Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 27

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  microchannel
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available Chropowatość powierzchni makro- i mikroelementów
PL
Miniaturyzacja urządzeń i wdrażanie nowych technologii stwarzają konieczność stosowania małych przekrojów przewodów, stąd też rosną wymagania i zapotrzebowanie związane ze stosowaniem mini- i mikrokanałów. Modele przepływowe oraz dotyczące wymiany ciepła opracowane i sprawdzone dla makrokanałów nie uwzględniają zjawisk istotnych w mikrokanałach, a różnica zwiększa się wraz ze zmniejszaniem się wymiaru charakteryzującego przepływ i metodą obróbki powierzchni. W artykule przedstawiono przykłady mikrourządzeń i wpływ chropowatości powierzchni makro- i mikroelementów na parametry pracy urząd
EN
Miniaturization of devices and implementation of new technologies create the necessity of application of small cross-section conduits, hence requirements and demand associated with the use of microchannels is growing. Flow and heat transfer models developed and validated for macrochannels do not account for phenomena relevant in microchannels, and the difference increases with decreasing dimensions characterizing the flow and methods of surfaces machining. In this paper examples of microdevices and the effect of macro and microelement surface roughness on devices performances were presented.
PL
W artykule przedstawiono wyniki trójwymiarowych elektrotermicznych symulacji numerycznych obudowy zintegrowanej ze strukturą mikrokanałową opracowanej dla pastylkowych przyrządów mocy. Przeprowadzona analiza potwierdziła, iż nowe rozwiązanie nawet zaimplementowane jako chłodzenie jednostronne jest w stanie zapewnić niższe temperatury pracy elementów krzemowych, jednakże rozkład temperatury w pastylce półprzewodnikowej jest bardzo nierównomierny.
EN
The paper presents results of three dimensional electrothermal numerical simulations of a package integrated with microchannel structure for disc type power semiconductor devices. The conducted analysis has confirmed, that the new solution, even with implemented single-sided cooling, is able to maintain lower operating temperature of a silicon device; although, it offers also a higher non-uniformity of temperature distribution within semiconductor structure.
3
Content available remote Wybrane aspekty wytwarzania elementów mikrofalowych w układach ceramicznych LTCC
PL
Artykuł prezentuje aspekty techniczne, które są istotne podczas wykonywania oraz projektowania zintegrowanych układów mikroprzepływowo-mikrofalowych. Zastosowanie techniki mikrofalowej w układach mikroprzepływowych otwiera nowe możliwości, które stanowią rozwiązanie części problemów występujących w układach mikroprzepływowych, takich jak wykorzystanie i dostarczanie energii cieplnej. Ponadto, mikrofale stanowią atrakcyjną alternatywę dla spotykanych obecnie metod charakteryzacji parametrów substancji umieszczonych w kanale mikroukładu. W związku z tym, przedstawiono typowe obszary zastosowań techniki mikrofalowej w modułach mikroprzepływowych. Opisano typowe podłoża, które są stosowane podczas wytwarzania wspomnianych układów, wraz z wyszczególnieniem ich cech charakterystycznych i porównaniem. Wskazano na korzyści płynące z zastosowania ceramiki LTCC (ang. Low temperature cofired ceramics, niskotemperaturowa ceramika współwypalana), jako materiału podłożowego pod układy mikroprzepływowo-mikrofalowe. Wyszczególniono możliwe do wykonania techniką LTCC typy prowadnic falowych wraz z odpowiednim położeniem mikrokanału w ceramicznym podłożu oraz dokonano krótkiego podsumowania.
XX
This paper descries aspects, which are significant during the process of designing and developing of integrated microfluidic-microwave modules. The application of microwaves in microfluidic modules ensures the new possibilities, such as a providing a heat to the selected parts of a microsystem. Furthermore, the microwaves are the alternative solution of characterization of parameters the substance in the microchannel. Therefore, the usual fields of microwave technique in microfluidic modules are presented. The most used substrates in mentioned devices are described and compared. The benefits of using the LTCC as the substrate of microfluidic-microwave devices are indicated. Furthermore, the most common used wave guides integrated with the geometry of microchannels in LTCC modules are presented.
EN
Flow control in microchannels is one of the key issues in many areas of modern technology, such as medicine, bio-engineering, chemistry and, in recent years, also in problems of thermodynamic processes control. This paper presents the results of experimental studies on the dynamics of liquid movement between the walls of a microchannel, which is the effect of the electric field applied to the walls (the dielectrophoresis phenomenon). The presented results fill a gap in the literature, being also an important material for the determination of the device key parameters, such as the height of the microchannel electrodes, frequency and amplitude of applied voltage, the selection of periods with and without voltage, all of which affect the operation of the device.
PL
Kontrola przepływu w mikrokanałach jest jednym z kluczowych zagadnień w wielu obszarach współczesnej technologii, szczególnie w medycynie, bioinżynierii, chemii, a w ostatnich latach również w kontroli procesów termodynamicznych. Niniejszy artykuł prezentuje wyniki badań eksperymentalnych dynamiki ruchu cieczy pomiędzy ściankami mikrokanału. Ruch ten jest wywołany przyłożeniem do ścianek mikrokanału napięcia pola elektrycznego (zjawisko dielektroforezy). Zaprezentowane wyniki wypełniają lukę w literaturze przedmiotu, są również ważnym materiałem dla określenia kluczowych parametrów urządzenia takich jak wysokość elektrod mikrokanału, częstotliwość i wartość napięcia zasilającego, a także wybór przedziałów czasu pomiędzy okresami przykładania napięcia i jego braku. Wszystkie wymienione parametry wpływają na pracę urządzenia.
EN
Cooling computer processors (CPUs) requires dissipating heat from small heat transfer areas. This results in high heat flux densities to be rejected from the microprocessor. Flow boiling in microchannels receives much attention as a potential solution for CPU cooling. It is characterized by high heat transfer coefficients and requires less working fluid inventory than air-based solutions. However, large pressure drop occurs during phase transition. Moreover, CPU cooling system should provide wall temperature uniformity of the cooled component. Heat transfer coefficient, pressure drop and microprocessor wall temperature depend on microchannel geometry, thermophysical properties of refrigerant, and saturation temperature at which the process is held. This paper focuses on studying pressure drop and temperature uniformity of 40 X 40 mm microchannel evaporator with R245fa as a working fluid. The analysed heat flux density is 80 kW/m2 and the vapor quality change along the heat exchanger is 0.2. The study covers saturation temperatures ranging from 30 to 70°С and microchannel diameters varying between 0.35 and 2 mm. Results of the analysis show that the heat transfer coefficient and wall temperature uniformity increase with increasing saturation temperature and decreasing hydraulic diameter. The maximum and minimum observed non-uniformities were 2.58 and 0.69 K, respectively. Decreasing hydraulic diameter increases pressure losses in the micro-evaporator. The observed pressure drop ranged from 38 to 3753 Pa. Saturation temperature has negligible impact on pressure drop.
EN
This article presents the results of experimental research of R404A, R407C and R410A high-pressure refrigerants condensation in vertical pipe microchannels with an internal diameter dw below 1 mm. The study determined the local and average heat transfer coefficient in the full range of vapor quality, x = 1-0. On the basis of experimental investigations, the dependence of heat transfer coefficient on the vapor quality x, the mass flux density G and the channel internal diameter dw was obtained.
EN
The present work presents a theoretical investigation of an MHD mixed convection flow in a vertical microchannel formed by two electrically non-conducting infinite vertical parallel plates. The influence of an induced magnetic field arising due to motion of an electrically conducting fluid is taken into consideration. The governing equations of the motion are a set of simultaneous ordinary differential equations and their exact solutions in dimensionless form have been obtained for the velocity field, the induced magnetic field and the temperature field. The expressions for the induced current density and skin friction have also been obtained. The effects of various non-dimensional parameters such as rarefaction, fluid wall interaction, the Hartmann number and the magnetic Prandtl number on the velocity, the induced magnetic field, the temperature, the induced current density, and skin friction have been presented in a graphical form. It is found that the effect of the Hartmann number and magnetic Prandtl number on the induced current density is found to have a decreasing nature at the central region of the microchannel.
8
Content available remote Przepływowa mikroreometria w węźle mikrokanałów
PL
Praca prezentuje zastosowanie układu mikrokanałów do konstrukcji przepływowego wiskozymetru o zminimalizowanych wymaganiach dotyczących objętości badanej próbki. Istotą jego działania jest obserwacja granicy kontaktu strumieni cieczy badanej i referencyjnej w mikrokanale i odniesienie jej pozycji do stosunków lepkości tych cieczy. Otrzymane wyniki pomiarów tak przebadanej cieczy jonowej zostały potwierdzone techniką pasywnej mikroreologii optycznej wskazując na możliwość wykorzystania obydwu technik do pomiarów, w których minimalizacja objętości próbki ma kluczowe znaczenie.
EN
The application of microchannel-based flow-through viscometer characterized by minimized sample volume requirements is presented in the paper. The measurement was performed by the observation of laminar fluid-fluid interphase between two liquids and relating its position to viscosity ratio of both liquids. The obtained results were cross-checked with the passive optical rheometry showing a possibility of using these two techniques in case when a small sample volume is crucial.
PL
Opracowany został nowy model umożliwiający obliczenie wpływu podłużnego przewodzenia ciepła w ściance kanalika na wymianę ciepła pomiędzy ścianką a przepływającym czynnikiem w mikrokanale. Zbadany został przypadek ustalonej wymiany ciepła. Znaleziono bezwymiarowe kryterium umożliwiające ocenę ważności wzdłużnego przewodzenia ciepła w ściance. W publikacji przedstawiono porównanie wyników modelu z wynikami przy zaniedbaniu podłużnego przewodzenia ciepła oraz z wynikami innego modelu opracowanego przez Kandlikara. Dodatkowo wykonano porównanie nowego modelu z wynikami eksperymentalnymi innych autorów. Osiągnięto zadawalające rezultaty.
10
Content available remote Udział faz w przepływie ciecz-ciecz w mikrokanale
PL
Autorzy podjęli w pracy próbę opisu hydrodynamiki przepływu dwufazowego ciecz-ciecz w mikrokanale. Lokalny udział fazy rozproszonej porównano z jej udziałem pozornym wynikającym ze strumieni faz. Stwierdzono, że przepływ był niehomogeniczny, w każdym przypadku zauważano poślizg fazy rozproszonej. Zaproponowane w pracy równanie najlepiej opisuje udział fazy rozproszonej w mieszaninie ciecz-ciecz przepływającej przez mikrokanał.
EN
In this paper a hydrodynamics of two-phase flow of liquid-liquid mixture in a microchannel is discussed. The local volume fraction of dispersed phase was compared with the inlet volumetric quality of the same phase. A non-homogeneous flow and the slip of dispersed phase were observed for each experimental data. The correlation equation proposed in this work is the best method describing experimental data concerning dispersed phase in liquid-liquid flow in microchannels.
EN
The paper presents numerical simulation of two-phase flow in a heated capillary with evaporation on the meniscus. To solve the problem, a model of evaporation from meniscus was developed in which the dynamics of liquid-vapour interface is described by the Cahn-Hilliard equation. The numerical simulations were performed using commercial software for 2D axially symmetric case. The flow evolution was analysed for different values of heat transfer coefficient at the capillary wall and inlet liquid mass flow rate.
12
Content available remote Method of calculation of heat exchanger based on different sizes slit channel
EN
This paper presents calculation of power of microchannel copper and aluminium heat exchanger at a constant width of microchannels.
PL
W pracy przedstawiono obliczenia siły w mikrokanałach miedzianych i aluminiowych wymienników ciepła przy stałej szerokości mikrokanałów.
13
Content available remote Interpretacja i numeryczny opis przepływu gazu przez mikrokanały
EN
The paper presents research results of hydrodynamics gas flow through slottedporous materials in the form of coal char with different porosity. An assessment of the permeability and chars the values of the flow resistance coefficient. It also identifies on elements of the numerical modeling of gas flow in microchannels specific to this kind of porous materials.
EN
The present study aims to unveil the characteristics of fully developed laminar, incompressible, pressure driven non-Newtonian liquid flow in rough circular microchannels. In the present analysis Gaussian isotropic roughness distribution in circular microchannel is considered. The effect of varying surface wall roughness and flow behavior index has been studied numerically for both the pseudo plastic and dilatant fluids. It is found out that while increasing the relative roughness for a particular flow behavior index, the frictional resistance to flow in the microchannel increases and the effect is more pronounced in the case of pseudo plastic fluids. In the case of a pseudo plastic liquid flow for a constant relative surface wall roughness, on decreasing the value of flow behavior index below 1, the frictional resistance to the flow in the channel increases. While in the case of dilatant fluids with increasing the value of flow behavior index from 1 and above for a constant relative surface wall roughness the frictional resistance to the flow in the channel decreases.
EN
This paper presents the 2D simulation of modified microfluidic T-shape micromixer with the lattice Boltzmann method (LBM) using the palabos library for simulation, that runs on multi-core CPUs and GPUs. T-micromixer is modified with obstacles in the form of circles. The walls of micromixer are modified to triangular shape. This modifications allows to achieve better mixing of fluids in microchannels. The modeling was performed by using the palabos library for D2Q9 LBM lattice.
16
Content available remote Modelowanie oscylacji temperatury powierzchni grzejnej we wrzeniu w mikrokanale
PL
W pracy analizowano wymianę ciepła i masy w układzie zawierającym mikrokanał. Przedstawiono model pozwalający symulować oscylacje wielkości opisujących wymianę ciepła i masy w mikrokanale (temperatury powierzchni grzejnej, ciśnienia, natężenia przepływu cieczy). Do opisu przepływu mieszaniny dwufazowej zastosowano jednowymiarowy model przepływu typu - ‘homogeneous flow model’. Model przepływu ciepła w ściance mikrokanału oparto na jednowymiarowym równaniu przewodnictwa ciepła z uwzględnieniem zmiennego w czasie strumienia ciepła pobieranego przez wrzącą ciecz. Otrzymane wyniki symulacji pokazują, że pojawienie się oscylacji parametrów opisujących wymianę ciepła i masy w mikrokanale określone jest poprzez wzajemną interakcję pomiędzy układem zasilającym wymiennik ciepła w ciecz, a układem dostarczającym ciepło do mikrokanału. Uzyskany w modelu scenariusz pojawiania się oscylacji parametrów opisujących wymianę ciepła i masy obserwowany był w badaniach eksperymentalnych.
EN
In this paper the heat and mass transfer inside the systems with microchannel was analyzed. Proposed in the paper model allows to simulate the oscillations of parameters describing the heat and mass transfer inside microchannel (heating surface temperature, pressure, liquid flow rate). To describe the two-phase mixture flow the one-dimensional flow model type called 'homogeneous flow model' was used. The model of the heat transfer inside the microchannel walls was based on the one-dimensional heat conduction equation with changing in time the heat flux absorbed by the boiling liquid. The obtained simulation results show that the appearance of the oscillations of parameters describing the heat and mass transfer inside the microchannel is determined by the mutual interactions between the liquid supply and the heat supply systems of the microchannel. The similar oscillations patterns of parameters describing the heat and mass transfer obtained from the model was observed in experimental researches.
PL
W pracy przedstawiono wpływ prędkości przepływu oraz lepkości i napięcia powierzchniowego cieczy na mechanizm ogniskowania cieczy w węźle mikrokanałów. Stwierdzono silny wpływ prędkości przepływu cieczy na kształt i położenie ogniskowanej strugi.
EN
An influence of velocity, viscosity and surface tension of liquid on mechanism of liquid stream hydrodynamic focusing in microchannels are presented in the paper. A strong influence of liquid velocity on shape and position of hydrodynamically focused stream was stated.
18
Content available remote Struktury przepływu mieszanin dwufazowych ciecz - ciecz w mikrokanałach
PL
Celem pracy było określenie warunków tworzenia się struktur przepływu mieszanin ciecz - ciecz w różnej geometrii mikrokanałów. Do badań użytomediów doświadczalnych o różnych właściwościach fizykochemicznych. Zbadano warunki tworzenia się struktur emulsji w mikrokanałach wykonanych z plexi oraz z szklanych kapilar o wymiarach l mm i 0,5 mm. Opracowane w literaturze mapy przepływu mieszanin dwufazowych ciecz - ciecz są nieodpowiednie dla przepływów ciecz — ciecz w mikrokanałach.
EN
Experimental results concerning condition of two-phase flow of liquid liquid mixtures in minichannels are presented. Conditions of the formation of different two-phase flow structures in minichannels of 1 and 0.5 mm in diameter were experimentally determined. Two-phase flow maps published in literature appeared to be unsuitable for two-phase flow in mini-channels.
19
Content available remote Modelowanie przepływów wielofazowych w mikrokanałach
PL
W pracy przedstawiono aktualny stan badań dotyczących modelowania przepływów wielofazowych ciecz - gaz i ciecz - ciecz w mikrokanałach.
EN
The state of the art concerning multi-phase flow of gas - liquid and liquid — liquid systems in microchannels is presented in the paper.
20
Content available remote Modelowanie numeryczne ogniskowania strugi cieczy w węźle mikrokanałów
PL
W pracy przedstawiono wyniki symulacji numerycznych procesu ogniskowania strugi cieczy w węźle mikrokanałów. Modelowanymi wielkościami były profile prędkości oraz geometria ogniskowanej strugi. Dostępne dane doświadczalne potwierdzają uzyskane wyniki symulacji.
EN
Results of numerical simulations of hydrodynamic focusing of liquid streams in microchannels are presented in the paper. Velocity profiles and geometry of focusing streams were taken as modelling parameters. Available experimental data confirmed the results of CFD simulations.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.