Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  trade secret
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Informację publiczną stanowi każda informacja wytworzona przez szeroko rozumiane władze publiczne oraz osoby pełniące funkcje publiczne, a także inne podmioty, które tę władzę realizują bądź gospodarują mieniem komunalnym lub mieniem Skarbu Państwa w zakresie tych kompetencji. W artykule omówiono najbardziej problematyczne zagadnienia w tym zakresie, jednocześnie wyjaśniając, że geodezyjna mapa powykonawcza nie podlega udostępnieniu na podstawie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. Odniesiono się również do regulacji prawnych Unii Europejskiej, stanowiących podstawę dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji. W pracy przedstawiono autorskie spostrzeżenia i wnioski. Artykuł został wykonany w ramach badań statutowych AGH nr 11.11.150.005.
EN
Public information is every piece of information generated by broadly understood public authorities and holders of public offices, as well as other entities which exercise such authority or administer municipal property or property of the State Treasury within the scope of such competence. The article discusses the most problematic aspects in this field. At the same time, it explains that the as-built geodesic map is not subject to communication pursuant to the Access to Public Information Act. Furthermore, there were some references made to the EU legal regulations, which pose the basis for access of the European Parliament, the Council of Europe and of the European Commission. The paper presents the author’s observations and conclusions. The article was developed within the AGH statutory research No. 11.11.150.005. 
EN
This article concentrates on the main features of the proposed Directive on the protection of undisclosed know-how and business information (trade secrets) against their unlawful acquisition, use and disclosure. The Directive, the first of its kind on a EU level, is designed to harmonize the law and its enforcement across all 28 Member States of the European Union. The current divergence of national rules means that legal protection of trade secrets within the EU is uneven and fragmented and thus insufficient.
PL
W artykule poddano analizie najważniejsze postanowienia projektu dyrektywy UE w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic handlowych) przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem. Dyrektywa jest pierwszym aktem prawnym wydanym na poziomie UE zmierzającym do ujednolicenia zasad ochrony tajemnic handlowych w państwach Unii Europejskiej. Istniejące różnice w ustawodawstwach poszczególnych państw powodują, że ochrona tych tajemnic jest obecnie niejednolita, a przez to niewystarczająca.
PL
W artykule przedstawiono krótki przegląd różnych dostępnych form prawnych ochrony własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony patentowej udzielanej na innowacyjne rozwiązania techniczne. Omówiono czynniki, które powinny być uwzględnione przy podejmowaniu decyzji co do wyboru spośród dostępnych form prawnych. Zaprezentowano także różne możliwości wykorzystywania ochrony patentowej w codziennej praktyce innowacyjnego przedsiębiorstwa.
EN
In this article a brief review of different available legal forms of intellectual property protection, with special attention paid to patent protection granted for innovative technical solutions, is presented. Factors, that should be taken into consideration when making decision on choosing among the available legal forms, are discussed. Different possibilities of using patent protection in the daily practice of innovative company are also presented.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.