Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 226

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zasilanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
EN
Results of research about influence of mechanical and electromagnetic phenomena on electric motor vibration in different supply options has been shown in this paper. Three different supply options have been taken under consideration: typical star connection, single-phase connection with work capacitor and connection through an inverter. Vibration signals recorded on electric motor end shield and frame has been digitally processed using Multi-Synchronous Averaging (MSA). This technique allowed to decompose total vibration signal into signals associated with mechanical and electromagnetic phenomena occurring in electric motor. The comparison of rms values and spectra shapes of total and decomposed vibration signals has been made. Energy shares of previously mentioned phenomena in vibration signal for different supply options has been also estimated.
PL
Głównym obszarem zastosowania pomp ciepła jest obecnie zasilanie instalacji niskotemperaturowych, które są stosowane w nowych i modernizowanych budynkach. Na rynek wchodzą też pompy ciepła przeznaczone na wymianę dla starych źródeł ciepła – głównie kotłów węglowych i olejowych, a nawet gazowych. Zastosowaniu pomp ciepła sprzyjają instalacje fotowoltaiczne na budynkach. Coraz częściej montowane są także bardzo duże pompy ciepła mogące korzystać z ciepła odpadowego.
PL
Przedmiotem opisywanej inwestycji była budowa linii zasilania węglem bloków energetycznych 120 MW dla firmy Tauron Wytwarzanie S.A. – Oddział Elektrownia Łagisza w Będzinie. Celem instalacji było umożliwienie osiągnięcia wydajności transportu węgla na poziomie 40 Mg/godzinę. W artykule opisano w skrócie metodykę przeprowadzonych obliczeń sprawdzających dla konstrukcji umożliwiającej przemieszczanie oraz wyładunek kubłów.
EN
The presented investment is the construction of a coal supply line for 120 MW power units for Tauron Wytwarzanie S.A. – Branch Elektrownia Łagisza in Będzin. The aim of the installation was to achieve the coal transportation capacity of 40 Mg/hour. The article describes briefly the methodology of verifying calculations carried out for a structure which enables the transportation and unloading of tipping wagons.
PL
W celu sprawdzenia warunku samoczynnego wyłączenia zasilania wyznaczony prąd zwarcia Ik (z pomiaru impedancji pętli zwarcia) należy porównać z prądem wyłączającym Ia. Wartość prądu wyłączającego zależy od typu zabezpieczenia zastosowanego do ochrony danego obwodu odbiorczego. Artykuł przedstawia, w jaki sposób prawidłowo wyznaczać ten prąd dla różnych typów zabezpieczeń. Należy go traktować jako kontynuację artykułów opisujących zasady wyznaczania impedancji pętli zwarcia zamieszczonych w numerach 5 i 6/2020 „Elektroinstalatora”.
PL
Najbardziej rozpowszechnionym w Polsce technicznym środkiem ochrony przeciwporażeniowej przy dotyku pośrednim jest samoczynne wyłączenie zasilania. Nieodzownym elementem instalacji z tym technicznym środkiem ochrony są zabezpieczenia nadprądowe realizujące samowyłączenie. Rodzaje zabezpieczeń realizujące tę funkcję szerzej opisano w sierpniowym artykule „Elektroinstalatora” [1].
PL
Regulacje prawne na polskim rynku budowlanym związane z wykorzystaniem zasilaczy UPS w układach zasilania urządzeń przeciwpożarowych. Przegląd norm, ustawodawstwa UE oraz obowiązujących lokalnych ustaw i rozporządzeń.
EN
Legal regulations on the Polish construction market related to the application of UPS in the supply systems of fire-fighting equipment. Review of the standards, the EU legislation and the applicable local laws and regulations.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję stanowiska badawczego z maszyną elektryczną zasilaną z układu wyposażonego w moduły PV. Stanowisko zakłada połączenie modułów fotowoltaicznych o łącznej mocy 2,5–3 kWp w specjalnie skonfigurowaną sieć. Do tego celu wykorzystane będą optymizery mocy, które wraz z falownikiem stworzą indywidualny system pomiarowy. Na rynku dostępnych jest wiele rozwiązań konstrukcyjnych zarówno dla modułów fotowoltaicznych, jak i maszyn elektrycznych. Prowadzone badania będą miały na celu dobór optymalnie współpracujących ze sobą elementów systemu. Przewiduje się realizację następujących etapów prac: zestawienie kilku różnych technologicznie modułów PV w jeden system pomiarowy; podłączenie każdego modułu do optymizera mocy i kolejno do falownika; skonstruowanie systemu pomiarowego umożliwiającego agregację danych i wgląd w pracę indywidualnych modułów poprzez stworzony tym celu specjalny system online, umożliwiający ciągły dostęp i analizę pracy; pomiar parametrów i charakterystyki pracy maszyny elektrycznej zasilanej z proponowanego układu; porównanie uzysków energetycznych z poszczególnych modułów; zestawienie danych pomiarowych pracy maszyny elektrycznej i odniesienie ich do pracy tej samej maszyny zasilanej ze standardowej sieci elektroenergetycznej; analiza uzyskanych danych.
EN
The article presents the concept of a test stand with an electric machine powered from a system equipped with PV modules. The stand assumes connecting PV modules with a total power of 2,5–3 kWp in a specially configured network. For this purpose, power optimizers will be used, which together with the inverter will create an individual measurement system. There are many construction solutions available on the market for both photovoltaic modules and electric machines. The conducted research will aim to select optimally cooperating elements of the system. The following stages of works are planned: combining several technologically different PV modules into one measuring system; connection of each module to the power optimizer and successively to the inverter; constructing a measurement system enabling aggregation of data with insight into the operation of individual modules with access to online system created for this purpose; measurement of parameters and characteristics of the operation of the electric machine fed from the proposed system; comparison of energy output from the individual modules; compilation of measurement data of the operation of the electric machine with comparison to the operation of the same machine supplied from the standard power grid; analysis of the obtained data.
9
Content available remote The aspect of power supply in exploitation of transport telematics systems
EN
Transport telematics systems operate under various operational conditions. As elements, which are responsible, among others, for the transport process safety, they should maintain their usability. One of the key problems is to ensure the power supply continuity in the transport telematics systems. In order to provide it, relevant power supply systems are used. The state of unfitness of power supply constitutes a failure in the system operation, the result of which can be downtime in operation of the entire transport telematics system or its part. The article carried out a reliability and operation analysis of the power supply system, which consists of three independent energy sources. The relationships, which allow to specify the probabilities of the system's staying in the distinguished states, were determined.
PL
Systemy telematyki transportu pracują w zróżnicowanych warunkach eksploatacji. Jako elementy odpowiedzialne m.in. za bezpieczeństwo procesu transportowego powinny zachować zdatność. Jednym z istotniejszych problemów jest zapewnienie ciągłości zasilania w systemach telematyki transportu. W tym celu stosuje się odpowiednie układy zasilania. Stan niezdatności zasilania stanowi uchybienie w pracy systemu, którego skutkiem może być przerwa w funkcjonowaniu całości lub części systemu telematyki transportu. W artykule dokonano analizy niezawodnościowo-eksploatacyjnej systemu zasilania, zawierającego trzy niezależne źródła energii. Wyznaczono zależności pozwalające określić prawdopodobieństwa przebywania systemu w wyróżnionych stanach.
PL
Propagatorzy odnawialnych źródeł energii twierdzą, że wiatr i słońce przy współudziale innych źródeł (np. biomasy) mogą zapewnić stabilne i niezawodne zasilanie systemu elektroenergetycznego. Czy rzeczywiście?
PL
Kompaktowe bloki dystrybucyjne, szyny łączeniowe, szyny zbiorcze, szynoprzewody itp. umożliwiają podłączanie przewodów o różnych średnicach, podział zasilania na różne obwody oraz separację zacisków fazowych, neutralnych i ochronnych w rozdzielniach i aparaturze sterowniczej. Głównym zadaniem tych elementów jest rozdział mocy i energii z jednego obwodu głównego na wiele mniejszych.
PL
Wszelkie zalecenia dotyczące konieczności stosowania rezerwowych źródeł zasilania zawarte są w polskich, jak i w europejskich normach, a także w podstawowym akcie wykonawczym do ustawy o prawie budowlanym. Rozporządzenie nakazuje, by budynek, w którym zanik napięcia sieci zasilającej może być powodem zagrożenia życia lub zdrowia ludzi, stanowić poważne zagrożenie dla środowiska oraz powodować znaczne straty materialne, był zasilany co najmniej z dwóch niezależnych i samoczynnie załączających się źródeł energii elektrycznej.
PL
Eksploatacja instalacji elektrycznych jest tak powszechna, że zdecydowana większość ludzi nie zdaje sobie sprawy z zagrożeń, jakie może napotkać, jeżeli w użytkowanym urządzeniu nagle wystąpi uszkodzenie, np. zwarcie. W celu zapobieżenia niebezpieczeństwu porażenia prądem elektrycznym instalacje muszą być tak skonstruowane, aby zminimalizować tego rodzaju zagrożenia.
PL
Przy ochronie podstawowej jako środek uzupełniający norma [4] przewiduje stosowanie wyłączników ochronnych różnicowoprądowych (ang. Residual Current Device - RCD). Są to wyłączniki na prąd różnicowy nie większy niż 30 mA.
PL
Aktywne urządzenia zainstalowane w serwerowniach wymagają zasilania stabilizowanym napięciem stałym. W ostatnim czasie notuje się wzrost zapotrzebowania na moc obliczeniową i zwiększanie liczby zainstalowanego w centrach danych osprzętu. Stosowanie dedykowanego dla każdego urządzenia zasilacza prądu stałego i multiplikowanie ilości konwersji energii, staje się rozwiązaniem mało efektywnym energetycznie. Dlatego też zauważa się tendencję do zasilania serwerowni z centralnego zasilacza prądu stałego. W artykule wskazano na celowość stosowania tego typu instalacji, przeanalizowano je pod względem bezpieczeństwa elektrycznego oraz innych występujących zagrożeń. Omówiono także efektywność energetyczną takiego rozwiązania.
EN
The paper discusses DC power supply for data centers. This solution is analyzed in terms of electrical safety and other existing electrical hazards. The energy efficiency of such a power supply was also discussed.
PL
Przy projektowaniu układów zasilania budynków służby zdrowia pojawia się szereg wątpliwości wynikających z oczekiwanego poziomu niezawodności dostaw energii elektrycznej. Brak wytycznych w tym zakresie często prowadzi do błędnego rozumienia tego problemu przez inwestora oraz projektanta. Niniejszy artykuł jest prezentacją praktycznej realizacji teorii publikowanej w „elektro.info” w numerach 6/2018 oraz 7–8/218. Artykuł został ograniczony do zasilania transformatorów elektromedycznych, które stanowią główny element zasilania bloku operacyjnego. Rozwinięcie tematu w zakresie zasilania sali operacyjnej nastąpi w jednym z numerów „elektro.info” w 2019 roku.
PL
W pracy przedstawiono metodykę i wyniki pomiarów stanów nieustalonych w zasilaczu bezprzerwowym (UPS) typu online. Do rejestracji zdarzeń po stronie zasilania i na wyjściu UPS wykorzystano dwa przyrządy do pomiaru jakości energii elektrycznej zsynchronizowane czasowo. Rejestratory kompresują uzyskane dane pomiarowe, co może wprowadzać dodatkowe błędy pomiaru wielkości mierzonych – napięć i prądów. Dodatkowe rejestracje oscyloskopem wielokanałowym potwierdziły poprawność danych uzyskiwanych w celu określenia reakcji zasilacza na zaburzenia występujące na wejściu i wyjściu urządzenia. W pracy analizowano wyniki pomiarów impedancji pętli zwarciowej zmierzone przyrządem wymuszającym poziomy prądu zwarciowego na linii zasilającej odbiorniki energii elektrycznej we wszystkich stanach pracy zasilacza, a następnie porównywano je z wynikami obliczeń przeprowadzonych na uzyskanych przebiegach prądu i napięcia.
EN
The paper presents the methodology and the results of transient measurement in on-line Uninterruptable Power Supply (UPS). There were two power quality measurement instruments (synchronised with time) used for registering the events in UPS input and output. The recorders compress the obtained measurement data, which may introduce additional measurement errors of measured values, i.e. voltage and current. Additional registrations with a multi-channel oscilloscope confirmed the correctness of the obtained data in order to determine the reaction of the UPS to the disturbances occurring in UPS input and output. The work analysed the results of loop impedance, measured by a meter that forces short-circuit current in the line supplying electric load, in all states of the UPS, and then they were compared with the results of calculations carried out on the obtained current and voltage waveforms. The measurement of fault loop impedance in UPS output line should be performed in active static switch (bypass mode), because UPS will operate in this mode after switching from inverter operation due to high current forcing during a short circuit in the UPS output. Measurement of fault loop impedance in UPS output circuits, when it is in AC-DC-AC double conversion mode, may result with loop impedance overstating by meters, which in turn limits recognition of the tested installation as safe from the protection against electric shock by automatic power off point of view. The values of calculated loop impedance at forced high current, i.e. 160 A in the UPS output, when it is respectively in the manual bypass and static switch mode, are 4% and 2.5% lower than the ones presented by meter after measure by forcing high current. Differences in impedance of the static switch and manual bypass UPS mode can be the basis for the estimation of the thyristor impedance. Estimation of direct measurement results with 14.6 m, and according to the calculation of recorded transients it is about 16.1 mΩ.
PL
Artykuł jest odpowiedzią na pytania: jakie podstawowe błędy popełniane są podczas interpretacji certyfikatów regulowanych prawem; czym jest i czym może być atest na materiały budowlane, znakowanie i certyfikacja CE oraz znak budowlany B, krajowa deklaracja właściwości użytkowych, deklaracja właściwości użytkowych, certyfikat właściwości użytkowych, krajowa ocena techniczna; czym jest certyfikacja CNBOP, a czym świadectwo dopuszczenia CNBOP; jak uniknąć błędów w interpretacji oznakowania CE zasilaczy stosowanych w ochronie przeciwpożarowej? Zostały wskazane różnice w zakresie stosowania certyfikatów dla zasilaczy wg PN-EN 12101-10 oraz PN-EN 54-4.
EN
The article is the answer to the following questions: What basic mistakes are made when interpreting certificates regulated by law? What is and what can be the certificate for building materials, marking and CE certification and construction mark B, national declaration of performance, declaration of performance, certificate of performance, national technical assessment? What is the CNBOP certification and what is the CNBOP certificate of approval? How to avoid errors in the interpretation of the CE marking of power supplies used in fire protection? The differences in the use of certificates for power supplies according to PN-EN 12101-10 and PN-EN 54-4 have been indicated.
20
Content available remote The effect of the power supply source on the resistance welding process
EN
The research presented in the article involved the analysis of various factors, including 1) type, length and the cross-section of the supply conduit, 2) synchronous/asynchronous operation of welding machines and 3) temperature of the conduit on supply voltage drop in resistance welding machines. The article discusses the unfavourable effect of the above-named voltage drop on the quality of welds, including a decrease in the weld nugget diameter and the reduction of weld strength.
PL
Analizowano wpływ różnych czynników, takich jak: 1) rodzaj, długość i przekrój przewodu zasilającego, 2) praca synchroniczna/asynchroniczna zgrzewarek, 3) temperatura przewodu, na spadek napięcia zasilania zgrzewarek rezystancyjnych. Przedstawiono niekorzystny wpływ spadku napięcia zasilania na jakość wykonywanych połączeń, tj. spadek średnicy jądra zgrzeiny oraz jej wytrzymałość.
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.