Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  oczyszczanie ultradźwiękowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Cavitation intensities were compared in solutions of sodium metasilicate mixtures with other salts used in industrial ultrasonic cleaning. The tests were carried out at ultrasound frequencies of 40, 38, 36 and 34 kHz and at concentrations of 1-7% of the cleaning medium and in water as the reference. For all mixtures that were tested, cavitation intensity vs. concentration was plotted. Optimum mixtures were pointed out regarding cavitation intensity.
PL
Porównano intensywności kawitacji roztworów stosowanych w praktyce oczyszczania przemysłowego mieszanek metakrzemianu sodu z innymi solami Badania prowadzono dla częstotliwości ultradźwięków 40, 38, 36 i 34 kHz, przy stężeniach środka oczyszczającego 1-7% i porównawczo dla wody. Dla wszystkich badanych mieszanek wykonano wykresy wpływu stężenia na intensywność kawitacji. Wskazano optymalne mieszanki z punktu widzenia intensywności kawitacji ich roztworów.
EN
Tri-sodium phosphate is one of three chemical compounds (phosphate, silicate, carbonate) most freguently used to prepare cleaning mixtures for ultrasonic cleaning in aqueous alkaline solutions. Cavitation intensities of its solutions have been measured versus their concentrations and power of ultrasounds at 26, 34, 36, 38 and 40 kHz. Particular attention was paid to the freguency of 38 kHz at which, what had been found out earlier, the tri-sodium phosphate could, at certain concentrations, cavitate more intensely than water. The purpose of this work was to examine abilities of the Na₃PO₄ solutions to cavitate more intensely then water at various solution concentrations, fregueneies and power levels of ultrasounds.
PL
Fosforan trójsodowy jest jednym z trzech (fosforan, krzemian, węglan) związków chemicznych najczęściej stosowanych do sporządzania mieszanek oczyszczających do oczyszczania ultradźwiękowego w wodnych roztworach alkalicznych. W pracy zmierzono intensywność kawitacji jego roztworów w zależności od stężenia i mocy ultradźwięków, dla częstotliwości ultradźwięków 26, 34, 36, 38 i 40 kHz. Szczególną uwagę zwrócono na częstotliwość 38 kHz, dla której wcześniej stwierdzono, że fosforan trójsodowy należy do substancji zdolnych przy pewnych stężeniach kawitować intensywniej niż woda. Celem pracy było sprawdzenie zdolności roztworów Na₃PO₄ do kawitowania przy różnych stężeniach, częstotliwościach i mocach ultradźwięków.
PL
Porównano intensywności kawitacji ultradźwiękowej w temperaturach 50 i 60°C 3-procentowych roztworów 23 soli przy częstotliwości ultradźwięków 38 kHz i 35 soli przy częstotliwości ultradźwięków 26 kHz. Wyniki zestawiono z intensywnościami kawitacji wody w tych samych warunkach. Stwierdzono duże różnice intensywności kawitacji a także fakt intensywniejszego kawitowania niektórych soli niż wody.
EN
Ultrasonic cavitation intensities at 50 and 60°C of 3% solutions of 23 salts at 38 kHz and of 35 salts at 26 kHz were compared. The results were also compared with cavitation intensities of water under the same conditions. Big differences in cavitation intensities were found out. It was also revealed that some salts cavitate more intensely than water.
PL
Podstawowym czynnikiem sprawczym oczyszczania ultradźwiękowego w roztworach wodnych jest kawitacja. W artykule omówiono wyniki badań nad wpływem temperatury i stopnia zagazowania wody wodociągowej na intensywność kawitacji. Zmierzono intensywność kawitacji 3-procentowych roztworów sześciu najczęściej stosowanych w oczyszczaniu ultradźwiękowym substancji chemicznych (trzech kwasów i trzech soli alkalicznych). Pomiary przeprowadzono w funkcji temperatury w zakresie 15...70°C, zarówno w trakcie ogrzewania tych roztworów, jak i szybkiego ich chłodzenia. Wyniki pomiarów porównano z wynikami uzyskanymi w identycznych warunkach dla wody wodociągowej.
EN
The primary cansative factor of ultrasonic cleaning is cavitation. In paper are presented results of investigations into the influence of temperature and gas content in the tap water on cavitation intensity. The cavitation intensity of 3% water solutions of six chemical substances most frequently used in ultrasonic cleaning [three acids and three alkaline salts] was measured. The measurements were carried out in the temperature range 15-70°C during heating of the solutions as well as during their rapid cooling.The results were compared with those obtained for the tap water under identical conditions.
PL
Eliminacja rozpuszczalników halogenowych z procesów oczyszczania powierzchni, w tym również z oczyszczania ultradźwiękowego, wywołana szkodliwością tych rozpuszczalników dla zdrowia pracowników (rozpuszczalniki chlorowane) oraz ujemnym wpływem na środowisko człowieka (freony), spowodowała konieczność sięgania po inne, wprawdzie często mniej skuteczne, ale i bezpieczniejsze dla ludzi rozpuszczalniki. Od dawna znane są i stosowane, zwłaszcza w przemyśle powłok ochronnych, etery glikolu propylenowego i etylenowego. W przedstawionej pracy dokonano przeglądu produkowanych przez firmę DOW rozpuszczalników tego typu, wybrano sześć z nich i oceniono ich przydatność w oczyszczaniu ultradźwiękowym. W tym celu porównano ich zachowanie się pod wpływem ultradźwięków z powszechnie dawniej stosowanym w oczyszczaniu ultradźwiękowym czterochloroetylenem.
EN
Halogen solvents have been eliminated from surface cleaning processes, including ultrasonic cleaning, because of their harmfulness to human health (chlorinated solvents) and to the environment (freons). This has made it necessary to use other solvents which are often less effective but safer for people and the environment. To this end, propylene and ethylene glycol ethers have long been known to the protective coating industry. A review of this type of solvent is presented here. Six proprietary examples were selected to assess their suitability for ultrasonic cleaning. Their behavior under ultrasonic conditions was compared with that for tetrachloroethylene which was commonly used in the past.
PL
Opracowano konstrukcję i przebadano model urządzenia do oczy­szczania ultradźwiękowego w palnych rozpuszczalnikach organicz­nych o temperaturze zapłonu powyżej 55°C. Urządzenie jest bezpieczne pod względem pożarowym dzięki eliminacji potencjalnych źródeł zaiskrzenia i przeniesieniu zespołów i elementów elektrycznych do wydzielonego segmentu sterowania, umieszczonego poza miejscem pracy urządzenia. Zastosowano pośrednie nadźwiękawianie rozpuszczalnika poprzez roztwór substancji redukującej, dzięki czemu uzyskano znaczne podwyższenie intensywności kawitacji (zgłoszenie patentowe). Opracowane urządzenie pozwala na zastąpienie w przemysłowych procesach oczyszczania nieekologicznych rozpuszczalników chlorowanych innymi rozpuszczalnikami.
EN
A model of a cleaner for ultrasonic cleaning in organie solvents, flash point above 55°C, has been developed and tested. The cleaner is safe as regards fire due to elimination of the potential sources of sparking and placement of the electrical unit and parts in a separate control segment located outside of the room where the cleaner is operating. The ultrasound is appied to the solvent indirectly - through a solution of a reducing substance what results in a significant inerease af cavitation intensity (patent pending). In the industry the cleaner allows for replacement af the nonecological chlorinated solvents with other ones.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.