Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 24

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  video monitoring
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Monitoring wizyjny, znany także pod nazwą monitoringu CCTV, to zespół urządzeń, za pomocą których jest odbierany, przetwarzany, archiwizowany, a także wyświetlany obraz i dźwięk. Jego zadaniem jest śledzenie aktywności mających miejsce w jego zasięgu. Nie jest to rozwiązanie nowe, jednak ciągle ewoluuje, wykorzystując innowacje technologiczne.
EN
The article presents the use of video monitoring in a production company on the example of municipal thermal power plant. After analyzing the hazards and work inconvenience occurring in the analyzed enterprise, video surveillance zones have been designated with the division into the indoor and outdoor monitoring system. Video surveillance is provided for production, auxiliary and delivery processes. Moreover, video monitoring performs a control function over the occupation health in workstations at risk of explosion or fire. In addition, observation points have been set up in the visual monitoring system, among which the internal ones are served by the dispatcher responsible for the production process, while the external are operated by security guards of the facility.
PL
Monitoringi wizyjne są obecnie jednymi z najszerzej wykorzystywanych środkow mających wpływać na bezpieczeństwo i porządek publiczny. Warunkiem pełnego wykorzystania możliwości monitoringu wizyjnego jest przestrzeganie norm technicznych na etapie budowy i eksploatacji systemu. Obecnie aspekty techniczne reguluje norma PN-EN 62676-1-1:2014-06 Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach – Część 1-1:Wymagania systemowe – Postanowienia ogolne. Dynamiczny rozwoj technologii informatycznych, w tym opartych na sztucznej inteligencji daje coraz większe możliwości. Systemy wykorzystujące zaawansowane oprogramowanie pozwalają na automatyczne sygnalizowanie zagrożeń. Daje to możliwość ograniczenia personelu oraz zwiększenie skuteczności monitoringow wizyjnych. Przykładem systemu opartego na tego typu oprogramowaniu jest Katowicki Inteligentny System Monitoringu i Analiz.
EN
CCTV system is currently one of the most commonly used means of influencing the safety and public order. A necessary condition for taking full advantage of the system is following technical standards in the process of creating and using CCTV. The current standard for technical standards is PN-EN 62676-1-1: 2014-06 CCTV Surveillance systems used in security. Part 1-1: system requirements – General provisions. The dynamic development of information technologies, including those based on artificial Intelligence, offers a wide range of possibilities. Systems based on advanced software allow automatic notification of threats. This in turn enables limiting the number of employees as well as increasing the efficiency of CCTV. An example of a system based on such software is the Intelligent System of Monitoring and Analysis in Katowice.
EN
CCTV system is currently one of the most commonly used means of influencing the safety and public order. A necessary condition for taking full advantage of the system is following technical standards in the process of creating and using CCTV. The current standard for technical standards is PN-EN 62676-1-1: 2014-06 CCTV Surveillance systems used in security. Part 1-1: system requirements – General provisions. The dynamic development of information technologies, including those based on artificial Intelligence, offers a wide range of possibilities. Systems based on advanced software allow automatic notification of threats. This in turn enables limiting the number of employees as well as increasing the efficiency of CCTV. An example of a system based on such software is the Intelligent System of Monitoring and Analysis in Katowice.
PL
Monitoringi wizyjne są obecnie jednymi z najszerzej wykorzystywanych środkow mających wpływać na bezpieczeństwo i porządek publiczny. Warunkiem pełnego wykorzystania możliwości monitoringu wizyjnego jest przestrzeganie norm technicznych na etapie budowy i eksploatacji systemu. Obecnie aspekty techniczne reguluje norma PN-EN 62676-1-1:2014-06 Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach – Część 1-1: Wymagania systemowe – Postanowienia ogolne. Dynamiczny rozwoj technologii informatycznych, w tym opartych na sztucznej inteligencji daje coraz większe możliwości. Systemy wykorzystujące zaawansowane oprogramowanie pozwalają na automatyczne sygnalizowanie zagrożeń. Daje to możliwość ograniczenia personelu oraz zwiększenie skuteczności monitoringow wizyjnych. Przykładem systemu opartego na tego typu oprogramowaniu jest Katowicki Inteligentny System Monitoringu i Analiz.
PL
W artykule przedstawiono jakie dane i na jakiej podstawie mogą być przetwarzane przez pracodawcę jako Administratora Danych. Przedstawiono także wskazówki, które należy uwzględnić w wdrażaniu monitoringu wizyjnego. Zwrócono uwagę na konieczność uregulowania obszaru retencji danych oraz problemów w tym zakresie.
EN
The article presents what kind of data and on which basis can an employer process as a data controller. The article presents as well the guidelines that should be taken into account in the implementation of video monitoring. Attention was paid to the need of regulating the data retention area and problems in this respect.
6
Content available remote Określanie prędkości pojazdów na podstawie materiału wideo. Cz. 2
PL
Filmy wykonywane przy użyciu automatycznych, stacjonarnych i mobilnych rejestratorów coraz częściej są materiałem służącym do rekonstrukcji wypadku drogowego. Celem tego artykułu jest przedstawienie sposobu postępowania dla ustalenia prędkości pojazdu wymijającego się z pojazdem wyposażonym w kamerę wideo.
EN
Films made with automatic, stationary and mobile recorders are increasingly often used in road accident reconstruction. The aim of this article is to show how to accurately determine the speed of an oncoming vehicle equipped with a video recorder.
PL
Systemy monitoringu wideo od szeregu lat wykorzystywane są w celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa obywateli i ochranianych obiektów. Bezzałogowe statki powietrzne (BSP) są obecnie coraz częściej elementami systemu monitoringu IP wykorzystywanymi w działaniach rozpoznawczych, prewencyjnych czy ratowniczych. Zapewnienie realizacji usługi monitoringu wideo z zastosowaniem BSP w praktycznych implementacjach stanowi duże wyzwanie. W artykule przedstawiono problemy implementacji BSP w systemie monitoringu uwzględniające zarówno ograniczenia prawne, jak i techniczne oraz przedstawiono ocenę jakości realizacji usługi monitoringu wideo z wykorzystaniem BSP w rzeczywistym środowisku eksploatacji.
EN
Process of ensuring the security of citizens requires access to the information from sensors located in different points of monitoring and data acquisition systems. Unmanned aerial vehicles (UAVs) are increasingly becoming an element of the IP surveillance system used in reconnaissance, preventive or rescue operations. Ensuring the implementation of video monitoring services using UAV in practical implementations is a big challenge. The article presents the problems of UAV implementation in the monitoring system considering both legal and technical limitations as well as the assessment of the quality of video surveillance service implementation using USV in the real operating environment.
EN
The article presents the watercraft recognition and identification system as an extension for the presently used visual water area monitoring systems, such as VTS (Vessel Traffic Service) or RIS (River Information Service). The watercraft identification systems (AIS - Automatic Identification Systems) which are presently used in both sea and inland navigation require purchase and installation of relatively expensive transceivers on ships, the presence of which is not formally required as equipment of unconventional watercrafts, such as yachts, motor boats, and other pleasure crafts. These watercrafts may pose navigation or even terrorist threat, can be the object of interest of the customs, or simply cause traffic problems on restricted water areas. The article proposes extending the traffic supervision system by a module which will identify unconventional crafts based on video monitoring. Recognition and identification will be possible through the use of image identification and processing methods based on artificial intelligence algorithms, among other tools. The system will be implemented as independent service making use of the potential of SOA (Service Oriented Architecture) and XML/SOAP (Extensible Markup Language/Simple Object Access Protocol) technology.
EN
The paper presents the issues related to Closed Circuit Television; shows the successive stages of the evolution of systems development, and presents the concepts of monitoring system for freight forwarding company. For this purpose are used, variety of transmission media, including optical fiber cables. The result is an resistance to electromagnetic interference and high data throughput.
PL
W referacie zaprezentowano zagadnienia związane z Systemami Monitoringu Wizyjnego. Przedstawiono kolejne etapy ewolucji rozwoju systemów, a także zaprezentowano koncepcje systemu monitoringu wizyjnego dla firmy spedycyjnej. W tym celu zastosowano różne media transmisyjne, w tym także kable światłowodowe. Dzięki temu uzyskano odporność na zakłócenia elektromagnetyczne, a także dużą przepustowość danych.
EN
The article deals with the problem of correct detection of moving objects when they are monitored by the monitoring system that operates in the visible range of the electromagnetic radiation spectrum. Based on the analysis of existing methods, for detection of moving objects there is proposed an algorithm that is adaptive to destabilizing factors. This algorithm makes it possible to increase the accuracy of moving objects detection. The algorithm takes into account the presence of noise and its heterogeneity, both in space and time, and also removes the influence of moving shadows. The correctness of the algorithms described in this article is confirmed by their software implementation and modelling. In the process of modelling, the accuracy of object detection, proposed by the algorithm under different observation conditions, and the motion parameters of the objects were estimated.
PL
Artykuł porusza problem prawidłowego wykrywania poruszających się obiektów, gdy są one monitorowane przez system monitorujący działający w widzialnym zakresie spektrum promieniowania elektromagnetycznego. Na podstawie analizy istniejących metod zaproponowano adaptacyjny algorytm uwzględniający czynniki destabilizujące. Algorytm ten umożliwia zwiększenie dokładności wykrywania poruszających się obiektów. Uwzględnia on obecność szumu i jego niejednorodność, zarówno w przestrzeni, jak i w czasie, a także eliminuje wpływ ruchomych cieni. Poprawność algorytmów, opisanych w tym artykule, potwierdzono w czasie ich realizacji i modelowania. W trakcie symulacji przeprowadzono oszacowanie dokładności detekcji obiektów według zaproponowanego algorytmu w różnych warunkach obserwacji i dla różnych parametrów ruchu obiektu.
PL
Międzynarodowe Targi Transportu Zbiorowego TRANSEXPO, organizowane przez Targi Kielce S.A., to największa tego typu impreza w Polsce i w Europie Centralnej. Ich współorganizatorem jest Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej, a partnerami Śląski Klaster Transportu Miejskiego, Polskie Stowarzyszenie Przewoźników Autokarowych, Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Kielcach. Czternasta edycja TRANSEXPO odbędzie się w stolicy województwa świętokrzyskiego w dniach 23–25 października. Honorowy patronat nad wystawą objęli Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Energii, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Wojewoda Świętokrzyski oraz Prezydent Miasta Kielce. Wśród patronów medialnych znalazła się po raz kolejny redakcja czasopisma „Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe”.
EN
International Collective Transport Fairs TRANSEXPO, organized by Targi Kielce S.A., is the biggest this kind event in Poland and Central Europe. It is coorganized by Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej (Economical Chamber of Public Transport), Śląski Klaster Transportu Miejskiego (Silesian Cluster of Public Transport), Polskie Stowarzyszenie Przewoźników Autokarowych (Polish Association of Carriers), Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji (Polish Economical Chamber of Car Transport and Shipping) and MPK Kielce. Fourteenth edition of TRANSEXPO will be held in capital of Świętokrzyskie Voivodeship on 23-25 October. Honorary patronage over the exhibition has been taken by Ministry of Infrastructure, Ministry of Energy, Ministry of Investment and Development, Marshal of the Świętokrzyskie Voivodeship, Voivode of Świętokrzyskie Voivodeship and the Mayor of the City of Kielce. Media patronage has been taken again by „Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe”.
PL
Systemy monitoringu wideo od szeregu lat wykorzystywane są w celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa obywateli i ochranianych obiektów [1]. Bezzałogowe statki powietrzne (BSP) są obecnie coraz częściej elementami systemu monitoringu IP wykorzystywanymi w działaniach rozpoznawczych, prewencyjnych czy ratowniczych. Zapewnienie realizacji usługi monitoringu wideo z przewidywalnym poziomem jakości jest ważnym wyzwaniem warunkującym zastosowanie BSP w praktycznych implementacjach. W artykule przedstawiono problemy implementacji BSP w systemie monitoringu oraz ocenę jakości realizacji usługi monitoringu wideo w rzeczywistym środowisku eksploatacji. Zaproponowana implementacja BSP stanowi część systemu monitoringu i akwizycji danych zrealizowanego w projekcie INSIGMA*.
EN
Process of ensuring the security of citizens requires access to the information from sensors located in different points of monitoring and data acquisition systems [1]. Unmanned aerial vehicles (UAVs) are increasingly becoming an element of the IP surveillance system used in reconnaissance, preventive or rescue operations. Providing video surveillance services with a predictable level of quality is an important challenge for BSP implementation in practical operations. The article presents the problems of BSP implementation in the monitoring system and the evaluation of the quality of the video surveillance service in the real operating environment. The proposed BSP implementation is part of the monitoring and data acquisition system of the INSIGMA project*.
EN
The article presents an analysis of the use of a single-board computer Raspberry PI for video acquisition and transmission. The article focuses on requirements necessary for the recorded image to be used for face analysis to identify facial expressions and microexpressions. The quality of the recorded video frames was verified for different resolutions and fps using PSNR (Peak Signal-to-Noise Ratio). Tests of CPU cores usage were also carried out for simultaneous recording and transmission of different types of video streams. The results show that the size of the effective image area depends on the resolution of recorded video stream. Increasing the frame rate for the given video resolution has a significant impact on the value of PSNR. And the resultant CPU usage, for the available resolutions and frame rates of the video recorded, in most cases does not exceed 15% of the total computing power of the CPU.
PL
W artykule poruszono tematykę związaną z określeniem prędkości pojazdu na podstawie zapisu z monitoringu. Omówiono wyniki badań, podczas których rejestracja ruchu prowadzona była w różnych warunkach oświetlenia, a także przy różnych parametrach rejestracji urządzenia. Określając prędkość pojazdu wykorzystano metodykę stosowaną w Pracowni Rekonstrukcji Wypadków Drogowych Politechniki Lubelskiej.
EN
The article describes the problem of evaluation speed determination based on analysis of the CCTV monitoring. The study included recording in various lighting conditions, with different parameters of the recording equipment. To evaluate vehicle speed was used method used in the Road Accident Reconstruction Laboratory of the Lublin University of Technology.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań opinii publicznej na tematy poczucia bezpieczeństwa w mieście Świętochłowice i środków prewencyjnych, stosowanych w przestrzeni miejskiej. Badania przeprowadzono, gdy miasto nie miało jeszcze systemu kamer w obrębie centrum. Badania pokazały również akceptację respondentów dla zastosowania w przyszłości monitoringu w mieście. Ponadto, po wprowadzeniu monitoringu w mieście zebrano opinie operatorów systemu kamer po trzech latach jego użytkowania.
EN
The article presents the results of public opinion on the security in the Świętochłowice City and preventive measures applied in urban space. The study was conducted when the city still did not have a camera system within the city center. The study also showed the respondents’ approval for a use of video monitoring in the future. In addition, following the introduction of monitoring in the city the opinions of camera system operators after three years of use were analysed.
PL
Systemy monitoringu wideo od szeregu lat wykorzystywane są w celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa obywateli i ochranianych obiektów [3]. Automatyzacja procesu wykrywania i rozpoznawanie osób wykorzystująca znakowanie obiektów i ich identyfikację w oparciu o zdefiniowaną bazę danych ma kluczowe znaczenie dla podniesienia poziomu bezpieczeństwa chronionych zasobów. W artykule przedstawiono problemy implementacji i testowania aplikacji łączącej w sobie zalety technologii RFID (Radio-Frequency IDentification) i klasycznej techniki rozpoznawania osób na podstawie rysów twarzy. Zaproponowane rozwiązanie umożliwia zwiększenie efektywności i niezawodności pracy systemu monitoringu przy zachowaniu określonej satysfakcji użytkownika [4].
EN
Process of ensuring the security of citizens requires access to the information from sensors located in different points of monitoring and data acquisition systems [3]. Automating the process of detection and identification of people that uses marking objects and their identification on the basis of defined database is crucial for enhancing the level of security of protected resources. The article presents problems of implementation and testing of applications that combines the advantages of RFID (Radio-Frequency Identification)and technique of recognition of persons on the basis of facial features. The proposed solution makes it possible to increase the efficiency and reliability of the monitoring system while maintaining a specific user satisfaction [4].
PL
W artykule zaproponowano dwie metody detekcji zajętości parkingów autostradowych (MOP) za pomocą wideo monitoringu. Wykrywanie zajętości poszczególnych miejsc oraz zliczanie i częściowa identyfikacja pojazdów wjeżdżających i wyjeżdżających z parkingu. Opisano też metodę identyfikacji pojazdów, która jest uzupełnieniem metody opartej na zliczaniu pojazdów wjeżdżających i wyjeżdżających z parkingu. Przedstawiono algorytmy, które umożliwią implementację tych metod oraz sposób mierzenia czasu przebywania pojazdu na parkingu przy wykorzystaniu identyfikacji pojazdów. Metody te nie uwzględniają niestosowania się kierowców do zasad parkowania.
EN
In this article, proposed two methods for detection of busy parking lots with video monitoring. Detection of busy places and counting and partial identification of vehicles entering and leaving the parking lot. Describes a method for the identification of vehicles, which is in addition to the method based on the count of vehicles entering and leaving the parking lot. Lists the algorithms that will enable the implementation of these methods, and how to measure the time spent in the parking lot of the vehicle using the identification of vehicles. These methods do not take into account the non-compliance with drivers to parking rules.
PL
W artykule przedstawiono propozycję automatycznego systemu wspierającego pracę operatorów monitoringu. Jest on oparty na opcjonalnym narzędziu stereowizyjnym, które pozwala utrzymywać koncentrację operatora w sytuacjach wymagających rozpoznawania przez niego zagrożeń. Opracowana metoda generowania wrażeń trójwymiarowych polega na sterowaniu postrzeganą głębią dla sekwencji obrazów dwuwymiarowych (2D) lub obrazów trójwymiarowych (3D). Metoda ta może być zastosowana w systemach monitoringu 2D i 3D. Przeprowadzono eksperymenty dotyczące postrzegania jakości całego obrazu i postrzeganego zakresu głębi na oryginalnych obrazach 2D, obrazach po konwersji 2D do 3D, oryginalnych obrazach 3D i przetworzonych obrazach 3D. Zaproponowana metoda znacząco zwiększa postrzeganą głębię przy zachowaniu akceptowalnego poziomu jakości całego obrazu przy i braku zniekształceń w obszarach obserwowanych obiektów, co poprawia rozpoznawanie zagrożeń.
EN
In this paper an automatic supporting system for monitoring operators is proposed. It is based on an optional stereovision tool, which allows to sustain the operator’s concentration in situations demanding the manual threat recognition and is based on generation of 3D impressions with the control of perception of the object depth in 2D and 3D video streams. The object depth control is considered as well in 2D monitoring systems with the novel 2D to 3D conversion scheme as in the inherently 3D monitoring systems. The experiments for examination of the overall image quality and the perceived scene depth, in order to enhance the perceived depth impressions, were conducted on: original 2D images, images after 2D to 3D conversion, original 3D images, and processed 3D images. It results from the conducted experiments that the proposed method significantly enhances the perceived scene depth range maintaining an acceptable overall image quality and no visible distortions within regions of the observed monitoring scene objects, thus it improves recognition of threats.
EN
The article contains survey and analysis of electronic security systems used in the public transport. The systems are based on comprehensive approach to many security issues such as monitoring (e.g. railway station), access control (e.g. access to service rooms of railway station), GPS tracking (e.g. private or service car), fire protection systems (e.g. passenger train), wireless alarm signals transmission through GMS modules (e.g. car anti-theft systems).
PL
Artykuł zawiera przegląd i analizę systemów zabezpieczeń opartych na lokalizacji GSM i monitoringu wizyjnym, wykorzystywanych w środkach transportu. Systemy te charakteryzują się kompleksowym podejściem do problematyki bezpieczeństwa. Obejmują one monitoring (na przykładzie zastosowania na dworcu kolejowym), kontrolę dostępu (w przypadku dostępu do służbowych pomieszczeń dworca kolejowego), namierzanie GPS (w przypadku samochodu prywatnego lub służbowego), a także transmisję sygnałów alarmowych drogą bezprzewodową poprzez moduły GSM (w przypadku systemów zabezpieczających przed kradzieżą samochodu).
PL
Przedstawiono problematykę analogowych i cyfrowych systemów monitoringu wizyjnego, łącznie z wykorzystaniem sieci ethernetowych. Opisano koncepcję zintegrowanego systemu monitoringu wizyjnego dla obiektów wykorzystywanych w transporcie kolejowym. Nadrzędnym celem proponowanego rozwiązania jest zwiększenie bezpieczeństwa zarówno pasażerów, jak i przewożonych towarów.
EN
The document presents the issue of analogue and digital video monitory together with the use of Ethernet networks. The article describes the conception of an integrated video monitoring system for rail transport objects. The most important purpose of the proposed solution is to increase the safety of passengers and freight.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.