Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  matrix converters
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono nowy sposób opisu przekształtnika macierzowego dla stanów dynamicznych przy reprezentacji kluczy energoelektronicznych umożliwiającej rozdzielenie stanu zaporowego oraz przewodzenia. Wykorzystano ideę sterowania jednookresowego dla stanów ustalonych i w wyniku wprowadzenia zmiennej dyskretnej rozszerzono ją na stany dynamiczne. Przedstawiono równania przekształtnika macierzowego we współrzędnych naturalnych oraz wykorzystano specyficzne właściwości sterowania jednookresowego dla hybrydowego opisu przekształtnika jako wielowrotnika. Zastosowanie do takiego opisu wielofazowych składowych symetrycznych pozwoliło za rozdzielenie równań dla poszczególnych składowych. Pozwoliło to wprowadzić relatywnie prosty schemat zastępczy przekształtnika macierzowego dla składowej 1, reprezentującej przekształtnik w warunkach symetrii.
EN
The article presents new idea of matrix converter modeling suitable for dynamic states. The representation of converter bi-directional switches allows to separate their conduction and blocking states. The application of the additional discrete variable to the area based single periodical matrix control method made it suitable for application for modeling dynamic processes. The equations describing converter using natural coordinates were formed and specific properties of single periodical control method were used to create hybrid description of the matrix converter as multiport element. The implementation of the symmetrical components method to such description allowed to separate the equations describing the converter into an individual equations for each component. The equation for first order component can be represented by relatively simple equivalent circuit characterizing converter during symmetrical conditions of work.
EN
The paper deals with power electronic two-phase orthogonal system for industrialand transport drives applications. Two-phase circuits typically use two separate pairs of current-carrying conductors. Such a two-phase supply with 90 degrees between phases can be easily created using power electronic converters supplied from battery. DC/2AC and DC/HF_AC/2AC converter system can generate twophase orthogonal output with both variable voltage and frequency. The proposed system with AC interlink, in comparison with currently used conventional systems, uses two single phase full or half-bridge matrix converters. The advantage is then less number of semiconductor devices and higher efficiency. Modelling and simulation of two matrix converters with R-L and motor load are given in the paper. Results of simulation are compared to experimental verification carried-out ones.
PL
Artykuł dotyczy zastosowania przekształtników dwufazowych, z przesunięciem między fazami równym 90 stopni w urządzeniach przemysłowych i transportowych. Dwufazowe obwody zazwyczaj używają dwóch odseparowanych par przekształtników prądu. Taki dwufazowy zasilacz z kątem fazowym równym 90 stopni może być łatwo zbudowany używając przekształtników zasilanych z baterii. System przekształtników DC/2AC i DC/HF_AC/2AC umożliwia generowanie dwóch sygnałów przesuniętych względem siebie o 90 stopni, z możliwością zmian napięcia i częstotliwości. Proponowany system z "AC interlink" w porównaniu z obecnie stosowanymi układami używa przekształtników z wykorzystaniem jednofazowych mostków w układzie pełnym lub półpełnym. Zaletą tego jest mniejsza liczba elementów półprzewodnikowych i większa sprawność. W artykule przedstawione jest modelowanie i symulacja dwóch przekształtników z elementami R-L i z silnikiem. Wyniki symulacji są porównane z wynikami eksperymentów.
PL
Przedstawiono układ sterowania do przekształtnika matrycowego o bezpośrednim sterowaniu wektorowym oraz wyniki badań symulacyjnych.
EN
Control system for matrix converter with direct vector control is presented as well as results of simulation tests.
4
Content available remote Bus bar construction considerations for matrix converters in integrated AC drives
EN
This paper explains possible use of bus bars in matrix converts. There are also considered different layouts and shapes of construction. In this work the most acceptable and cost effective version of layout of bus bars and topology of matrix converter is quested for more detailed analysis in future.
PL
Artykuł wyjaśnia możliwość zastosowania szyn zbiorczych w przekształtniku matrycowym. Rozpatrywane są różne rozmieszczenia i kształty konstrukcji tych szyn. W pracy poszukuje się najlepszego z możliwych i ekonomicznie uzasadnionego wariantu konstrukcji szyn zbiorczych oraz topologii przekształtnika matrycowego, w celu dalszej, już szczegółowej analizy tego wariantu .
5
Content available remote Angle estimation for permanent magnet synchronous machines using matrix converters
EN
This paper deals with the rotor angle estimation of Permanent Magnet AC Machines using test voltage vectors. In concrete, due to the machine saliency (difference between Ld and Lq) and the application of pulse voltage test vectors is possible to estimate the Permanent Magnet position for further low and zero speed Sensorless Control. The novelty of this paper is the fact that a Matrix Converter is used instead of the conventional Voltage Source Inverter. The direct AC/AC or Matrix Converter is a novel topology of great interest in specific wind energy applications since it avoids the use of electrolytic DC coupling capacitors, which is a potential source of failures. The paper presents the position signals for Matrix Converters and shows all the control algorithm. Finally, some simulation results with proper angle estimation, when speed reversal, corroborates the proper functionality of the control scheme.
PL
Artykuł dotyczy estymacji kąta położenia wirnika maszyny prądu przemiennego o magnesach trwałych z wykorzystaniem próbnych wektorów napięcia. Konkretnie, w związku z asymetrią magnetyczną maszyny (różnica między Ld i Lq) oraz zastosowaniem napięciowych impulsów wektorów próbnych, jest możliwa estymacja położenia magnesów trwałych, pozwalająca na bezczujnikowe sterowanie w zakresie niskich i zerowych prędkości. Nowością w artykule jest zastosowanie przekształtnika matrycowego zamiast tradycyjnego falownika napięcia. Przekształtnik matrycowy (bezpośredni przekształtnik AC/AC) jest nowym układem budzącym duże zainteresowanie w specyficznych aplikacjach, związanych z energią wiatru, ponieważ unika się zastosowania kondensatorów elektrolitycznych DC stanowiących potencjalne źródło uszkodzeń. W artykule przedstawiono sygnały ustalające położenie wirnika oraz pełny algorytm sterowania przekształtników matrycowych. Poprawne działanie algorytmu z estymacją kąta potwierdzają wyniki symulacji przy zmianie kierunku wirowania.
EN
This paper investigates the influence of the power converter on the performance of Surface Mounted Permanent Magnet Synchronous Motor drives, which employ High Frequency voltage injection to achieve low and zero speed control. Experimental results demonstrate the remarkable performance of the sensor less speed and position control employing the Matrix Converter and the contributions of the Space Modulation Profiling technique. The Matrix Converter has almost zero dead time, which means that behaves almost like an ideal power converter and achieves better results than the conventional Voltage Source Inverter. A comparison of the sensor less technique proposed using both converters is made.
7
Content available remote Simplified matrix converter control method
EN
Matrix converters represent another step forward in search for electronic power systems of universal value, making possible a conversion of alternating and direct currents without intermediate circuits by means of scalar and vector control methods used in inverters. Selected results of simulation and laboratory research are presented concerning a matrix converter controlled by means of a simplified method which belongs to the group of vector methods. The method differs from the sinusoidal one in existence of 5 + k ź 6 and 7 + k ź 6 order harmonics in the spectrum. Other parameters of the converter differ insignificantly.
PL
Przekształtniki matrycowe są kolejnym etapem poszukiwań rozwiązań układów energoelektronicznych o walorach uniwersalnych, to znaczy umożliwiających przekształcanie prądów przemiennych i stałych bez udziału obwodów pośredniczących stosując znane dla falowników metody sterowania skalarne i wektorowe. W pracy przedstawiono wybrane wyniki badań symulacyjnych i laboratoryjnych przekształtnika matrycowego przy sterowaniu metodą uproszczoną należącą do grupy metod wektorowych. Różni się ona od metody sinusoidalnej występowaniem w widmie harmonicznych rzędu 5 + k ź 6 i 7+ k ź 6. Inne parametry przekształtnika różnią się w niedużym stopniu.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.