected conventional and renewable solid fuels. The results provide insight into the combustion process of specific biomass fuels created on the basis of technical analysis and fuel interchangeability analysis as well as the research on the emission of harmful substances. The obtained results of thermal and emission tests were used to determine the average mass concentrations of emitted harmful substances and to estimate the average thermal parameters of the boiler, such as power, efficiency and flue gas temperature. The summary of the collected parameters enabled the creation of a broader picture of the biomass combustion process, allowed for the estimations of the environmental consequences of the use of the tested feedstocks and revealed the predicted impacts of changing the currently used fossil fuels on biomass. The presented economic analysis also revealed the profitable potential of wheat straw as a biomass fuel.
EN
The article examines the environmental performance of a diesel generator that runs on a biofuel mixture. Biofuels are considered to be more environmentally friendly than traditional petroleum products and have become popular alternatives in the field of electricity production. To reduce dependence on petroleum fuels and decrease harmful exhaust-gas emissions from diesel generators, it is suggested to use biodiesel fuel and its mixture with diesel fuel. Various environmental indicators were measured and analyzed in this study, including the emissions of harmful substances, carbon dioxide, nitrogen oxides and particulates. By using biofuels, pollutant emissions are expected to be reduced because biofuels are made from renewable sources such as vegetable oils or biomass. The results of the study show that the use of a biofuel mixture in a diesel generator leads to a significant reduction in the emission of harmful substances compared to the use of traditional petroleum products. A reduction in the emissions of carbon dioxide and nitrogen oxides was found, which contributes to a reduction of the impact on climate change and air pollution. In addition, a decrease in particle emissions was noted, which contributes to the improvement of air quality and people’s health. The goal was achieved by researching the impact of a mixture of diesel and biodiesel fuel on the technical, economic and environmental indicators of an autonomous diesel generator. The regulation of the composition of the fuel mixture ensured the preservation of the power of the generator in all its modes of operation, while reducing the cost of purchasing fuel by 10% and reducing the smokiness of exhaust gas by up to 57%, depending on the mode of operation of the diesel engine.
PL
W artykule przeanalizowano wydajność środowiskową generatora diesla zasilanego mieszanką biopaliw. Biopaliwa są uważane za bardziej przyjazne dla środowiska niż tradycyjne produkty ropopochodne i stały się popularną alternatywą w dziedzinie produkcji energii elektrycznej. Aby zmniejszyć zależność od paliw ropopochodnych i obniżyć emisję szkodliwych gazów spalinowych z generatorów diesla, sugeruje się stosowanie paliwa biodiesel i jego mieszaniny z olejem napędowym. W niniejszym artykule zmierzono i przeanalizowano różne wskaźniki środowiskowe, w tym emisję szkodliwych substancji, dwutlenku węgla, tlenków azotu i cząstek stałych. Oczekuje się, że dzięki zastosowaniu biopaliw emisja zanieczyszczeń zostanie zmniejszona, ponieważ biopaliwa są wytwarzane ze źródeł odnawialnych, takich jak oleje roślinne lub biomasa. Wyniki analizy pokazują, że zastosowanie mieszanki biopaliw w generatorze diesla prowadzi do znacznego zmniejszenia emisji szkodliwych substancji w porównaniu z wykorzystaniem tradycyjnych produktów ropopochodnych. Stwierdzono zmniejszenie emisji dwutlenku węgla i tlenków azotu, co przyczynia się do redukcji wpływu na zmiany klimatyczne i zanieczyszczenie powietrza. Ponadto odnotowano spadek emisji cząstek stałych, co przyczynia się do poprawy jakości powietrza i zdrowia ludzi. Cel został osiągnięty poprzez zbadanie wpływu mieszanki oleju napędowego i biodiesla na wskaźniki techniczne, ekonomiczne i środowiskowe autonomicznego generatora diesla. Regulacja składu mieszanki paliwowej zapewniła zachowanie mocy generatora we wszystkich trybach jego pracy, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów zakupu paliwa o 10% i zmniejszeniu zadymienia spalin nawet o 57%, w zależności od trybu pracy silnika wysokoprężnego.
EN
Based on the Essential Science Indicators database, this study analyzed 1,777 top papers in the Ecology subject category of Web of Science, for eleven years from 2011 to 2021, which included 1,770 highly cited papers and 15 hot papers in the field and belonged to 33 categories and 29 research areas. All top papers written in English came from 12,677 authors, 3,246 organizations and 123 countries or territories, and were published in 104 journals and 5 book series in the field. The top five journals publishing the highest number of top papers are Proceedings of the Royal Society B Biological Sciences (9.96% of papers), Global Change Biology (7.88%), ISME Journal (7.71%), Landscape and Urban Planning (7.54%) and Trends in Ecology and Evolution (5.01%), each published more than 89 papers. Top five countries were USA, England, Australia, Germany and Canada. Furthermore, top six organizations publishing the highest number of top papers are University of California, Berkeley, University of Oxford, Chinese Academy of Sciences, University of Queensland, University of British Columbia, and University of California, Davis (more than 62 papers each). VOSviewer software supported the bibliometric analysis. Co-occurrence analysis of top papers' keywords identified eight clusters that correspond to eight major research topics representing different viewpoints on Ecology. Those main topics are: ecosystem services and conservation management, climate-change impacts, evolution and selection, biodiversity, diversity and abundance, ecology patterns and community structure, ecology prediction, impacts of biological invasions. The subject of ecosystem services and conservation management is a front or recent interest topics in Ecology.
13
Content available remote Ekologistyka ale jaka?
PL
Antropocen rozwija się wykładniczo w funkcji rosnącej populacji ludzkiej oraz jej rozwoju cywilizacyjnego XXI wieku. Obok licznych udogodnień, niesie to szereg zagrożeń społeczno-ekonomicznych i środowiskowych. Celem opracowania jest zaakcentowanie wagi zakotwiczania wiedzy i kultury działania ludzkiego w rozwiązywaniu problemów zagrożenia dla środowiska przyrodniczego. W publikacji opisano także niektóre komponenty realizacji przedmiotu „Ekologistyka” na kierunku „Logistyka w sektorze rolno-spożywczym” na Uniwersytecie Rzeszowskim. Na podstawie własnego doświadczenia, dyskusji ze studentami i wyników ankiety zestawiono wyobrażenie zakresu treści tego przedmiotu oczami studentów.
EN
The Anthropocene is developing exponentially as a function of the growing human population and its civilizational development in the 21st century. In addition to numerous amenities, it carries a number of socio-economic and environmental risks. The aim of the study is to emphasize the importance of anchoring people's knowledge and culture of human activity in problems of threats to the natural environment. The publication also describes some components of the implementation of the subject "Ecologistics" in the field of "Logistics in the agricultural and food sector" at the University of Rzeszów. On the basis of own experience, discussions with students and the results of the survey, an idea of the content of this subject through the eyes of students was compiled.
14
EN
The article presents issues related to equality in the creation of carbon dioxide equivalent. The impact of the increase in the number of residents and roommates, waste generation systems, information and material waste, material waste generation, the age of plastics and digitization are discussed.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z równością w tworzeniu ekwiwalentu dwutlenku węgla. Omówiono wpływ wzrostu liczby mieszkańców i współlokatorów, systemów wytwarzania odpadów, odpadów informacyjnych i materialnych, wytwarzania odpadów materialnych, wieku tworzyw sztucznych i cyfryzacji.
15
Content available remote Problemy śladu węglowego w budownictwie
PL
W artykule omówiono problemy dotyczące obliczania śladu węglowego w budownictwie. Przeanalizowano trudności związane z oszacowaniem ilości emitowanych gazów do atmosfery i rozpoznaniem ich wpływu na środowisko naturalne. Zwrócono uwagę na ryzyko przyjmowania nieprawidłowych założeń przy poszukiwaniu ekologicznych rozwiązań oraz na trudności porównania śladu węglowego różnych materiałów budowlanych. Pomimo wymienionych trudności, podkreślono znaczenie analizy śladu węglowego jako narzędzia wspierającego dążenia do zrównoważonego budownictwa. Wskazano na potrzebę kontynuowania prac nad doskonaleniem metody obliczania i precyzją pomiarów śladu węglowego, aby umożliwić dokładną ocenę wpływu sektora budownictwa na środowisko naturalne.
EN
The article discusses the challenges associated with calculating the carbon footprint in the construction industry. It analyzes the difficulties in estimating the amount of emitted greenhouse gases and recognizing their impact on the natural environment. Attention is drawn to the risk of making incorrect assumptions when seeking ecological solutions and the comparative difficulties between different building materials in terms of carbon footprint. Despite these challenges, the importance of carbon footprint analysis as a tool to support sustainable construction efforts is emphasized. The need to continue improving methodologies and measurement precision to enable a more accurate assessment of the construction sector's impact on the natural environment is highlighted.
EN
Mamar is an artificial oasis that provides a base for natural resource conservation in West Timor. The uniqueness of Mamar is its application in arid natural environments through a sustainable local leadership system, and it has a positive impact ecologically, economically, and socially. However, the Mamar system needs to receive more attention from the government in conserving natural resources. Such studies like Mamar's have been conducted elsewhere in Indonesia under different names, but they were applied in areas with wet and relatively fertile climates. Also, research on Mamar has been carried out by several parties related to the function of Mamar economically and the condition and structure of Mamar physically and biologically. However, research on Mamar related to the Construction of Environmental Leadership with local community behavior in Mamar based natural resource conservation has never been done. This research aims to analyze the construction of environmental leadership in natural resource conservation practices based on the Mamar system. This research was conducted through qualitative methods and critical interpretive approaches, with data collection techniques in the form of observation and interviews. The results indicate that Mamar based natural resource conservation in West Timor has positively and significantly impacted social, economic, and ecological aspects and has lasted for hundreds of years since the 17th century. It is done through the mechanism of Environmental Leadership Control through a strong, effective, and sustainable Local Leadership Role in Amarasi West Timor, with Local Leaders called Atupas, Mataf, Tobe, and Temukung.
17
Content available remote Redukcja śladu węglowego : zielona rewolucja dotarła do budownictwa
PL
Z tekstu dowiesz się: dlaczego budownictwo dąży do ograniczania emisyjności, jakie innowacyjne rozwiązania stosuje się w tym celu, jakie korzyści przynoszą ekologiczne inwestycje.
PL
W erze rosnącej świadomości ekologicznej opakowania jednorazowe napotykają na falę krytyki. Niemniej jednak, czy ich wielokrotnego użytku odpowiedniki prezentują autentyczne ekologiczne alternatywy?
PL
Trudno znaleźć samorząd, który nie ma albo nie planuje inwestycji w fotowoltaikę. Chociaż nie jest to panaceum na problemy energetyczne czy finansowe lokalnych władz, stanowi ważny segment ich dochodów, przyszłej niezależności energetycznej i prawdziwej ekologii. I pewnie dlatego samorządowcy, patrząc na fotowoltaikę w okularach przeciwsłonecznych, dostrzegając jej słabe strony i widząc mocne, wpisują ją masowo do miejscowych strategii rozwoju.
PL
W związku z postępującą cyfryzacją wzrosło zapotrzebowanie na przetwarzanie informacji, a tym samym na zapewnienie ciągłości działania cyfrowej infrastruktury. W 2022 roku rynek klimatyzacji precyzyjnej dla centrów danych osiągnął wartość 3,5 mld dolarów. Szacuje się, że do 2026 roku będzie to już 6 mld dolarów.
first rewind previous Strona / 64 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.