Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 173

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  współczynnik przenikania ciepła
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
PL
Zaostrzanie przepisów dotyczących izolacyjności termicznej ścian zewnętrznych budynków przeznaczonych na stały pobyt ludzi w wielu przypadkach istniejących obiektów stwarza problemy z dotosowaniem przegród do nowych wymagań. Dotyczy to m.in. ścian zewnętrznych z elewacją wentylowaną z okładziną z płyt kamiennych na ruszcie stalowym przymocowanym do konstrukcji ściany. W artykule przanalizowano zastosowanie różnych rozwiązań materiałowych w celu dostosowania ściany z tego typu elewacją wykonaną w latach 90. XX w. do wymagań określonych w warunkach technicznych obowiązujących od 31 grudnia 2020 r. (WT 2021).
EN
Strengthened regulations on thermal insulation of external walls of buildings intended for permanent residence of people in many cases creates problems with adapting to new requirements. A specific case is external walls with a ventilated facade stone slab cladding on a steel grate attached to the wall structure. The article analyzes the use of various material solutions so that a wall with this type of façade, made in the 1990s, of XX th century meets the requirements defined in the technical specifications, which are in force from 31 December 2020 (WT 2021).
PL
W trakcie webinariów nt. instalacji grzejnikowych i grzejników prowadzonych przez autora [3] wśród uczestników rozwinęła się dyskusja o sposobach obliczania zapotrzebowania na ciepło w budynkach istniejących, które od początku użytkowane są bez instalacji c.o., a obecnie poddawane remontom lub modernizacji. W praktyce często korzysta się z bardzo uproszczonych metod doboru, obarczonych wysokim ryzykiem błędu powodującego niedowymiarowanie instalacji i brak komfortu cieplnego bądź przewymiarowanie i zawyżone koszty inwestycyjne. Projektanci mogą jednak sięgnąć po niezbyt skomplikowane, a pewne metody wyznaczania rzeczywistych wartości współczynnika przenikania ciepła przegród.
PL
W pracy scharakteryzowano modyfikację gipsu budowlanego poprzez dodatek do niego mikrosfer. Przedstawiono koncepcję stanowiska pomiarowego działającego na zasadzie pomiaru parametrów cieplnych metodą „gorącego drutu”. Zbadano wpływ zastosowanego mikrododatku na parametry cieplne gipsu. Podsumowanie zawiera interpretację otrzymanych wyników i ocenę zasadności stosowania badanego dodatku w odniesieniu do problematyki oszczędności energii.
EN
The work characterizes the modification of building gypsum by adding microspheres. The concept of the measuring station based on the measurement of thermal parameters by the hot wire method was presented. The effect of the applied microadditive on the gypsum thermal parameters was investigated. The summary contains the interpretation of the results obtained and an assessment of the appropriateness of using the test additive in relation to the issue of energy saving.
PL
Konieczność oszczędności energii spowodowała zaostrzenie wymagań dotyczących izolacyjności termicznej przegród budowlanych. Spełnienie tych wymagań w przypadku zewnętrznych ścian trójwarstwowych w budynkach wielkopłytowych wiąże się z koniecznością wzmacniania połączeń warstw fakturowych z warstwami elewacyjnymi. W artykule przedstawiono nowe regulacje wprowadzone w znowelizowanej ustawie o wspieraniu termomodernizacji i remontów, dotyczących zwłaszcza budynków wielkopłytowych.
EN
The need to save energy has increased the requirements for thermal insulation of building partitions. Meeting these requirements in the case of external three-layer walls in large-panel buildings is associated with the need to strengthen the connections of the construction and facade layers. The article presents new regulations introduced in the amended Act on supporting thermo-modernization and renovation, especially regarding large-panel buildings.
PL
Płynące z nowych przepisów budowlanych zalecenia [1] wymagają technicznej odpowiedzi sfery naukowej. Wartość współczynnika przenikania ciepła dla obudowy budynków będzie sukcesywnie maleć do roku 2021. W publikacji poruszono temat badań dotyczących pomiaru współczynnika przenikania ciepła w warunkach terenowych, pozwalających na ocenę ciepłochronności przegród w budynkach już istniejących. Autor po przetłumaczeniu na język polski normy [6] dokonał całosezonowych badań (w okresie chłodnym i zimowym), zaś raport z tych pomiarów zostanie przedstawiony w czteroczęściowej publikacji. W części pierwszej omówione zostaną aspekty budowy stanowiska pomiarowego – laboratoryjno-terenowego.
EN
Recommendations arising from new building regulations [1] require a technical response from the scientific environment. The value of heat transfer coefficient for building enclosures will gradually decrease until 2021. The publication presents the issue of research on the measurement of heat transfer coefficient in field conditions, which makes it possible to assess heat insulation of wall barriers in existing buildings. The author, after translating the standard [6] into Polish, has performed all-season tests (in the cold and winter period), and a report of these measurements will be presented in a four-part publication. The first part will discuss construction aspects of a laboratory and field test stand.
PL
Płynące z nowych przepisów budowlanych zalecenia [1] wymagają technicznej odpowiedzi sfery naukowej. Wartość współczynnika przenikania ciepła dla obudowy budynków będzie sukcesywnie maleć do roku 2021. W publikacji poruszono temat badań dotyczących pomiaru współczynnika przenikania ciepła w warunkach terenowych, pozwalających na ocenę ciepłochronności przegród w budynkach już istniejących. Autor po przetłumaczeniu na język polski normy [6] dokonał całosezonowych badań (w okresie chłodnym i zimowym), zaś raport z tych pomiarów zostanie przedstawiony w czteroczęściowej publikacji. W części drugiej omówione zostaną aspekty transportu energii.
EN
Recommendations arising from new building regulations [1] require a technical response from the scientific environment. The value of heat transfer coefficient for building enclosures will gradually decrease until 2021. The publication presents the issue of research on the measurement of heat transfer coefficient in field conditions, which makes it possible to assess heat insulation of wall barriers in existing buildings. The author, after translating the standard [6] into Polish, has performed all-season tests (in the cold and winter period), and a report of these measurements will be presented in a four-part publication. The second part will discuss aspects of energy transport.
PL
W artykule omówiono odporność szkła niskoemisyjnego na działanie czynników symulujących przyspieszone starzenie. Zakres badań obejmował poddanie przygotowanych próbek szkła działaniu warunków symulujących oddziaływanie czynników środowiskowych. Uzyskane wyniki badań pozwoliły na ocenę ich wpływu na właściwości izolacyjne oraz świetlne i energetyczne szkła niskoemisyjnego. Wykazały, że np. oddziaływanie mgły solnej powoduje pogorszenie parametrów termicznych szyb.
EN
In paper resistance of low-emission glass to the effects of factors simulating accelerated ageing were discussed. The scope of research included subjecting the prepared glass samples to conditions simulating the impact of environmental factors. Obtained research results allowed to assess the impact of factors on the insulating, light and energy properties of low-emission glass. It was found that for example the effect of salt fog causes deterioration of the thermal parameters of this glass.
14
Content available remote Analiza systemów termorenowacji na podstawie budynku dwukondygnacyjnego
PL
W artykule opisano materiały termoizolacyjne, historię metod termorenowacji stosowanych w Polsce oraz analizę materiałów pod kątem współczynnika przewodzenia ciepła.
EN
The article presents the description of thermal insulation materials, description and history of thermorenovation methods used in Poland and the analysis of materials in terms of the coefficient of heat conductivity.
EN
Motor coolers are operated with the coupling of temperature and pressure fields, in which the change rule is affected by multiple factors. In this study, the thermal resistance of the motorcooler was examined using the velocity coefficient method to reveal the influence of heat transfer and wind resistance. The temperature and pressure fields were analyzed using the finite element method based on the hydrodynamics and momentum theorem. By varying the heat transfer and wind resistance coefficients to reflect temperature and pressure characteristics, wind and water velocities were determined. Results demonstrate that the total convective heat transfer and wind resistance coefficients of the cooler model are sensitive to variations in face-to-face wind velocity, but not to those of the cooling water flow rate. When wind velocity increases from 0.8 to 5.19m/s, the total convective heat transfer increases by 1.85 times and wind resistance increases by 18.74 times. Variations in cooling water velocity has little effect on the Nusselt numberon the air side and the Euler number of the single row tube, which are multiplied with the increase of the Reynolds number. When the Reynolds number increases from 1020 to 6345, the Nusselt number increases by 2.05 times and the Euler numer decreases by 2.29 times. The results provide references for the design and performance testing of high-power motor coolers.
EN
This paper reports an experimental comparative thermal analysis of a flat plate heat exchanger and corrugated plate heat exchanger (CPHE) of different corrugation angles using ethylene glycol as test fluid. The experiments were carried out in counter current mode using water as hot fluid at 75°C. Design of each plate provided with eleven thermocouple sensors to determine the temperatures, in which seven were used to measure the surface temperature of plate and four were used to measure the inlet and outlet bulk temperature of cold and hot fluids. The mass flow rate of test fluid, varied between 0.5 to 4 liters per minute and corresponding steady state temperatures is measured. Using experimental readings, temperature difference between the inlet and outlet streams (∆T), logarithmic mean temperature difference (LMTD) and overall heat transfer coefficient (U) are determined. The obtained ∆T and U values of corrugation angles (30°, 50°) of CPHE were compared with those of flat plate heat exchangers. For corrugation angle of 30° and 50°, the ∆T and U values increases with increase of mass flow rate of the fluid. The turbulence in the flow increases due to increase in the corrugation angle, which results in the enhancement of heat transfer. Moreover, thermal effectiveness (ε) is estimated using NTU method and compared for all the plates. As the NRe values gradually increases, ε decreases for flat plate and CPHE (θ = 30° and θ= 50°). At low NRe value of 114, observed a maximum ε (≅0.998) value for corrugated angle of 50°. There is adequate contact time between the cold and hot fluids at low Reynolds number, so maximum rate of heat transfer is possible, as a result ε values are high.
PL
Zastosowanie materiałów budowlanych pozyskanych w procesie odsiarczania spalin w budownictwie pasywnym przyczynia się do realizacji idei zrównoważonego rozwoju przede wszystkim przez obniżenie emisji substancji szkodliwych do atmosfery, wykorzystanie odpadów przemysłowych do produkcji materiałów budowlanych oraz obniżenie zużycia nieodnawialnej energii pierwotnej w procesie użytkowania budynków. W pierwszej części artykułu omówiono podstawowe zasady i idee budownictwa pasywnego. W drugiej części przedstawiono studium przypadku zastosowania litych ścian z gipsu syntetycznego w domach jednorodzinnych spełniających kryteria budynków pasywnych.
18
Content available Systemy budownictwa z drewna księżycowego
PL
W pracy opisane zostały dostępne systemy produkcji drewna litego wraz z przykładami ich zastosowania. Na podstawie systemu drewna litego, księżycowego, łączonego na kołki, Holz100 firmy Ing. Erwin Thoma Holz GmbH, przedstawiono parametry możliwe do uzyskania decydujące o wykorzystaniu tego materiału do budowy budynków zrównoważonych o możliwie najniższych parametrach termicznych.
PL
W niniejszej publikacji zamieszczono raport z autorskich badań/eksperymentów/ekspertyz dotyczących pomiarów wartości współczynnika przenikania ciepła w warunkach terenowych. Opracowanie porusza problematykę ram czasowych ograniczających efektywny pomiar badanego parametru – podstawowego w aspekcie ciepłochronności budynków.
EN
The publication contains a report on the author’s research/experiments/expertises on measurements of the heat transfer coefficient value in field conditions. The study addresses the problem of time frames limiting the effective measurement of the tested parameter, which constitutes a basic element in the aspect of heat insulation of buildings.
PL
W pracy przedstawiono analizę możliwości wykorzystania betonów lekkich zawierających odpadowe kruszywa lekkie do wykonania elementów konstrukcyjnych budynku (stropu) oraz ich wybrane właściwości fizyczne i mechaniczne. Przedstawiono wyniki obliczeń obciążenia stropów oraz współczynnika przenikania ciepła przegród budowlanych wykonanych z omawianych w pracy betonów lekkich. Na podstawie przeprowadzonych obliczeń oceniono wpływ poszczególnych parametrów na wytrzymałość i izolacyjność cieplną ścian i stropów. Beton wykonany na kruszywie pollytag miał najniższą gęstość oraz współczynnik przewodzenia ciepła.
EN
The work presents the possibility of using lightweight concrete made of waste lightweight aggregates for constructions elements (floor loading ) as well as their physical and mechanical properties. It includes results of calculations concerning floor loading and heat transfer coefficient of building elements made of the presented lightweight concretes. Calculations provided the basis for assessing the impact of particular parameters on compressive strength and thermal insulation of walls and floors. The paper additionally describes concretes made of waste aggregates in the form of lytag (Pollytag) and slag. Based on the research, it was found that concrete containing Pollytag had the lowest density value and thermal conductivity coefficient.
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.