Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 103

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rekrystalizacja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
EN
The features of microstructure formation and properties of commercial pure aluminum alloy (Al 99.5%) obtained by radial-shear rolling (RSR) method at the different heating temperatures of 25, 200, 250, 300 and 350 °C were examined. In this paper, the rods with diameter of 14 mm were obtained from initial billet with diameter of 60 mm in five passes. The microstructure analysis with electron backscatter diffraction (EBSD), measurements of microhardness HV over cross-section, and tension test for determination of mechanical properties were carried out for these rods. The FEM simulation of RSR process and calculation of Zener–Hollomon parameter (Z) were carried out with Software QFORM. The obtained rods have the gradient microstructure typical of RSR characterized by surface layer with ultrafine grain structure (UFG) and grain size from 0.3 to 5 µm. In the central part of rod, the fiber deformed structure with minimal fraction of recrystallized grains (< 5%) is formed. This combination is optimal for simultaneous achievement of high strength (UTS ~ 107–110 MPa; YS ~ 100–109 MPa; ~ 35–40 HV) and ductility (El ~ 15–30%). The most intensive growth of plastic properties is observed at rolling temperatures close to the temperature of the onset of recrystallization, it is associated with additional deformational heating of surface layers and the formation of partially recrystallized structure. The obtained distribution dependences of average size of dynamic recrystallized grain on Zener–Hollomon parameter showed that the decrease in parameter Z leads to the increase in size of recrystallized grain for RSR process.
EN
Dissimilar joints of AISI 430 ferritic and AISI 304L austenitic stainless steels were produced by friction stir welding process. A sound and defect-free joint was obtained at 1 mm tool offset towards the ferritic sample located in the advancing side, and at rotational and welding speeds of 560 rpm and 50 mm/min, respectively. The XRD measurements revealed the presence of approximately equal volume fractions of ferrite (51%) and austenite (49%) phases in the stir zone (SZ). The formation of low-angle grain boundaries through the occurrence of dynamic recovery along with the presence of shear texture components in both constituent phases of ferrite and austenite in the SZ approved the occurrence of continuous dynamic recrystallization throughout the evolved microstructure. Moreover, microstructural observations showed the formation of necklace structure through the microstructure of ferrite in the SZ. Taylor map approved the strain localization in the ferrite phase. Micro-hardness measurement indicated that the hardness value is increased in the SZ. The result of tensile test showed that fracture occurred from less ductile ferritic base metal.
EN
In this study, the chemical and phase composition of two samples of phosphogypsum from the waste dumps of the Industry of Chemical Products “Elixir – Prahovo” (Serbia) were examined, as well as the possibility of recrystallization of gypsum from an aqueous suspension of phosphogypsum. The negative effect of higher temperatures on the solubility of calcium sulfate (13.08 mmol/dm3 at 95°C vs. 15.43 mmol/dm3 at 40°C) was utilized. In several repeated cycles, calcium sulfate component was progressively dissolved in water at room temperature and then precipitated at 100°C, using the same liquid phase throughout the experiment. Therefore, phosphogypsum was separated into recrystallized (purified) gypsum, insoluble residue and supernatant, and the mass balance for the experiment was calculated. Elemental, XRD and SEM-EDS analyses were performed on raw phosphogypsum, purified gypsum and insoluble residue. The whiteness of raw phosphogypsum and purified gypsum were determined and compared. The main objective of the study was to investigate the nature of insoluble impurities, in order to define and optimize the methods for their removal during a potential industrial processing of phosphogypsum.
PL
W artykule przedstawiono skład chemiczny i fazowy dwóch próbek fosfogipsu ze składowisk odpadów Przemysłu Chemicznego „Elixir – Prahovo” (Serbia), a także możliwość rekrystalizacji gipsu z zawiesiny wodnej fosfogipsu. Wykorzystano negatywny wpływ wyższych temperatur na rozpuszczalność siarczanu wapnia (13,08 mmol/ dm3 w 95°C wobec 15,43 mmol/dm3 w 40°C). W kilku powtarzających się cyklach siarczanu wapnia stopniowo rozpuszczano w wodzie w temperaturze pokojowej, a następnie wytrącano w 100°C, stosując tę samą fazę ciekłą w całym doświadczeniu. W ten sposób fosfogips został rozdzielony na rekrystalizowany (oczyszczony) gips, nierozpuszczalną pozostałość i supernatant, kolejno obliczono bilans masy dla doświadczenia. Analizy elementarne, XRD i SEM-EDS przeprowadzono na surowym fosfogipsie, oczyszczonym gipsie i nierozpuszczalnej pozostałości. Określono i porównano biel surowego i oczyszczonego gipsu. Głównym celem pracy było zbadanie natury nierozpuszczalnych zanieczyszczeń w celu określenia i zoptymalizowania metod ich usuwania podczas przemysłowego przetwarzania fosfogipsu.
EN
The research paper studies the strengthening and the kinetics of recrystallization of ETP copper and OF copper. This research covers a wide scope of strain hardening specific for the manufacturing of microwires (true strain of the order of 5) and the range of temperatures and times of the recrystallization process referring to the real life conditions occurring in advanced technologies of microwires’ manufacturing. As a result of the performed tests, it was established that the recrystallization temperature of ETP copper is lower than the recrystallization temperature of OF copper regardless of the recrystallization time as the recrystallisation effect can be achieved after about 10–30 s regardless of the copper grade.
5
Content available remote Re-crystallization of Silicon during Rapid Thermal Treatment
EN
It is by means of the Auger-spectroscopy, spectral ellipsometry, X-ray diffraction that for the first time an opportunity was shown of applying the rapid thermal treatment for removal of the disrupted layer on the working surface of the silicon wafers after the chemical-mechanical polishing owing to its solid-phase re-crystallization.
PL
Dzięki użyciu spektroskopii Augera, elipsometrii spektralnej oraz dyfrakcji rentgenowskiej po raz pierwszy przedstawiona została możliwość zastosowania szybkiego termicznego usuwania uszkodzonej warstwy na powierzchni roboczej wafli silikonowych, powstałych po chemiczno-mechanicznym polerowaniu, za pośrednictwem jego rekrystalizacji w fazie stałej.
PL
Wyciskane na gorąco pręty ze stopu aluminium AlZn6,43Mg2,23Cu1,78 (AA7010) poddano, kolejno, odkształceniu drogą ciągnienia, wyżarzaniu na stan miękki (O) oraz procesowi utwardzania wydzieleniowego na stan T6. Próbki ciągnionych prętów o zróżnicowanej wielkości odkształcenia (5–67%) poddano wyżarzaniu w szerokim zakresie temperatury (300–465°C) i czasu wyżarzania (1–10 h). Zastosowane warunki wyżarzania aktywizują procesy zdrowienia, rekrystalizacji i rozrostu ziarna. Wykazano, że proces rekrystalizacji prętów, wyżarzanych na stan O, jest kontrolowany przez dystrybucję i stabilność termiczną wydzieleń fazy czynnej η (MgZn2). Wyżarzanie w temperaturze niższej od temperatury granicznej rozpuszczalności fazy czynnej (poniżej 400°C) zachowuje liniowy rozkład wydzieleń tej fazy, co utrudnia migrację frontów rekrystalizacji w kierunku promieniowym prętów i prowadzi do formowania ziaren o dużej anizotropii kształtu. Wzrost temperatury wyżarzania powoduje istotne przyśpieszenie procesu rozpuszczania wydzieleń fazy czynnej, w wyniku czego następuje uwolnienie frontów rekrystalizacji, a w konsekwencji formowanie ziaren o znacznie mniejszej anizotropii kształtu oraz zmiana dystrybucji i morfologii wydzieleń tej fazy. Stwierdzono ponadto, że – pomimo znaczących różnic strukturalnych – wielkość odkształcenia praktycznie nie wpływa na własności wytrzymałościowe i plastyczne prętów zarówno w stanie O, jak i w większości przypadków w stanie T6. Potwierdzono eksperymentalnie słabą zależność własności wytrzymałościowych Al i jego stopów od wielkości ziarna oraz istotny wpływ rodzaju i dystrybucji prowydzieleń (wydzieleń) faz umacniających na własności mechaniczne tych stopów w stanie T6.
EN
The hot extruded rods of aluminum alloy AlZn6,43Mg2,23Cu1,78 (AA7010) were subjected to, in sequence, deformation by drawing, annealing to the O temper and precipitation hardening to the T6 temper. The samples of rods drawn with the variable strain value (area reduction of 5–67%), were annealed in the wide range of temperatures (300–465°C) and times (1–10 h). The applied annealing conditions activate recovery, recrystallization and grain growth processes. It was shown that recrystallization process of rods annealed to the O temper is controlled by a distribution and thermal stability of active phase η (MgZn2). The annealing at the temperatures lower than the temperature of active phase solubility limit (below 400°C) maintains a linear distribution of this phase precipitates. It hinders recrystallization fronts migration in radial direction of rods and leads to formation of grains with considerable shape anisotropy. The increase of annealing temperature results in significant acceleration of the active phase precipitates dissolution process, whereby a release of recrystallization fronts and in consequence formation of grains with appreciable lower shape anisotropy, as well as change of distribution and morphology of mentioned phase precipitates take place. Moreover, it was found that – despite considerable structural differences – strain value during drawing hardly influences strength and plastic properties of the rods in the O temper, as well as in the most cases in the T6 temper. The weak relationship between grain size and strength properties of Al and its alloys, as well as significant influence of hardening phases pre-precipitates (precipitates) type and distribution on mechanical properties of these alloys in the T6 temper were experimentally confirmed.
EN
The aim of works was to describe mathematically the kinetics of static recrystallization of the alloy type Fe–40 at.%Al–Zr–B (with 24.6 Al–0.01 B–0.18 Zr–0.01 C in wt.%) with the coarse-grained structure. The microstructure of the laboratory castings made of this extremely brittle alloy was homogenized by hot rolling of the material in the protective capsules and by the long-term annealing at 1200 °C. An initial microstructure with average grain size 0.77 ± 0.27 mm was obtained. Based on the isothermal plastic deformation tests and EBSD analysis, the static recrystallization kinetics of the prepared coarse-grained B2 iron aluminide after strain 0.20 was mathematically described. Recrystallized fraction depends on deformation/annealing temperature (900–1100 °C) as well as on annealing time. The activation energy of static recrystallization was calculated as 255 kJ mol−1. Competition between dynamic recovery and static recrystallization was proved after strain 0.35 and annealing temperature 1100 °C. Static recrystallization starts relatively easily in the studied alloy, but a very long-term annealing is quite necessary for the complete course of recrystallization. The mean size of recrystallized grains falls with the decreasing annealing temperature (0.47 ± 0.15 mm for temperature 1100 °C, and 0.22 ± 0.04 mm for 900 °C). Even at a temperature of 1200 °C the annealing after deformation should last approx. 1 min for obtaining the fully recrystallized microstructure. That is why the standard hot forming technologies should be combined by an interpass annealing in order to refine sufficiently the coarse grains.
PL
W artykule porownano wpływ mieszanek stabilizujących na przebieg procesu rekrystalizacji w sorbetach truskawkowych bezpośrednio po przygotowaniu oraz po miesiącu przechowywania w temp. -18°C. Do badań wykorzystano zdjęcia kryształów lodu wykonane za pomocą mikroskopu i kamery Nikon przystosowanych do pracy w ujemnej temperaturze. Następnie zdjęcia przeanalizowano stosując program NIS Elements D i określono wymiary średnic powstałych kryształów lodu. W badaniu jako dodatki stabilizujące zastosowano preparaty żelatyny wieprzowej, gumy guar, gumy ksantanowej, mączki chleba świętojańskiego, kappa-karagenu oraz alkoholu, naturalne białko ochronne AFP i przemysłową mieszankę stabilizatorów oznaczaną jako CRE. Stwierdzono, że dodatek AFP (w połączeniu z żelatyną i gumą guar) oraz mieszanka CRE najskuteczniej hamowały proces rekrystalizacji, a kryształy lodu po miesiącu przechowywania nie były większe niż 15 μm.
EN
The aim of the present paper was to evaluate and compare the effect of stabilizing mixtures on the run of recrystallization process in strawberry sorbet directly after preparation and after a month of storage at -18°C, using a microscope and a Nikon camera adapted to take pictures at the temperature below zero. The images were then analyzed, using NIS Elements D program to determine equivalent ice crystals’ diameters. In the present study, gelatin, guar gum, xanthan, locust bean gum, κ – carrageenan, alcohol, and natural protective protein, called AFP and the mixtures of stabilizers under the trade name CRE were used as stabilizing additives. It was found that the addition of AFP (in combination with gelatin and guar gum) and CRE mixture inhibited most effectively the recrystallization process and the ice crystals after one month of storage did not exceed 15 μm.
PL
Głównym celem niniejszej pracy było poddanie weryfikacji metody relaksacji naprężenia do analizy procesów rekrystalizacji zachodzących po odkształceniu. W artykule przedstawiono wyniki badań relaksacji naprężeń oraz ilościowego pomiaru struktury. W oparciu o uzyskane dane stwierdzono że metoda relaksacji naprężeń pozwala określić kinetykę rekrystalizacji po odkształceniu i wyeliminować wpływ zdrowienia w procesie odbudowy struktury.
EN
The main objective of this work was to verify the stress relaxation method for the analysis of recrystallisation processes occurring after deformation. The article presents the results of stress relaxation and quantitative measurement of the structure. Based on the obtained data, it was found that the stress relaxation method allows to determine the kinetics of recrystallisation after deformation and to eliminate the impact of recovery in the process of structure rebuilding.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań efektów walcowania wysokotemperaturowego taśm ze stopu na osnowie fazy międzymetalicznej Ni3Al z dodatkami stopowymi cyrkonu i boru. Proces odkształcania plastycznego realizowano w dwóch etapach, w temperaturze 1000 i 1100OC z prędkością obwodową walców roboczych 4, 10 i 15 m/min. Efekty przebudowy struktury obserwowano przy użyciu skaningowej mikroskopii elektronowej sprzężonej z układem do analizy dyfrakcji elektronów wstecznie rozporoszonych (EBSD), a także wykonano pomiary twardości. Stwierdzono przebudowę struktury taśm na drodze rekrystalizacji dynamicznej, której udział rósł wraz ze wzrostem prędkości i temperatury walcowania. Najsilniejsze efekty dynamicznej odbudowy struktury (powyżej 50% objętości taśm z parametrem GOS < 2O) obserwowano po drugim etapie walcowania wysokotemperaturowego realizowanego w temperaturze 1100OC z prędkością 15 m/min.
EN
The results of high temperature rolling of Ni3Al-based strips with zirconium and boron addition are shown in the paper. The deformation process was realized by two step rolling at temperature 1000 and 1100OC, with a speed: 4, 10 or 15m/min. The effects of Ni3Al strips structure rebuilding were observed by using a scanning electron microscopy coupled with an electron backscatter diffraction system (EBSD) and a hardness tests were done. The effects of growing up participation of recrystallization with rising a temperature and speed rolling were obtained. The largest effects of dynamic processes of structure recovery (approx. 50% of alloy volume with GOS < 2O) was observed after the second stage of the high temperature rolling conducted at the temperature of 1100°C with the speed of 15 m/min.
11
Content available remote Perceptive comparison of mean and full field dynamic recrystallization models
EN
Review of dynamic recrystallization models is the subject of the present work. Development of both mean field and full field approaches during last three decades is presented and discussed. Conventional mean field models based on closed form equations as well as differential equations are presented first. Then full field models are elaborated focusing on the cellular automata approach as an example. Capabilities as well as limitations and drawbacks of these approaches are highlighted based on the set of case studies. Experimental data for validation of models were obtained from uniaxial compression tests at Gleeble 3800 thermo-mechanical simulator.
PL
Celem niniejszej publikacji jest opracowanie i implementacja wysokowydajnego systemu do identyfikacji parametrów modelu rekrystalizacji opartego na metodzie automatów komórkowych z wykorzystaniem podejścia analizy odwrotnej. Założenia algorytmu odwrotnego z uwzględnieniem zastosowanych metod optymalizacji zostały przedstawione w pierwszej części pracy. Następnie opisano wykorzystany w trakcie badań model rekrystalizacji oparty na metodzie automatów komórkowych. Ostania część pracy zawiera wyniki przeprowadzonej identyfikacji oraz ich porównanie z wynikami badań eksperymentalnych.
EN
Subject of this work is development and implementation of high-efficiency system for parameter identification of recrystallization models based on cellular automata method with inverse analysis methods. Main assumption of the inverse algorithm are presented first. Particular attention is put on description of optimization technique used during the research. Then major assumptions of the model of recrystallization based on cellular automata method are provided. Finally, results from model parameters identification procedure realized with the developed approach are presented and compared with experimental results.
EN
The main aim of the studies presented in paper was to optimize the parameters of the recrystallisation annealing process used in the course of cold plastic working of high carbon steel for patented wires. Object of the research described in the work was eutectoid steel of 0,8% content of C designated for production of colddrawn wires applied for reinforcement of car tires, hoses and ropes. The results of tests show that the condition of the material and mainly degree of plastic deformation has a clearly influence on the effectiveness of pearlitic steel recrystallisation.
EN
Use of the protective steel capsules enabled to manage the laboratory hot flat rolling of the extremely brittle as-cast aluminide Fe-40at.%Al-Zr-B with the total height reduction of almost 70 %. The hot rolling parameters were optimized to obtain the best combination of deformation temperature (from 1160°C up to 1240°C) and rolling speed (from 0.14 m·s−1 to 0.53 m·s−1). The resistance against cracking and refinement of the highly heterogeneous cast microstructure were the main criteria. Both experiments and mathematical simulations based on FEM demonstrated that it is not possible to exploit enhanced plasticity of the investigated alloy at low strain rates in the hot rolling process. The heat flux from the sample to the working rolls is so intensive at low rolling speed that even the protective capsule does not prevent massive appearance of the surface transverse cracking. The homogeneity and size of product’s grain was influenced significantly by temperature of deformation, whereas the effect of rolling speed was relatively negligible. The optimal forming parameters were found as rolling temperature 1200°C and the rolling speed 0.35 m·s-1. The effective technology of the iron aluminide Fe-40at.% Al-Zr-B preparation by simple processes of melting, casting and hot rolling was thus established and optimized.
PL
Zastosowanie ochronnych stalowych kapsuł pozwoliło na przeprowadzenie laboratoryjnego walcowania na gorąco pasm z niezwykle kruchego odlewanego aluminidku żelaza (stopu na osnowie fazy międzymetalicznej) Fe-40at.%Al-Zr-B, które umożliwiło redukcję wysokości o prawie 70%. Parametry walcowania na gorąco były dostosowywane celem uzyskania korzystnego zakresu temperatury odkształcenia (od 1160°C do 1240°C) oraz prędkości walcowania (od 0.14 m·s−1 do 0.53 m·s−1) dla otrzymania pasma bez pęknięć i rozdrobnienia silnie niejednorodnej mikrostruktury odlewu. Zarówno eksperymenty jak i matematyczne symulacje oparte na MES wykazały, że niemożliwe jest uzyskanie dobrej plastyczności badanego stopu przy niskich prędkościach odkształcenia podczas walcowania na gorąco. Strumień ciepła płynący z próbki na walce jest tak intensywny przy małej prędkości walcowania, że nawet kapsuła ochronna nie zapobiega pojawieniu się powierzchniowych pęknięć poprzecznych. Jednorodność i rozmiar ziarn w materiale silnie zależy od temperatury odkształcenia, podczas gdy wpływ prędkości walcowania jest relatywnie niewielki. Optymalne parametry kształtowania stopu to: temperatura 1200°C oraz prędkość walcowania 0.35 m·s−1. Skuteczna technologia przygotowania aluminidku żelaza Fe-40at.%Al-Zr-B w prostym procesie topienia, odlewania i walcowania na gorąco została w ten sposób ustalona i zoptymalizowana.
PL
Wielki polski uczony, Jan Czochralski, patron roku 2013 w Polsce, jest powszechnie znany jako wynalazca metody wzrostu monokryształów, zwanej po prostu metodą Czochralskiego. Jednak Czochralski opracował także wiele innowacyjnych, ilościowych metod badawczych w obszarze metaloznawstwa i metalurgii. W tej pracy przedstawiono jego metodologiczne dokonania w zakresie badania szybkości krystalizacji, zmian strukturalnych stopów metalicznych w następstwie ich rekrystalizacji, zniszczeń korozyjnych i wtrąceń niemetalicznych w stopach. Wskazano także możliwe związki pomiędzy oryginalnymi rozwiązaniami opracowanymi przez Czochralskiego i współczesnymi metodami badawczymi.
EN
The great Polish scientist, professor Jan Czochralski, the patron of 2013 year in Poland, is widely known from the worldwide famous methods for growing single crystals, called just the Czochralski method. This is now the irreplaceable technique for generation of semiconductor single crystals, which are key elements in modern electronic devices. Other achievements of Jan Czochralski are less recognized. However, professor Czochralski was also involved in development of innovative, quantitative research techniques in the field of metal chemistry and metallurgy. In this paper his methodological achievements in the research of crystallization rate, structural modifications in metals induced by recrystallization, corrosion damages and nonmetallic inclusions in alloys are outlined. The special attention is paid to the research methods developed by Jan Czochralski during his work at the Warsaw University of Technology in years 1928-1939, which are less known to larger audience. The innovative testing methods, invented by professor Czochralski, combined scientific excellence with practical usability. Conceivable relations between approaches proposed by Czochralski and recent research methods are indicated.
16
Content available remote Co nowego w branży obróbki cieplnej?
PL
Zmiany w zakresie obróbki cieplnej w ostatnich kilku latach wynikają z ogólnego na rynku dążenia do oszczędności i konkurencyjności. Podobne wizje prezentowane są także na najbliższą przyszłość. Miejmy jedynie nadzieję, że nie dojdzie do sytuacji, która jakiś czas temu dotknęła rynek poligraficzny, gdzie ciągła presja cenowa i wzrastające koszty produkcji spowodowały w krytycznym momencie zerową rentowność produkcji. W takim przypadku już tylko krok dzieli przedsiębiorców od katastrofy, niezależnie od sektora gospodarki. Podobnego scenariusza nie chciałby nikt.
PL
Prezentowana praca dokumentuje wpływ wanadu (do 0,2 % wag.) na strukturę, własności mechaniczne i elektryczne prasówki aluminium, wyciskanej z wlewków, krystalizowanych z podwyższoną prędkością (12 K/s w osi wlewnicy). Stwierdzono, że: 1 — powstająca w procesie krystalizacji mikrosegregacja wanadu nie ulega zmianie w procesie homogenizacji i jest „dziedziczona” przez prasówkę; 2 — dodatek wanadu w ilości 0,2 % powoduje — w relacji do aluminium — zmniejszenie o ok. 30 % wielkości podziaren/ziaren w prasówce, co — w synergii z efektem umocnienia roztworowego — skutkuje znaczącym wzrostem własności wytrzymałościowych (R0,2 i Rm, odpowiednio, o ponad 25 % i 15 %); 3 — wraz z wzrostem ilości wanadu obniżeniu ulegają cechy plastyczne aluminium, a oporność elektryczna rośnie w przybliżeniu o 5 × 10–9 Ωm/0,1 % wag. V. Wykazano ponadto, że dodatek wanadu opóźnia procesy zdrowienia odkształconych na zimno stopów aluminium, a dopiero przy większej koncentracji znacząco podwyższa temperaturę rekrystalizacji.
EN
The effect of vanadium addition (up to 0.2 % wt.) on the structure and mechanical and electrical properties of aluminum extrudates, obtained from the ingots solidified at elevated rates (~12 K/s in the axis of the ingot mold) has been presented. It has been found, that: 1 — the microsegregation of vanadium, formed during crystallization, does not change during homogenization process, moreover, it is also present in extrudates; 2 — the vanadium addition reduces the grain/subgrain size (~30 % in AlV0.2 %. with respect to Al) and in the synergy with solid solution strengthening effect leads to significant increase in the strength properties of extruded rods (more than 25 % and 15 % in the value of R0.2 and Rm, respectively); 3 — with increase of vanadium addition the plastic properties of aluminum decrease and the electrical resistance increase with about 5 × 10–9 Ωm/0.1 % wt. V. It was also shown that the addition of vanadium retards the recovery processes of cold-deformed aluminum and, at higher concentration, also increases the recrystallization temperature.
18
Content available Metody badawcze profesora Jana Czochralskiego
PL
Wielki polski uczony, Jan Czochralski, patron roku 2013 w Polsce, jest powszechnie znany jako wynalazca metody wzrostu monokryształów, zwanej po prostu metodą Czochralskiego. Jednak Czochralski opracował także wiele innowacyjnych, ilościowych metod badawczych w obszarze metaloznawstwa i metalurgii. W tej pracy przedstawiono jego metodologiczne dokonania w zakresie badania szybkości krystalizacji, zmian strukturalnych stopów metalicznych w następstwie ich rekrystalizacji, zniszczeń korozyjnych i wtrąceń niemetalicznych w stopach. Wskazano także możliwe związki pomiędzy oryginalnymi rozwiązaniami opracowanymi przez Czochralskiego i współczesnymi metodami badawczymi.
EN
The great Polish scientist, professor Jan Czochralski, the patron of 2013 year in Poland, is widely known from the worldwide famous methods for growing single crystals, called just the Czochralski method. This is now the irreplaceable technique for generation of semiconductor single crystals, which are key elements in modern electronic devices. Other achievements of Jan Czochralski are less recognized. However, professor Czochralski was also involved in development of innovative, quantitative research techniques in the field of metal chemistry and metallurgy. In this paper his methodological achievements in the research of crystallization rate, structural modifications in metals induced by recrystallization, corrosion damages and nonmetallic inclusions in alloys are outlined. The special attention is paid to the research methods developed by Jan Czochralski during his work at the Warsaw University of Technology in years 1928-1939, which are less known to larger audience. The innovative testing methods, invented by professor Czochralski, combined scientific excellence with practical usability. Conceivable relations between approaches proposed by Czochralski and recent research methods are indicated.
19
Content available remote Kinetics of precipitation and recrystallisation of titanium copper
EN
Purpose: The main aim of this work is to investigate effect of cold working following supersaturation of alloy copper in change in electrical conductivity of the finally aged CuTi4 alloy. Next, plots were worked out describing the kinetics of precipitation and recrystallisation from titanium copper, based on results of the electric conductivity measurements using the KJMA (Kolmogorov, Johnson, Mehl, Avrami) relationship. Design/methodology/approach: The energy of the nucleation activation, precipitation, and grain growth was calculated by approximating the segments of the straight lines shown in the plots. Findings: As a result of the electrical conductivity tests, the energy of the nucleation activation, growth, and precipitation of new particles during the ageing, was calculated for the two different variants of CuTi4 alloy processing. Research limitations/implications: As a result of the electrical conductivity tests, and using the KJMA (Kolmogorov, Johnson, Mehl and Avrami) relationship, the energy of the nucleation activation, precipitations, and growth of new particles during the ageing, was calculated for two treatment variants. Practical implications: It was found that the activation energy of nucleation of crystal nuclei is lower for the alloy treated according to variant 1st (supersaturation, ageing), while the activation energy of the precipitation and grain growth is lower for the alloy treated according to variant 2nd (supersaturation, cold working Z=50%, ageing). Originality/value: Article presented the energy of the nucleation activation, growth, and precipitation of new particles during the ageing, was calculated for the two different variants of CuTi4 alloy processing, based on the results of measurement of electrical conductivity.
PL
W poprzednich pracach autorów przedstawiono nowy proces produkcji drutów z biozgodnych stopów Mg, realizowany poprzez ciągnienie w podgrzewanych ciągadłach. Istota procesu polega na takim prowadzeniu procesu, aby w trakcie ciągnienia w drucie zachodziła pełna rekrystalizacja. To pozwala na realizację wielo przepustowego ciągnienia bez wyżarzania międzyoperacyjnego. W związku z tym, że kontrola metodami doświadczalnymi procesu rekrystalizacji stopów Mg po każdym ciągu jest bardzo złożona, racjonalnym sposobem opracowania parametrów procesu jest symulacja MES. Symulacja uwzględnia zjawiska cieplne w metalu i narzędziu, plastyczność materiału, stan naprężeń i odkształceń oraz rozwój mikrostruktury. W pracy przedstawiono kompleksowy model MES procesu ciągnienia, zawierający empiryczny model rekrystalizacji. Wyniki symulacji procesu, porównano z danymi doświadczalnymi otrzymanymi na urządzeniu własnej konstrukcji.
EN
In Authors, previous work a new manufacturing process of thin wires made of biocompatible Mg alloys, including drawing in heated dies, was developed. Carrying out drawing in conditions, in which recrystallization occurs, is the basis of the process. This allows for multi-pass drawing without intermediate annealing. Since controlling of recrystallization process after every pass using experimental method is very complex, FEM simulation seems to be a rational method to develop the process parameters. FEM simulation takes into account thermal processes in the workpiece and in the tool, plastic flow of the material, stress-strain state and recrystallization. This paper presents a comprehensive FEM model of drawing process, including empirical model of the recrystallization. Simulation results were compared with experimental data obtained on own construction device.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.