Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 129

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  maszyny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
PL
Powerstone ma ugruntowaną pozycję na rynku, a łączną sprzedaż wynosi 1500 nowych maszyn i zakładów stacjonarnych. Uczestniczy w każdym etapie realizacji zadania, począwszy od wykonania projektu, poprzez wybór odpowiednich urządzeń, a skończywszy na budowie i uruchomieniu maszyn.
PL
Bezpieczeństwo pracy przy obsłudze maszyn jest bardzo ważnym elementem w każdym zakładzie pracy. Nie ma takiej branży czy zakładu pracy, gdzie pracownik nie używa maszyn, dlatego zapewnienie ich bezpiecznej obsługi jest jednym z podstawowych zadań osób zarządzających w firmie.
EN
One of the areas of activity of the KOMAG Institute of Mining Technology is related to broadly understood ensuring of technical safety. This activity is carried out by the Division of Attestation Tests, Certifying Body, which by carrying out numerous processes of certification, conformity assessments, issuing opinions and expert opinions, contributes to maintaining and increasing the level of technical safety associated with the use of products, mainly machinery and equipment. This article reviews the activities of the Certifying Body, its competences and authorizations and presents how such activities influence technical safety.
PL
Jednym z obszarów działalności Instytutu Techniki Górniczej KOMAG jest działalność związana z szeroko rozumianym zapewnieniem bezpieczeństwa technicznego. Działalność tę w Instytucie realizuje Zakład Badań Atestacyjnych Jednostka Certyfikująca, który prowadząc liczne procesy certyfikacji, oceny zgodności, wydawania opinii i ekspertyz przyczynia się do utrzymania i podnoszenia poziomu bezpieczeństwa technicznego związanego ze stosowaniem wyrobów, głównie maszyn i urządzeń. W niniejszym artykule dokonano przeglądu działalności jednostki certyfikującej, posiadanych kompetencji i uprawnień oraz omówiono w jaki sposób taka działalność kształtuje bezpieczeństwo techniczne. (Bezpieczeństwo techniczne maszyn i urządzeń w aspekcie działań Zakładu Badań Atestacyjnych Jednostka Certyfikująca KOMAG)
PL
Głównym dokumentem regulującym sposób użytkowania maszyn jest Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. (Dz.U. Nr 4 191, poz. 1596). Rozporządzenie w bardzo ogólny sposób prezentuje kwestie bezpieczeństwa użytkowania maszyn, zostawiając wiele kwestii do rozwiązania dla użytkowników.
EN
The main document regulating the way of using machinery is the Ordinance of the Minister of Economy of 30 October 2002 (Journal of Laws No 191, item 1596). It presents in a very general way the safety issues of using machinery, leaving numerous matters to solve by machinery users.
PL
Branża energetyczna to jedna z kluczowych gałęzi przemysłu, wymagająca zapewnienia niezawodności realizowanego procesu i bezpieczeństwa maszyn. Ze względu na różnorodność eksploatowanych urządzeń i instalacji kluczowym zadaniem jest zapewnienie bezawaryjnego działania wszystkich obiektów technicznych biorących udział w realizacji procesu produkcji. Jednym z narzędzi pozwalających na zapewnienie bezpiecznego i niezawodnego funkcjonowania maszyn i urządzeń są systemy ciągłego monitorowania i diagnostyki.
PL
Każda jednostka organizacyjna odpowiedzialna za wykonywanie prac związanych z utrzymaniem czystości w miastach i gminach powinna wywiązywać się ze swoich obowiązków sprawnie i efektownie. Aby uzyskać oczekiwany efekt, sięgają one po urządzenia, które nie tylko ułatwiają prace porządkowe, ale dają gwarancję zadowalających rezultatów. W artykule opisano podstawowe urządzenia niezbędne do utrzymania czystości. Należy pamiętać, że przy użytkowaniu przedstawionych urządzeń trzeba zawsze i bezwzględnie pamiętać o zasadach BHP. Pracownicy je obsługujący muszą być zaznajomieni z instrukcją obsługi. Należy także zadbać o właściwy strój ochronny pracowników.
EN
In the paper, the problem and importance of maintaining an appropriate level of quality in relation to labor protection in the light of EU and national legal standards have been presented. Maintenance of machines and, consequently, stability in the field of process quality is identified on the basis of specific management requirements according the machinery safety in food industry, also with respect to the sphere of their construction, production, distribution, and in particular exploitation. The food industry on global markets is characterized by a large variety of consumers. Therefore, both needs and requirements can have a very wide range, also with regard to quality criteria, care for the natural environment, development of technologies as well as new products introduction. Trends defining dynamics and competition in the food industry include a large number of factors, that require effective management, e.g.: quality ingredients of foodstuffs, preparation of products, maximum product safety as a measure of quality, application of modern production technologies (fast filling and packaging installations). Care for the safety of machinery and equipment used in industry and food processing is a guarantee of manufacturing products of the highest nutritional quality for consumers. With regard to ensuring the safety and quality of food products, in the paper the general principles in risk assessment and the technical measures to improve the safety of machines during their use have been presented.
EN
The new solution of tissue machine design is presented. The high tissue properties are competitive to those of TAD dried one. The through air drying system named TADVISION functioning is characterized. This system consists of three cylinders of special design and special air hood. Characteristic for this system is low energy consumption. the specific effective energy consumption index is 4,5-5,5 MWh/t. This solution can be found in tissue machines of width (on the roll) of 2,85 or 5,60 m and capacity respectively 120 and 240 t/24h.
EN
The article describes a machine for the production of decor paper. Decors papers are special papers used to decorate the surface of laminated chipboards and wood-like boards. The construction of the machine is slightly different than the conventional fourdrinier machine. The best solutions that are currently on the market to obtain the highest quality décor paper have been described.
PL
Wśród substancji smarowniczych w energetyce powszechne są tzw. smary plastyczne. W artykule przedstawione zostały typowe rodzaje tych smarów, zaszeregowanych ze względu na rodzaj zagęszczacza.
PL
Kontynuując temat seminarium firmy Voith Paper, o którym pisaliśmy w PP 6 i 7 [6, 9], w tym artykule skoncentrujemy się na treściach związanych z ideą "Papermaking 4.0". Celem tej inicjatywy jest cyfryzacja i wykorzystanie potencjału nowej technologii w przemyśle papierniczym. Firma Voith oferuje szczególne rozwiązania w łączności sieciowej procesów i komunikacji pomiędzy maszynami, przyczyniające się do zwiększenia efektywności, produktywności i jakości papieru w całym procesie produkcyjnym. Tego tematu dotyczyły dwa referaty Klausa Steinharta.
PL
W wypadku, gdy w czasie pracy maszyny zachodzi zdarzenie, które operator może określić jako niebezpieczne lub przynajmniej nietypowe (niepokojące), powinien niezwłocznie skorzystać z możliwości naciśnięcia przycisku sterującego zatrzymaniem awaryjnym, zwanego potocznie „czerwonym grzybkiem”.
PL
Przez użytkowanie maszyny rozumiemy wszelkie czynności związane z maszyną, w szczególności jej uruchamianie lub zatrzymywanie, posługiwanie się nią, transportowanie, naprawianie, modernizowanie, modyfi kowanie, konserwowanie i obsługiwanie, w tym także czyszczenie. Część z tych czynności może być realizowana w miejscach trudno dostępnych, znajdujących się na różnych poziomach. Dlatego też istotnym aspektem bezpieczeństwa pracy jest zapewnienie właściwego dostępu do wszystkich stref pracy maszyny i miejsc maszyny, do których potrzebę dostępu podczas wszystkich faz „życia” maszyny można przewidzieć.
PL
W pracy omówiono zasady prawidłowego z punktu widzenia nowej dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej (2014/30/UE) wykorzystania kabli elektrycznych w projektowaniu szaf sterowniczych i okablowania obiektowego maszyn produkcyjnych i ich zespołów. W rozważaniach wykorzystano głównie normy zharmonizowane EN 61439-1 i EN 61439-2, jako najskuteczniejszy w praktyce środek do spełnienia wymagań bezpieczeństwa produktu zarówno pod względem dyrektywy niskiego napięcia, jak i kompatybilności elektromagnetycznej. Prezentowane podejście pozwala spełnić wymagania instalacji przemysłowych bez ponoszenia kosztów specjalistycznych badań, dzięki spełnieniu warunków proponowanych przez pierwotnych producentów systemów rozdzielczych i sterowniczych. W pracy przedstawiono kluczowe, obecnie dla spełnienia wymagań prawnych, znaczenie wiedzy technicznej w powyższym zakresie na temat produktów, której często nie posiadają importerzy i dystrybutorzy.
EN
Principles talked over in the work correct from the point sight of the new Directive of Electromagnetic Compatibility (2014/30/EU) using of electric cables in the projecting control wardrobes and wiring object-oriented productive machinery and assemblies of the productive machinery. The standards were used in considerations mainly on the base of the harmonized standards EN 61439-1 and EN 61439-2, as the most effective in the practice centre to the fulfilment of the requirements of the safety of the product bothunder in relation to the Directive the Low Voltage, how and electromagnetic compatibility. The presented approach lets function as the requirements of the installation of the industrial meringues of bearing the costs of specialist audits, thanks to the fulfilment of the conditions of proposed by prime manufacturers distributive and control systems. The key was introduced in the work for the fulfilment of legal requirements at present the meaning of technical knowledge in the above mentioned range onthe subject of the products which importers and distributors do not possess often.
PL
W trzech placówkach Fraunhofer Institutes z Akwizgranie (Niemcy) są prowadzone – w ramach centrum Fraunhofer High Performance Center for Networked, Adaptive Production – badania naukowców nad uzyskaniem pełnej łączności między maszynami i czujnikami, w celu oceny wszystkich zarejestrowanych danych produkcyjnych za pomocą inteligentnych algorytmów w czasie rzeczywistym i elastycznego dopasowania procesów. Na targach Hannover Messe w dniach 23-27 kwietnia 2018 roku będzie można zapoznać się z możliwościami diagnostycznymi i prognostycznymi, jakie efekty prac specjalistów będą miały dla usprawniania produkcji wysokoprzetworzonych wyrobów, w różnych branżach gospodarki.
17
Content available remote Environmental evaluation of technical objects - machines and devices
EN
Increasing interest of different organizations in the environmental evaluation of products has caused the need of tools for its realization. Due to the great number of machines and devices in use and their total significant influence on environment, special concern should be focused on this group of technical objects. In this text, general classification of machines and devices as well classification of food processing industry machines and devices are shown. The preliminary study of influence of food processing industry machines and devices on environment are presented.
PL
Wzrastające zainteresowanie różnych organizacji środowiskową oceną produktów spowodowało potrzebę powstania metod dla jej realizacji. Pewnych prób w tym zakresie już dokonano, a dotyczyły one głównie przedmiotów codziennego użytku. Z powodu tego, że w użyciu jest duża liczba maszyn i urządzeń oraz że wywierają one sumarycznie znaczny wpływ na środowisko, szczególna uwaga winna być skupiona na tej właśnie grupie obiektów technicznych. W tym tekście zaprezentowano ogólną klasyfikację maszyn i urządzeń jak i klasyfikację maszyn i urządzeń spożywczych. Przedstawiono wstępne studium wpływu maszyn i urządzeń spożywczych na środowisko.
PL
W artykule przedstawiono propozycję wykorzystania systemów informatycznych wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem z wykorzystaniem systemu plan9000.Omówiono na przykładzie proces definiowania maszyn lub urządzeń w systemie.
EN
The article presents a proposal to use IT systems supporting enterprise management using the Plan 9000 system. An example of the process of defining machines or devices in the system is discussed.
PL
Uciążliwości i zagrożenia dla środowiska tj. emisja CO2, powstawanie pyłów, ścieków oraz innych odpadów spowodowane przez niewielką piekarnię z reguły są na niskim poziomie. Celem pracy przedstawionej w artykule było rozpoznanie zagrożeń generowanych przez małą piekarnię oraz analiza wybranych uciążliwości wpływających na środowisko pracy pracowników. Analizy stanu pracujących urządzeń systematycznie przeprowadzane są przez pracowników, co przyczynia się do ograniczenia uciążliwości i zagrożeń w zakładzie. Ważne jest racjonalne zarządzanie energią elektryczną, wodą oraz olejem opałowym/gazem spalanym w piecach piekarskich, ponieważ nieefektywne zużycie tych czynników, ma niekorzystny wpływ na środowisko naturalne. Rozpoznano wybraną technologię wypieku, zastosowane maszyny i urządzenia wraz z harmonogramem ich pracy i opisano to w artykule. Przedstawiono listy zidentyfikowanych uciążliwości występujące wewnątrz i na zewnątrz niewielkiej piekarni. Informacje o czynnikach fizycznych wpływających na warunki pracy tj. oświetlenie czy poziom hałasu powinny być obligatoryjnie przechowywane wraz z aktualizowaną dokumentacją piekarni.
EN
Difficulties and threats for the environment i.e. CO2 emission, formation of dusts, sewages and different wastes caused by small bakeries as a rule are on the low level. The aim of the article was to recognize the threats, which result from the work of the small bakery and analyse of chosen difficulties illustrating their influence on the operation environment for employees. Systematic analyses of facilitates state of working difficulty should be carried out by employees and result with limited difficulties and threats in the plant. The efficient management of electric energy, water and fuel oil / the gas burnt in bakery’s stoves is the important aspect because the ineffective wastes of these factors create the unfavourable influence has on the natural environment. In the article the technology of the baking was recognized as well applied the machines and device together with the recognized schedule of their work. Identified lists of difficulties existing inside and outside the small bakery were presented. Information about factors influencing the conditions of the work i.e. lighting or noise level were obligatory stored with actualized records of the bakery.
PL
W Dortmundzie – nieprzerwanie od 35 lat – odbywa się konferencja logistyczna pod nazwą „Rozmowy Dortmundzkie”. Tegoroczna edycja tego wydarzenia już wkrótce – 12 i 13 września. Jego podtytuł – „Kongres Przyszłości” – dobitnie akcentuje skupienie uwagi na trendach w obszarze transformacji cyfrowej w logistce i przemyśle.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.