Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 18

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  automatyka kolejowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Podstawową funkcjonalnością systemów automatyki kolejowej jest zapewnienie sprawnego i bezpiecznego ruchu kolejowego. Współczesna technika, w szczególności elektronika i informatyka, pozwala zautomatyzować coraz więcej czynności w procesie transportowym. Niezależnie jednak od technologii, w jakiej wykonane są systemy automatyki kolejowej, muszą one spełniać określone wymagania dotyczące bezpieczeństwa. Powoduje to zaliczanie ich do grupy systemów krytycznych (ang. safety-critical systems), określanych również mianem systemów związanych z bezpieczeństwem (ang. safety-related systems). Dlatego też proces projektowania, budowania i dopuszczania do eksploatacji systemów automatyki kolejowej zawsze kończy się oceną poprawności każdego z tych etapów. Należy podkreślić, że jest to proces skomplikowany i wymagający od osób w nim uczestniczących dużego doświadczenia zawodowego. Można w tym celu zastosować specjalizowane oprogramowanie nazywane systemem ekspertowym. Autorzy artykułu, korzystając ze środowiska ExSys Corvid, zbudowali system ekspertowy do weryfikacji i walidacji systemu samoczynnej sygnalizacji przejazdowej. Przeprowadzone badania potwierdziły dużą przydatność tej technologii, a zarazem potrzebę rozszerzenia badań na inne rodzaje systemów automatyki kolejowej.
EN
The major functionality of railway traffic control system is to ensure efficient and safe railway traffic. Contemporary technique, electronics and informatics in particular, allows for automation of more and more tasks in transportation processes. Irrespective of the manufacturing technology, railway traffic control systems have to meet specific safety requirements. Because of this, these systems belong to group of safety-critical systems, also called safety-related systems. Due to these requirements, development, building and verification processes of railway traffic control systems always end with the assessment of correctness of each process. It should be pointed out that these processes are compound and require high skills level for persons involved in it. Because of this, an environment for an expert system (ExSys Corvid) can be used to automation of these processes. Authors used ExSys Corvid environment to build the expert system for verification and validation of Level Crossing Protection System (LCPS). Research conducted by authors confirmed high usefulness of this technology and showed the need for the usage of it in other railway traffic control systems.
PL
Rozwój systemów automatyki kolejowej jest procesem badawczym, w którym dąży się m.in. do stosowania nowoczesnych technologii [1, 15, 16]. Jednym z aktualnych obszarów badawczych jest zapewnienie bezpieczeństwa bezprzewodowej transmisji danych w rozproszonych systemach automatyki kolejowej [5, 6, 7, 8]. W artykule przedstawiono analizę metody zapewnienia bezpieczeństwa transmisji danych w rozproszonych systemach wykorzystujących transmisję bezprzewodową. Szczególną uwagę poświęcono ocenie wybranych metod kryptograficznych.
EN
Development of railway traffic control systems is the research process, which aim is, among others, to implement the modern technologies in such systems. One of the current research areas is to provide the security of wireless data transmission in distributed railway traffic control systems. In the article an analysis of the current methods which ensure the security of wireless data transmission in distributed systems were presented. Particular attention was given to the assessment of selected cryptographic methods
PL
W artykule przedstawiono bazę laboratoryjno-badawczą aktualnie istniejącą na Wydziale Transportu i Elektrotechniki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Dzięki współpracy z firmą Bombardier Transportation (ZWUS) Polska S.A. z Katowic, Zakładami Automatyki KOMBUD S.A. z Radomia oraz Sp. z o.o Scheidt & Bachmann Polska z Lubonia rozwinięto infrastrukturę badawczą o nowoczesne laboratoria, unikalne w skali europejskiej, przeznaczone do celów dydaktycznych oraz do badań eksploatacyjnych i funkcjonalnych systemów automatyki kolejowej.
EN
The article presents a base of laboratory and research, which exists currently at the Department of Transport and Electrotechnics University of Technology and Humanities in Radom. Through the cooperation with such companies as: Bombardier Transportation (ZWUS) Poland from Katowice, KOMBUD from Radom and Scheidt & Bachmann Poland from Luboń, research infrastructure is developed based on laboratories, which are modern and unique in Europe. They are designed for the teaching purposes, the operational research and functional systems of railway automation.
PL
Zwiększenie stopnia integracji w układach scalonych pozwoliło na budowę urządzeń srk realizujących coraz bardziej rozbudowane funkcje. Wzrost stopnia złożoności systemów sterowania oraz znaczne ich rozproszenie powodują powstanie nowych problemów związanych z eksploatacją i zarządzaniem bezpieczeństwem w systemach automatyki kolejowej. Znaczne poprawienie bezpieczeństwa zapewni zmiana strategii eksploatacji. W artykule przedstawiono założenia do projektu realizowanego w Zakładzie Systemów Sterowania w Transporcie w ramach PBS3: „System gromadzenia danych eksploatacyjnych i analizy niezawodności i bezpieczeństwa układów automatyki kolejowej” (Umowa nr PBS3/A6/29/2015). W drugiej części artykułu zaprezentowano Laboratoria w Zakładzie, w których zostaną przeprowadzone badania.
EN
Increasing the degree of integration in integrated circuits allows for the construction of railway traffic control devices realizing more and more powerful functions. The increase in the complexity of control systems and a significant level of their scattering gives rise to new problems related to the operation and safety management systems of railway automation. The change of operational strategy provides a significant improvement of safety. The article presents the guidelines for the project in the Department of Transport Control Systems as part of PBS3: “The system of operational data collection and analysis of reliability and safety of rail automation systems” (Contract No. PBS3/A6/29/2015). In the second part of the article the laboratories in the Department, where the tests will be carried out, have been presented.
PL
W artykule przedstawiono metody zapewniające spełnienie najwyższego poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa (SIL4) w urządzeniach sterowania ruchem kolejowym. Opisano rozwiązania sprzętowe i programowe zaimplementowane w systemie liczenia osi UniAC1 firmy mającej certyfikat SIL4, w tym dotyczące komunikacji bezpiecznej. Opisano również analizę bezpieczeństwa przeprowadzoną metodą grafów Markowa i zaprezentowano wyniki dla systemu UniAC1.
EN
The paper presents methods providing fulfillment of the top-level Safety Integrity Level (SIL4) for the railway interlocking systems. The paper describes equipment and programmatic solutions implemented in the axle counter system UniAC1 which possesses the SIL4 certificate, including the safe communication solutions. The paper describes also the safety analysis carried out using the method of Markov graphs and presents the results for the UniAC1 system.
PL
Metody zapewnienia bezpiecznej transmisji danych w systemach automatyki kolejowej są uwarunkowane dokumentami normatywnymi. W artykule przybliżono powody utraty telegramów oraz metody zapobiegania ryzyku ich utraty. Przedstawiono zagadnienia dotyczące zagrożeń i środków zaradczych zwiększających bezpieczeństwo w systemach transmisji w srk poprzez zaprezentowanie szeregu możliwości realizacji metod zabezpieczania kryptograficznego transmitowanych danych (AES w trybie CWC) określając efektywność czasową przetwarzania telegramów.
EN
Methods of achieving a secure communication in railway signalling systems are based on specific normative documents. This paper discusses typical dangers for communication process and appropriate countermeasures as identified by railway technical norms. The emphasis is put on various cryptographic security methods. An example of suitable cryptographic algorithm, AES in CWC mode is given along with an analysis of it’s time efficiency as confronted with a few alternative approaches.
PL
Integracja systemów kolejowych we Wspólnocie w procesie zapewnienia interoperacyjności pozwoli na zwiększenie udziału kolei w rynku transportowym. Osiągnięcie tego celu będzie możliwe pod warunkiem ujednolicenia nie tylko wymagań technicznych, ale również przyjęcia wspólnych przepisów prawnych i organizacyjnych, w tym m.in. certyfikacji, oceny zgodności i dopuszczania do eksploatacji podsystemów kolejowych.
PL
Prowadzenie ruchu pociągów w warunkach zimowych jest utrudnione. Śnieg, wiatr oraz niskie temperatury wpływają na stan drożności rozjazdów kolejowych, które są newralgicznymi elementami drogi kolejowej. W celu utrzymania sprawności ruchowej rozjazdów w warunkach zimowych ,a. stosowane jest ich ogrzewanie. W Polsce najczęściej stosuje się metodę elektrycznego ogrzewania a rozjazdów.
EN
The work deals with the rules of safety communication applied in public, open data transmission systems according to obligatory standard PN-EN 50159-2011. The innovative systems manufactured by chosen manufactures applying such solutions and elaborated concepts of future systems giving new functional possibilities with regard to existing safety standards assigned to railway control and management.
PL
W pracy przedstawione zostały zasady bezpiecznego stosowania rozwiązań przesyłania danych w publicznych, otwartych systemach transmisji stosowanych w systemach zarządzania i sterowania ruchem kolejowych zgodnie z obowiązującą normą. PN-EN 50159-2010. Przedstawiono innowacyjne systemy wybranych polskich producentów stosujących takie rozwiązania oraz koncepcje systemów przyszłościowych, w których rozwiązania na otwartej transmisji radiowej dają nowe możliwości funkcjonalne w zarządzaniu i sterowaniu ruchem kolejowym przy zachowaniu obowiązujących standardów bezpieczeństwa.
EN
The work deals with the rules of safety communication applied in public, open data transmission systems according to obligatory standard PN-EN 50159-2011. The innovative systems manufactured by chosen manufactures applying such solutions and elaborated concepts of future systems giving new functional possibilities with regard to existing safety standards assigned to railway control and management.
PL
W pracy przedstawione zostały zasady bezpiecznego stosowania rozwiązań przesyłania danych w publicznych, otwartych systemach transmisji stosowanych w systemach zarządzania i sterowania ruchem kolejowych zgodnie z obowiązującą normą. PN-EN 50159-2011. Przedstawiono innowacyjne systemy wybranych polskich producentów stosujących takie rozwiązania oraz koncepcje systemów przyszłościowych, w których rozwiązania na otwartej transmisji radiowej dają nowe możliwości funkcjonalne w zarządzaniu i sterowaniu ruchem kolejowym przy zachowaniu obowiązujących standardów bezpieczeństwa.
PL
Pojęcie „automatyzacja” nierozerwalnie związane jest z automatyką kolejową. O ile sama automatyka kolejowa ma na celu zabezpieczenie ruchu pociągów przed skutkami ewentualnych wypadków będących następstwem błędów osób prowadzących ruch kolejowy lub pociąg, o tyle pojęcie „automatyzacja” jest znacznie szersze. Odnosi się ono bowiem nie tylko do zagadnień związanych z bezpieczeństwem ruchu kolejowego, lecz obejmuje także samoczynne (bez konieczności obsługi) wykonywanie procesów związanych z prowadzeniem ruchu pociągów. Właśnie o tym drugim aspekcie automatyzacji w urządzeniach sterowania ruchem kolejowym będzie mowa w niniejszym artykule.
PL
Zarządzanie odstępami i prędkością W artykule przedstawiono genezę systemów automatyki zabezpieczających ruch na odstępach linii kolejowych, a jednocześnie umożliwiających sterowanie prędkością i zarządzanie przepustowością linii kolejowych.
EN
The article shows the origins and functioning of the automatic block systems of linear, which allowed the effi cient operation of the train by the use of bandwidth routing (adjusting speed to traffi c density).
PL
Na kanwie cyklu rozważań pod wspólnym tytułem, które rozpoczęto w numerze 6/2011, należy stwierdzić, iż obecny poziom techniki pozwala na utrzymywanie przez systemy sterowania ruchem bezpiecznych odstępów pomiędzy kolejnymi pojazdami, wraz ze wskazywaniem dopuszczalnej prędkości na trasie, dostosowującej ruch do ograniczeń przepustowości. Kolejnym narzucającym się krokiem automatyzacji procesu prowadzenia ruchu jest przejęcie przez maszynę uprawnień maszynisty – człowieka regulującego prędkość pojazdu.
15
Content available remote Nowoczesne systemy sterowania i diagnostyki na przykładzie LCS Drzewica
PL
Artykuł przedstawia nowoczesne systemy sterowania i diagnostyki, produkcji Zakładów Automatyki „KOMBUD” S.A. w Radomiu, które zostały zastosowane w Lokalnym Centrum Sterowania (LCS) Drzewica. Wśród tych systemów wyróżnić można m.in. rodzinę systemów MOR, przeznaczonych do kompleksowego wyposażenia LCS w systemy sterowania ruchem, system kontroli niezajętości torów SKZR, a także system diagnostyczny KomNet. W artykule zaprezentowano również tendencje rozwojowe systemów wynikające z prac badawczych prowadzonych w projekcie ESTER. Wynikiem tych prac będą innowacyjne systemy, które znajdą zastosowanie w aktualnie rozbudowywanym LCS Drzewica.
EN
The modern traffic control and diagnostic systems, made by KOMBUD S.A. in Radom that had been applied at Local Control Center (LCS) Drzewica have been presented in the paper. Among those systems, the family of MOR systems, that are dedicated for complex equipment of LCS in traffic control systems, track vacancy detection system SKRZ and diagnostic system KomNet could be distinguished. The system development tendencies resulting from studies in the ESTER project have been presented. The result of the study is going to be some innovative systems, that are planned to use in currently extending LCS Drzewica.
16
Content available remote Integracja diagnostyki systemów automatyki transportu kolejowego
PL
Architektura systemu diagnostycznego KomNet. Centra diagnostyczne w systemach automatyki kolejowej.
EN
Architecture of diagnostic system KomNet. Diagnostic centres in railway automatic systems.
EN
The paper provides an overview of the problems connected with remote monitoring and diagnostics of rail signalling devices which are both distributed over a large area as well as highly diversified in terms of scope and format of the information that is made available. A diagnostic system, based on a distributed, relational database and a wireless data transmission system, has been presented in this paper as a solution to these problems. Moreover, the paper provides a description of the advantages of the solution in question that manifest themselves in the data collection, transmission, processing and presentation.
PL
Referat nakreśla problemy związane ze zdalnym monitorowaniem i diagnozowaniem urządzeń automatyki kolejowej rozproszonych na dużym obszarze i jednocześnie silnie zróżnicowanych pod względem zakresu i formatu udostępnianej informacji. Jako rozwiązanie przedstawiony jest system diagnostyki oparty o rozproszoną, relacyjną bazę danych i bezprzewodowy system transmisji. Prezentowane są zalety rozwiązania ujawniające się w obszarach gromadzenia, przesyłania, przetwarzania i prezentacji danych.
PL
Referat dotyczy zagadnienia bezpieczeństwa ruchu na przejazdach kolejowych w aspekcie stosowania tarcz ostrzegawczych przejazdowych. przeprowadzono analizę współdziałania urzadzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej z urządzeniami blokady liniowej a szczególnie układu tarcza ostrzegawcza przejazdowa - semafor blokady liniowej oraz zaprezentowano propozycję ich wzajemnego powiązania w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu.
EN
In article was presented problems safetys on railway-crossing. Realizationed analysis cooperate automatic railway-crossing signalization with automatic block signaling and proposition catemation them.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.