Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2744

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 138 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  logistyka
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 138 next fast forward last
1
Content available remote Zastosowanie metod uczenia maszynowego do przewidywania ryzyka uszkodzeń towarów
PL
Zapotrzebowanie transportowe z roku na rok zwiększa się. Dzieje się tak z powodu wzrostu produkcji i konsumpcji. Czym dłuższy jest łańcuch dostaw, tym większe są możliwości wystąpienia w nim zakłóceń, gdyż wszystkie operacje wiążą się z ryzykiem. Jednakże o ryzyku w kontekście łańcucha dostaw i zarządzania nim mówi się od niedawna. Niestety żadna branża nie jest odporna na przewidywalne i nieprzewidywalne zakłócenia, które wywołują straty (np. zaginięcie towaru). Z punktu widzenia przewoźników istotna byłaby możliwość przewidzenia wystąpienia np. uszkodzenia towaru. Artykuł koncentruje się na wykorzystaniu metod uczenia maszynowego do przewidzenia ryzyka uszkodzeń towarów (takich jak sprzęt RTV, AGD czy telefony/komputery) w transporcie drogowym. W ramach badań wykorzystano pięć inteligentnych metod: regresję logistyczną, maszynę wektorów nośnych (SVM); drzewo decyzyjne; naiwny klasyfikator bayesowski; AdaBoost. Natomiast celem jest przedstawienie koncepcji oraz wymienionych metod uczenia maszynowego, miar oceniających wydajność modeli oraz wyników związanych z przeprowadzonym badaniem. Postawiony cel zdeterminował wybór metod badawczych – wykorzystano analizę literatury oraz programowanie. W ostatniej części artykułu przedstawiono wyniki otrzymane z analizy pięciu modeli. W ramach badań ustalono, że najlepszą zdolność predykcyjną ma AdaBoost.
EN
The transport demand is increasing year by year. This is because of the increase in production and consumption. The longer the supply chain is, the more likely it is to be disrupted, as all operations involve risks. However, risk in the context of the supply chain and its management has recently been discussed. Unfortunately, no industry is immune to predictable and unpredictable disruptions that affect losses (e.g. loss of goods). From the point of view of carriers, it would be important to be able to predict the occurrence of, for example, damage to the goods. The article focuses on the use of machine learning methods to predict the risk of damage to goods (such as electronics, household appliances or telephones/computers) in road transport. The research used five intelligent methods such as: logistic regression; support vector machine (SVM); decision tree; naive Bayesian classifier; AdaBoost. The aim of the paper is to present the concept and the above-mentioned methods of machine learning, measures assessing the performance of models and the results related to the conducted research. The set goal determined the choice of the research methods – literature analysis and programming were used. The last part of the article presents the results obtained from the analysis of five models. The research established that AdaBoost has the best predictive ability.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań odzwierciedlające istotę optymalizacji w logistyce i wymagania z tym związane. W praktyce – w ocenie autora – pojęcie to jest nadużywane ze względu na brak świadomości, że w większości sytuacji decyzyjnych dąży się do racjonalizacji działalności logistycznej, optymalizacja w decyzjach logistycznych powinna zaś polegać na jednoznacznym określeniu kryterium i wykorzystaniu określonego modelu obliczeniowego. Artykuł składa się z trzech części. W pierwszej z nich zostały przedstawione cechy wspólne i różnice racjonalizacji i optymalizacji. Druga część zawiera wyniki badań odzwierciedlające miejsce modeli optymalizacyjnych w typologii modeli. Część trzecia przedstawia logistyczne modele optymalizacyjne najczęściej wykorzystywane w praktyce przez menedżerów ds. logistyki. Jednym z priorytetów menedżerów ds. logistyki jest dążenie do zwiększania efektywności ekonomicznej procesów logistycznych. Wielowymiarowość logistyki niejako naturalnie komplikuje podejmowanie decyzji, a poszukiwanie rozwiązania optymalnego – optymalnej decyzji logistycznej – nie jest przedsięwzięciem jednoznacznym, oczywistym. Zasadne jest zatem określenie warunków, jakie należy spełnić, aby mówić o podejmowaniu decyzji optymalnych. Opisana sytuacja jest sytuacją problemową, która w zasadniczy sposób zdeterminowała badania i układ treści artykułu jako efektu tych badań.
EN
The article presents the results of research reflecting the essence of optimization in logistics and the requirements related to it. In practice – in the author's opinion – this term is overused due to the lack of awareness that in most decision-making situations, the aim is to rationalize logistics activities and optimization in logistics decisions should consist in clearly defining the criterion and using specific computational model. The article consists of three parts. In the first of them, common features and differences of rationalization and optimization were presented. The second part contains the results of research reflecting the place of optimization models against the background of model typologies. The third part presents logistic optimization models most often used in practice by logistic managers. One of the priorities of logistics managers is to strive to increase the economic efficiency of logistics processes. The multidimensionality of logistics somehow naturally complicates decision-making and the search for an optimal solution – the optimal logistics decision – is not an unambiguous, obvious undertaking. It is therefore reasonable to define the conditions that must be met in order to talk about making optimal decisions. The described situation is a problematic situation that fundamentally determined the research and the arrangement of the content of the article as the result of this research.
EN
Keeping proper soil moisture is essential in growing good quality and efficient fruit yield. To that effect, soil moisture level must be controlled, to maintain proper watering. A smartphone application was developed to operate a smart farm watering system. It monitors the soil’s moisture and launches sprayers to water dried areas. The system’s architecture was built in a distributed client-server computing system, in a small computing grid. The grid was built across long range (LoRa) communication networks with the same ID, but different addresses. In terms of integration, the system was built using autonomous microprocessors, which consist of a server and five client microprocessors. A smartphone was used as the server of a central controller, and four moisture detection modules and a water spraying system module were used as autonomous clients. The server was inter-connected with the clients via a star-type topology network in the polling processes. Each client module autonomously analyzes the measured digital voltage of the moisture sensor plugged into the soil. When the server sends queries regarding the status of the moisture level, the client sends the request signal to the server using the LoRa communication technology. The communication between the server and the clients is based on the LoRa communication technology. The LoRa-to-Bluetooth converter is used to connect the Bluetooth and the LoRa signal. The field test was performed in a watermelon field, with an area of approximately 6600 m2. The water spraying system constructed with LoRa communication technology could successfully manage and control the moisture level in the field test.
PL
Utrzymanie odpowiedniej wilgotności gleby jest niezbędne do uzyskania dobrej jakości i wydajnego plonu. W tym celu należy kontrolować poziom wilgotności gleby. Do obsługi inteligentnego systemu nawadniania gospodarstwa opracowano aplikację na smartfona, która monitoruje wilgotność gleby i uruchamia opryskiwacze do podlewania przesuszonych obszarów. Architektura aplikacji została zbudowana w formie rozproszonego systemie obliczeniowego klient-serwer, na bazie małej sieci obliczeniowej dalekiego zasięgu (LoRa) o tym samym ID, ale różnych adresach. Do integracji system wykorzystuje autonomiczne mikroprocesory składające się z serwera i pięciu mikroprocesorów-klientów. Jako serwer centralnego sterownika wykorzystano smartfon, a jako autonomiczne klienty cztery moduły wykrywania wilgoci oraz moduł systemu zraszania wodą połączone z klientami za pomocą sieci o topologii gwiazdy. Każdy moduł kliencki autonomicznie analizuje zmierzone napięcie cyfrowe czujnika wilgotności umieszczonego w glebie. Kiedy serwer odpytuje o poziom wilgotności, klient wysyła sygnał do serwera za pomocą technologii komunikacji dalekiego zasięgu (Low-Range technology, LoRa). Komunikacja pomiędzy serwerem a klientami oparta jest na technologii komunikacyjnej LoRa i zintegrowana z Bluetooth za pomocą konwertera. Eksperyment polowy przeprowadzono na polu arbuzów o powierzchni około 6600 m2. System zraszania wodą skonstruowany w technologii komunikacji LoRa z powodzeniem kontrolował poziom wilgotności w teście polowym, i zarządzał nim.
EN
Trade with the use of internet technology (e-commerce) provides new opportunities for expansion on a larger scale for already existing business entities and offers prospects for rapid development for new companies. This is possible due to the low entry barriers that encourage the sale of products. Online retail trade is gaining increased popularity in Poland. This article aims to analyze e-commerce development in Poland from 2010-2020. This analysis is based on data from the Central Statistical Office. The results of the analysis clearly show that the share of purchases made via the internet has been systematically growing from year to year. This growth contributes to the faster development of transport logistics, as well as the transport of the goods itself.
EN
Purpose: This publication focuses on issues related to logistics management. The aim of this publication is to show the possibility of creating a logistics center within logistic networks. Design/methodology/approach: This publication uses a conceptual method based on observations, sales forecasts and distance analysis of logistics centers. Findings: The analysis of the collected and presented data as part of the concept of creating a logistics center Lviv-Rzeszów shows that such an action is justified, in particular in economic terms. The study shows that the optimization of processes as part of the implementation of the concept would allow for many benefits for the economy and regional development, as well as for the transport and logistics industry itself. Research Limitation/implication: During the study, there were limitations related to obtaining empirical data. The most important implication of the study is the statement that the planned investment will bring significant benefits to entrepreneurs and other market stakeholders. Originality/Value of paper: The publication showed the possibilities of using the new logistics center Lviv-Rzeszów and its impact regional and business development.
EN
Purpose: Identification of the barriers and determinants of the use of autonomous robots in e-commerce. Design/methodology/approach: The research procedure included a review of Polish and foreign literature and survey research. The paper presents the results of a Delphi study among 25 experts of courier services. Findings: The use of autonomous robots may be one of the solutions that will contribute to the improvement of the functionality of processes in enterprises. The process of implementing autonomous robots is associated with building a relationship based on trust between the user and technology Research limitations/implications: Limitations of the conducted research reflects to only one Delphi round. Practical implications: The results of the study may be helpful for transport companies and courier companies in improving the process of delivering parcels. They can be used for elaboration policy, tools and instrument for the purposes of limitation identified under the study main barriers of the application of autonomous robots in the e-commerce. Originality/value: The presented research and conclusions provide practical tips for transport and delivery companies on how to use autonomous robots to improve the process of delivering parcels in the e-commerce sector, based on the results obtained from the Delphi study.
EN
Objective: The aim of this article is to analyze and evaluate the introduction of selected Lean Manufacturing tools into the management of a given enterprise, the task of which is to increase the efficiency of the machine park and improve the quality of finished products. The introduced changes are also expected to increase the detectability of waste, avoid unnecessary stopping of machines and unplanned stoppages. Design/methodology/approach: As part of the research, the internal materials of the surveyed company were analyzed and free interviews with employees and specialists of the plant were conducted. An efficiency analysis of the production process was carried out. Findings: In order for the improvement of technical progress to function well, the requirement of an appropriate technical condition and the course of technical progress. The entire process flow of the product should be analyzed. Research limitations/implications: Subjectivity of the analysis thanks to the use of a qualitative approach in research. Future research may be related to creating a mentoring program in the area of interest. Practical implications: The results of the study can be used as input data for the design of training programs in the study area. Social implications: The concept of lean manufacturing is a tool for constant changes that can be observed both in the modern economy and in society. They require dynamic flexibility from entrepreneurs and looking for solutions that can optimize production processes. The concept includes a slogan such as corporate social responsibility, which grew out of sustainable development. It is prioritized by managers of various companies. Therefore, this work deals with the subject of Lean Management as an instrument of responsible business. Originality/value: This article is addressed mainly to companies that want to implement and improve Lean Manufacturing tools. It shows how companies can improve selected areas of production.
8
Content available Logistics in today’s airforce shape of maneuver
EN
In the era of dynamically developing unmanned systems and standoff ammunition, special attention should be concentrated on a new way to increase the viability of aviation differ from the concept of centralized single-capability air bases with advanced anti-aircraft systems. The concept of diversification of airports and landing sites, with the simultaneous location of multi-domain aviation task forces there, creates information saturation of the potential enemy and increases survivability of the force. Air bases become centers responsible for development of capabilities in order to establish properly prepared air forces task groups, capable to operate both closer to the FEBA (Forward Edge of Battle Area) and deeper into the own territory. This requires the creation of decentralized appropriate multi-domain logistics support systems. Provision based on autonomous logistic elements composed with resource packages located at appropriate operation level to firmly, flexibly and quickly secure aviation operations. The key is to depart from the philosophy of conducting operations, using specialized task groups of people and equipment, towards comprehensive multimodal and modular packages of combat and logistic capabilities.
EN
Maintaining an adequate level of total logistics costs is a strategic goal of both the government and transport companies. Due to the all too infrequent coverage of this issue- this article can be used to compare, analyze and evaluate issues in this area. The research problem undertaken in the article is to conduct an analysis of the total cost of logistics in dynamic terms using the example of a transport company. The utilitarian purpose of the article is: to indicate what are the possibilities of optimizing the incurred costs of logistics in the studied enterprise. While the methodological goal is : Does the current scheme of logistics costs in the enterprise provide an opportunity to optimize them? Answering such formulated questions required an analysis of the of the literature in the field of logistics costs, conducting own research and using secondary research. The following methods, techniques and research tools were used: - Induction and deduction method, document analysis, descriptive modeling. - The method of induction and deduction was used to properly draw conclusions from multi-criteria analysis (AHP), statistical data and tables. - The analysis of documents, literature, thematic journals was a source of information about the logistics costs involved. - Descriptive modeling was used to formulate and describe the information and statistical data collected.
PL
Utrzymanie odpowiedniego poziomu całkowitych kosztów logistyki jest celem strategicznym zarówno rządu, jak i przedsiębiorstw transportowych. Z uwagi na zbyt rzadko poruszaną tematykę tego zagadnienia- artykuł ten można zastosować do porównania, analizowania i oceny zagadnień z tego zakresu. Podjęty problem badawczy w artykule dotyczy przeprowadzenia analizy całkowitych kosztów logistyki w ujęciu dynamicznym na przykładzie przedsiębiorstwa transportowego. Celem utylitarnym artykułu jest: wskazanie jakie są możliwości optymalizacji ponoszonych kosztów logistyki w badanym przedsiębiorstwie. Natomiast celem metodycznym jest: Czy aktualny schemat kosztów logistyki w przedsiębiorstwie daje możliwość ich zoptymalizowania? Udzielenie odpowiedzi na tak sformułowane pytania wymagało przeprowadzenia analizy literatury przedmiotu z zakresu kosztów logistyki, przeprowadzenia badań własnych oraz wykorzystanie badań wtórnych. Zastosowano następujące metody, techniki i narzędzia badawcze: - Metoda indukcji i dedukcji, analiza dokumentów, modelowanie opisowe. - Metoda indukcji i dedukcji posłużyła do właściwego wyciagnięcia wniosków z analizy wielokryterialnej (AHP), danych statystycznych oraz tabel. - Analiza dokumentów, literatury, czasopism tematycznych była źródłem informacji o występujących kosztach logistyki. - Modelowanie opisowe posłużyło do sformułowania i opisania zebranych informacji i danych statystycznych.
10
Content available remote The maturity model of logistic centres
EN
The main aim of the article is to present the authors’ model of the maturity of logistic centres, in its original, previously published version and improved for the purpose of testing the reliability of logistic centre characters. The second purpose of the article is to justify the possibility of using the maturity model to ensure the reliability of logistic centres. Methods:To carry out the research and prepare the article, an expert (Delphic) method was used, using the knowledge of experts profes- sionally connected with logistic centres, and a literature review. Results: The conclusion of the research and analysis of the results is an improved model of logistic centre maturity compared to previous work. Conclusion:The developed model of logistic centre maturity allows for a comprehensive analysis of the logistic centre’s maturity, locating points in need of improvement, and allows continuity and reliability of the centre’s operation to be ensured. Highlights: - The reliability of logistic centres is extremely important for supply chains; - The maturity model of logistic centres allows for a comprehensive analysis of the examined centre; - Maturity models are an accepted method of ensuring business reliability; - The maturity model developed helps to ensure the reliability of the centres.
PL
Cele: głównym celem artykułu było zaprezentowanie autorskiego modelu dojrzałości centrów logistycznych, w jego pierwotnej, wcześniej publikowanej wersji oraz udoskonalonej na potrzeby badania niezawodności centrów logistycznych postaci. Drugim celem artykułu było uzasadnienie możliwości wyko- rzystania modelu dojrzałości w celu zapewnienia niezawodności funkcjonowania centrów logistycznych. Metody: do przeprowadzenia badań i przygotowania artykułu zastosowano metodę ekspercką (delficką), wykorzystując wiedzę ekspertów związanych zawodowo z centrami logistycznymi, oraz przegląd literaturowy. Wyniki: Wynikiem przeprowadzonych badań i analizy wyników jest udoskonalony w stosunku do wcześniej- szych prac model dojrzałości centrum logistycznego. Opracowany model posiada pięć poziomów dojrzałości w dwunastu obszarach przedmiotowych i stosowana jest w nim reprezentacja ciągła. Dla spełnienia postulatu skutecznego funkcjonowania centrum logistyczne powinno spełniać co najmniej warunki trzeciego poziomu dojrzałości ocenianych obszarów. Konkluzja: Opracowany model dojrzałości centrum logistycznego może być wykorzystywany do przebadania i określenia poziomu rozwoju centrum w najważniejszych obszarach jego funkcjonowania, równocześnie pozwalając na odpowiednią ocenę skuteczności jego działania poprzez kompleksową analizę dojrzałości centrum logistycznego, zlokalizowanie punktów wymagających usprawnień. Pozwala on zapewnić ciągłość i niezawodność funkcjonowania centrum. Najważniejsze wnioski i efekty: -Niezawodność centrów logistycznych jest niezwykle istotna dla łańcuchów dostaw; -Model dojrzałości centrów logistycznych pozwala na kompleksową analizę badanego centrum; -Modele dojrzałości są przyjętą metodą zapewnienia niezawodności przedsiębiorstw; - Opracowany model dojrzałości wspomaga zapewnianie niezawodności centrów.
EN
The purpose of the prepared material is to demonstrate the selected aspects of logistic terrain assessment in the context of the provision of logistic support for troops during tactical operations. The development of the article was preceded by a series of multifaceted analyses of professional literature and periodicals devoted to the military terrain analysis and specific combat environments, as well as determinants of logistical support, which consequently enabled the synthesis and formulation of conclusions.
PL
Celem przygotowanego materiału jest ukazanie wybranych aspektów logistycznej oceny terenu w kontekście osiągania celu zabezpieczenia logistycznego wojsk w działaniach taktycznych. Opracowanie artykułu zostało poprzedzone szeregiem wieloaspektowych analiz literatury fachowej oraz periodyków traktujących zarówno o wojskowej analizie terenu, jak i specyficznych środowiskach walki, a także determinantach zabezpieczenia logistycznego, co w konsekwencji umożliwiło dokonanie syntezy oraz sformułowanie wniosków.
EN
On the basis of literature on the subject and generally available public information, the author presents the process of acquisition and introduction of Leopard tanks for and into service in the Polish Armed Forces in the first two decades of the 21st century. He verifies the usefulness of this undertaking and at the same time shows, among others, problems related to technical capabilities of the Polish arms industry as well as provision of logistic support; above all, he uses this example to draw attention to the lack of continuity of actions and numerous changes in the plans for technical modernisation of the army in terms of armoured vehicles.
PL
Autor na podstawie literatury przedmiotu oraz ogólnodostępnych informacji o charakterze jawnym przedstawia proces pozyskania i wdrożenia czołgów Leopard do służby w Siłach Zbrojnych RP w pierwszych dwóch dekadach XXI wieku. Weryfikuje celowość tego przedsięwzięcia, ukazując jednocześnie m.in. problemy związane z możliwościami technologicznymi polskiego przemysłu zbrojeniowego, zapewnieniem obsługi logistycznej, a przede wszystkim zwraca uwagę na tym przykładzie na brak ciągłości działań i liczne zmiany planów związanych z modernizacją techniczną armii w zakresie broni pancernej.
PL
Przedsięwzięcie w zaprezentowanym ujęciu to transformacja zasoby-procesy-produkt, która może być postrzegana logistycznie jako alokacja komponentów w przestrzeni 3D w fazie projektowania i jako 4D/5D w fazie wykonawstwa w ujęciu Open BIM, jeśli obiekt przedstawić jako zbiór tzw. komponentów projektowo-wykonawczych będących formą dyskretnej kwantyfikacji modelu BIM jako podstawy ujęcia logistyczno-finansowego. Artykuł prezentuje klasyfikacje LOD harmonogramów i kosztorysów w sensie BIM, klasy logistyczne komponentów i przykład rezultatu jednego z budynków w projekcie. Sednem przedstawianej części problemu jest integracja kosztorys-harmonogram w ujęciu BIM w oparciu o komponenty.
EN
The project in the presented approach is a transformation of resources-processes-product, which can be perceived logistically as the allocation of components in 3D space in the design phase and as 4D/5D in the execution phase in terms of Open BIM, if the object is presented as a set of so-called design and execution components that are a form of discreet quantification of the BIM model, as the basis for the logistics and financial approach. The article presents the LOD classifications of LOD of project schedules and estimates in the sense of BIM, logistic classes of components and example of one building of the project. The core of presented part of the problem is cost estimate-schedule integration in BIM terms based on components.
EN
The pandemic has clearly demonstrated the global interdependence of states and contributed to the formation of new trends that have changed the image of traditional logistics. Modern logistics, being in a state of transition, has faced not only short-term challenges such as COVID-19, but also long-term problems ranging from structural shifts in production and marketing processes and globalization patterns, and ending with changes in consumption patterns and resource spending, as well as a broad global agenda in the field of sustainable development. In this regard, there is a need to develop theoretical and applied aspects of the transition of logistics to sustainable development under the influence of COVID-19. The theoretical basis was the scientific works of domestic and foreign authors in the field of logistics, sustainable development, certain provisions of international framework documents. The initial information for analysis, forecasting and drawing conclusions was the official data of the Statistical office of the European Union (Eurostat), the State Statistics Service of Ukraine (Goskomstat), International Civil Aviation Organization (ICAO), International Transport Forum (ITF), United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). As a result of the generalization of the theoretical and methodological foundations of logistics, the article proposes the author’s definition of sustainable logistics, which made it possible to expand the scientific vision of its content, taking into account modern challenges, as well as to identify its role in ensuring sustainable development. An analysis was made of the development of transport logistics before and during the pandemic. A forecast of freight turnover by type of transport for 2022 has been built. The main trends in the transition of logistics to sustainable development under the influence of COVID-19 are identified.
PL
Mimo swojego niemedycznego charakteru, wsparcie logistyczne z punktu widzenia funkcjonowania szpitala i realizowania jego podstawowego celu jakim jest leczenie pacjentów, odgrywa krytyczną rolę, wpływając w sposób bezpośredni na sprawność świadczenia usług zdrowotnych.
PL
Rozmowa z Piotrem Kurowskim, Product Managerem Comarch WMS i Comarch POS dotycząca nowoczesnych rozwiązań informatycznych i automatyzacji w polskiej logistyce.
PL
Platformy low-code i no-code ułatwiają tworzenie aplikacji wspierających digitalizację procesów biznesowych. Dzięki nim aplikacje mogą być tworzone przez osoby nie znające języka programowania.
PL
Liczenie emisji jest łatwe w przypadku prostych łańcuchów dostaw. Wyzwania rosną wraz ze stopniem ich skomplikowania.
PL
Nie pozwól, aby dobry kryzys się zmarnował”, mówił jeden z najwybitniejszych polityków XX wieku, Winston Churchill. Niezależnie od tego, jak nazwiemy aktualną sytuację gospodarczą i geopolityczną i czy używać będziemy wobec niej słowa kryzys, czy też bardziej wyszukanych pojęć jak „czarny łabędź” lub „szary nosorożec”, bądź nawet „czerwony smok” lub „biały niedźwiedź: nie ulega wątpliwości, że ostatnie lata całkowicie odmieniły polski rynek logistyki e-commerce
PL
Kryzys to niestety stan, w którym tkwimy od ponad dwóch lat. Zdawać by się mogło, że łańcuchy dostaw „nauczyły się” funkcjonować w kryzysie. Ogólnoświatowa pandemia koronawirusa oraz nagłe zakłócenia, jak zablokowanie Kanału Sueskiego, zatory w terminalu Yantian czy w ostatnich tygodniach również zamknięcie fabryk i magazynów w chińskim Shenzhen, wymusiły konieczność dostosowywania się do trudnej rzeczywistości.
first rewind previous Strona / 138 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.