Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 52

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  chemia budowlana
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
Content available remote Osady po koagulacyjnym oczyszczaniu ścieków z produkcji chemii budowlanej
PL
Ścieki surowe (SS) o pH 9,1–12,9 i zawartości zawiesin ogółem 611,3–4190,8 g/m³, biochemicznym i chemicznym zapotrzebowaniu na tlen odpowiednio 295,5–1522,0 i 1729,0–9407,7 g/m³, pochodzące z produkcji wyrobów chemii budowlanej poddano wstępnemu oczyszczaniu w dwóch identycznych konfiguracyjnie instalacjach pracujących w trybie sekwencyjnym. Zastosowano koagulację jednostopniową z wykorzystaniem reagentów żelazowych PIX® (110, 113, 116) lub glinowych PAX® (16, 18, 25), a także ALK® i flokulację (0,3-proc. roztwór FLOPAMTM FO 4800 SNF Floerger). Przy końcowym pH 7,8±0,4 pozwoliło to na uzyskanie zadowalających poziomów zmniejszenia wartości wielkości wskaźnikowych charakteryzujących ścieki podczyszczone oraz szlamy poprocesowe, które poddano odwadnianiu i ocenie. Zastosowano dwie techniki odwadniania: (i) ciśnieniową oraz (ii) grawitacyjną. Ocenę odwodnionych osadów oparto na TCLP (toxicological characteristic leaching procedure) i wykorzystaniu techniki ICP-OES do analizy zawartości metali ciężkich w ekstraktach z tej procedury (Ex(TCLP)). Zależnie od zastosowanego koagulanta w oczyszczaniu SS i techniki odwadniania szlamów poprocesowych oznaczane stężenia Cr, Cu, Ni i Zn w Ex(TCLP) były zróżnicowane ilościowo: niskie (poniżej 4,7 mg/dm³) po procesie (i) oraz śladowe (poniżej 1,6 mg/dm³) po (ii).
EN
Crude wastewater from prodn. of paints, adhesives and plasters was treated in 2 identical installations operating in the sequential mode. Single-stage coagulation with com. coagulants and flocculation were used. Post-process sludge was dehydrated by gravity and pressure techniques. The content of heavy metals in the sludge was low (< 4.7 mg/L) after pressure filtration and very low (traces, < 1.6 mg/L) after gravity dewatering.
2
Content available remote Geopolimeryzacja odpadów glinokrzemianów wykorzystywanych w chemii budowlanej
PL
Geopolimeryzacja pozwala na przekształcenie odpadów glinokrzemianowych w materiały budowlane o doskonałych właściwościach. Badano aktywację alkaliczną dziesięciu różnych materiałów glinokrzemianowych (popiołów lotnych i odpadów mineralnych) w celu określenia wpływu ich właściwości chemicznych, fizycznych i mineralogicznych na wytrzymałość na zginanie i ściskanie produktów po aktywacji alkalicznej. Charakterystykę materiałów glinokrzemianowych określono metodą granulometrii laserowej, BET, SEM, XRF, XRD oraz obróbki chemicznej w 1-proc. roztworze HF. Materiały glinokrzemianowe aktywowano alkalicznie 12 M roztworem wodorotlenku sodu i utwardzono w temperaturze pokojowej. Test wytrzymałości mechanicznej przeprowadzony po 7, 28, 90, 180 i 360 dniach wykorzystano do określenia reaktywności glinokrzemianów jako materiałów aktywowanych alkalicznie. Uzyskane wyniki wykazały, że nie wszystkie badane materiały glinokrzemianowe były odpowiednie do aktywacji alkalicznej. Duża zawartość glinokrzemianu, fazy szklistej i jednorodny rozkład wielkości cząstek wykazywały korzystny wpływ na aktywację alkaliczną. Z drugiej strony, negatywny wpływ wywierała duża wielkość strat przy prażeniu oraz duża zawartość SO₃ i Ca.
EN
Ten aluminosilicate waste materials (fly ashes and mineral wastes) were studied for their chem., phys. and mineral. properties, leached with 1% HF soln. at room temp., calcinated at 1000°C, alkali-activated (cured) in 12 M NaOH soln. and studied for flexural and compressive strengths. All aluminosilicate materials were converted to useful building materials. The high contents of aluminosilicate and vitreous phase resulted in an improvement of the product properties. The high contents of SO₃ and Ca as well as high ignition losses contributed to deterioration of the product quality.
PL
Artykuł stanowi pierwszą część cyklu poświęconego zmianom w normach dotyczących wybranych wyrobów chemii budowlanej, jakie nastąpiły po wdrożeniu rozporządzenia CPR. Opisano w nim zmiany w normie EN 998-1 dotyczącej zapraw tynkarskich.
EN
The article is the first part of the cycle concerning to changes In standards for selected construction Chemicals, which occurred after the implementation of the CPR Regulation. The first part describes changes In the EN 998-1 Standard for rendering and plastering mortars.
PL
Artykuł stanowi drugą część cyklu poświęconego zmianom w normach dotyczących wybranych wyrobów chemii budowlanej, jakie nastąpiły po wdrożeniu rozporządzenia CPR. W tej części opisano zmiany w normie EN 998-2 dotyczącej zapraw murarskich.
EN
The article is the second part of the cycle concerning to changes in standards of selected building chemistry products, which occurred after the implementation of the CPR Regulation. This part describes changes in the EN 998-2 standard for masonry mortars.
5
Content available remote Na piasku i wodzie : skomplikowana renowacja w Nowej Dębie
PL
W tym roku w Nowej Dębie (woj. podkarpackie) rozpoczęła się realizacja dużego projektu, którego celem jest rozwiązanie najbardziej palących problemów gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji. Pierwszym jego etapem jest modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej. Do renowacji części przewodów oraz studni kanalizacyjnych wykorzystano w sumie trzy technologie bezwykopowe: CIPP (ang. Cured in Place Pipe), kraking oraz chemię budowlaną.
PL
W artykule przyjrzymy się możliwościom poprawy efektywności energetycznej układu wody chłodzącej agregatu absorpcyjnego, który pracuje na potrzeby instalacji klimatyzacyjnej budynku biurowego. Sprawdzimy również, jak duże korzyści można uzyskać w zakresie zużycia energii elektrycznej przy zmianie systemu sterowania pompami wody chłodzącej.
PL
Producent kruszyw mineralnych (m.in. żwirów płukanych i mieszanek piaskowo-żwirowych) oraz bazaltowych, wytwórca oraz sprzedawca piasków suszonych, a także suchych zapraw budowlanych – tym razem redakcja „Kruszyw” odwiedziła firmę Kruszywa Polskie S.A. Zapraszamy na Kaszuby.
PL
Ile korzyści daje stosowanie domieszek do betonu? Nie sposób ich wszystkich wymienić z racji wielkiej różnorodności chemicznej domieszek oraz zróżnicowanego i skomplikowanego charakteru ich oddziaływania na poszczególne składniki mieszanki betonowej. Pewne jest to, że dzięki domieszkom właściwości betonu są stale modyfikowane i ulepszane, co stwarza coraz większe możliwości w zakresie projektowania architektonicznego i konstrukcyjnego.
EN
How many benefits from the use of concrete admixtures? It is impossible to list them all because of the great variety of chemical additives and the diverse and complex nature of their impact on individual components of a concrete mix. What is certain is that with additives the properties of concrete are constantly being modified and improved, thus creating more and more opportunities for architectural design and construction.
PL
Types of chemical admixtures and their influence on cement concrete properties
PL
Praca przedstawia bezwykopową metodę odnowy zbiorników żelbetowych z wykorzystaniem chemii budowlanej. Na wstępie wymieniono najczęstsze przyczyny uszkodzeń zbiorników żelbetowych oraz metody ich odnowy. Na przykładzie zbiornika żelbetowego na wodę czystą o pojemności 8 200 m:3 zlokalizowanego na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Siestrzechowicach (gm. Nysa), opisano technologię odnowy wnętrza zbiornika z wykorzystaniem powłok elastomerowych na bazie polimoczników. Odnowa zbiornika przebiegała w kilku etapach: wizja lokalna oraz badania wytrzymałościowe, piaskowanie, natrysk szpachlówki, nakładanie war-stwy sczepncj oraz polimocznikowej. Proces renowacji zbiornika trwał jedynie trzy miesiące.
EN
The paper presents the trenchless method of reinforced concrete tanks renovation with the use of building chemistry. Al the beginning, the most common damage causes of reinforced concrete tanks and the methods of their renovation are described. A renovation technology of water tank inner surface with the use of polyurea coatings is shown. Described water tank has capacity of 8 200 m3 and is located in Water Treatment Plant in Siestrzechowice (the Nysa Region County). The renovation of the tank was proceeded in several slay local vision and strength tests, sandblasting, surface mudding, application of primer and polyurea coaling. The process of the water tank renovation lasted only three months.
PL
Powracający na ścieżkę wzrostową sektor budownictwa mieszkaniowego oraz polepszenie ogólnej sytuacji gospodarczej już w 2015 r. przyniosą znaczną poprawę na rynku chemii budowlanej w Polsce. Jak pokazują wyniki badania wśród firm wykonawczych, budynki mieszkalne odpowiadają aż za 80% wolumenu robót z zakresu chemii budowlanej. Rynek dopełniają budynki komercyjne (10%) oraz pozostałe, tj. zakłady przemysłowe i budynki publiczne (10%).
EN
The housing sector returning to a growth path and improvement of the overall economic situation will bring, as soon as in 2015, a significant improvement in the construction chemicals market in Poland. As shown by the results of the survey of contractors, residential buildings count for even 80% of the construction chemicals work volume. The rest of the market is commercial buildings [10%] and other items such as industrial and public buildings [10%].
PL
Praca przedstawia metody odnowy studzienek kanalizacyjnych przy użyciu technologii bezwykopowych, uwzględniając podział na prace naprawcze, renowacyjne i rekonstrukcyjne. Na wstępie opisano mechanizmy korozji działającej na studnie betonowe i żelbetowe. Wymieniono sposoby wyboru technologii odnowy studni, w zależności od stopnia agresywności środowiska. Opisano technologie naprawy studni za pomocą chemii budowlanej oraz renowacji studni przy wykorzystaniu chemii budowlanej i wkładów z tworzyw sztucznych. Poruszono również zagadnienie odpowiedniego przygotowania podłoża do renowacji. Na koniec opisano metodę rekonstrukcji studzienek kanalizacyjnych z wykorzystaniem rury z poliestru wzmacnianego włóknem szklanym.
EN
The paper presents the methods of manhole rehabilitation using trenchless technologies, taking into account the work of repair, renovation and reconstruction. At the beginning, the mechanisms of corrosion on concrete and reinforced concrete manholes are described. The way of choosing method of manhole rehabilitation , which depends on the degree of environment aggressiveness, is identified. The technologies of manholes repair using the building chemistry and renovation of manholes using the building chemistry and plastic panels are described. The appropriate surface preparation for renovation is noticed. At the end of the paper, a method of reconstruction of sewer manholes using GRP pipes is described.
PL
W dzisiejszych czasach technologia betonu wspomagana jest za pomocą produktów chemii budowlanej. Nowe generacje domieszek pozwoliły na wytworzenie betonów samozagęszczalnych (SCC), dzięki czemu wyeliminowano szkodliwe dla zdrowia i energochłonne mechaniczne zagęszczenie mieszanki betonowej. Beton SCC charakteryzuje się pod względem technologicznym zdolnością do samoczynnego szczelnego wypełnienia formy, odpowietrzenia i zagęszczenia pod własnym ciężarem oraz ułożenia się w sposób jednorodny bez segregacji składników i bez wydzielania wody [1], [2]. Wiąże się to ze specyficznymi właściwościami reologicznymi mieszanki betonowej, które odróżniają ją od zwykłych mieszanek dzięki niskiej granicy płynięcia oraz lepkości plastycznej, na tyle dużej, by zatrzymać segregację składników, a zarazem na tyle małej, by umożliwić jej swobodny rozpływ [2], [3].
14
Content available remote Materiały naprawcze do betonu stosowane w obiektach inżynierskich
PL
W artykule omówiono wymagania dotyczące wyrobów do napraw konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych według normy PN-EN 1504-3:2006. Porównano i omówiono metody badań starzeniowych. Przedstawiono także ocenę przydatności zapraw naprawczych do betonu opartą na badaniach mrozoodporności zapraw oraz na przyczepności do podłoża, doraźnej i zmierzonej po 200 cyklach zamrażania i odmrażania.
EN
The article discusses the requirements for products used in structural and non-structural repairs in accordance with PN-EN 1504-3:2006. Methods of aging tests are compared and discussed. The paper also presents an assessment of the usefulness of concrete repair mortars based on frost resistance tests of mortars and their adhesion to the substrate, both immediate and measured after 200 cycles of freezing and defrosting.
PL
Specjalistyczna chemia budowlana nie jest tylko dodatkiem w budownictwie inżynieryjnym, ale sama tworzy zaawansowaną technologię, w wielu przypadkach jeśli nie zastępującą, to uzupełniającą tradycyjne rozwiązania budowlane. Wytworzenie zaawansowanych technologicznie produktów, równocześnie charakteryzujących się wysoką jakością, poprzedzają setki godzin prac laboratoryjnych, badań i testów wymagających także ogromnych nakładów finansowych. W rezultacie tych działań powstają rozwiązania materiałowe niezwykle skuteczne i trwałe o bardzo szerokiej skali możliwych zastosowań.
EN
Specialised construction chemical are not merely additives in engineering construction, but create an advanced technology of their own which in many cases if not replaces then at least complements traditional construction solutions.
16
Content available remote Rola chemii budowlanej w kształtowaniu współczesnego betonu
PL
W artykule przedstawiono wybrane problemy, jakie występują w budowlach podziemnych. Omówiono też sposoby wykonywania napraw i renowacji budowli podziemnych z zastosowaniem chemii budowlanej.
EN
The chosen problems which occur in underground structures have been presented in the paper. The possible ways of repairs and renovations of these structures, with the use of mineral and chemicalbased products, have been discussed.
18
Content available remote Gładzie gipsowe - teoria i praktyka
PL
W artykule poruszono podstawowe kwestie związane ze stosowaniem gładzi gipsowych. Przedstawiono ich klasyfikację według normy PN-EN 13279:2009 oraz nazwy stosowane na określenie tych wyrobów. Dokonano przeglądu oferty handlowej producentów chemii budowlanej pod kątem stosowanych klasyfikacji. Opisano właściwości gładzi z uwzględnieniem aspektów wykonawczych.
EN
The article raises basic issues related to the use of gypsum finishing coats. It presents their classification in accordance with the PN-EN 13279:2009 standard, as well as the names used to describe these products. The article also contains an overview of commercial offers of the manufacturers of construction Chemicals with regard to their classifications in use. It describes the properties of finishing coats, taking into consideration contracting aspects.
19
Content available remote Rola cementu w kształtowaniu właściwości suchych mieszanek chemii budowlanej
PL
Każda sucha mieszanka z grupy chemii budowlanej składa się z kilku podstawowych składników: spoiwa, kruszywa i wypełniaczy, dodatków mineralnych oraz domieszek chemicznych. Mniej skomplikowane produkty mogą zawierać jedynie kilka składników, bardziej specjalistyczne - nawet kilkanaście. Najważniejszą rolę odgrywa spoiwo, którym może być cement, wapno hydratyzowane, gips lub anhydryt, a także spoiwa organiczne.
PL
Lotne związki organiczne występują głównie w wyrobach malarskich, ale nie tylko. Można je również spotkać w wielu innych wyrobach budowlanych wykonanych z tworzyw sztucznych, zawierających żywice chemoutwardzalne, bitumy, lepiszcza, kleje itp., a także pozostałości nieprzereagowanych monomerów.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.