Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 81

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  system monitorowania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
1
Content available Utrzymanie ruchu a Przemysł 4.0
PL
Utrzymanie ruchu (UR) to codzienna, systematyczna praca, związana z wykonywaniem zadań w celu zapobiegania degradacji stanu technicznego maszyn i urządzeń oraz występowaniu awarii, a gdy już do nich dojdzie – usuwanie degradacji w celu przywrócenia środkom produkcji ich możliwie najlepszej funkcjonalności.
PL
Budowa systemu pomiarowego opartego o sieci komórkowe jest stosunkowo łatwa i tania w budowie i eksploatacji. System zdalnego monitoringu musi zostać odpowiednio dostosowany do specyficznych wymagań sieci, niezbędne jest odpowiednie wyposażenie, umożliwiające rejestrowanie i przesyłanie danych w sieci GSM lub Internet. Działanie urządzenia zostało przedstawione w artykule na podstawie ciekawego przypadku uszkodzeń trakcyjnych silników elektrycznych. Silniki były wykorzystywane do napędu pojazdów szynowych, a pomiary zostały wykonane w trakcie normalnej eksploatacji pojazdu. Przedstawiono również przykładowe wyniki pomiarów. Pomiary i rejestracje wykonywane były zdalnie za pomocą urządzeń telemetrycznych, których koncepcja została opracowana przez autorów niniejszego artykułu. Budowa autonomicznego, telemetrycznego, wielokanałowego systemu oraz możliwe zastosowania również zostały przedstawione. Autorzy planują poszerzenie możliwości urządzenia o pomiar innych wielkości nieelektrycznych.
EN
The structure of the measurement system based on the cellular networks is relatively easy and cheap in building and operation. Remote monitoring system must be appropriately adapted to the specific requirements of network, it is necessary the appropriate equipment allowing to record and transmit the data on the GSM network or the Internet. Operation of the device is presented in this article on the basis of an interesting case of damage of the traction electric motors. The motors were used for driving of vehicles, and the measurements were made during the normal vehicle operation. The examples of measurement results are also presented. Measurements and recordings were carried out remotely using the telemetric devices, whose concept was developed by the authors of this article. Structure of the autonomous, telemetric, multi-channel system and the possible applications are also presented. The authors plan to expand the capabilities of the device by the measurement of other non-electrical quantities.
PL
Miarą statycznej deformacji wału/wirnika jest ekscentryczność. Deformacja ta jest szczególnie groźna w skutkach dla maszyn z wirnikami elastycznymi po osiągnięciu przez nie prędkości obrotowej bliskiej pierwszej częstotliwości drgań rezonansowych wirnika. W strefie obrotów rezonansowych wirniki podlegają dodatkowo odkształceniom dynamicznym prowadzącym do wzrostu utraty prostolinijności osi wału. Ich deformacja dynamiczna będzie tym większa, im większa jest niewywaga wirnika, a znaczącym komponentem tej ostatniej może być niepożądana deformacja statyczna. W artykule skoncentrowano się wyłącznie na problemie monitorowania ekscentryczności turbin, natomiast problem ten może także dotyczyć niektórych innych maszyn wirnikowych, które transportują gorące media, jak np. pompy wody gorącej. W przypadku potrzeby monitorowania innych maszyn wykorzystywany w tym celu monitoring powinien być podobny do stosowanego na turbinach.
EN
The measure of a shaft/rotor static deformation is its eccentricity. This kind of deformation is particularly dangerous in effects for machines with elastic rotors after reaching by them the rotational speed close to the first frequency of a rotor resonant vibrations. In the zone of resonant revolutions the rotors are additionally subject to dynamic deformations leading to the growth of a shaft axis straightness loss. The bigger is the rotor imbalance, the bigger is the dynamic deformation and the significant component of this imbalance can be an unwanted static deformation. The authors focus here exclusively on the problem of turbine eccentricity monitoring but the same problem may also concern some other types of rotating machinery transporting hot media like hot water pumps. In case of the need to monitor such machines the type of monitoring should be similar to the one used for turbines.
EN
China's electric power construction is renewing Increasingly, and the network is complex and changeable where the automation is getting higher. In this paper, Fuzzy evaluation system is established according to fault tree, and the estimation of transformer’s state is judged by analytic hierarchy process. Bayes-discriminant and discriminant formula are used to discriminate transformer’s attributes, which are based on historical data. The machine identification of transformer faults combines the fuzzy evaluation and Bayes-discriminant. It’s accuracy can be improved by correcting parameters. This method can effectively avoid subjective interference caused by artificial weights. The example shows that this method could be applied to judge health status of electric power equipment and this method can play an early-warning role in the operation of monitoring system.
EN
Since 2000 when the My Thuan Bridge, the first cable-stayed bridge in Vietnam, was put into operation, and now Vietnam has more than 20 types of cable-stayed bridges constructed throughout the country in the last two decades, which is a significant accomplishment for a developing country like Vietnam. Therefore, the SHM system is gradually being designed and installed for cable stayed bridges to ensure economic exploitation and safety. Due to the limited of financing sources, these systems are very limited, and their quality have a lot to be desired. Also, due to the lack of appropriate classification personnel with experience in the SHM system, these systems encountered a lot of problems. In this article author will deeply analyze the mistakes and problems of these SHM systems, which already exist in Vietnam, to find solutions for the future. Therefore, this will open up new prospects, new challenges and possibilities for the development of these systems in Vietnam in the near future.
PL
W 2000 roku oddano do użytku most My Thuan, pierwszy most wantowy w Wietnamie. Na chwilę obecną Wietnam ma ponad 20 rodzajów mostów wantowych zbudowanych w całym kraju w ciągu ostatnich dwóch dekad, co jest znaczącym osiągnięciem dla kraju rozwijającego się. W związku z tym system SHM jest stopniowo projektowany i instalowany dla mostów kablowych, aby zapewnić ekonomiczną eksploatację i bezpieczeństwo. Ze względu na ograniczone źródła finansowania systemy te są bardzo ograniczone, a ich jakość pozostawia wiele do życzenia. Ponadto z powodu braku odpowiednio wykwalifikowanego personelu z doświadczeniem w systemie SHM systemy te napotkały wiele problemów. W tym artykule autor dogłębnie przeanalizuje błędy i problemy systemów SHM, które już istnieją w Wietnamie, aby znaleźć rozwiązania na przyszłość. Otworzy to nowe perspektywy, nowe wyzwania i możliwości rozwoju tych systemów w Wietnamie.
EN
The paper describes a system for monitoring and diagnosing a gantry. The main goal of the system is to acquire, visualize and monitor vibration levels of the gantry crucial elements. The system is also equipped with a computing and analytical part which enables predictive maintenance related to the vibration level assessment. The system architecture can be used in other applications too, i.e. those which require a wireless network of vibration sensors to carry out diagnostic tasks.
PL
W artykule przedstawiono system monitorowania i diagnostyki suwnicy bramowej. Głównym zadaniem systemu jest akwizycja, wizualizacja i monitorowanie poziomu drgań newralgicznych elementów suwnicy. System wyposażony jest również w część obliczeniowoanalityczną, umożliwiającą realizację zadań predykcyjnego utrzymania ruchu (ang. predictive maintenance) związanych z oceną poziomu drgań. Architektura systemu umożliwia wykorzystanie go również do innych zastosowań, w których dla realizacji zadania diagnostyki wymagana jest bezprzewodowa sieć czujników drgań.
PL
System monitorowania miejsca uderzenia pocisków artyleryjskich charakteryzuje się tym, że pole rażenia pociskami w rejonie strzelań jest wyposażone w detektory, z których każdy posiada mikrokomputer jednoukładowy z lokalizatorem GPS, interfejsem komunikacji radiowej oraz redundantnym źródłem zasilania, przy czym są one zlokalizowane w odległościach nie większych niż 50 m między sobą na ziemi a 100 m na wodzie. W związku z tym, w rejonie tego pola usytuowany jest nadajnik transmisji danych, natomiast na stanowisku kierowania (dowodzenia) i oceny wyników strzelania znajduje się odbiornik transmisji danych oraz komputer z oprogramowaniem wizualizującym miejsca uderzenia pocisków. Na podstawie analizy danych otrzymywanych z detektorów w postaci skompresowanych rekordów informacji cyfrowej, oprogramowanie nadzorujące odtwarza zdarzenie i jego miejsce a następnie lokalizuje je na obrazie obszaru prezentowanym na monitorze w czasie rzeczywistym. Na podstawie otrzymanych danych będzie możliwość weryfikacji i oceny wykonywanych zadań ogniowych.
EN
A system monitoring the falls of artillery projectiles within the area of live firings consists of detectors, separated by distances no larger than 50 m in the ground and 100 m in water, having a single core microcomputer with GPS localiser, radio link interface and a powering battery. For this reason a data transmitter is placed near the area and a receiver of transferred data and a computer with the software for visualisation of projectile impact sites is placed on a centre for controlling (commanding) and evaluating the results of firing. The managing software reconstructs an event and its position and displays it in the real time into the picture of the area shown on the monitor by analysing the data received from detectors in the form of compressed records of digital data. The received data can be used for verification and evaluation of performed firing assignments.
PL
Modernizacja systemów energetycznych wymusza w naturalny sposób racjonalizację użytkowania energii, zwiększanie niezawodności zasilania oraz obniżanie kosztów wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła. Jednym z mniej docenianych problemów jest kompleksowa ocena diagnostyczna rurociągów energetycznych i skuteczny monitoring infrastruktury energetycznej, pozwalający na znaczące obniżenie kosztów związanych z utrzymaniem w sprawności eksploatacyjnej urządzeń, instalacji i obiektów energetycznych. W niniejszym artykule zwrócono uwagę na powyższe problemy i podjęto próbę oceny techniczno-ekonomicznych korzyści, wynikających z zastosowania współczesnych informatycznych narzędzi do diagnostyki i monitorowania rurociągów energetycznych.
EN
The modernization of the energy systems forces in a natural way the rationalization of the energy utilization , increasing the reliability of power supply and reducing the costs of generation, transmission and distribution of energy. One of the less widely appreciated problems is a comprehensive diagnostic assessment of energy pipelines and effective monitoring of energy infrastructure, allowing signifi cant reduction of costs associated with maintaining of equipment, installations and power facilities in operational effi ciency. In this paper the attention is paid to the above problems and an attempt was made to assess the technical and economic benefi ts resulting from the use of modern IT tools for diagnostics and monitoring of pipelines.
PL
Przedstawiono architekturę techniczną systemu monitorowania jakości energii elektrycznej w krajowym koncernie energetycznym, zwracając uwagę na wymagania stawiane analizatorom energii oraz oprogramowania.
EN
The article present monitoring system architecture of power quality in domestic energy company. There are emphasized requirements of power quality analyzers and software.
11
Content available remote Autonomous system for identification of optical connectors
EN
RFID identification of fiber optic connectors system is developed. This system should be autonomous and it must allow to be implemented in distribution part of passive optical networks (PON). The conventional power source should not be considered, due to the lack of electricity in PON. Therefore the alternative power source is proposed to power this system. In this paper a demonstrator of identification system with a new light source and the photovoltaic power converter (PPC) is described. New elements provide bigger amount of energy which results in reduction of identification cycle time.
PL
Opracowywany jest identyfikator RFID złącza światłowodowego. Ten system powinien być autonomiczny i musi umożliwiać wdrożenie w części dystrybucyjnej pasywnych sieci optycznych (PON). Nie należy rozpatrywać konwencjonalnego źródła zasilania ze względu na brak energii elektrycznej w ODN. Dlatego alternatywne źródło zasilania jest proponowane do zasilania tego systemu. Przetwornik fotowoltaiczny (PPC) jest przeznaczony do przekształcania światłowodu o światło pochodzące z energii elektrycznej. Wydaje się, że światło laserowe przekształcane w energię elektryczną jest najbardziej dogodną opcją w ODN. Ponadto w niniejszym artykule przedstawiono zdolność przesyłania energii i danych w pojedynczym światłowodzie wielomodowym (MMF). W tym artykule udowodniono, że realizowany hybrydowy system transmisji światłowodowej umożliwia zasilanie systemu identyfikacji, a także przesyłanie danych.
12
Content available remote Wybrane zagadnienia monitorowania transportu towarów niebezpiecznych
PL
W celu zapobieżenia zagrożeniom wynikającym z transportu towarów niebezpiecznych zarówno drogą jak i koleją, jednym z rozwiązań jest wprowadzenie monitorowania ładunku od odbiorcy do nadawcy. Na rynku dostępne są systemy monitorowania pojazdów oraz pociągów, których przeglądu dokonano w artykule. Systemy wykorzystują do lokalizacji GPS, nie mniej nie zapewniają zintegrowanego monitorowania i zarządzania środkami transportu, jakie jest niezbędne przy przewozie towarów niebezpiecznych. Aby wykazać zasadność wprowadzania tego typu rozwiązań w artykule dokonano analizy dotyczącej stopnia zaawansowania procesu wdrażania systemów, zarówno w transporcie drogowym, jak i kolejowym. Analizę rozszerzono o systemy i projekty monitorowania, które funkcjonują w Europie.
EN
In the destination of preventing threats resulting from the road and railway transport of hazardous goods, implementing monitoring the cargo from the recipient to the sender is one of solutions. On the market are available monitoring systems of vehicles and trains which they discussed in the article. Systems are using the GPS for the localization, not less aren't ensuring integrated monitoring and managing means of transport which is essential at the carriage of dangerous goods. In order to show the legitimacy of implementing solutions of this type in the article they made analysis concerning the degree of the progress of the implementation process of systems, both in the road transport, as well as train. Analysis was broadened by systems and projects to monitoring system which are functional in Europe.
13
Content available remote Diagnostyka w układach automatyki
PL
Współczesne układy automatyki mają złożoną strukturę ze względu na udział w realizacji również złożonych procesów przemysłowych. Zapewnienie bezawaryjnego działania tego typu układów wiąże się z koniecznością stosowania odpowiednich systemów monitorowania, nadzoru i diagnostyki procesów przemysłowych.
PL
Korzystając z opublikowanych wyników pomiarów zmian obciążenia obudowy wyrobiska korytarzowego spowodowanego, zarówno czynnikami naturalnymi, jak i eksploatacją górniczą, określono zakres zmian podporności i zsuwów indywidualnych stojaków ciernych, stosowanych celem wzmocnienia obudowy wyrobiska oraz oszacowano zakres pomiarowy czujników monitorujących obciążenie i zsuw stojaka. Zaprezentowano koncepcję systemu monitorowania obciążenia obudowy korytarzowej poprzez pomiary podporności stojaka ciernego oraz jego zsuwu.
EN
Basing on the published measurements of changes in load on roadway roof support, caused both by natural phenomena and mining processes, the range of changes of load-bearing capacity and yield of individual frictional props, which are used to strengthen the roadway roof support, was determined as well as the measuring range of sensors monitoring the load and yield of a prop estimated. A concept of the system for monitoring the load on roadway roof support, through the measurements of load-bearing capacity and yield of frictional prop, is presented.
PL
Od końca 2010 roku mierzalne stężenia H2S zostały stwierdzone nie tylko w otworach badawczych wierconych w kopalni „Polkowice-Sieroszowice", ale także w wyrobiskach przyległych do zrobów pola eksploatacji G-62, gdzie doszło do poważnego wypadku zatrucia gazem, w którym poszkodowany został jeden górnik. Siarkowodór, pojawiając się w tym obszarze, wydziela się głównie poprzez emanację ze spękań skał stropowych nad zrobami eksploatacyjnymi lub wskutek napływu gazu, jako wyniku drgań sejsmicznych pochodzących od wstrząsów generowanych robotami eksploatacyjnymi. Zwiększone dopływy H2S są coraz częstsze w rejonie OG „Głogów Głęboki Przemysłowy". W KGHM Polska Miedź S.A. trwają obecnie poszukiwania metod i środków, w celu rozpoznania i eliminacji zagrożenia stwarzanego przez obecność związków siarki oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa załóg górniczych. W artykule przedstawiono nowy model rozwoju systemu wykrywania H2S przystosowanego do ograniczania tego zagrożenia w kopalniach rud miedzi. Autorzy przedstawiają metody pomiaru i rejestracji danych, celem stworzenia ram kompleksowego systemu zarządzania awaryjnego. Artykuł przedstawia poglądy nadzoru górniczego, przedsiębiorcy oraz pracowników jednostki naukowo-badawczej, aby zainicjować dyskusję, która pozwoli na wypracowanie możliwie najbardziej adekwatnych do skali zagrożenia wymogów technicznych i prawnych prowadzenia robót w warunkach występowania tego zagrożenia.
EN
Since September 2010 measurable concentrations of H2S were confirmed not only in survey holes drilled in the "Polkowice-Sieroszowice" mine, but also in workings adjacent to goaf of exploitation field G-62, where a serious gas poisoning incident took place in which one miner suffered injury. Hydrogen sulfide appearing in this area is associated mainly with emanations through vertical extended cracks, generally caused by the gradual process of destruction of the roof rocks over the exploited areas, or as part of a new phenomenon, the occurrences of gas inflows as a result of seismic activity (tremors) during exploitation operations. Conversely, the increased concentrations of H2S are becoming more frequent in the "Głogów Głęboki Przemysłowy" mining area. KGHM Polska Miedź S.A. is currently searching for methods and means to recognize and eliminate the threat posed by the presence of sulfur compounds and to ensure the safety of mining crews. This paper presents a new model for development of a H2S detection system specifically tailored to alleviate this threat in copper mines. The authors present a method for obtaining sample readings and through use of relevant examples, provide a framework for an associated emergency management system. The paper presents the views of the mining supervision and research center and is supposed to make a useful contribution to discussions and advances regarding thr associated and proposed regulatory requirements.
16
Content available remote Monitorowanie stanu maszyn i obiektu protokołem SNMP
PL
Zdalne systemy sterowania i monitorowania są obecne od lat w różnych gałęziach przemysłu. Idea Internetu Rzeczy pokazuje, że kierunek rozwoju również sieci przemysłowych to łączenie ich przez sieć globalną w celu stałej kontroli i zbierania dużych ilości danych (Big Data). Firma Moxa posiada w swojej ofercie szereg rozwiązań kontrolno-pomiarowych, które ułatwiają podłączenie sygnałów wejść/wyjść, cyfrowych, analogowych, a także wejść temperaturowych do sieci LAN i WAN.
17
Content available remote Monitorowanie górotworu oraz tunelu podczas drążenia i jego eksploatacji
PL
Podobnie jak w przypadku większości konstrukcji geotechnicznych, istnieją trudności związane z odzwierciedleniem pracy rzeczywistego obiektu (tunelu) za pomocą jego modelu numerycznego. Zasadne jest zatem zweryfikowanie założeń projektowych już na etapie realizacji obiektu w taki sposób, który dostarczy inżynierowi wiarygodnych informacji przy maksymalnym ograniczeniu nakładu pracy, potrzebnego na pozyskiwanie i analizę danych. W artykule zaprezentowano współczesne możliwości pomiarowe wykorzystywane w automatycznych systemach monitorowania konstrukcji tuneli oraz otaczającego ich górotworu.
EN
As in the case of most of geotechnical structures, there are difficulties associated with the reflection of the actual operation of an object (the tunnel) by means of its numerical model. It is therefore appropriate to verify design assumptions already at the stage of the object’s realization in such a way as to provide reliable information to an engineer at the maximum reduction of the workload required for the acquisition and analysis of the data. The article presents modern possibilities of measurement used in automatic monitoring systems of the construction of tunnels and the surrounding rockmass.
PL
Stosowanie systemów monitorowania pojazdów w przedsiębiorstwie transportowym jest wymagane przez ustawodawcę. Przedsiębiorstwa wykorzystują nowoczesne systemy w celu poprawienia jakości świadczonych usług. Powszechnie stosowane są systemy monitorowania oparte na GPS (Globalny System Pozycjonowania), dzięki któremu można było rozwiązać problem lokalizacji pojazdów. Z jego pomocą można wyznaczyć odległość dzielącą pojazd do celu, jak również zaplanować odpowiednią trasę przejazdu, np. najkrótszą, najszybszą, z odcinkami płatnymi bądź nie. Technologia GPS oraz GPRS wykorzystana została do opracowania systemu SMOK. Dzięki temu użytkownik, za pomocą przeglądarki internetowej może śledzić pojazd w czasie rzeczywistym. Taki system to doskonały sposób na poprawę bezpieczeństwa pojazdu, jak również narzędzie ułatwiające i optymalizujące zarządzanie flotą samochodową w przedsiębiorstwie.
EN
Applying monitoring systems of vehicles in a transport enterprise is required by the legislator. Enterprises are using modern systems of services in order to improve quality provided. Monitoring systems based to the GPS (Global Positioning System) are universally used, which it was possible to solve a problem of the location of vehicles. With his help it is possible to appoint the distance dividing the vehicle at the target, as well as to plan the appropriate route of the ride, e.g. shortest, fastest, with paid segments or not. Technology the GPS and GPRS were used for developing the system SMOK. Thanks to that user, with the web browser can track the vehicle in the real time. Such a system is an excellent way to the improvement in the safety of the vehicle, as well as the tool facilitating and optimizing the fleet management car in the enterprise.
19
Content available remote Metoda monitorowania procesu wyciskania profili aluminiowych
EN
The paper presents the innovative method for the in-line monitoring of aluminium extrusion processes. The developed hybrid method combines the advantages of computer based, simultaneous infrared and visible image analysis for surface inspection of the hot profile directly after leaving the extruder. The proposed inspection system can be used to control and optimise the extrusion processes.
PL
Zjawiska fizykalne występujące w procesie technologicznym wyciskania na gorąco profili aluminiowych, jak wzrost sił tarcia pomiędzy powierzchnią roboczą matrycy i materiałem oraz niestabilność temperatury w strefie roboczej są przyczyną powstawania wad wytwarzanych wyrobów [1]. Efektem nierównomiernego zużywania powierzchni roboczych matrycy może być niekontrolowany lokalny wzrost energii cieplnej i temperatury w warstwie wierzchniej wyciskanego materiału, wywołujący niekorzystny przebieg procesu rekrystalizacji, objawiający się powstawaniem obszarów mikrostruktury z dużymi ziarnami o kształtach wydłużonych w kierunku wyciskania [2]. Niewidoczne bezpośrednio po wytworzeniu wyrobu wady powierzchni są obserwowane po anodowaniu lub malowaniu w postaci charakterystycznych smug. Ponadto, w wizualnej kontroli jakości wytwarzanych wyrobów identyfikuje się także inne rodzaje wad, głównie: rysy, pęknięcia, pęcherze, przepalenia [3]. Ciągłe monitorowanie procesu wyciskania na gorąco profili aluminiowych i efektywna kontrola jakości wytwarzanych wyrobów stanowi zatem istotny problem badawczy i techniczny, mający swoje skutki ekonomiczne w działalności produkcyjnej przedsiębiorstwa. Opracowana hybrydowa metoda monitorowania procesu wyciskania na gorąco stopów miękkich polega na wykorzystaniu połączonej analizy obrazów powierzchni wytwarzanego profilu aluminiowego otrzymywanych z kamery termowizyjnej i kamery światła widzialnego [4]. Koncepcję struktury systemu monitorowania przystosowanego do pracy ciągłej w linii technologicznej przedstawiono na rysunku 1. Do obserwacji powierzchni profili aluminiowych, których temperatura bezpośrednio po wyjściu z prasy wynosi ponad 540ºC, zastosowano krótkofalową kamerę podczerwieni (IR). Kamera światła widzialnego (VIS) umożliwia analizę powierzchni wyrobu z wysoką rozdzielczością pomiarową. Proces inspekcji odbywa się w systemie in-line w trakcie ruchu wytwarzanego profilu. Opracowane autorskie oprogramowanie realizuje połączoną analizę obrazów i identyfikację występujących defektów. Analiza profilogramu temperaturowego umożliwia wykrywanie on-line nieprawidłowości przebiegu procesu technologicznego i przesyłanie odpowiednich informacji do systemu sterowania maszyny.Wyniki przeprowadzonych eksperymentów laboratoryjnych i eksploatacyjnych potwierdziły przydatność opracowanej metody w warunkach przemysłowych.
PL
W referacie przedstawiono ideę pozyskania i wykorzystania informacji diagnostycznej o stanie technicznym kluczowych elementów usprężynowania tramwaju oraz szynowej infrastruktury miejskiej w zakresie podwyższenia bezpieczeństwa eksploatacji miejskiego systemu transportu szynowego. Przedstawiono architekturę systemu monitorowania stanu pojazdu i toru, strukturę systemu pokładowego, zasadę funkcjonowania zintegrowanego systemu diagnostycznego oraz możliwości aplikacyjne. Autorzy zamieścili wnioski płynące z doświadczeń zebranych w czasie eksploatacji nadzorowanej systemu w warunkach poznańskich. W podsumowaniu referatu przedstawiono zakres potencjalnych możliwości wykorzystania gromadzonych informacji z pojazdu do zwiększenia funkcjonalności systemu ITS.
EN
The paper presents a concept of gathering and use of diagnostic information about the technical condition of the tram running gear and suspension elements, as well as rail infrastructure for increasing the safety and reliability of urban rail transport system. The architecture of the vehicle and track monitoring system, principle of an integrated diagnostic system and monitoring system application possibilities are presented. The authors introduce conclusions from the experience collected during surveillance operation of the system in the city of Poznan. The paper shows the range of potential uses of the information collected from the vehicle to enhance the functionality of the ITS system.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.