Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 81

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  enzymy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
PL
Na podstawie modelu matematycznego opisującego wpływ temperatury na aktywność lipaz z Rhizopus oryzae 3562 oraz Enterobacter aerogenes wyznaczono energie aktywacji Ea i dezaktywacji Ed oraz optymalne temperatury Topt procesu hydrolizy palmitynianu p-nitrofenylu (p-NPP). Wartości Ead, Topt wynosiły odpowiednio 32,86±14,86 kJ/mol, 59,74±8,72 kJ/mol i 298,02 ± 3,02 K dla lipazy R. oryzae 3562 oraz 45,37 ± 16,28 kJ/mol, 59,28 ± 14,07 kJ/mol i 295,00 ± 2,74 K dla lipazy E. aerogenes. Założono, że reakcje hydrolizy p-NPP katalizowane przez badane lipazy przebiegały zgodnie z kinetyką pierwszego rzędu ze względu na stężenie enzymu.
EN
Exptl. data on the temp. relationship of lipases from Rhizopus oryzae 3562 and Enterobacter aerogenes activity published by Kumari et al. (2008), were used to calc. the optimum temp., activation energies and deactivation energies of the p-nitrophenyl palmitate hydrolysis according a resp. math. model of the reaction. The calcd. values were 298.02±3.02 K, 32.86±14.86 kJ/mol and 59.74±8.72 kJ/mol for lipase from R. oryzae 3562 and 295.00 ± 2.74 K, 45.37 ± 16.28 kJ/mol and 59.28 ± 14.07 kJ/mol for lipase from E. aerogenes.
2
Content available The role of browning enzymes in cherries
EN
Cherries contain significant amounts of important nutrients and bioactive food components including fibre, polyphenols, carotenoids, vitamin C, potassium. They are also good source of tryptophan, serotonin, and melatonin. Beside the fact that cherries are considered as an excellent source of numerous nutrients and they also present a low caloric content. These facts lead to their increasing popularity in the human diet. Numerous studies suggest that their regular consumption has a positive effect on health and the well-being of individuals. Another bioactive food components found in cherries are enzymes. The interest in research about enzymes in cherries is not so significant as for other compounds like polyphenols or vitamins. However, number of studies were carried out to characterise enzymes and their function in cherries especially with relation to extending their shelf life. The aim of this work is to give a brief overview of latest research on browning enzymes, softening enzymes and glutathione S-transferase.
EN
The article presents the effect of high-pressure homogeniza-tion (HPH) on the reduction of microbial growth and changes in the activity of enzymes in food. The publications on the impact of HPH on the bacteria of the Alicyclobacillus, Escheri-chia and Lactobacillus genies, yeasts of the Zygosaccharomy-ces genus, as well as changes in the activity of the enzymes: alpha-amylase, amyloglucosidase, pectin methylesterase, glucose oxidase and neutral protease were reviewed.
PL
W artykule przedstawiono wpływ homogenizacji wysokociśnieniowej (HPH) na redukcję wzrostu drobnoustrojów oraz zmiany aktywności enzymów w żywności. Dokonano przeglądu publikacji dotyczących wpływu HPH na bakterie z rodzaju Alicyclobacillus, Escherichia oraz Lactobacillus, drożdży z rodzaju Zygosaccharomyces, a także zmiany aktywności enzymów: alfa-amylazy, amyloglukozydazy, metyloesterazy pektynowej, oksydazy glukozowej i neutralnej proteazy.
PL
Homogenizacja wysokociśnieniowa (HPH), stosowana przy odpowiednich parametrach procesu, może być nietermiczną metodą utrwalania. Głównym celem stosowania tej techniki jest stabilizacja ciekłych układów niejednorodnych, tzw. emulsji, ale może być ona również wykorzystana do inaktywacji drobnoustrojów i enzymów. W przeciwieństwie do tradycyjnej pasteryzacji metoda HPH nie wpływa istotnie na zawartość składników bioaktywnych ani nie powoduje zmian większości cech sensorycznych produktu, modyfikacjom ulega natomiast konsystencja, gdyż produkt jest bardziej gładki i homogenny, a ewentualna sedymentacja jest ograniczona. Technika homogenizacji wysokociśnieniowej ma duży potencjał aplikacyjny, m.in. do utrwalania produktów mlecznych, w sektorze owocowo-warzywnym przy produkcji soków, smoothies, a także w piwowarstwie.
EN
High pressure homogenization (HPH) used at appropriate process parameters can be a non-thermal method of preservation. The primary aim of this technique is stabilization of non-homogeneous liquid systems (emulsions), but it can be also used for inactivation of microorganisms and enzymes. Unlike the traditional pasteurization, the HPH method does not significantly affect the content of bioactive compounds and does not change most of the sensory features of the product. However the consistency is modified, because product becomes more smooth and homogenous, and possible sedimentation is limited. High pressure homogenization technique could be potentially used for preservation of dairy products, in fruit and vegetable sector in the production of juices, smoothies and also in brewing industry.
PL
Ciecze jonowe są związkami coraz szerzej stosowanymi w przemyśle chemicznym, stanowiącymi doskonałą alternatywę dla stosowanych standardowo lotnych związków organicznych. Znajdują one zastosowanie w procesach separacji, destylacji i absorpcji, w elektronice, w reakcjach chemicznych jako rozpuszczalniki i katalizatory, jako substancje stabilizujące fazę aktywną w katalizatorach heterogenicznych oraz jako medium grzewcze lub chłodzące. Stosowanie cieczy jonowych w biokatalitycznych procesach chemicznych niesie ze sobą wiele korzyści, w szczególności z punktu widzenia zielonej chemii. Enzymy to substancje wrażliwe na zmiany pH, temperatury, uszkodzenia mechaniczne i środowisko organiczne. Stabilizacja biokatalizatora jest możliwa między innymi poprzez zastosowanie w procesie cieczy jonowej. Można to osiągnąć, modyfikując biokatalizator poprzez jego immobilizację w cieczy jonowej lub poprzez modyfikację środowiska reakcji, np. formowanie mikroemulsji typu woda/ciecz jonowa. Artykuł dotyczy prowadzonych dotychczas badań nad możliwością zastosowania w procesach chemicznych enzymów stabilizowanych w środowisku cieczy jonowej.
EN
A review with 52 refs.
6
Content available Nowe trendy w regeneracji lipaz ®
PL
Możliwość przeprowadzania przez enzymy reakcji biotransformacji, spowodowała wprowadzenie ich jako katalizatorów wielu procesów syntezy, w takich obszarach życia jak: przemysł spożywczy, kosmetyczny, farmaceutyczny czy ogólnie chemiczny. Pomimo szeregu zalet, które są przedstawione w poniższym artykule, ciągle istnieje blokada stosowania lipaz w użyciu powszechnym, a mianowicie wysoka cena. Ze względu na nią lipazy stosowane są tylko dla specjalnych potrzeb i zadań. Aby rozwiązać problem wysokiego kosztu enzymów należy doskonalić metody ich odzysku i regeneracji oraz późniejszego zawrócenia do procesu. Celem artykułu jest przedstawienie możliwych sposobów odzysku, oczyszczenia oraz ponownego użycia zregenerowanego enzymu.
EN
The possibility of biotransformation reactions carried out by the enzymes caused their introduction as catalysts of many synthetic processes in such areas of life as food, cosmetic, pharmaceutical or general chemical industry. Despite of the many advantages that are presented in the following article, there is still a limitation in the use of lipases in a general application. It is a high price. Due to it, lipases are used only for special needs and tasks. To solve the problem of high cost of enzymes, methods for their recovery and regeneration and subsequent return to the process should be improved. The aim of the article is to present the possible ways of recovery, purification and reuse of the regenerated enzyme.
EN
Biocatalysis is one of the most important industrial methods which has been increasingly attracting attention of scientists as a new and environmentally acceptable method. It is used in the preparation of chiral alcohols - important building blocks for the synthesis of fine chemicals, pharmaceuticals, agrochemicals and analogues of natural substances. In biocatalysis the use of traditional chiral agents based on heavy metals has been replaced by the use of enzymes. In many cases, the number of reaction steps has been limited, the selectivity of the desired products has been increased while the negative impact on the environment has been reduced. The principles of biocatalysis have been applied by us to design a simple chemical experiment for the students of higher secondary education. The modified assignment of a lab task consisted of bioreduction of 4-nitroacetophenone using the enzymes present in plant tissues of carrot, parsley and white radish. Within our pedagogical research, the adequacy of the chemical experiment for secondary school students was examined and the extent of understanding of the green chemistry experiment was analysed by the method of a semi-structured interview.
PL
Biokataliza jest jedną z najważniejszych metod przemysłowych, która w coraz większym stopniu przyciąga uwagę naukowców jako metoda nowa i akceptowalna dla środowiska. Stosuje się ją do wytwarzania chiralnych alkoholi - ważnych cegiełek do syntezy wysokowartościowych chemikaliów, farmaceutyków, agrochemikaliów i analogów substancji naturalnych. W biokatalizie stosowanie tradycyjnych związków chiralnych na bazie metali ciężkich zostało zastąpione przez wykorzystanie enzymów. W wielu przypadkach liczba etapów reakcji została ograniczona, selektywność pożądanych produktów została zwiększona, a negatywny wpływ na środowisko został zmniejszony. Zasady biokatalizy zostały przez nas zastosowane w celu zaprojektowania prostego eksperymentu chemicznego dla uczniów szkół średnich II stopnia. Zmodyfikowane ćwiczenie laboratoryjne polegało na bioredukcji 4-nitroacetofenonu za pomocą enzymów obecnych w tkankach roślinnych marchwi, pietruszki i białej rzodkwi. W ramach naszych badań pedagogicznych przeanalizowano adekwatność eksperymentu chemicznego dla uczniów szkół średnich, a zrozumienie doświadczenia z zakresu zielonej chemii zostało zbadane za pomocą wywiadu półustrukturyzowanego.
8
Content available Kamienie milowe w chemii klinicznej
EN
Clinical chemistry is the science on the border of the two disciplines: medicine and chemistry. It is defined as the application of the chemistry in the study of biological samples in order to diagnose, treat, cure diseases as well as in monitoring and prognosis [1]. Development of clinical chemistry is dated on the 19th century. Biuret test, and a method for detection of sugar in the urine were then described, also blood gases were extracted [13, 17]. In the mid of 19th century blood could be analyzed for the presence of potassium, sodium, phosphorus and calcium [31]. In the second half of 19th century Duboscq built first colorimeter. This model was widely adapted in laboratories and was in use till the 20-ties of 20th century [44]. Colorimetry also became the most popular technique in the clinical chemistry. In the 80ties of 19th century was developed a method for estimating the concentration of creatinine and detection of bilirubin [36, 39]. Increasing number of available laboratory tests resulted in the separation laboratory diagnostic as a distinguish branch of science. At the beginning of 20th century has been introduced quantitative analytical methods for determination of ammonia, urea, creatinine, cholesterol, uric acid, nitrogen, phosphorus, and chloride in biological fluids as well as measurements of blood gases. In 1930 was introduced clinical enzymology with the first method for assessing the activity of alkaline phosphatase. In the mid of 20th century in the medical laboratories routinely were measured amylase, lipase, acid and alkaline phosphatase, phosphocreatine kinase, alanine and asparagine aminotransferases [78, 79]. Development of electrical engineering and computing resulted with intensive development of laboratory instruments. First automated spectrophotometer was invented in 1957 (Autoanalyzer, Technicon company). In 1970, Automatic Clinical Analyzer f. Du Pont was able to perform determinations in any configurations not as so far in the series [99].
PL
W artykule zaprezentowano mycie enzymatyczne jako innowacyjne rozwiązanie stosowane w przemyśle spożywczym. Zdefiniowano pojęcie enzym, dokonano klasyfikacji enzymów i omówiono teoretyczne modele ich działania. Zaprezentowano wyniki badań dotyczące usuwania zanieczyszczeń z powierzchni produkcyjnych za pomocą enzymów. Szczególną uwagę zwrócono na skuteczne działanie preparatów enzymatycznych w usuwaniu biofilmów.
EN
The work presents the enzymatic cleaning, as innovative solution, employed in food industry. The enzyme term was defined. The classification of enzymes was carried out and their theoretical models were discussed. The positive results of research relative to cleaning effectiveness with the enzyme solutions were presented. Particular attention was paid to effective action to remove biofilm fouling.
10
Content available remote Wykorzystanie enzymów do udrażniania strefy przyodwiertowej po dowiercaniu
PL
W artykule przedstawiono badania, których celem było sprawdzenie możliwości wykorzystania enzymów do usuwania uszkodzenia strefy przyodwiertowej spowodowanego przez składniki płuczki wiertniczej używanej przy dowiercaniu. Przedstawiono charakterystykę enzymów o potencjalnym zastosowaniu do usuwania osadów filtracyjnych oraz zaprezentowano przykładowe badania laboratoryjne nad wykorzystaniem enzymów do usuwania „placka filtracyjnego” utworzonego przez płuczkę beziłową z blokatorami.
EN
The article presents research aimed at the possibility of using enzymes to remove the damage to the borehole zone caused by components of the drill-in fluid. The characterization of enzymes of potential use to remove sediment filter, as well as presenting examples of laboratory tests on the use of enzymes to remove the “filter cake” formed by the non-bentonite drilling mud is presented.
EN
The feasibility of using laccase from Trametes versicolor for degradation of aromatic hydrocar-bons has been investigated. In the experiments, benzo[a]pyrene (BaP) was used. Laccase was immobilized onto mesoporous micelle-templated silica such as Santa Barbara Amorphous (SBA-15) and hexagonal mesoporous silica (HMS) as well as corresponding amino-functionalized supports. The best results were obtained for SBA-15 mesoporous silica however the HMS support could be as well considered for this type of application. The reusability of laccase immobilized into both silica supports was tested for five reaction cycles and the conversion reached about 70% of the initial value.
12
Content available Enzymy w chemii analitycznej
EN
There are three main fields of modern analytical chemistry where enzymes are presented: (1) biorecognition, biosensing and biodetection schemes, especially important in case of biosensors, (2) enzymes as analytes, and (3) enzymes as markers in immune- and genoanalysis. These analytical fields could be illustrated by the research of bioanalytics group supervised by professor Stanisław Głąb.
PL
Rozwój biotechnologii i upowszechnienie się produkcji preparatów enzymatycznych przy zmniejszających się kosztach produkcji spowodowały, iż enzymy są powszechnie stosowane w praktyce produkcyjnej do kształtowania właściwości funkcjonalnych, odżywczych i organoleptycznych żywności. Wśród preparatów enzymatycznych stosowanych w technologii żywności największą grupę stanowią proteinazy, następnie amylazy i lipazy. W artykule zaprezentowano przegląd preparatów enzymatycznych wykorzystywanych w przemyśle rybnym. Na tym tle przedstawiono wybrane zagadnienia związane z technologią zastosowania transglutaminazy do produkcji wyrobów rybnych. Zastosowanie enzymu umożliwia otrzymanie wysokiej jakości produktów o prawidłowej teksturze, także z surowca niższej jakości.
EN
Development of biotechnology and the dissemination of the production of enzyme preparations, with decreasing production costs, have caused that enzymes are commonly used in manufacturing practice to shape the functional, nutritional and organoleptic properties of food. Among the enzyme preparations employed in food technology, the largest group consists of proteases, then, amylases and lipases. The article presents an overview of enzyme preparations used in the fish product industry. On this background, the selected issues connected with using trans-glutaminase (TG) in fish product technology were presented. Application of the discussed enzyme allows obtaining of high-quality products with a correct texture, also from the raw materials of lower quality.
PL
W artykule omówiono wytwarzanie przez bakterie enzymów wewnątrz- oraz zewnątrzkomórkowych. Przedstawiono metody otrzymywania bakteryjnych preparatów enzymatycznych. Opisano powierzchniową oraz wgłębną metodę prowadzenia hodowli bakteryjnych, a także sposoby oddzielania biomasy od płynów pohodowlanych. Scharakteryzowano etapy wyodrębniania, oczyszczania oraz utrwalania bakteryjnych preparatów enzymatycznych, które stosowane są w przemyśle spożywczym.
EN
In the paper, the production of bacterial enzymes (intra- and extracellular) was discussed. The methods of obtaining bacterial enzyme preparations, the submersion method of culturing bacteria and separating the biomass from the liquid culture filtrates were described. The stages of isolation, purification and preservation of bacterial enzyme preparations that are employed in the food industry were characterized.
PL
Bakteryjne preparaty enzymatyczne są powszechnie stosowane w Technologii żywności. Do najważniejszych korzyści wynikających z ich zastosowania zalicza się m.in.: przyspieszenie procesów technologicznych, możliwość otrzymania produktów o nowych cechach oraz żywności funkcjonalnej. Preparaty te umożliwiają poprawę jakości oraz atrakcyjności produktów spożywczych. Zwiększają wydajność procesów tradycyjnie stosowanych w technologii żywności. W przeciwieństwie do preparatów enzymatycznych pochodzenia naturalnego, ich zasoby są nieograniczone. W artykule omówiono zastosowania bakteryjnych preparatów enzymatycznych (głównie amylolitycznych, proteolitycznych oraz pektynolitycznych) w technologii żywności, a także przewidywane kierunki ich przemysłowej aplikacji.
EN
Bacterial enzyme preparations are widely used in food technology. The most important benefits of using bacterial enzyme preparations include: the acceleration of technological processes, the possibility to obtain the products with new sensory characteristic and functional food. The mentioned preparations allow improving the quality and attractiveness of food products. They increase efficiency of the processes, being traditionally employed in food technology. The paper describes the application of microbial enzyme preparations (mainly amylolytic, proteolytic and pectinolytic) in food technology, as well as the anticipated directions of their industrial application.
PL
W pracy podjęto próbę graficznego opisu kinetyki reakcji ultrafiltracyjnej biodegradacji kwasu monochlorooctowego oraz określenia wpływu temperatury na szybkość tej reakcji. Proces prowadzono z wykorzystaniem poliakrylonitrylowej membrany enzymatycznej, otrzymanej przez kowalencyjne związanie z jej powierzchnią enzymów rozkładających CH2ClCOOH (MCAA). Uzyskane wyniki przedstawiono za pomocą trzech równań: Lineweavera-Burka, Hanesa-Woolfa i Woolfa-Augustinsson-Hofstee, z których wyznaczono parametry kinetyczne badanej reakcji.
EN
The study of the kinetics of ultrafiltration biodegradation of monochloroacetic acid and the impact of the temperature on the reaction rate are discussed in the paper. The graphical interpretation of the reaction kinetics was made. The process was carried out with the use of polyacrylonitrile enzymatic membrane obtained by the covalent bonding of the membrane polymer with enzymes able to decompose CH2ClCOOH (MCAA). The obtained results were represented using three equations: Lineweaver-Burk, Hanes-Woolf and Woolf-Augustinsson-Hofstee, which enabled the determination of kinetics parameters of the investigated reaction.
17
Content available Dyeing of Textile Fabrics with Bio-dyes
EN
EU directives define in detail guidelines which modern industrial technologies should meet in order to eliminate or minimise their share in contaminating the natural environment. Reducing energy and water consumption, and restricting the use of hazardous substances in the environment are the basic criteria that should characterise new technologies. Due to restrictions in the use of azo dyes, especially of those which can be reduced to amino products (Directive 2002/61/EC), the dyestuff industry is constantly looking for new colouring substances. Particular emphasis is placed on the implementation of new technologies of synthesis which have a minimal impact on the environment and at the same time decrease manufacturing costs by reducing the consumption of raw materials and energy and reduce waste. Industrial processes belonging to white biotechnology successfully exploit the potential of natural biological systems in industrial processes, making industrial activity more environmentally friendly. Bio-dyes obtained in this way are durable, environmentlly friendly, and have interesting and fast colours. The process of bio-dye synthesis occurs during processes applying enzymes or fungi with precursors that are used to synthesise chemical dyes. This paper presents newly synthesised bio-dyes. In their synthesis enzymes or fungi were used. During the research work, the dyeing properties of the bio-dyes were tested as well as the colour fastness of textiles made of protein and synthetic fibres. The resulting colours obtained after bio-dye application are more uniform than in the case of chemical dyes and have good colour fastness.
PL
Dyrektywy unijne szczegółowo określają wytyczne, które powinny spełniać nowoczesne technologie przemysłowe tak aby wyeliminować lub zminimalizować ich udział w zanieczyszczeniu wszystkich elementów środowiska naturalnego. Zmniejszenie zużycia energii i wody oraz ograniczenie stosowania substancji niebezpiecznych dla środowiska naturalnego to podstawowe kryteria, którymi powinny się charakteryzować nowe technologie. Ze względu na ograniczenia w stosowaniu barwników azowych (Dyrektywa 2002/61/WE), przemysł farbiarski ciągle poszukuje nowych substancji barwiących. Szczególny nacisk kładzie się na wdrażanie nowych technologii syntezy z minimalnym wpływem na środowisko i jednoczesnym obniżeniem kosztów wytwarzania poprzez zmniejszenie zużycia surowców i energii oraz redukcję odpadów. Procesy przemysłowe zaliczane do tzw. „białej biotechnologii”, z powodzeniem wykorzystują naturalny potencjał biologicznych systemów w procesach przemysłowych, czyniąc aktywność przemysłową bardziej przyjazną dla środowiska. Otrzymane w ten sposób biobarwniki są trwałe, przyjazne dla środowiska, posiadają ciekawe, trwałe barwy. Sam proces syntezy biobarwników zachodzi przy wykorzystaniu procesów enzymatycznych lub grzybowych z zastosowaniem prekursorów, które stosuje się do otrzymywania barwników syntetycznych. W publikacji przedstawiono nowo otrzymane biobarwniki wykorzystując do ich syntezy enzymy lub grzyby, sprawdzono ich właściwości barwiące oraz odporności wybarwień wyrobów z włókien proteinowych i syntetycznych. Uzyskane wybarwienia przy wykorzystaniu biobarwników charakteryzują się większą równomiernością niż jest to w przypadku barwników syntetyzowanych chemicznie oraz dobrymi opornościami wybarwień.
EN
The paper presents the results of municipal waste collected from the streets of the cities and villages near Bydgoszcz. The waste was deposited in a heap with a length of 103 m and a height of 5m in Bydgoszcz at the Municipal Services Company. The Landfill was built between 2010 to 2012. The samples were collected from five different depths. A high content of phosphorus was found (average for the collected heap 67.39 mg/g), which indicates proper use of the material in order to provide this particular component to plants. However, due to increased content of the heavy metals (Cu, Pb, Ni, Cr, Mn, Fe) analyzed we can assume that it is contaminated with these elements with different degrees of contamination. Digestibility coefficient (AF) for bearing heavy metals is set in the following order: Zn > Cu > Pb > Mn > Ni > Cr > Fe. A low organic matter content was obtained, which was not correlated with the activity of the enzymes. The greatest variability of the enzymes measured by the coefficient of variation (CV) was obtained for the results of catalase (CV 40.74 %), followed by alkaline phosphatase (CV 18.01%) and acid (CV 15.34%). The enzyme rate calculated pH (0.92-1.18), value of which confirmed the alkalinity of the test method for the potentiometric waste measured in H2O and KCl .
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań hałdy odpadu komunalnego zebranego z oczyszczania ulic miasta i gminy Bydgoszcz. Odpad został zgromadzony na pryzmie o długości 103 m i wysokości 5m w Bydgoszczy na terenie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych. Hałda powstała w latach od 2010 do 2012 roku. Próby pobrano z pięciu głębokości. Stwierdzono wysoką zawartość fosforu przyswajalnego (średnio dla pobranej hałdy 67,39 mg/g), co może sugerować dobre wykorzystanie odpadu w celu dostarczenia tego składnika pokarmowego roślinom. Jednak ze względu na podwyższone całkowite zawartości analizowanych metali ciężkich (Cu, Pb, Ni, Cr, Mn, Fe) możemy uznać, że jest on zanieczyszczony tymi pierwiastkami przy różnym stopniu skażenia. Wartość współczynnika przyswajalności (AF) dla oznaczonych metali ciężkich układała się w następującym szeregu: Zn > Cu > Pb > Mn > Ni > Cr > Fe. Uzyskano niską zawartość materii organicznej, która nie była skorelowana z aktywnością badanych enzymów. Największą zmienność wartości badanych enzymów mierzoną za pomocą współczynnika zmienności (CV) uzyskano dla wyników katalazy (CV 40,74%), następnie fosfatazy alkalicznej (CV 18,01%) oraz kwaśnej (CV 15,34%). Wyliczono enzymatyczny wskaźnik poziomu pH (0,92-1,18), którego wartości potwierdziły alkaliczny odczyn badanego odpadu mierzony metodą potencjometryczną w H2O i KCl.
EN
Gold nanoparticles are emerging as promising agents for various areas of material science as well as nanotechnology, electronics and medicine. The interest in this material is provided due to its unique optical, electronic and molecular-recognition properties. This paper presents results of preparation, characterization and biofunctionalization of gold nanoparticles. Nanoparticles have been conjugated with the cholesterol oxidase enzyme in order to prepare the active element for biosensors. Cholesterol oxidase is one of the most important analytical enzyme, used for cholesterol assay in clinical diagnostics, and there is still a necessity in improvement of existing analytical techniques, including bio-nanotechnological approaches based on modern nanosystems. The prepared bio-nanosystem was characterized by the enzyme activity test. Obtained results showed a stable binding of the enzyme with nanoparticles and preserved the bioactivity approves which gives possibility to use the prepared bio-nanosystems for analytical purposes. The Surface Plazmon Resonance and the Surface Enhanced Raman Scattering as specific for nanocurriers effects were observed what enable us to research the oscillation spectra of enzyme. These spectra were compared with ones obtained by IR-spectroscopy. The vibrational lines are attributed to chemical functional groups existing in enzyme, for example, amino acids, amide groups as well as flavin – adenine dinucleotide cholesterol oxidase prosthetic group. By this way the identified spectral lines can be used as a distinguishing mark of enzyme.
PL
Nanocząstki złota zdają się być niezwykle obiecującym materiałem, który z powodzeniem może być wykorzystywany w różnych dziedzin inżynierii materiałowej, nanotechnologii, elektroniki czy medycyny. Zainteresowanie tym materiałem wynika z posiadanych przez niego unikatowych właściwości optycznych, elektronicznych i identyfikacji na poziomie molekularnym. W artykule przedstawiono wyniki prowadzonych badań dotyczących przygotowania, charakterystyki i biofunkcjonalizacji nanocząstek złota. Celem wytwarzania i łączenia nanocząstek złota z enzymem oksydazą cholesterolową było opracowanie aktywnego biologicznie elementu biosensora. Oksydaza cholesterolowa jest jednym z najważniejszych enzymów analitycznych, stosowanych w diagnostyce klinicznej do oznaczenia stężenia cholesterolu. Istnieje potrzeba doskonalenia istniejących metod analitycznych, między innymi poprzez wykorzystanie nowoczesnych nanomateriałów. Przeprowadzono badania aktywności enzymu immobilizowanego, jak również dokonano charakterystyki danego bionanosystemu za pomocą wybranych metod optycznych. Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, że wiązanie enzymu z nanocząstkami jest stabilne, a aktywność biologiczna została zachowana, co pozwala na przygotowanie bio-nanosystemu do celów analitycznych. Zaobserwowano również wystąpienie dwóch efektów optycznych charakterystycznych w przypadku zastosowania odpowiednich nanonośników: Powierzchniowego Rezonansu Plazmonów oraz Powierzchniowo Wzmocnionego Rozproszenia Ramanowskiego. Uzyskane widma były porównywane z widmami w podczerwieni. Zaobserwowane linie przypisano do charakterystycznych grup funkcyjnych, aminokwasów, wiązań peptydowych, jak również dinukleotydu flawinoadeninowego czyli grupy prostetycznej oksydazy cholesterolowej. Zidentyfikowane linie mogą być wykorzystywane jako marker analityczny dla danego enzymu.
EN
The aim of this study was to determine the effect of carfentrazone-ethyl (CE) doses of 0.265, 5.280, 10.560, 21.180, 42.240 μg kg-1 soil DM on fungi, Acnomycetes, organotrophic bacteria, total oligotrophic bacteria and spore-forming oligotrophic bacteria, and on the activity of dehydrogenases, catalase, urease, alkaline phosphatase, acid phosphatase, arylsulfatase and β-glucosidase. Carfentrazone-ethyl had a stimulating effect on total oligotrophic bacteria and organotrophic bacteria, but it inhibited the growth of Azotobacter, fungi, spore-forming oligotrophic bacteria and Actinomycetes. The analyzed substance modified the structure of soil microbial communities, and it induced the most profound changes in fungi. The highest values of the colony development (CD) index and the eco-physiological (EP) index were observed in organotrophic bacteria. The optimal dose of carfentrazone-ethyl stimulated the activity of dehydrogenases, catalase, urease, alkaline phosphatase, acid phosphatase and β-glucosidase, but it had no effect on arylsulfatase. The highest doses of the analyzed substance inhibited the activity of dehydrogenases (reduction from 11.835 to 11.381 μmol TPF), urease (reduction from 0.545 to 0.500 mmol N-NH4) and arylosulfatase (reduction from 0.210 to 0.168 mmol PNP). Dehydrogenases were most resistant to CE, whereas acid phosphatase and arylsulfatase were least resistant to the analyzed compound.
PL
W pracy określono wpływ karfentrazonu etylu zaaplikowanego w dawkach 0,265, 5,280, 10,560, 21,180, 42,2 40 μg kg-1s.m. gleby na grzyby, promieniowce, bakterie organotroficzne, oligotroficzne ogółem i oligotroficzne przetrwalnikujące oraz aktywność dehydrogenaz, katalazy, ureazy, fosfatazy alkalicznej, fosfatazy kwaśnej, arylosulfatazy i β-glukozydazy. W wyniku badań stwierdzono stymulujące działanie karfentrazonu etylu na bakterie oligotroficzne ogółem i bakterie organotrofi czne, natomiast inhibicyjne na Azotobacter, grzyby, bakterie oligotroficzne przetrwalnikujące oraz promieniowce. Preparat ten zmieniał strukturę zespołu drobnoustrojów. Największe zmiany wywoływał u grzybów. Najwyższe wartości wskaźników rozwoju kolonii (CD) i ekofi zjologicznej różnorodności (EP) odnotowano u bakterii organotroficznych. Karfentrazon etylu w dawce optymalnej zwiększał aktywność dehydrogenaz katalazy, ureazy, fosfatazy alkalicznej, fosfatazy kwaśnej i β-glukozydazy, a nie oddziaływał na arylosulfatazę, natomiast najwyższe dawki zmniejszały aktywność dehydrogenaz (obniżenie z 11,835 do 11,381 μmol TPF), ureazy (obniżenie z 0,545 do 0,500 mmol N-NH4) i arylosulfatazy (obniżenie z 0,210 do 0,168 mmol PNP). Najbardziej opornymi enzymami na działanie KE okazały się dehydrogenazy, a najmniej fosfataza kwaśna i arylosulfataza.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.