Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 22

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rynek mleka
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Celem opracowania była analiza efektów wdrażania procesów innowacyjnych prowadzona na przykładzie jednej grupy producenckiej z powiatu krotoszyńskiego. Prezentowane działania miały charakter innowacji organizacyjnej i zmierzały do poprawy funkcjonowania gospodarstw zrzeszonych w grupie producentów mleka w warunkach rosnącej konkurencji oraz malejącej opłacalności produkcji rolniczej. Grupy producentów mleka stanowią około 7,5% wszystkich zarejestrowanych grup producentów w Polsce, przy czym najwięcej z nich funkcjonuje w województwie wielkopolskim. Współdziałanie stanowi jedną z dróg poprawy wyników finansowych, co było możliwe dzięki wprowadzaniu skoordynowanych działań na rzecz m.in. eliminacji problemów zdrowotnych poprzez zastosowanie programu profilaktyki/leczenia i bioasekuracji, (zakładających takie działania jak: analiza krwi zwierząt, zmniejszenie ilości antybiotyków oraz zmiany żywieniowe). Działania zrealizowane przez grupę Drzęczewo w obszarze zdrowia spowodowały ograniczenie występowania stanów zapalnych, a w efekcie ograniczenie zużycia antybiotyków. Hodowcy poprzez unowocześnienie specjalizacji zwiększyli efektywność produkcji na poziomie gospodarstwa oraz średnią wydajność produkcji od krowy. Ustabilizowali także osiągany poziom dochodów z produkcji mleka.
EN
The aim of the study was to analyze the effects of implementing innovative processes, based on the example of a selected producer group from the Krotoszyn district. The presented activities were an organizational innovation and were aimed at improving the functioning of farms associated in the group of milk producers in the conditions of increasing competition and decreasing profitability of agricultural production in general. The group of milk producers represent approximately 7.5% of all registered producer groups in Poland, the majority of which operating in the Wielkopolska Region. It was emphasized that cooperation is a possible way to improve financial results, which was possible thanks to the implementation of coordinated actions for, inter alia, elimination of health problems through the use of a prevention / treatment and biosecurity program (assuming such activities as: animal blood analysis, reducing the amount of antibiotics and nutritional changes). Activities carried out by the Drzęczewo group in the area of health reduced the occurrence of inflammations and, as a result, the use of antibiotics. By increasing specialization, breeders increased production efficiency at the farm level and the average production efficiency per cow. They also stabilized the achieved level of income from milk production.
EN
CSR (corporate social responsibility), i.e. corporate social responsibility is understood as the concept of enterprise management, consisting of conscious and sustainable action. Currently, issues related to the use of CSR is the subject of many studies and analyzes, because nowadays corporate social responsibility is an important factor in shaping the image and competitive advantage on the market. The aim of the article was to analyze and evaluate the application of the concept of corporate social responsibility in dairy enterprises in Poland in shaping the image and competitive advantage. The article’s literature was used to define the concept of CSR and social responsibility reports published by leading dairy enterprises in Poland. The article uses simple descriptive and cause-and-effect methods. Based on the analyzes carried out, it was found that CSR has a global dimension, and the benefits it brings to enterprises, employees, the local community and the environment are significant. There was a positive perception among Polish society of dairy enterprises that implemented CSR activities, which contributes to increasing the stability of these enterprises. The article is a voice in the discussion on showing opportunities and creating competitive advantages in the aspect of social innovations and changing business models.
PL
CSR (corporate social responsibility), czyli społeczna odpowiedzialność biznesu rozumiana jest jako koncepcja zarządzania przedsiębiorstwem, polegająca na świadomym i zrównoważonym działaniu. Obecnie zagadnienia związane zastosowanieniem CSR jest przedmiotem wielu badań i analiz, gdyż współcześnie społeczna odpowiedzialność biznesu jest ważnym czynnikiem w kształtowaniu wizerunku oraz przewagi konkurencyjnej na rynku. Celem artykułu była analiza i ocena zastosowania koncepcji społecznej odpowiedzialności w przedsiębiorstwach mleczarskich w Polsce w kształtowaniu wizerunku i przewagi konkurencyjnej. W opracowaniu artykułu wykorzystano literaturę przedmiotu, która posłużyła do zdefiniowania koncepcji CSR oraz raporty społecznej odpowiedzialności opublikowane przez przodujące przedsiębiorstwa mleczarskie w Polsce. W artykule zastosowano proste metody opisowe i przyczynowo-skutkowe. Na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdzono, że CSR ma wymiar globalny, a korzyści, które niesie dla przedsiębiorstw, pracowników, społeczności lokalnej oraz środowiska są znaczące. Zaobserwowano pozytywne postrzeganie wśród społeczeństwa polskich przedsiębiorstw mleczarskich, które wdrożyły działania CSR, co przyczynia się do zwiększenia stabilności funkcjonowania tych przedsiębiorstw. Artykuł stanowi głos w dyskusji w zakresie pokazywania możliwości i tworzenia przewag konkurencyjnych w aspekcie innowacji społecznych i zmieniających się modeli biznesowych.
PL
W artykule przedstawiono obecną sytuację polskiego sektora mleczarskiego oraz stan wdrożenia systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności w polskim sektorze mleczarskim na tle pozostałych branż przemysłu spożywczego po przystąpieniu Polski w struktury Unii Europejskiej. W opracowaniu opisywanych zagadnień wykorzystano dane dostępne w bazie FAOSTAT, EUROSTAT oraz badania prowadzone przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB. Badania zostały przeprowadzone w polskich przedsiębiorstwach spożywczych (w tym z branży mleczarskiej) objętych nadzorem Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Inspekcji Weterynaryjnej. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono znaczny wzrost wdrożenia oraz utrzymania systemów zarządzania jakością wśród przedsiębiorstw przemysłu spożywczego po akcesji Polski do Unii Europejskiej.
EN
The article presents the current situation of the Polish dairy sector and the state of implementation of food quality and safety management systems in the Polish dairy sector against the background of other food industry sectors after Poland’s accession to the structures of the European Union. Data available in the FAOSTAT, EUROSTAT database and research conducted by the Institute of Agricultural and Food Economics - PIB were used in developing the described issues. The research was carried out in Polish food enterprises (including the dairy industry) under the supervision of the State Sanitary Inspection and Veterinary Inspection. Based on the conducted research, a significant increase in the implementation and maintenance of quality management systems among food industry enterprises after Poland’s accession to the European Union was found.
PL
Dekoniunktura na światowym rynku produktów mlecznych, spowodowana wzrostem podaży mleka w warunkach ograniczenia popytu przez kraje rozwijające się, wywołała spadek cen na rynku krajowym. Powtarza się sytuacja z kryzysowych lat 2008-2009. W 2015 r. ceny skupu mleka spadły o 17,3% pod wpływem dynamicznie rosnącej podaży, ceny zbytu średnio o 9,1%, a ceny detaliczne nabiału o 3,1%, podczas gdy ceny detaliczne masła spadły o 10,1%. Tendencje spadkowe cen utrzymały się także w pierwszych pięciu miesiącach 2016 r. Mimo to utrzymuje się wysoka dynamika skupu mleka spowodowana wysokimi cenami w latach 2013-2014 i wcześniejszym rozpoczęciem przygotowań do likwidacji kwot mlecznych przez najbardziej ekspansywne gospodarstwa specjalizujące się w produkcji mleka.
EN
Bearish tendencies on the world market of dairy products, caused by a strong increase in milk supply, overlapping with weakening demand in developing economies were transferred onto domestic market. The situation is similar to that one observed in crisis years of 2008-2009. As affected by a dynamic rise in supply, raw milk prices (farm gate) in 2015 declined by 17.3%, factory gate prices by 9.1% and retail prices of milk products by 3.1% while retail prices of butter declined by 10.1%. Downward tendencies were also observed in the first 5 months of 2016. Despite it, the growth rate of procurement, triggered by high prices in 2013-2014 as well as by preparations to quota withdrawal, conducted at large dairy farms remains at a high level.
PL
W artykule zaprezentowano zasady produkcji mleka w świetle realizacji mechanizmu kwotowania mleka we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Przedstawiono również wspólną politykę rolną krajów członkowskich.
EN
The article presents the principles of milk production in the light of the implementation of the milk quota mechanism in all countries of the European Union. It also presents the common agricultural policy of the Member States.
PL
The article covers the analysis of created, on the ceiling of the EU, normative solutions in the milk market, in the field of creation of contractual relations connected with gaining of the agricultural raw material, together with its reference to the possibility of using them in the rest of agricultural markets. The research refers also to the national regulations, in the field of contractual relations, in connection with cultivation contract on the background of the supply and sale agreement.
PL
Utrzymująca się nadwyżka krajowej produkcji nad zapotrzebowaniem krajowym sprawia, że kondycja krajowego mleczarstwa w coraz większym stopniu zależy od koniunktury na światowym rynku. Spadek cen światowych skutkował pogorszeniem sytuacji finansowej przemysłu mleczarskiego w pierwszej połowie 2012 r. Wpłynął na to przede wszystkim spadek cen zbytu, bowiem przerób mleka oraz produkcja przetworów mlecznych znacząco wzrosły. Nie należy się jednak obawiać powtórki scenariusza z kryzysowych lat 2008-2009, bowiem sytuacja na świecie jest inna. Przede wszystkim znacząco wzrosły koszty produkcji oraz ceny surowego mleka w Nowej Zelandii i rozwijających się krajach Ameryki Południowej, co wpłynęło na poprawę konkurencyjności mleczarstwa unijnego, a w tym polskiego.
EN
Persisting surpluses on the domestic market makes the condition of Polish dairy sector more and more reliable on the situation on the world market. A decline in the world prices resulted in a deterioration of financial standing of Polish dairy industry in the first half of 2012. Since milk processing and production of dairy products considerably increased, the deterioration was caused primarily by declining producer prices. However, the crisis scenario observed over the period of 2008-2009 is unlikely to repeat. This time the situation of the world markets is different. First of all, there was a substantial rise in the production costs and prices of raw milk in New Zealand and developing countries in the Latin America which led to an improvement in competitiveness of the dairy sector in the EU, including Poland.
PL
W artykule przedstawiono prawne instrumenty i podmioty związane z łańcuchem dostaw mleka. W pierwszej kolejności rozważania koncentrowały się na kwotowaniu mleka, a potem na Agencji Rynku Rolnego. To właśnie ta państwowa osoba prawna jest akredytowaną agencją płatniczą i realizuje zadania związane z rynkiem mleka. W dalszej części omówione zostały obowiązki producenta rolnego dotyczące z jednej strony zasad higieny przy produkcji podstawowej surowego mleka, z drugiej zaś związane z dostawą hurtową i bezpośrednią mleka. W artykule wspomniano także o podmiotach skupujących i grupach producentów rolnych.
EN
The paper presents the legal instruments and entities involved in the milk supply chain. Firstly, the discussion focuses on the milk quoting and, then, on the Agricultural Market Agency. It is this state legal person that is an accredited paying agency and per forms tasks related to the milk market. Secondly, the text discusses the responsibilities of a farmer concerning, on the one hand, the rules of hygiene in primary production of raw milk and, on the other, relating to the wholesale and direct supply of milk. The article also mentions the purchasing entities and agricultural producer groups.
EN
In this article, the authors analyzed the global market of milk and dairy products. The world's leading companies in the production of milk, according to turnover were determined. The article presents the proportion of the major exporters of dairy products in 2009-2010 in the world market. The analysis of the dairy industry in the Republic of Belarus was performed and further trends of development and integration in the world market were defined.
PL
Mimo braku poprawy sytuacji na światowym rynku mleka w Polsce pojawiły się pierwsze przesłanki do jego stabilizacji. W czwartym kwartale ub.r. ożywił się wyraźnie eksport pod wpływem dewaluacji złotego. W styczniu br. Komisja Europejska wznowiła dopłaty do eksportu i wcześniej uruchomiła dopłaty do prywatnego przechowywania masła. Zapowiedziała też prowadzenie zakupów interwencyjnych masła i odtłuszczonego mleka w proszku tak długo, jak będzie to konieczne. Znaczna poprawa konkurencyjności polskich przetworów wskazuje, że przetwórcy mleka w Polsce będą w relatywnie korzystnej sytuacji, jeśli w najbliższych miesiącach wartość złotego nie wzrośnie nadmiernie, zwłaszcza że trudne decyzje obniżające ceny skupu mleka podjęto wcześniej niż w innych krajach członkowskich. Będą mogli szybciej zareagować na poprawę koniunktury na światowym rynku, podniesieniem cen płaconych rolnikom.
EN
In spite of the lack of recovery on the international dairy market, there were some signs of a stabilization of this market in Poland. In the fourth quarter export noticed significant recovery because of devaluation of zloty. In January 2009 the European Commission renewed export payments and also started payments for private storage of butter. The European Commission also promised intervention purchase of butter and skimmed milk powder as long as it will be needed. Significant improvement of competitiveness of Polish products shows that the Polish processors` market situation will be relatively good if the value of zloty does not increase too much in the nearest future. In Poland hard decisions concerning reducing of procurement prices were taken earlier than in other member countries. Thus, Polish processors will be able to promptly increase prices paid to farmers in case of improvement of the global economic situation.
PL
Przyczyną trudnej sytuacji mleczarstwa wspólnotowego, w tym polskiego, są opóźnienia we wdrażaniu reformy WPR na rynku mleka, problem nadwyżek produkcyjnych mleka, którego dotychczas nie rozwiązały kwoty mleczne, mimo że funkcjonują od 25 lat oraz niska konkurencyjność mleczarstwa wspólnotowego. Problem ten został ujawniony przez pogorszenie koniunktury na światowym rynku produkcji, na którym ceny powróciły do poziomu z lat 2005-2006. W najbliższym czasie sytuacja na światowym rynku mleka nie ulegnie większej zmianie.
EN
Delays in implementing the reforms, unsolved problem of raw milk surpluses, despite the quota system that has been in force for 25 years, and low competitiveness of the EU dairy sector are the main reason causing difficult situation of the dairy industry both in the EU and Poland. The problem was revealed by deteriorating situation on the world market, where the prices decreased to the level observed over the period of 2005-2006. None of major changes in this respect can be expected in short term.
PL
Poprawiająca się opłacalność produkcji i przetwórstwa mleka, zwłaszcza po integracji, przy stabilnym, ale okresowo malejącym spożyciu, była przyczyną wzrastającej samowystarczalności Polski w produkcji mleka. Wraz z rosnącą nadwyżką podaży nad krajowym spożyciem, polskie mleczarstwo coraz bardziej uzależniało się od eksportu, który stał się jednym z podstawowych czynników prorozwojowych. Jednak dynamika eksportu osłabła w 2008 r., a w 2009 r. nastąpił jego spadek. Polskie mleczarstwo musi szybciej niż dotychczas szukać rozwiązania dotychczasowych problemów obniżających jego konkurencyjność. Jednym z najskuteczniejszych sposobów wydaje się być konsolidacja.
EN
An improvement in the profitability of milk production and processing, particularly after the accession to the UE overlapped with a temporary decline in consumption, increased the self-sufficiency ratio in Poland. As the market surpluses kept growing, Polish dairy sector became more and more dependanton exports, that was considered as one of the main development factors. However, the export growth rate diminished in 2008 and in 2009 a decline was reported. Polish dairy sector has to accelerate the search for new paths of solving present problems leading to a decline in its competitiveness. The consolidation of the sector seems to be one of the most efficient solutions in this respect.
PL
Radykalna poprawa koniunktury na światowym rynku w 2007r. była przyczyną wzrostu cen i destabilizacji krajowego rynku mleka. Mleko i jego przetwory należały do najszybciej drożejącej żywności. Podwyżki cen skupu znacznie wyprzedzały przyrost cen zbytu i w detalu. Mimo to skup mleka przez polskie podmioty systematycznie malał poczynając od maja 2007 r. Dopiero w grudniu 2007 r. spadkowa tendencja została odwrócona. Wzrost cen zbytu, zmiana struktury produkcji oraz poprawa efektywności przetwórstwa spowodowała prawie 11 % wzrost wartości sprzedaży i znaczną poprawę kondycji finansowej przemysłu mleczarskiego, jednak w drugiej połowie 2007 r. oraz w 2008 r. rentowność przetwórstwa mleka ulegnie pogorszeniu z powodu wzrostu kosztów produkcji. Wyraźnie zwiększyła się wrażliwość mleczarni na sygnały płynące z rynku światowego.
EN
Considerable improvement in the situation on the world market in 2007 caused an increase of prices and deregulation of the domestic dairy market. Milk and dairy products were among these products which prices were rising most dynamically. Considerable increase of export prices caused further price--hike. Growth of procurement prices was higher than rise in retail and producer prices. Despite these facts milk procurement registered by Polish entities was constantly decreasing since May 2007. In December 2007 this tendency was imerted. The rise of prices, the change of production structure and betterment of processing effectiveness caused almost 11% rise in selling value and considerable improvement in financial condition of the dairy industry. Nevertheless in the second half of 2007 and projected for 2008 the profitability of milk processing will worsen because of considerable increase of production costs. Dairy factories have become more sensitive to the situation on the world market.
PL
Regionalne zróżnicowanie przetwórstwa produktów pochodzenia zwierzęcego po integracji z UE wynika z wielu czynników. Najbardziej równomiernie rozmieszczone w kraju są zakłady przetwórstwa mleka. O ich liczbie na danym terenie decyduje głównie wielkość produkcji mleka. To samo dotyczy lokalizacji zakładów przemysłu rybnego. Prawie 80% zakładów tego sektora znajduje się na terenie dwóch regionów Polski, tj. północnego i północno-zachodniego, położonych nad morzem. Natomiast na lokalizację zakładów przemysłu mięsnego i drobiarskiego istotny wpływ ma liczba mieszkańców (potencjalnych konsumentów).
EN
Regional diversity of processing of animal origin products is determined by many factors. In Poland, the most evenly located are the dairy plants. Their number in a particular area mainly depends on the milk supply. Likewise, the location of the fish processing plants results from the same factors. Close to 80% of the factories of the fish sector is located in two regions of Poland, i.e. northern and north-western, which have got the access to the sea. Whereas, the location of the plants from meat and poultry sectors is significantly influenced by the population of inhabitants (potential consumers).
16
Content available remote Stan i perspektywy rynku mleka
PL
W artykule przedstawiono tendencje kształtujące się na rynku mleka. Szczególną uwagę zwrócono na kwotowanie produkcji mleka zaprojektowane w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, ceny mleka w Polsce i krajach Unii Europejskiej, koncentrację produkcji mleka, wydajność mleczną, perspektywy rozwoju rynku mleka w powiązaniu z przemysłem mleczarskim.
EN
The paper presents current trends in milk market. It focuses on the milk production quota designed as a part of the Common Agricultural Policy, milk prices in Poland and EU countries, milk production concentration, milk production efficiency, milk market prospects in connection with dairy industry.
PL
Włączenie polskiego rolnictwa do obszaru gospodarczego Unii Europejskiej poszerza rynki zbytu, mimo nasycenia rynków żywnościowych zarówno w "starych" krajach członkowskich, jak i w krajach kandydujących. Producenci rolni zostaną także objęci znacznie większymi niż dotychczas gwarancjami poziomu dochodów. W wyniku integracji możliwy jest wzrost cen mleka, buraków cukrowych i bydła rzeźnego. Ceny pozostałych surowców pozostaną bez zmian, lub nawet się obniżą. Zastąpienie gwarancji cenowych dopłatami bezpośrednimi i postępująca liberalizacja WPR sprawiają, że ceny surowców rolniczych w UE w coraz szerszym zakresie kreowane są przez siły rynkowe. Zwiększać się więc będzie ryzyko związane ze zmianami cen.
EN
An inclusion of Polish agriculture into economic area of EU widens markets despite saturation of food markets regarding as well in "old" member countries as the new entrants. Agricultural producers will also be granted with more income-stabilising measures than it was previously. Due to the integration the prices of milk, sugar beet and beef cattle are likely to increase. On the other hand the prices of remaining commodities are to remain unchanged or to decline. The replacement of price support with direct payments and forthcoming liheralization of the CAP depress the agricultural prices that are more driven by market forces. Therefore the market players would be more exposed to the risk lined to price fluctuations.
PL
System regulacji rynku mleka w Polsce stopniowo zbliżał się do systemu UE, ale przy znacznie niższych wydatkach budżetowych. Proces ten przyspieszyła ustawa o regulacji rynku mleka. Po integracji poziom wsparcia producentów mleka zwiększy się do poziomu unijnego. Wtedy wzrosną ceny skupu mleka, choć jednocześnie reforma Wspólnej Polityki Rolnej doprowadzi do obniżenia cen mleka w UE. Reforma poprawi konkurencyjność mleczarstwa unijnego, zmniejszy nadwyżkę podaży nad popytem i utrzyma wydatki budżetowe na regulacje rynku mleka, przy mniejszym wsparciu cenowym.
EN
The milk market regime in Poland was a subject to a gradual adjustment to the EU system but with significantly lower budget expenditure. The adjustment process was pushed ahead by the Law on Milk market Regime. The level of suport for milk producers after the integration will increase to the EU level. At the same time milk prices are also to increase but the CAP reforms would simultaneously lower milk prices in the EU. The reform will improve competitiveness ofthe EU dairy sector, reduce market surplus and with lower level of prices support would allow for freezing the budget expenditure on the milk market regime.
PL
Analiza słabych i mocnych stron sektora mleczarskiego w Polsce wskazuje, że największą szansą, jaką otwiera przed polskim mleczarstwem integracja z Unią Europejską, jest włączenie do Jednolitego Rynku Europejskiego oraz objęcie Wspólną Polityką Rolną. Daje to możliwości wzrostu eksportu, zwiększenia sprzedaży produktów mleczarskich na rynku krajowym, stabilizacji ekonomicznych warunków przetwórstwa, a także poprawy opłacalności produkcji mleka. Konkurencyjność polskiego mleczarstwa będzie jednak słabła wraz z postępującym zrównywaniem się cen. Proces ten będzie przyspieszać niski poziom kwot przyznanych Polsce oraz reforma WPR na rynku mleka, która zostanie rozpoczęta w 2004 r. Wobec postępującej liberalizacji rynku mleka o przyszłości polskiego mleczarstwa w poszerzonej Unii zadecyduje zdolność wykorzystania udzielanego wsparcia i poprawa konkurencyjności, zwłaszcza w okresie przed akcesją i w pierwszych latach po akcesji.
EN
SWOT analysis of Polish dairy sector indicates the inclusion into the Common Market and CAP as the biggest opportunity after the integration with the EU. It creates a reasonable background for the increase in exports of dairy products, the increase in sales on domestic market, stabilization of economic conditions of milk processing and also for an improvement in profitability o milk production. However the competitiveness of Polish dairy sector will be phased out as the price differences disappear. This process will be accelerated by low level of production quotas granted for Poland and also by expected in 2004 CAP reforms on the dairy market. Having in prospect growing liberalization of dairy market the future of Polish milk market in enlarged Community will rely upon the capacity to utilize granted support and upon improvement in competitiveness, in particular prior the accession in the first years afterwards.
PL
W artykule omówiono ustawę o regulacji rynku i przetworów mlecznych z 6 września 2001 r. Ustawa niemal w pełni dostosowuje polskie ustawodawstwo w zakresie regulacji rynku do przepisów i zasad stosowanych w UE. W cz. I artykułu przedstawiono cel, zadania oraz skład Komisji Porozumiewawczej do Spraw Mleka i Przetworów Mlecznych oraz Funduszu Promocji. Omówiono cel i zasady wprowadzenia dopłat bezpośrednich do mleka surowego oraz zasady interwencji na rynku przetworów mlecznych w Polsce. W cz. II artykułu zostaną omówione zasady kwotowania, jakie będą obowiązywały w Polsce po przystąpieniu do EU. Dużą część artykułu poświęcono roli Agencji Rynku Rolnego oraz zakładów przetwórczych w systemie.
EN
The article presents a law on raw milk and dairy production market regulation dated on th e 6th September 2001. The law almost fully adjusts Polish law in milk market regulation scope to the EU rules. In the first part of the article, the main goals, tasks and the members of the Agreement Commission on Milk and Milk Products and Promotion Fund are presented. Moreover there are also presented goals and rules for implementing the direct payments to raw milk intervention rules on the milk products market in Poland.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.