Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 14

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  gantry
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The paper describes a system for monitoring and diagnosing a gantry. The main goal of the system is to acquire, visualize and monitor vibration levels of the gantry crucial elements. The system is also equipped with a computing and analytical part which enables predictive maintenance related to the vibration level assessment. The system architecture can be used in other applications too, i.e. those which require a wireless network of vibration sensors to carry out diagnostic tasks.
PL
W artykule przedstawiono system monitorowania i diagnostyki suwnicy bramowej. Głównym zadaniem systemu jest akwizycja, wizualizacja i monitorowanie poziomu drgań newralgicznych elementów suwnicy. System wyposażony jest również w część obliczeniowoanalityczną, umożliwiającą realizację zadań predykcyjnego utrzymania ruchu (ang. predictive maintenance) związanych z oceną poziomu drgań. Architektura systemu umożliwia wykorzystanie go również do innych zastosowań, w których dla realizacji zadania diagnostyki wymagana jest bezprzewodowa sieć czujników drgań.
2
Content available remote Takumi U800 - Nowe pięcioosiowe centrum obróbkowe typu Gantry
PL
Takumi prezentuje nowość na europejskim rynku: pięcioosiowe centrum obróbkowe U800 do precyzyjnej produkcji narzędzi i form, zapewniające szybką i dokładną obróbkę. W efekcie użytkownik otrzymuje idealnie wykończone powierzchnie. Kompaktowa konstrukcja typu Gantry wymaga stosunkowo mało przestrzeni, a przy tym zapewnia dużą dokładność i stabilność termiczną. Maszyna jest przeznaczona do obróbki elementów wymagających dużej precyzji i wysokiej jakości powierzchni.
3
Content available Proces rekonstrukcji obrazów tomograficznych
PL
Wstęp i cel: Tomografia komputerowa jest systemem pośredniego obrazowania. Oznacza to, że obraz powstaje nie w wyniku pomiaru, lecz uzyskiwany jest na drodze późniejszych obliczeń i przekształceń matematycznych na zebranych danych. Artykuł przedstawia metody oparte na transformacie Fouriera, statystyczne oraz algebraiczne rekonstrukcji obrazów tomograficznych. Materiał i metody: W artykule przedstawiono metody i algorytmy umożliwiające rekonstrukcję obrazów tomograficznych z uzyskanych danych pierwotnych. Wyniki: Zastosowanie metody rzutu wstecznego z filtracją do rekonstrukcji obrazów tomograficznych w przypadku pomiaru obiektów o dużej gęstości, może wywołać artefakty utwardzania wiązki. Metody algebraiczne i statystyczne są lepszym wyborem, gdyż redukują one dawkę promieniowania nawet do 50%. Nowe bardziej zaawansowane algorytmy rekonstrukcyjne, redukują powstający szum na obrazie, zwiększając tym samym wykrywalność w obszarach słabo skontrastowanych. Wybór pola pomiarowego oraz powiększenia bezpośrednio wpływa na rozdzielczość przestrzenną i kontrastową uzyskanych obrazów tomograficznych. Wnioski: W ramach prowadzonych badań nad poprawą jakości obrazów tomograficznych, niezwykle istotne jest odpowiednie dobranie pola obrazowania (SFOV) oraz powiększenia (DFOV). Dzięki temu wpływamy bezpośrednio na zwiększenie rozdzielczości przestrzennej i kontrastowej danych. Dodatkowo możemy ograniczyć wpływ występowania artefaktów powstałych na obrzeżach obszaru skanowania. Wybór metody rekonstrukcji obrazów tomograficznych oraz filtracji, ogranicza występowanie artefaktów linijnych oraz poprawia wykrywalność małych i skomplikowanych obiektów.
EN
Introduction and aim: Computer tomography is an intermediate imaging system. The image is created not by measurement but is obtained by subsequent calculations and mathematical transformations on the raw data. The article presents some methods based on Fourier transform, statistical and algebraic reconstruction of tomography images. Material and methods: The article presents the methods and algorithms used for image reconstruction from raw data. Results: Compared with standard filtered back – projection methods, adaptive statistical iterative reconstruction technique reduce the radiation dose to the patient by as much as 50%. The new advanced reconstruction technique can reduce image noise, thereby improving image quality by improving low-contrast detect-ability. Conclusion: It is very important to choose the appropriate SFOV and DFOV because changed this parameters it will improved the quality of CT images. As a result, the spatial and contrast resolution it will be increased. In addition, it will be reduced the impact of artefacts on the edge of the scanning area. The choice of method of tomography image reconstruction and filtration reduces linear artefacts and improves detection of small and complex objects.
4
Content available Budowa tomograficznych systemów komputerowych
PL
Wstęp i cel: W wyniku wzrastającej potrzeby uzyskania danych diagnostycznych wysokiej jakości, budowa tomografów komputerowych ulegała ciągłym przeobrażeniom. Mimo wprowadzeniu nowych rozwiązań, nadal źródłem promieniowania jest lampa rentgenowska, a detektory rejestrują stopień absorpcji promieniowania. Artykuł przedstawia podstawowe komponenty, wchodzących w skład komputerowych systemów tomograficznych. Materiał i metody: W artykule przedstawiono podstawowe komponenty wchodzące w skład komputerowego systemu tomograficznego, które mają bezpośredni wpływ na jakość uzyskanych danych diagnostycznych. Wyniki: Wysokie napięcie zwiększa zdolność wiązki do lepszej penetracji struktur, przez które przechodzi. W ten sposób redukowana jest dawka promieniowania. Dodatkowo wysokie napięcie, zmniejsza obciążenie lampy w wyniku zmniejszenia natężenia. Zabieg ten zwiększa żywotność lampy rentgenowskiej. Czułość detektorów ksenonowych i półprzewodnikowych jest bardzo zbliżona. Detektory półprzewodnikowe mają wysoką liczbę atomową i dużą gęstość w porównaniu do gazów, posiadają tym samym wysoki współczynnik absorpcji. Wniosek: W ramach prowadzonych badań, niezwykle istotne jest, aby zmniejszyć dawkę promieniowania, której podany jest pacjent podczas skanowania. Skrócenie czasu pomiaru na tomografie komputerowym w wyniku zastosowania pierścieni ślizgowych, pozwoliło częściowo rozwiązać ten problem. Mimo wszystko nadal nie skonstruowano skanera, który zupełnie nie zagrażałby zdrowiu pacjenta, a jednocześnie wykonywałby pomiary z należyta dokładnością.
EN
Introduction and aim: As a result of the increasing high-quality diagnostic data, the construction of computer tomography constantly changes. Despite of it, X-ray tube is still a source of radiation and detectors collect information regarding the degree to which each anatomic structure attenuated the beam. The article presents the basic components included in computer tomography systems. Material and methods: The article presents the basic components included in the computerized topographic system, which have a direct impact on the quality of the obtained diagnostic data. Results: The high voltage enhances the ability of the beam to better penetrate the structures through which it passes. What is more the radiation dose is reduced. In addition, high voltage, reduces the load on the lamp by reducing the intensity. This treatment increases the life of the X-ray tube. The sensitivity of xenon and solid -state detectors is very similar. Solid - state detectors have high atomic number and high density compared to gases, so they have high absorption efficiency. Conclusion: It is very important to reduce the radiation dose to which the patient is exposure. Slip rings reduced the time of measurement, allowed partly solve this problem. Actually scientist works on construction CT scanner which allow increase accuracy measurements and no influence on health of the patient.
PL
W artykule przedstawiono obliczenia zmęczeniowych współczynników bezpieczeństwa wciągarki dla różnych grup natężenia pracy. Obliczenia wciągarki poprzedzono rozpoznawczymi analizami prostych próbek z karbem.
EN
The article presents the calculation of the fatigue safety factors winches for different groups of work intensity. Calculations winch were preceded by exploratory analysis of simple specimens with notch.
PL
Artykuł dotyczy problematyki wygaszania wahań ładunków przewożonych suwnicami. Jest to problematyka istotna z punktu widzenia bezpieczeństwa pracujących w otoczeniu dźwignic ludzi oraz z punktu widzenia wydajności systemów logistycznych. W artykule opisano zasadę działania prostych systemów antywahaniowych pracujących bez wykorzystania sprzężenia zwrotnego. Przedstawiono główne uproszczenia, jakie na potrzeby takich systemów są przyjmowane przy modelowaniu dynamiki suwnicy. Zwrócono uwagę na to, że uproszczenia te, w pewnych szczególnych przypadkach mogą powodować znaczące obniżenie skuteczności eliminacji wahań transportowanych jednostek ładunkowych. W celu jakościowej oceny efektywności systemów przeciwdziałających oscylacjom przemieszczanych ładunków zbudowano model symulacyjny suwnicy w środowisku MSC Adams. Badania symulacyjne przeprowadzano zakładając dwustopniowe rozpędzanie dźwignicy. Przeanalizowano wpływ masowego momentu bezwładności ładunku, dokładności określenia położenia środka ciężkości ładunku oraz długości układu linowego na wychylenia z położenia równowagi transportowanego obiektu.
EN
The article relates to problems of load oscillation reduction in crane systems. These problems are important from the point of view of safety of people working nearby and logistic systems efficiency. In the article, the principle of simple anti-oscillation systems functioning without positive feedback is presented. Main simplifications used in crane’s dynamics modelling are presented. It was mentioned, that those simplifications can cause a significant reduction of oscillation elimination efficiency of load units. In order to qualitatively estimate efficiency of the systems for damping of oscillations of transported load, a simulation model was built in MSC Adams environment. Simulations were conducted assuming two steps crane acceleration. Influence of significant factors like: rope length, mass moment of inertia of transported load and precision of load’s center of gravity estimation were analyzed.
7
Content available Interactive system control of overhead crane
EN
This paper presents an interactive control system of overhead crane, carried out with the use of advanced software PLC. It allows the realization of a wide range of transport tasks with visualization of the crane and its workspace.
Mechanik
|
2013
|
R. 86, nr 5-6
343--344, 346, 348, 350, 352
PL
Zaprezentowano współrzędnościowe maszyny pomiarowe o budowie, która pozwala na zainstalowanie bezpośrednio w produkcji. Zastosowano specjalne rozwiązania konstrukcyjne z uwzględnieniem nowych materiałów, które – wraz z nowymi układami sterującymi – uodparniają je na wpływy temperatury, drgania i zanieczyszczenia, a jednocześnie umożliwiają uzyskanie wyższych prędkości i przyspieszeń układów ruchomych maszyny. Pozwalają na bezpośredni monitoring procesu pomiarowego niezbędnego do oddziaływania na jakość procesu obróbkowego.
EN
Coordinate measuring machines which can be installed directly in production are presented. Special design solutions, new materials and new control systems which make them resistant to the influence of temperature, vibration and pollution allowing to obtain higher speed and acceleration of moving parts of machine are shortly described. Direct monitoring of measurements necessary to obtain the higher quality of the machining process is guaranteed.
Mechanik
|
2013
|
R. 86, nr 7
497--498, 500, 502--504
PL
Zaprezentowano współrzędnościowe maszyny pomiarowe o budowie, która pozwala na zainstalowanie bezpośrednio w produkcji. Zastosowano specjalne rozwiązania konstrukcyjne z uwzględnieniem nowych materiałów, które – wraz z nowymi układami sterującymi – uodparniają je na wpływy temperatury, drgania i zanieczyszczenia, a jednocześnie umożliwiają uzyskanie wyższych prędkości i przyspieszeń układów ruchomych maszyny. Pozwalają na bezpośredni monitoring procesu pomiarowego niezbędnego do oddziaływania na jakość procesu obróbkowego.
EN
Coordinate measuring machines which can be installed directly in production are presented. Special design solutions, new materials and new control systems which make them resistant to the influence of temperature, vibration and pollution allowing to obtain higher speed and acceleration of moving parts of machine are shortly described. Direct monitoring of measurements necessary to obtain the higher quality of the machining process is guaranteed.
10
Content available remote Sprężanie dźwigara suwnicy w napędzie hydraulicznym
PL
Sprężanie dźwigarów suwnicy wiąże się z ich odchudzeniem, które decyduje przede wszystkim o zmniejszeniu ich masy. Ma to znaczący wpływ na koszty inwestycyjne urządzenia i zmniejszenie mocy napędu jezdnego. W artykule przedstawiono obliczenia wytrzymałościowe sprężania i jego realizację w nowoczesnych napędach hydraulicznych. Pomiar obciążenia wciągarki i położenia wózka na dźwigarze umożliwiają wyznaczenie wymaganego ciśnienia, które realizuje proces sprężania.
EN
Prestressed bridge girders of the overhead cranes are lean and consequently lighter than standard bridge girders. This affects significantly reducing investment costs and reduces the drive power bridge. In this paper are presented the strenght calculation of the prestressed bridge girder and the implementation of the prestressing with modern hydraulic drives. Measuring the load and position of the trolley hoist allow to determining the pressure in the hydraulic system, which is necessary to correctly perform prestressing process.
PL
Radioterapia z wykorzystaniem protonów i wiązek jonów jest szybko rozwijającą się metodą leczenia nowotworów na świecie, wymagającą jednak stosowania akceleratorów wielkich energii, w Polsce dotychczas niedostępnych. W pracy przedstawiono koncepcję budowanego obecnie ośrodka terapii protonowej w Centrum Cyklotronowym Bronowice.
EN
Proton radiotherapy is a worldwide rapidly growing technology for cancer treatment, which has to be performed with the use of high energy accelerators. This technology was not available in Poland up to now. The paper presents the concept of the accelerator for proton therapy center, which is now under construction in Cyclotron Centre Bronowice.
12
Content available remote Przetwornice VLT Danfoss w układach napędowych suwnic
PL
Przetwornice częstotliwości firmy Danfoss znajdują zastosowania w różnych aplikacjach, począwszy od systemów pompowych i wentylatorowych, po bardzo zaawansowane aplikacje przemysłowe. Danfoss optymalizuje także układy napędowe w oparciu o bezpośrednią kontrolę momentu. Przetwornice VLT wyposażone w algorytm Flux to właśnie dynamiczne, sterowane wektorem strumienia pola napędy do wymagających zastosowań w przemyśle. Dzięki połączeniu sterowania wektorem strumienia z serwomotorami lub standardowymi silnikami AC otrzymujemy rozwiązanie napędu o niezwykle wysokich parametrach funkcjonalno-ekonomicznych.
13
Content available remote Przetwornice VLT Danfoss w układach napędowych suwnic
PL
Przetwornice częstotliwości firmy Danfoss znajdują zastosowania w różnych aplikacjach, począwszy od systemów pompowych i wentylatorowych, po bardzo zaawansowane aplikacje przemysłowe. Danfoss optymalizuje także układy napędowe w oparciu o bezpośrednią kontrolę momentu. Przetwornice VLT wyposażone w algorytm Flux to właśnie dynamiczne, sterowane wektorem strumienia pola napędy do wymagających zastosowań w przemyśle. Dzięki połączeniu sterowania wektorem strumienia z serwomotorami lub standardowymi silnikami AC otrzymujemy rozwiązanie napędu o niezwykle wysokich parametrach funkcjonalno-ekonomicznych.
14
Content available remote Przemienniki częstotliwości w suwnicach i żurawiach
PL
APATOR CONTROL Sp. z o.o. to uznany na rynku producent aplikacji przemienników częstotliwości, softstartów oraz napędów prądu stałego. Firma projektuje i wykonuje systemy sterowania zgodnie z potrzebami klientów, wykorzystując najnowsze dostępne rozwiązania techniczne.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.