Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 303

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przenośnik taśmowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
1
Content available remote Vibration impact on people transported by mining belt conveyors
EN
The paper presents the description and results of experimental research whose purpose was to analyze the vibration influence the miner's body during riding on a belt conveyor for transporting coal. The transport of people on mining belt conveyors is a commonly used method to increase mining efficiency and improve a mine's profitability. The paper presents an assessment of safety and comfort parameters used in transporting people, the effect of strong vibrations on the human body and its internal organs, the measuring system used to record the accelerations during the experiment and the measurement results. The recorded data enabled a dynamic analysis of the movement and an assessment of safety and comfort of transported miners on the basis of defined indicators. The data included the accelerations from the moment of getting on the conveyor belt to the moment of going down onto the platform. The tests were carried out for two different belt conveyor speeds, which allowed to assess how conveyor speed affects safety and comfort of people transported on the mining belt conveyor.
PL
Zgodnie z wymaganiami polityki ekologicznej, działania kopalń odkrywkowych w zakresie ochrony środowiska powinny mieć charakter kompleksowy i uwzględniać muszą zasadę zrównoważonego rozwoju. Jedno z podstawowych zadań w tym obszarze dotyczy redukcji uciążliwego hałasu emitowanego do środowiska. W przypadkach eksploatowanych ciągów transportowych skuteczna walka z ponadnormatywnym hałasem jest możliwa dopiero po szczegółowym rozpoznaniu głównych źródeł jego powstawania. W oparciu o studia literaturowe opisano możliwe źródła hałasu towarzyszące pracy przenośnika taśmowego. W dalszej części artykułu przedstawiono badania rozpoznawcze źródeł hałasu. Badania przeprowadzono w warunkach laboratoryjnych z wykorzystaniem kamery akustycznej, jako narzędzia pozwalającego na identyfikację w przestrzeni i klasyfikację poszczególnych źródeł hałasu. Zidentyfikowano wybrane zjawiska towarzyszące pracy głównych podzespołów przenośnika i przypisano im charakterystyczne zakresy częstotliwości.
EN
In accordance with the requirements of the ecological policy, the operation of opencast mines in the field of environmental protection should be comprehensive and must take into account the principle of sustainable development. One of the basic tasks in this area concerns the reduction of nuisance noise emitted to the environment. In the case of exploited transport lines, an effective fight against excessive noise is possible only after a detailed identification of the main sources of its generation. Possible sources of noise accompanying the operation of the belt conveyor have been described based on literature studies. The further part of the work presents identification tests of noise sources. The research was carried out in laboratory conditions with the use of an acoustic camera as a tool allowing for the spatial identification and classification of individual noise sources. Selected phenomena accompanying the operation of the main components of the conveyor have been identified and their characteristic frequency ranges assigned to them.
EN
The article presents the results of research of the Gwarek 1200 belt conveyor. The work aimed to determine the possible benefits of changing the type of rollers used. It was expected that the change of the rollers from N-type to C-type will reduce the costs of energy consumed by the conveyor drive system. This part of the research was carried out in a hard coalmine at the level of 665 m. The test was given the entire power unit in terms of the starting power demand and rated power in real time. Measurement works were carried out before and after the modernization of the conveyor for 5 years. Moreover, it was decided to extend the research to include vibroacoustic tests, aimed at determining the technical condition by measuring vibrations. It is expected that based on the analysis of vibration signals in the long term will allow to develop a method for diagnosing belt conveyor rollers and to quickly detect their malfunction under normal operating conditions.
PL
W artykule zaprezentowano wybrane techniki monitorowania stanu przenośników taśmowych. Dobór technik monitorowania odbywał się ze szczególnym uwzględnieniem możliwości zastosowania nowoczesnych technik komputerowych, takich jak sztuczna inteligencja czy wizja komputerowa. Pod uwagę zostały w pierwszej kolejności wzięte zagadnienia, które w obecnej sytuacji nie są w wystarczający sposób opracowane. Wewnątrz artykułu znajdują się opisy detektora drgań w oparciu o kable światłowodowe, monitoring za pomocą badania natężenia dźwięku oraz detekcje wizualne problemów występujących podczas pracy przenośników taśmowych.
EN
The article presents selected techniques for monitoring the status of belt conveyors. The selection of techniques was carried out with particular emphasis on the possibility of using modern computer techniques such as artificial intelligence or computer vision. Issues that were currently not sufficiently addressed in the current situation were taken into account. Inside the article are descriptions of the vibration detector based on fiber optic cables, monitoring by means of sound intensity testing and visual detection of problems occurring during the operation of belt conveyors.
EN
As we are increasingly focusing on the economy of mining, researchers are constantly trying to find new technologies to improve existing machines to be more efficient and less perishable. Such actions allow mining companies to save money in all of the mining processes. The authors focused on the transport of materials and how to improve it. The most frequent problems in this matter are caused by the destruction of conveyor belts. The cost of repairs is estimated at about half a billion crowns in the Czech Republic. That is why engineers are working on reduction of the rock impact force on the conveyor belt. The paper deals with the issue of reducing the passage of conveyor belts by proposing a new solution to the impact stand, which will considerably reduce the number of conveyor belt breaks.
PL
Zwracając uwagę na ekonomikę wydobycia, nieustannie trwają badania poszukujące nowych technologii ulepszających istniejące maszyny i urządzenia, by były one bardziej wydajne i mniej wadliwe. Takie działania pozwalają firmom górniczym oszczędzać pieniądze we wszystkich procesach wydobywczych. Autorzy skupili się na transporcie materiałów i tym, jak go poprawić. Najczęstsze problemy w tej kwestii są spowodowane zniszczeniem taśm przenośnikowych. W Czechach koszt napraw szacowany jest na około pół miliarda koron rocznie. Dlatego inżynierowie pracują nad zmniejszeniem siły uderzenia skały w taśmę przenośnika. W artykule poruszono kwestię zmniejszenia awaryjności taśm przenośnikowych w miejscu przesypu, proponując nowe rozwiązanie stołu udarowego pochłaniającego energię uderzenia, który znacznie zmniejszy liczbę zerwań taśmy przenośnikowej. (Nowe rozwiązanie konstrukcyjne zmniejszające wpływ transportowanej skały na przenośniki taśmowe w górnictwie)
PL
Zagadnienia zrównoważonego rozwoju w sektorze wydobywczym zyskują coraz większą popularność. Podążanie za strategią wyznaczoną przez Agendę na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 [1] i realizowanie zdefiniowanych przez nią 17 celów stwarza nowe możliwości dla rozwoju innowacyjnego i odpowiedzialnego przemysłu górniczego.
EN
The issues of sustainable development in the mining sector are becoming increasingly popular. Following the strategy specified by the 2030 Agenda for Sustainable Development [1] and completing its 17 Sustainable Development Goals creates new possibilities for the development of innovative and responsible mining industry.
EN
This paper explores the possibilities of using an acoustic camera as a tool that allows the verification of the correct construction and operation of individual elements of a belt conveyor. Based on the simultaneously recorded components - a video camera and measuring microphones, the sound pressure level map of the belt conveyor was created. The tests were carried out in laboratory conditions and covered the location and identification of individual noise sources. The verification consists not only of searching for dominant sound sources, but above all, of searching for frequencies in the analysed spectrum that should not occur during their proper operation. The tests allow for the identification of frequencies and the determination of the sound pressure level for three noise sources: the electric motor noise, the idler roll bearing noise as well as the noise on the tail pulley caused by belt misalignment.
PL
Artykuł przedstawia propozycję narzędzi analitycznych, możliwych do opracowania z danych rejestrowanych w ramach funkcjonowania systemów automatyki przemysłowej. Narzędzia te mogą być realnym wsparciem przy próbie optymalizacji efektywności procesowej, szczególnie energetycznej. W uproszczeniu, każde dowolne urządzenie energomechaniczne zasilane jest prądem i sterowane systemem automatyki przemysłowej. Postać sygnału zwykle zależna jest od różnych trybów pracy danego urządzenia, wynikających m.in. z jego obciążenia zewnętrznego. Dostępne metody segmentacji sygnałów i metody statystyczne pozwalają zautomatyzować proces identyfikacji trybów operacyjnych, jak również rozpoznawać inne prawidłowości czy anomalne zachowania, wynikające z nieprawidłowej pracy urządzenia. Dzięki temu z prostego sygnału prądowego możemy liczyć rzeczywisty czas pracy obiektu technicznego, zużycie mediów, identyfikować tryby pracy urządzenia, rozpoznawać straty procesu, określać parametry wydajnościowe KPI oraz rozwijać procedury diagnostyczne. W artykule zaproponowano metody wielowymiarowego przetwarzania danych oraz ich zastosowanie na danych rzeczywistych z odstawy taśmowej. Opisano algorytm identyfikacji reżimów operacyjnych oparty na technikach uczenia maszynowego oraz dalsze kontekstowe analizy, wraz z różnymi wizualizacjami.
EN
This paper outlines the recommendation of analytical tools likely to be derived from the data recorded within the automation system (SCADA). The means might facilitate optimisation of process efficiency, especially in terms of energy efficiency. Basically, each electromechanical device is electrically charged and controlled by the SCADA. A kind of the signal usually depends on various operational modes of the given device which are classified by its external load. Available signal segmentation and statistical methods lead to the automatic identification of these modes and operational patterns or abnormal performances caused by poor technical condition. Therefore, simple electrical signal allows to count the real device performance time and utilities usage, to identify its operational modes, to recognise process losses, to specify KPI factors and to develop diagnostics. This paper describes multidimensional processing of conveyor stream data along with their exemplary use in real-time data. The algorithm of identifying operational regimes is characterised based on machine learning and further in-context analyses paired with visualisations.
PL
Kopalnie są często zlokalizowane w terenie górzystym i urobiony materiał jest transportowany z rejonu wzgórza do doliny - na plac składowy przy drodze publicznej lub bocznicy kolejowej. Stosowany jest wtedy najczęściej transport oponowy, ze względu na swoją niezawodność, ogromną elastyczność oraz dostępność w postaci usługi (outsourcing). Jednak takie rozwiązanie bywa przeszkodą w eksploatacji surowca, z uwagi na uciążliwy hałas i wibracje, kosztowną degradację lokalnych dróg oraz emisję spalin i gazów cieplarnianych, towarzyszące ruchowi ciężkich pojazdów. Złoże surowca położone w górach jest również złożem energii potencjalnej grawitacyjnej, którą można odzyskać w wypadku transportu urobku w dół. Do tego potrzebny jest napęd elektryczny i wyeliminowanie pracy jałowej środka transportu, co jest możliwe przy zastosowaniu energooszczędnego przenośnika taśmowego, pracującego w trybie generatorowym. Zastąpienie odstawy oponowej transportem taśmowym z odzyskiem (rekuperacją) energii umożliwia uzyskanie przez kopalnię statusu prosumenta energii elektrycznej oraz znaczące ograniczenie wpływu na środowisko, w szczególności wykazanie znacznych oszczędności w zużyciu energii pierwotnej (tzw. białe certyfikaty) oraz spowoduje obniżenie kosztów transportu. Rekuperacyjne przenośniki do transportu kruszyw z wyrobisk na wzgórzach mogą się stać wizytówką zrównoważonego górnictwa.
EN
Mines are often located in hilly terrain, from which the mined material is hauled from the hill to the valley - to the depot near the public road or railway sidetrack. Then, truck haulage is the most often used because of its reliability, great flexibility and availability in the form of outsourced service. However, such a solution can be an obstacle in the exploitation of the raw material due to arduous noise and vibrations, costly degradation of local roads and emissions of greenhouse gases and gases, accompanying the movement of heavy vehicles. The resource deposit located in the mountains is also a potential gravitational energy deposit that can be recuperated in the case of transporting the mined material down. For this you need an electric drive and eliminating the idle mode of transport, which is possible using an energy-saving belt conveyor working in generator mode. Replacement of truck haulage with belt transport with energy recovery (recuperation) enables the mine to obtain the status of electricity prosumer and significantly reduce its environmental impact, in particular demonstrating significant savings in primary energy consumption (so-called white certificates) and will reduce transport costs. Recuperative conveyors for aggregate transport from hill excavations can become a showcase of sustainable mining.
PL
Przesyp jest miejscem przenośnika taśmowego, w którym pojawia się ryzyko wystąpienia awarii, występują straty energii oraz w którym może dochodzić do uszkodzenia taśmy odbierającej urobek. Poza bezawaryjnym funkcjonowaniem, przesyp powinien dla zminimalizowania oporów ruchu taśmy zapewnić także centralne podawanie urobku, zapobiegać rozsypywaniu się transportowanego materiału, nie dopuszczać do powstawania zatorów, ograniczać proces defragmentacji urobku, a także minimalizować emisję hałasu oraz pyłów do otoczenia. Zapewnienie stawianych wymagań wiąże się z koniecznością stosowania m.in, zaawansowanych badań symulacyjnych. W artykule przedstawiono kluczowe czynniki, wpływające na parametry pracy wybranego przesypu wzdłużnego, oraz podjęto się próby identyfikacji zjawisk determinujących zachowanie się cząstek w czasie ich transportu. Na podstawie przeprowadzonych badań symulacyjnych określono wpływ parametrów wybranego przesypu wzdłużnego na zmiany obserwowanych wielkości.
EN
Conveyor transfer is a place where is a higher risk of accident, energy losses occurs and conveyor belt can be damaged. For many years conveyor transfer design was based only on the designer experience, on analytical methods or was totally neglected. Nowadays simulations methods are letting us to design energy-efficient transfers models without expensive experimental researches. The research paper shows the main factors that affect the transfer work and also phenomena binding with ore flow. Those issues are the base for further optimization works.
PL
Projekty przenośników o długiej trasie zwykle cechują niekonwencjonalne rozwiązania i wyjątkowa precyzja montażu. Poszczególne rozwiązania długich przenośników są przykładem rozwoju technologii transportu taśmowego [1].
EN
The designs of long-distance belt conveyor systems are usually characterised by unconventional solutions and exceptional assembly presicion. The particular solutions of long-distance conveyor belts are an example of the development of belt conveyor technology.
PL
W artykule przeprowadzono analizę stosowanych przenośników w systemach odbioru i transportu pyłu z kotłów z paleniskiem rusztowym w energetyce przemysłowej i ciepłowniczej. Zwrócono uwagę na konstrukcję najczęściej stosowanych rodzajów przenośników, ich parametry konstrukcyjne i eksploatacyjne. Dokonano oceny porównawczej zużycia energii elektrycznej do napędu urządzeń. Przeprowadzona analiza może być pomocna przy podejmowaniu decyzji techniczno-finansowych w ww. zakresie.
EN
This paper analyzes the conveyors used in dust collection and transport systems from grate boilers in industrial and heating energy. Attention was paid to the construction of the most commonly used types of dust conveyors, their construction and operational parameters. A comparative assessment was made of electricity consumption for the drive of the equipment. The analysis helps in making technical and financial decisions.
EN
Theoretical and experimental research indicates that radial loads have a significant influence on the value of belt-on-idler rolling resistances. Computational models discussed in literature use the notion of unit rolling resistance, i.e. rolling resistance per unit length of the idler. The total value of the rolling resistance of belt on a single idler is determined by integrating unit rolling resistance with respect to the length of the contact zone between the belt and the idler. This procedure requires the knowledge of normal load distribution along the contact zone between the belt and the idler. Loads acting on the idler set have been the object of both theoretical analyses and laboratory tests. Literature mentions several models which describe the distribution of normal loads along the contact zone between the belt and the idler set (Krause & Hettler, 1974; Lodewijks, 1996; Gładysiewicz, 2003; Jennings, 2014). Numerous experimental tests (Gładysiewicz & Kisielewski, 2017; Król, 2017; Król & Zombroń, 2012) demonstrated that the resultant normal loads acting on idlers are approximate to the loads calculated in theoretical models. If the resultant normal load is known, it is possible to assume the distribution of loads acting along the contact zone between the belt and the idler. This paper analyzes various hypothetical load distributions calculated for both the center idler roll and for the side idler roll. It also presents the results of calculations of belt rolling resistances for the analyzed distributions. In addition, it presents the results of calculations with allowance for load distribution along the generating line of the idler.
PL
Z badań teoretycznych i eksperymentalnych wynika istotny wpływ obciążeń promieniowych na wielkość oporów toczenia taśmy po krążnikach. W znanych z literatury modelach obliczeniowych wykorzystywany jest jednostkowy opór toczenia taśmy tj. opór przypadający na jednostkę długości krążnika. Wielkość całkowitego oporu toczenia taśmy na pojedynczym krążniku wyznacza się całkując opór jednostkowy po długości strefy kontaktu taśmy z tym krążnikiem. Do tego potrzebna jest znajomośćrozkładu obciążeń normalnych wzdłuż strefy kontaktu taśmy z krążnikiem. Obciążenia zestawu krążniko-wego były przedmiotem zarówno analiz teoretycznych jak i badań laboratoryjnych. Z literatury znanych jest kilka modeli opisujących rozkład obciążeń normalnych wzdłuż strefy kontaktu taśmy z zestawem krążnikowym (Krause & Hettler, 1974; Lodewijks, 1996; Gładysiewicz, 2003; Jennings, 2014). Liczne badania eksperymentalne (Król, 2013; Gładysiewicz & Kisielewski, 2017) wykazały, że wypadkowe obciążenia normalne krążników są zbliżone do obciążeń wyznaczonych z modeli teoretycznych. Znając wypadkowe obciążenie normalne można założyć rozkład obciążeń wzdłuż długości strefy kontaktu taśmy z krążnikiem. W pracy przeanalizowano różne hipotetyczne rozkłady obciążeń dla krążnika środkowego i bocznego oraz określono opory toczenia taśmy dla tych rozkładów. Wyznaczono współczynniki obli-czeniowe uwzględniające nierównomierność rozkładu obciążeń wzdłuż tworzącej krążnika.
EN
In the paper, the authors present the solution aimed at increasing reliability of the conveyor units. The analysis of technological and operational defects of conveyor rollers is presented. The changes in manufacturing technology have been proposed, which allowed for avoiding welding and provided the required level of tightness. Computer simulation of the motion of air in the labyrinth seal of the roller was conducted to determine the numerical parameters of possible airflows. It is proved that the airflow is present in the gap of the labyrinth seal due to the roller rotation. It is shown that the reason for the penetration of abrasive particles through the labyrinth seal after stopping is decompression, which occurred as a result of temperature change and push out of airflows during rotation. It is also suggested that the number of stops during the operation should be taken into account when determining the durability of rollers. Practical recommendations are given for preventing the penetration of abrasive particles during conveyor stops and the need for combined seals. The results can be used for the construction of roller conveyor belts in any industry.
EN
The article presents the results of research on the wear of belt conveyors’ elements made of various materials. For the purpose of the experiment, a test stand was built, reflecting the real working conditions of the conveyor belt, on which abrasive tests of samples made of appropriately selected materials and a control sample of steel were carried out. Obtained wear values indicated the most wear-resistant material.
PL
W artykule zaprezentowano wyniki badań dotyczące zużywania się elementów podajnika taśmowego wykonanych z różnych materiałów. Na potrzeby eksperymentu zbudowano stanowisko badawcze, odzwierciedlające rzeczywiste warunki pracy taśmociągu, na którym przeprowadzono testy ścierne próbek wykonanych z odpowiednio dobranych materiałów oraz ze stali kontrolnej. Uzyskane wartości zużycia wskazały najbardziej odporny na zużywanie ścierne materiał.
PL
Informacja o granulacji transportowanego przenośnikami taśmowymi materiału może być skutecznie wykorzystana w optymalizowania układów produkcyjnych w różnych dziedzinach przemysłu. W niektórych sytuacjach ocena fragmentacji (rozdrobnienia) urobku skalnego może być stosowana do weryfikacji jakości prowadzonych robót strzałowych lub też do oceny przydatności materiału do dalszej przeróbki. Rozwój techniki wspomagany odpowiednim oprogramowaniem stwarza szerokie możliwości aplikacyjne takiej oceny. Skuteczność dostępnych metod pośrednich określania składu ziarnowego, bazujących na technikach analizy obrazu, skłoniła do podjęcia prac pilotażowych. Przedmiotem badań jest ruda miedzi, wydobywana z użyciem materiałów wybuchowych i dostarczana z oddziałów wydobywczych kopalni do zakładów przeróbczych. Opisanie strumienia urobku docierającego na miejsce przeróbki, z uwzględnieniem zarówno granulacji, jak i zróżnicowania litologicznego (zróżnicowania makroskopowego) może wesprzeć i usprawnić energochłonne procesy przeróbcze. Przedstawiono wyniki badań wstępnych, których celem było sprawdzenie korelacji pomiędzy granulacją urobku a jego składem litologicznym. Przedstawiono wyniki badań fragmentacji rudy miedzi transportowanej przenośnikami taśmowymi z dwóch wybranych oddziałów górniczych, charakteryzujących się odmienną litologią. Do badań wykorzystano techniki fotogrametryczne zintegrowane z oprogramowaniem komputerowym Split Desktop 4.0. Zaletą proponowanej metody jest nie tylko wykorzystanie ogólnie dostępnego sprzętu, ale także możliwość wykonywania pomiarów w dowolnym miejscu w kopalni. W analizach wykorzystano autorską dokumentację fotograficzną urobku wykonaną in situ. Do analiz wykorzystano również dane jakościowe rudy miedzi, określone na podstawie pobranych w kopalni prób bruzdowych.
EN
Information about the grain size distribution of a materiał plays an important role in optimizing production systems in various branches of industry. Analysis of particie size d istribution in the run-of-mine materiał is frequently employed to verify the quality of drilling and blasting operations. Adequate software and improved grain size identification technologies not only help to monitor and evaluate the results of blasting operations, but also inform the selection of blasting methods which best correspond to particular geological and mining conditions both in surface mining and in underground mining. The accuracy of indirect, image-analysis methods used in the identification of grain size distribution motivated some pilot works aimed at using the grain size to evaluate the quality of a lithologically complex copper ore deposit. This paper presents the results of preliminary research aimed at verifying whether grain size distribution of the run-of-mine materiał correlates with its lithological composition. The examinations covered grain size distribution in copper ore transported on belt conveyors in two mines in which the extracted ore has different lithology. The research was performed with the use of photogrammetric techniques and the Split Desktop 4.0 Computer application. The advantage of the proposed technique is that it can be used at any location in the mine. This materiał was supplemented with qualitative data stored in the Run-Of-Mine Ore Monitoring system as defined on the basis of channel samples collected on the day of tests.
PL
Koszt odstawy urobku ma znaczący udział w łącznych kosztach wydobycia. Redukcji tych kosztów służy wdrażanie rozwiązań energooszczędnych w transporcie, zarówno poprzez bardziej precyzyjny dobór [1] i nowoczesne projektowanie obiektów transportowych i ich elementów, jak i poprzez wprowadzanie nowej generacji energooszczędnych i niezawodnych rozwiązań konstrukcyjnych [2]. W transporcie taśmowym duże znaczenie mają koszty zabudowy i wymian krążników górnych [3] oraz energii zużywanej w cięgnie górnym taśmy [4]. W artykule przedstawiono koncepcję nowatorskiego rozwiązania technicznego podparcia cięgna górnego przenośników taśmowych, które umożliwia samoczynne dostosowanie podparcia zestawami krążnikowymi do obciążenia urobkiem poprzez selektywne odłączanie zestawów.
EN
The paper presents a novel solution for belt conveyors of top belt support with an automatic adjustment of idlers spacing according to the actual loading which is done by disconnecting of some idlers. In order to select the optimal variants of the proposed solution for the needs of division and main haulage conveyors, a number of simulations of the resistances to motion and required drive power with regard to the different levels of loading were made. The analysis proved that in the case of conveyors that operate with the high variability of conveyed materiał stream, significant share of idle work or Iow level of loading the proposed solution enables to decrease the specific energy consumption and helps to increase the effective working time period of installed idlers.
PL
Osiągnięcie celu, jakim jest udział energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych na poziomie 27% w stosunku do energii ze źródeł konwencjonalnych do 2030 roku, możliwe jest przy współudziale różnych sektorów gospodarki (15% w 2020 roku). Polski przemysł jest mocno nasycony napędami wykorzystującymi energoelektroniczne napięciowe falowniki dwupoziomowe MSI. Napędowe przekształtniki napięciowe przetwarzają energię napięcia stałego uzyskiwaną z sieci elektroenergetycznej za pośrednictwem prostowników, jak i mogą ją uzyskiwać wprost z paneli fotowoltaicznych i turbin wiatrowych. Przenośniki taśmowe z napięciowymi przekształtnikami częstotliwości na stacjach napędu taśmy są szczególnie predysponowane do wspomagającego zasilania zieloną energią, tzw. hybrydowe systemy zasilania. Korzyści wydają się oczywiste, w szczególności biorąc pod uwagę zapisy nowej dyrektywy energetycznej UE nazywanej „pakietem czystej energii”, która będzie obowiązywać od 2019 roku.
EN
Achieving the global of share of electricity from renewable sources at 27% in relation to conventional sources until year 2030 is possible with the participation of different sectors of the economy. Polish industry is heavily saturated with the power electronic drive converters with voltage PWM inverters. Drive converters convert DC energy obtained from power grid via rectifiers or can obtain it directly from photovoltaic panels and wind turbines. Mining plants are especially predisposed to support the power supply of belt conveyors with green energy, so-called hybrid installations. Power of engines are so large that photovoltaic or wind farms can supply directly to the drives without using the power grid. The benefits seem obvious, particular taking into account the provisions of the new energy efficiency directive so-called “clean energy package” which will is to apply from 2019.
PL
W niniejszej publikacji przedstawiono wyniki obliczeń względnej grubości filmu olejowego λ przeprowadzonych dla typowej walcowej przekładni zębatej stosowanej w górniczych przenośnikach transportowych. Obliczenia wartości tego parametru dokonano z wykorzystaniem metodyki zgodnej z normą ISO/TR 15144-1:2014 (E). W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, że eksploatacja rozpatrywanych przekładni odbywa się w warunkach smarowania granicznego i istotny wpływ na te warunki ma chropowatość powierzchni. W pracy zaproponowano także metody poprawy warunków smarowania przekładni oparte o nowoczesne technologie obróbki wykańczającej powierzchni kół zębatych.
EN
This paper presents the results of calculating the relative thickness of the oil film λ carried out for a typical cylindrical gearbox used in transport conveyors. Calculations of this parameter were made using the ISO/TR 15144-1: 2014 (E) methodology. As a result of the analysis, it was found that the operation of the gear under consideration is unfavorable in the lubrication conditions and the surface roughness has a significant influence on these conditions. The methods of improving gear lubrication conditions have been proposed in the paper, based on modern technologies of surface finishing of gears.
PL
Artykuł skupia się na jednej grupie urządzeń górniczych, a mianowicie przenośnikach taśmowych. Urządzenia te znalazły szerokie zastosowanie głównie w przemyśle górniczym, zarówno głębinowym, jak i odkrywkowym. Stanowią element przemieszczania urobku z miejsca pozyskiwania do szeroko rozumianego odbiorcy – decydują o zdolnościach wydobywczych. Każda awaria tego urządzenia powoduje unieruchomienie procesu wydobywczego, co przekłada się na straty finansowe. Dlatego też tak ważna jest właściwa diagnostyka tych urządzeń, aby mogły pracować bezawaryjnie.
EN
The article focuses on one group of mining equipment, namely belt conveyors. They are widely used mainly in the mining industry, both underground and opencast. They are a component of the transportation of extracted material from the place of its mining to a customer in a broad sense – they affect the production capacities of mines. Every failure if this equipment stops the mining process, which results in financial loss. Hence the significance of the proper diagnostics of belt conveyors, ensuring their failure-free operation.
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.