Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 250

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  magnesy trwałe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
PL
W pracy krótko omówiono historię zjawiska magnetyzmu oraz podstawowe cechy współczesnych magnesów trwałych. Spośród licznych zastosowań magnesów trwałych, szczególną uwagę zwrócono na przykłady bezstykowych układów transformacji energii mechanicznej - przekładni magnetycznych. Omówiono budowę, zasadę działania, wady i zalety oraz najważniejsze zjawiska występujące we współosiowej przekładni magnetycznej. Opisano stanowisko badawcze wraz z prototypami oraz przedstawiono charakterystyki sprawności takiego przetwornika.
EN
The paper briefly discusses the history of the phenomenon of magnetism and the basic features of modern permanent magnets. Among the numerous applications of permanent magnets, special attention has been paid to the examples of contactless systems of mechanical energy transformation - magnetic gears. The structure, principle of operation, advantages and disadvantages as well as the most important phenomena occurring in the coaxial magnetic transmission are discussed. The test stand with prototpes was described and the efficiency characteristics of such a converter were presented.
2
Content available Przekładnia magnetyczna prędkości obrotowej
PL
Przekładnia magnetyczna przedstawiona w artykule składa się z wirnika zewnętrznego, wirnika wewnętrznego i nieruchomego pierścienia umieszczonego między tymi wirnikami. Na jarzmach od strony pierścienia magnetycznego są przymocowane magnesy trwałe. Wirnik zewnętrzny jest wolnoobrotowy (n1) o liczbie par biegunów p1. Wirnik wewnętrzny jest szybkoobrotowy (n2) o liczbie par biegunów p2. Stosunek prędkości obrotowej wirników wynosi . Pierścień zarówno od strony zewnętrznej, jak i wewnętrznej ma żłobki. Uzwojenie jest umieszczone w żłobkach. Przekładnia ma dużą gęstość momentu i jest ekologiczna (nie ma oleju). Przekładnia może zmieniać kierunek obrotów i może pracować jako hamulec.
EN
The magnetic transmission presented in the article consists of an external rotor, an internal rotor and a fixed ring between these rotors. On the yokes, permanent magnets are attached from the side of the magnetic ring. The external rotor is low speed (n1) with the number of pole pairs (p1). The internal rotor is high-speed (n2) with the number of pole pairs (p2). The rotor speed ratio is . The ring has grooves on both the outside and the inside. The winding is placed in nurseries. The gearbox has a high torque density and is ecological (there is no oil). The gearbox can change direction of rotation and can work as a brake.
PL
Elektrownia wytwarza więcej energii elektrycznej, jeśli turbina wiatrowa i sprzęgnięty z nią generator synchroniczny pracują z prędkością obrotową dostosowaną do prędkości wiatru według kryterium maksymalnej mocy. Napięcie prądnicy powinno być możliwie duże zarówno przy małej prędkości obrotowej, jak i przy prędkości znamionowej. Uzyskuje się to poprzez podzielenie uzwojenia twornika prądnicy na sekcje i łączenie sekcji uzwojenia, w czasie pracy prądnicy, szeregowe bądź równoległe. W artykule przedstawiono prądnicę wzbudzaną magnesami trwałymi z uzwojeniem twornika podzielonym na dwie sekcje i trzy sekcje. Sekcje uzwojenia są łączone wyłącznikami elektromechanicznymi. Sterownik mikroprocesorowy mierzy parametry pracy prądnicy: napięcie, prąd, częstotliwość, oraz steruje załączaniem i wyłączaniem wyłączników.
EN
The power plant generates more electricity if the wind turbine and the synchronous generator associated with it operate at a speed adapted to the wind speed according to the maximum power criterion. The generator voltage should be as high as possible at both low speed and rated speed. This is achieved by dividing the generator armature winding into sections and connecting the winding sections, during generator operation, in series or in parallel. The article presents a permanent magnet generator with armature winding divided into two sections and three sections. Winding sections are connected by electromechanical switches. The microprocessor controller measures the generator’s operating parameters: voltage, current, frequency and controls the switching on and off of circuit breakers.
PL
Maszyna elektryczna z magnesami trwałymi i dwoma twornikami ma umieszczony między jarzmami rdzeń dławika. Rdzeń o kształcie toroidu jest uzwojony. Boki zwojów dławika są umieszczone w żłobkach promieniowych: w jarzmach tworników bądź w rdzeniu dławika. Wirnik, z zamocowanymi magnesami trwałymi, dla obydwu maszyn jest wspólny. Strumień wzbudzenia Φ każdego z tworników zawiera dwie składowe: składową obwodową Φ1 i składową osiową Φ2. Uzwojenie dławika zasilane jest prądem stałym. Wartość prądu determinuje nasycenie rdzenia i zmienia reluktancję rdzenia dla strumienia Φ2. Zwiększając zatem prąd, zwiększa się reluktancję w obwodzie strumienia Φ2, strumień Φ2 zmienia się i tym samym zmniejsza się strumień wzbudzenia Φ każdego z tworników.
EN
The permanent magnet electric machine with two armatures has a choke core located between the yokes. The toroid-shaped core is wound. The sides of the throttle coils are located in radial slots: in the armature yokes or in the throttle core. The rotor, with permanent magnets attached, is common to both machines. The excitation flux of each armature contains two components: a peripheral component and an axial component. Choke winding powered by DC. The current value determines the saturation of the core and changes the core’s reluctance for the flux. Therefore, by increasing the current, the reluctance in the flux circuit increases, the flux changes, and thus the excitation flux of each armature decreases.
PL
W artykule przedstawiono drganiową metodę diagnozowania silników trakcyjnych wzbudzanych magnesami trwałymi, które są wykorzystywane m.in. w pojazdach elektrycznych. Metoda wykorzystuje właściwości maszyn elektrycznych z magnesami trwałymi, a mianowicie zjawisko indukowania się napięcia w uzwojeniu twornika pod wpływem drgań mechanicznych wirnika względem stojana. Przedstawiono genezę metody, podobieństwo do elektrodynamicznego czujnika drgań, wyniki obliczeń oraz badań laboratoryjnych mających na celu detekcję częstotliwości, które odpowiadają wibracjom, wymuszonych niewywagą wirnika.
EN
This article presents a vibration diagnostic method designed for permanent magnets (PM) traction motors. Those machines are commonly used in traction drives of electrical vehicles. Specific structural properties of machines excited by permanent magnets are used in this method – electromotive force (EMF) generated due to vibrations. This work presents: the method genesis, the similarity of permanent magnet machine and vibration sensor, results of calculations and laboratory tests.
6
Content available remote Design of high-speed permanent magnet machines
EN
The actual trend in high speed electromechanical drives technology is to use permanent magnet (PM) brushless motors The following issues, which are essential in electromagnetic, mechanical and thermal design of high-speed PM brushless motors have been discussed: 1) main dimensions and sizing procedure, 2) mechanical requirements, 3) stator design guidelines including bad practices, 4) rotor design guidelines, 5) retaining sleeves (cans), 6) losses in the rotor, 7) thermal and cooling issues.
PL
We współczesnych napędach elektromechanicznych wysokiej prędkości stosowane są głównie silniki bezszczotkowe o magnesach trwałych. W artykule przedstawiono najważniejszcze problemy wystepujące w projektowaniu tych maszyn: 1) wymiary główne, 2) wymagania mechaniczne,3) projektowanie stojana z uwzględnieniem złych praktyk, 4) projektowanie wirnika, 5) tuleja nieferromagnetyczna wirnika, 6) straty w wirniku, 7) zagadnienia cieplne oraz chłodzenie.
PL
W artykule przedstawiono wpływ asymetrii zasilania silnika ze wzbudzeniem pochodzącym od magnesów trwałych na generację drgań w rozpatrywanej maszynie. W pracy przedstawiono model matematyczny asymetrycznie zasilanej maszyny z magnesami trwałymi oraz wyniki badań laboratoryjnych. Autor przedstawił przebiegi czasowe momentu oraz prądu wraz z analizą częstotliwościową. Dodatkowo przedstawiono przebiegi czasowe prędkości drgań dla symetrycznego oraz asymetrycznego zasilania silnika – zarówno dla biegu jałowego, jak również dla stanu obciążenia. W podsumowaniu przedstawiono również autorskie równanie matematyczne, które stanowi pewnego rodzaju marker dla rozpatrywanego zjawiska. Umożliwia to jego zdiagnozowanie na podstawie analizy częstotliwościowej sygnału własnego. Metoda diagnostyczna bazująca na przedstawionej zależności została opatentowana.
PL
W artykule przedstawiono wyniki wstępnej identyfikacji parametrów jednego z pierwszych prototypów wielobiegunowego silnika synchronicznego z magnesami trwałymi (PMSM) budowanego przez INiME KOMEL. Wartości wstępnie oszacowanych parametrów, uzupełniające dane techniczne silnika podawane przez producenta, pozwalają na zbudowanie zastępczego modelu matematycznego trakcyjnego napędu elektrycznego z takim silnikiem. Dzięki temu modelowi na drodze symulacji komputerowej możliwe jest przeanalizowanie pod względem spodziewanej efektywności energetycznej napędu pewnego przykładowego autobusu elektrycznego, rozumianej jako energia zużywana i/lub akumulowana w czasie trwania późniejszego testu drogowego rzeczywistego pojazdu, polegającego na przejeździe zadanego odcinka drogi w sposób zgodny z wymaganiami standardu SORT.
EN
The article presents the results of the preliminary parameter identification in one of the first prototypes of a multipolar synchronous motor with permanent magnets (PMSM), currently constructed by INiME KOMEL. The values of these initially estimated parameters, supplementing the motor’s technical data provided by the manufacturer, allow to build a substitute mathematical model of an electric traction drive with such a motor. Thanks to this model, on the way of computer simulation it is possible earlier to analyze in terms of expected energy efficiency of the electric bus drive with such an engine, understood as energy consumed and/or accumulated during the subsequent road test of a real vehicle, the course of a later road test of such a vehicle, relies on passing a given road section in a manner consistent with the requirements of the SORT standard.
PL
W artykule autor przedstawia wpływ asymetrii szczeliny powietrznej na prąd generatora ze wzbudzeniem pochodzącym od magnesów trwałych. Publikacja zawiera wyniki symulacji komputerowych wykonanych w programie Ansys Maxwell 2D oraz wyniki badań laboratoryjnych dotyczące zjawiska ekscentryczności. Do badań wykorzystano specjalną konstrukcję generatora wyposażonego w tarcze łożyskowe umożliwiające zmianę usytuowania wirnika względem stojana. Rozwiązanie to zostało opatentowane. Przedstawiono przebiegi czasowe prądu wraz z analizą częstotliwościową – zarówno dla symulacji, jak również badań laboratoryjnych. Wyselekcjonowano szereg częstotliwości, które towarzyszą asymetrii szczeliny powietrznej. W podsumowaniu przedstawiono również autorskie równanie matematyczne, które stanowi pewnego rodzaju marker dla rozpatrywanego zjawiska. Pozwala ono na podstawie analizy częstotliwościowej prądu maszyny zdiagnozować rozkład szczeliny powietrznej.
EN
In this article author described an influence of air gap asymmetry of PM generator current. The publication contains results of computer simulations and laboratory tests results of eccentricity. For tests was used generator with special bearing shields. These shields make possible change position between rotor and stator of machine. This is the subject of patent application. The waveforms of current and frequency analysis for simulations and laboratory tests are presented in the paper. A series of frequencies has been selected that accompany the asymmetry of the air gap. The mathematical equation – a marker for this disruption is presented in the summary. This equation make possible air gap distribution diagnose based on frequency analysis of generator current.
PL
W artykule przedstawiono wpływ asymetrii zasilania silnika ze wzbudzeniem pochodzącym od magnesów trwałych na generację drgań w rozpatrywanej maszynie. W pracy przedstawiono model matematyczny asymetrycznie zasilanej maszyny z magnesami trwałymi oraz wyniki badań laboratoryjnych. Autor przedstawił przebiegi czasowe momentu oraz prądu wraz z analizą częstotliwościową. Dodatkowo przedstawiono przebiegi czasowe prędkości drgań dla symetrycznego oraz asymetrycznego zasilania silnika – zarówno dla biegu jałowego, jak również dla stanu obciążenia. W podsumowaniu przedstawiono również autorskie równanie matematyczne, które stanowi pewnego rodzaju marker dla rozpatrywanego zjawiska. Umożliwia to jego zdiagnozowanie na podstawie analizy częstotliwościowej sygnału własnego. Metoda diagnostyczna bazująca na przedstawionej zależności została opatentowana.
EN
An influence of supply asymmetry of PM motor for the generation of vibrations in the tested machine is described in this article. There are shown mathematical model and laboratory test results. The waveforms of torque and current and frequency analysis for laboratory tests are presented in the paper. The waveforms of vibration speed for idle run and load state are also presented. The mathematical equation – a marker for this disruption is presented in the summary. The method was patented.
11
Content available remote Wielobiegunowa prądnica synchroniczna ze wzbudzeniem hybrydowym
PL
Wielobiegunowa prądnica synchroniczna ma liczbę par biegunów [wzór] . Bieguny [wzór] są wzbudzane magnesami trwałymi, a na biegunach [wzór] jest umieszczone uzwojenie wzbudzenia. W artykule przedstawiono prądnicę synchroniczną o liczbie par biegunów p=6, przy czym cztery pary biegunów są wzbudzane magnesami trwałymi przyklejonymi na powierzchni nabiegunników, a dwie pary biegunów są wzbudzane elektromagnetycznie. W ten sposób straty mocy wzbudzenia zmniejszają się o 66%. Sześciofazowe uzwojenie twornika (2x3 fazy) umożliwia zwiększenie mocy znamionowej prądnicy o 3,4% i o taką samą wartość zmniejszają się straty mocy w uzwojeniu twornika. Prądnica przy pracy samotnej i zmianach mocy obciążenia ma możliwość stabilizacji napięcia, a przy pracy na sieć elektroenergetyczną umożliwia regulację, w sposób ciągły, mocy biernej. Uzwojenie wzbudzenia ma małą masę miedzi, tym samym straty mocy w uzwojeniu wzbudzenia są małe.
EN
A multi-pole synchronous generator has a number of pole pairs [wzór] . The poles [wzór] are excited with permanent magnets, and the field winding is located at the poles [wzór] . The article presents a synchronous generator with the number of pole pairs p = 6, where four pole pairs are excited with permanent magnets glued on the surface of the pole pieces, and two pole pairs are electromagnetically excited. In this way, the excitation power loss is reduced by 66%. The six-phase armature winding (2x3 phase) allows the generator's rated power to increase by 3.4% and the power loss in the armature winding is reduced by the same amount. The generator in the case of off-gird work and changes of load power has the ability to stabilize the voltage, and when working on-grid it allows continuous regulation of reactive power. The excitation winding has a small copper mass, thus the power losses in the field winding are low.
12
Content available remote The analysis of own signals of PM electrical machines – example of eccentricity
EN
This article presents a vibration diagnostic method designed for permanent magnets (PM) electrical machines. Those machines are commonly used in small wind or water systems. The described method is very innovative and unique. Specific structural properties of machines excited by permanent magnets are used in this method - electromotive force (EMF) generated due to vibrations. There was analyzed number of publications which describe vibration diagnostic methods and tests of electrical machines and there was no method found to determine the technical condition of such machine basing on their own signals. This work presents: field-circuit model, results of static tests, results of calculations and simulations.
PL
Praca przedstawia zastosowanie wibracyjnej metody diagnostycznej dla maszyn z magnesami trwałymi. Maszyny te są wykorzystywane w małych elektrowniach wiatrowych oraz wodnych. Opisywana metoda jest innowacyjna i unikalna. Wykorzystuje ona specyficzne właściwości konstrukcyjne maszyn z magnesami trwałymi, tj. indukowanie się SEM pod wpływem wibracji. Przeanalizowano liczne publikacje opisujące diagnostykę maszyn elektrycznych i nie napotkano na metody bazujące na wykorzystaniu własnych sygnałów maszyny do określenia ich kondycji układu wibroakustycznego. W pracy przedstawiono m.in. model polowy, wyniki obliczeń oraz symulacji komputerowych.
13
Content available remote Przekładnia magnetyczna prędkości obrotowej
PL
Przekładnia magnetyczna, przedstawiona w artykule, składa się z wirnika zewnętrznego, wirnika wewnętrznego i nieruchomego pierścienia umieszczonego między tymi wirnikami. Na jarzmach, od strony pierścienia magnetycznego są przymocowane magnesy trwałe. Wirnik zewnętrzny jest wolnoobrotowy (n1) o liczbie par biegunów p1. Wirnik wewnętrzny jest szybkoobrotowy (n2 ) o liczbie par biegunów p2. Stosunek prędkości obrotowej wirników wynosi [wzór] . Pierścień zarówno od strony zewnętrznej jak i wewnętrznej ma żłobki. Uzwojenie jest umieszczone w żłobkach. Przekładnia ma dużą gęstość momentu. Przekładnia może zmieniać kierunek obrotów i może pracować jako hamulec.
EN
The magnetic transmission presented in the article consists of an external rotor, an internal rotor and a fixed ring between these rotors. On the yokes, permanent magnets are attached from the side of the magnetic ring. The external rotor is low speed (n1 ) with the number of pole pairs (p1 ). The internal rotor is high-speed (n2 ) with the number of pole pairs (p2 ). The rotor speed ratio is [wzór]. The ring has grooves on both the outside and the inside. The winding is placed in slots. The gearbox has a high torque density. The gearbox can change direction of rotation and can work as a brake.
14
Content available remote Prądnica wzbudzana magnesami trwałymi z dzielonym uzwojeniem twornika
PL
Elektrownia wytwarza więcej energii elektrycznej, jeśli turbina wiatrowa i sprzęgnięty z nią generator synchroniczny pracują z prędkością obrotową dostosowaną do prędkości wiatru według kryterium maksymalnej mocy. Napięcie prądnicy powinno być możliwie duże zarówno przy małej prędkości obrotowej jak i przy prędkości znamionowej. Uzyskuje się to poprzez podzielenie uzwojenia twornika prądnicy na sekcje i łączenie sekcji uzwojenia, w czasie pracy prądnicy, szeregowe bądź równoległe. W artykule przedstawiono prądnicę wzbudzaną magnesami trwałymi z uzwojeniem twornika podzielonym na dwie sekcje i trzy sekcje. Sekcje uzwojenia są łączone wyłącznikami elektromechanicznymi. Sterownik mikroprocesorowy mierzy parametry pracy prądnicy: napięcie, prąd, częstotliwość i steruje załączaniem i wyłączaniem wyłączników.
EN
The power plant generates more electricity if the wind turbine and the synchronous generator associated with it operate at a speed adapted to the wind speed according to the maximum power criterion. The generator voltage should be as high as possible at both low speed and rated speed. This is achieved by dividing the generator armature winding into sections and connecting the winding sections, during generator operation, in series or in parallel. The article presents a permanent magnet generator with armature winding divided into two sections and three sections. Winding sections are connected by electromechanical switches. The microprocessor controller measures the generator's operating parameters: voltage, current, frequency and controls the switching on and off of circuit breakers.
15
Content available remote Porównanie strat mocy i sprawności silników w różnych wariantach rozwiązania
PL
Układy napędowe maszyn wyciągowych, na szybach wydobywczych w kopalniach węgla kamiennego i rud miedzi, bazują na silnikach prądu stałego wzbudzanych elektromagnetycznie. Sprawność energetyczna tych silników wynosi około 90%. W artykule przedstawiono silniki alternatywne: - silnik prądu stałego wzbudzany magnesami trwałymi, - silnik wzbudzany magnesami trwałymi i komutacją elektroniczną. Sprawność wymienionych silników jest większa, a ilość traconej energii w silnikach jest mniejsza.
EN
The drive systems of winding machines, on production shafts of coal mines and copper ores mines, are based on electromagnetically excited DC motors. The energy efficiency of these motors is around 90%. The alternative motors are presented in the article: - DC motor excited by permanent magnets, - a motor excited by permanent magnets and electronic commutation. The efficiency of these motors are greater, and the amount of energy lose in motors are smaller.
16
Content available remote Maszyna elektryczna z dwoma twornikami wzbudzanymi magnesami trwałymi
PL
Maszyna elektryczna z magnesami trwałymi i dwoma twornikami ma umieszczony, między jarzmami, rdzeń dławika. Rdzeń o kształcie toroidu jest uzwojony. Boki zwojów dławika są umieszczone w żłobkach promieniowych: w jarzmach tworników bądź w rdzeniu dławika. Wirnik, z zamocowanymi magnesami trwałymi, dla obydwóch maszyn jest wspólny. Strumień wzbudzenia Φ każdego z tworników zawiera dwie składowe: składową obwodowąΦ1 i składową osiową Φ2 . Uzwojenie dławika zasilane prądem stałym. Wartość prądu determinuje nasycenie rdzenia i zmienia reluktancję rdzenia dla strumienia Φ2. Zwiększając zatem prąd zwiększa się reluktancję w obwodzie strumienia Φ2, strumień Φ2 zmienia się i tym samym zmniejsza się strumień wzbudzenia każdego Φ z tworników.
EN
The permanent magnet electric machine with two armatures has a choke core located between the yokes. The toroid-shaped core is wound. The sides of the choke coils are located in radial slots: in the armature yokes or in the throttle core. The rotor, with permanent magnets attached, is common to both machines. The excitation flux of each armature contains two components: a peripheral component and an axial component. Choke winding powered by DC. The current value determines the saturation of the core and changes the core's reluctance for the flux. Therefore, by increasing the current, the reluctance in the flux circuit increases, the flux changes, and thus the excitation flux of each armature decreases.
PL
W pracy przedstawiono analizę najważniejszych parametrów użytecznych silnika z magnesami trwałymi i z uzwojeniem skupionym, który zaprojektowano do napędu pojazdów elektrycznych i hybrydowych. Dla zaprojektowanej konstrukcji prototypu silnika synchronicznego z magnesami umieszczonymi wewnątrz rdzenia wirnika (IPMSM) przedstawiono jego najważniejsze zalety. Zaprojektowany silnik o znamionowej mocy 80kW charakteryzuje się niskimi stratami mocy w magnesach i żelazie oraz momentem zaczepowym nie większym niż 0.98Nm.
EN
The article presents the results of basic parameters of a permanent magnet motor with concentrated winding in the electric /hybrid vehicle application. The potential benefits resulting from the use an interior permanent magnet synchronous motor (IPMSM) are presented. The 80kW IPMSM is characterized by low magnet losses and iron losses and the cogging torque is not higher than 0.98Nm.
PL
Zbadano zjawiska towarzyszące zwarciom zwojowym w uzwojeniu stojana silnika LSPMSM. Badania zrealizowano przy użyciu modelu polowo-obwodowego badanego silnika. Wykonano obliczenia dla kilku przypadków zwarć w jednej z faz uzwojenia stojana. Zwarcia różnią się rozległością i wartością rezystancji punktu zwarcia. Zjawiska występujące w silniku na skutek zwarcia zwojowego pokazano porównując wybrane dwa przypadki: zwarcie czterech zwojów i całej cewki dla niemal zerowej wartości rezystancji punktu zwarcia. W obu przypadkach zwarcie następuje podczas pracy obciążonego znamionowo silnika zasilanego symetrycznym i sinusoidalnym układem napięć trójfazowych. Z wyników obliczeń polowo-obwodowych wyznaczono przebiegi czasowe prędkości obrotowej, momentu elektromagnetycznego, prądów fazowych stojana, prądu w zwojach zwartych, prądów w prętach klatki wirnika oraz mocy chwilowej pobieranej przez uszkodzony silnik. Analiza uzyskanych wyników wskazuje na możliwość wykorzystania pomiaru pobieranej mocy chwilowej do wczesnego wykrywania zwarcia zwojowego.
XX
The phenomena accompanying the coils short circuits in the stator winding of the Line Start Permanent Magnet Synchronous Motor (LSPMSM) were investigated. The tests were carried out using a field-circuit mathematical model of the motor. Calculations were performed for several cases of short-circuits in one of the phases of the stator winding. Short circuits differ in the extent and value of the fault point resistance. The phenomena occurring in the motor due to a coil shorting are shown comparing the selected two cases: shorting of four turns and shorting of the entire coil for almost zero resistance of the fault point. In both cases, the short-circuit occurs when the motor is working with nominal load powered by a symmetrical and sinusoidal three-phase voltage system. The time characteristics of rotational speed, electromagnetic torque, stator phase currents, currents in short circuited turns, currents in the rotor cage bars and instantaneous power of damaged motor were determined from the results of the field-circuit calculations. The analysis of the obtained results indicates the possibility of using the measured instantaneous power of the motor for early detection of the coil shorting.
EN
In this paper a WECS (Wind Energy Conversion System) based on a PMSG (Permanent Magnet Synchronous Generator) and implementing a sensorless MPPT (Maximum Power Point Tracking ) strategy is presented using three types of generator rotor speed and angle estimators; the Angle Tracking Observer, the Extended Kalman Filter and the Synchronous Reference Frame Phase Locked Loop. The main purpose is to compare these estimators. Simulation results in Matlab-Simulink allowing this comparison can be found at the end of this work.
PL
W artykule opisano generator z magnesami stałymi PMSG wykorzystujący strategię MPPT (śledzenie maksimum mocy). Porównano trzy typy estymatorów prędkości i kąta obrotu wirnika: czujnik kąta obrotu (angle tracking observer), filtr Kalmana i synchroniczną pętlę fazową (synchronous frame phase locked loop).
PL
W artykule przedstawiono wyniki pomiarów prądów krytycznych w taśmach nadprzewodnikowych HTS znajdujących się w polu magnetycznym pochodzącym od magnesów trwałych. W celu zwiększenia wartości pola magnetycznego magnesy zostały ułożone w liniową macierz Halbacha. W ramach badań został przeanalizowany wpływ pola magnetycznego na wartość prądów krytycznych w taśmach pierwszej (1G) oraz drugiej (2G) generacji nadprzewodników. Przedstawiona analiza stanowi podstawę do opracowania nadprzewodnikowego silnika liniowego i ma na celu przebadanie taśm HTS znajdujących się w warunkach odpowiadających warunkom panującym w silnikach liniowych PM HTS.
EN
The results of measurements of critical currents in HTS superconducting tapes located in a magnetic field originating from permanent magnets are presented in the paper. In order to strengthen the magnetic flux, the magnets were arranged in a linear Halbach array. As a part of the study, the effect of magnetic flux density on the value of critical currents in first (1G) and second (2G) generation of superconducting tapes has been analyzed. The presented analysis is the basis for the development of a superconducting linear motor and is aimed at testing of HTS strips exposed for a conditions corresponding to the conditions prevailing in PM HTS linear motors.
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.